Som kunde hos os kan du få behandlet alle dine fordringer ét sted. Vores erfaring og kompetencer inden for inddrivelse af fordringer betyder, at vi kan håndtere alle typer opgaver inden for debitorhåndtering. Det gælder uanset, om der er tale om en ren pengefordring, eller om fordringen er sikret f.eks. ved pant i fast ejendom eller løsøre.

vi hjælper med:

 • Remindercall og rykkerservice

  En effektiv rykkerprocedure er ofte med til at minimere tab.

  Med reminder-call sikres du, at der bliver fulgt effektivt op på dine rykkerskrivelser. For de fleste debitorer er der en klar sammenhæng mellem, hvor hurtigt vi kontakter dem, og hvornår de betaler. Hurtig telefonisk kontakt giver langt bedre resultater for dig som kunde og virker godt, fordi vores medarbejdere møder alle debitorer i øjenhøjde.

  Reminder-call kan kombineres med skriftlig rykkerservice. Kombinationen er ofte det mest effektive middel ved krav med månedlig opkrævning, uanset hvilken løbende ydelse kunden leverer til debitor.

  Et reminder-call eller rykkerserviceforløb implementeres i tæt samarbejde for at sikre størst mulig automatisering og dermed minimal administration og ressourceforbrug hos dig.

  Der leveres løbende rapportering på de opnåede resultater.

  Alle indbetalinger fra debitorerne sker direkte til dig med mindre andet aftales. Vi håndterer meget store puljer af sager og garanterer, at der bliver taget kontakt til debitor uden for normal arbejdstid, dog altid inden for lovgivningens rammer, hvilket vil sige indtil kl. 21.00 i hverdagene og frem til kl. 16.00 om lørdagen.

 • Inkasso

  Hurtig og effektiv opfølgning minimerer risikoen for tab
  Vi sikrer en hurtig, effektiv og målrettet behandling af alle inkassosager. Sagen indlæses i vores debitorsystem, og debitor kontaktes straks via brev.

  Efter indlæsning vil der straks ske en vurdering af debitor. Dette sker for at sætte ind, hvor det giver størst inddrivelseseffekt. Et debitortjek indeholder:

  • Kontrol og søgning af navne- og adresseoplysninger
  • Kontrol af RKI-anmærkninger
  • Statstidende (gældssanering, konkurs, død mv.)
  • Berigelse af ejendomsdata
  • Berigelse af telefonnr.
  • Debitortjek foretages løbende gennem hele inddrivelsesforløbet

  Oplysninger på debitor benyttes til at vælge den bedst egnede inddrivelsesproces. Der anvendes forskellige metoder, alt efter hvilken debitor og type sag vi behandler. Vi anvender:

  • Skriftlige henvendelser
  • Telefoniske henvendelser
  • Vurdering af debitors betalingsevne og eventuelle ejerskab til aktiver via søgning i offentlige registrer
  • Erhvervelse af frivilligt forlig/skylderklæring
  • Registrering af debitor i RKI
  • Administration af betalingsaftaler

  Der er konstant opmærksomhed på ændringer hos debitor, og der reageres straks, hvis det vurderes, at betalingsevnen er forbedret. F.eks. hvis debitor erhverver fast ejendom.

  Vi prioriterer gennem hele processen at opretholde en god dialog med debitor, og derfor gør vi meget ud af, at vores medarbejdere, udover at være inkassofaglig kompetente, også har flair for telefonisk kontakt til debitor. Dette gør, at vi ofte får debitor til at indgå og overholde en betalingsaftale.

  Vores honorering er typisk præstationsafhængig.

  Lykkedes det ikke at inddrive fordringen, vil vi kontakte dig med en vurdering af, hvorvidt sagen bør overgives til retlig inkasso.

 • Retlig inkasso

  Hvis debitor ikke har viljen til at betale, eller der er opstået en tvist i forbindelse med kravets rigtighed - f.eks. kan debitor anfægte kravets størrelse eller arbejdets udførelse - vil næste skridt kræve en retlig behandling.

  Retlig inkasso behøver ikke nødvendigvis at betyde store ekstra omkostninger. Vores set-up minimerer omkostningerne og sikrer hurtig og smidig håndtering af den fortsatte inddrivelse.

  Overgang til retlig behandling sker kun efter accept fra dig, herunder også de forbundne omkostninger.

  Retlig inkasso omfatter bl.a.

  • Varsel om retlig behandling
  • Udarbejdelse af betalingspåkrav, stævning eller fogedrekvisition
  • Administration af retlig behandling
  • Registrering i RKI
  • Tilbagetagelse af leasede eller finansierede aktiver
  • Afholdelse af fogedretsmøder
  • Tvangssalg af udlagte aktiver

  Selv om sagen ikke bliver indfriet ved den retlige behandling, har det den fordel, at der nu er 10 års forældelse i stedet for 3 år, og at kravet kan indberettes til RKI.

  Vi har gode resultater og erfaring med retlig inkasso og kan derfor som udgangspunkt kun anbefale, at sagen behandles retligt – med mindre oplysninger om debitors betalingsevne tilsiger noget andet. I nogle tilfælde er iværksættelsen af retlige skridt det, der får debitor til at betale.

  Er fordringen uerholdelig, sluttes sagen på en sådan måde, at kunden altid kan tabsafskrive fordringen, og hvis det ønskes, beholder vi gerne sagen i et fortsat overvågningsforløb hos os.

 • Overvågning

  Sagen kan lægges til overvågning, hvis det ikke lykkes at få debitor til at betale ved en frivillig aftale i det udenretlige forløb eller efter en retslig behandling. Vi håndterer selvfølgelig også gerne afskrevne fordringer, der forudgående har været behandlet af andre advokater eller inkassofirmaer.

  Overvågningsforløbet er meget lig inkassobehandlingen, hvor vi konstant minder debitor om, at gælden stadig skal betales. Der er ofte en positiv effekt, fordi vi er vedholdende. Den aktive indsats betyder, at tab på debitor genvindes.

  I overvågningsprocessen tages der udgangspunkt i den løbende vurdering af debitors betalingsevne og hvilken type sag, vi har med at gøre. Der vil blive gennemført inddrivelsesprojekter for at sikre størst mulig inddrivelse. Der er konstant opmærksomhed på debitor, og der reageres straks, hvis der sker ændringer i debitors forhold.

  Ofte vil vi tage telefonisk kontakt til debitor for at indgå en betalingsaftale, men sagen kan også afsluttes med indgåelse af en frivillig akkord.

  Vores honorar for denne type sager er altid præstationsafhængigt, hvilket betyder, at du kun skal betale os, hvis vi inddriver penge på sagen. Med andre ord: Det er gratis for dig, hvis vores inddrivelse ikke giver resultat.

  Selv om sagen har været i fogedretten én gang, kan sagen indbringes på ny, hvis det vurderes at være det rette inddrivelsesmiddel eller for at afværge, at fordringen forældes.

Inkassoportalen.dk

Inkassoportalen.dk er en brugervenlig webløsning, der sikrer overblikket på den enkelte debitor og den samlede portefølje. Inkassoportalen giver dig fuld indsigt i alle sager, der er sendt til inddrivelse hos os og let adgang til at følge, kommentere og opdatere sagerne.

Du kan hele året – døgnet rundt:

 • indberette sager og uploade dokumenter direkte eller via en fil
 • se status på den enkelte sag – og på hele porteføljen
 • se historiske data som sagsnoteringer, dokumenter, indbetalinger og betalingsaftaler mv.
 • kommunikere direkte på den enkelte sag
 • lave udtræk til statistik og eksportere alle oplysninger til regneark
 • få en oversigt over såvel aktive som afsluttede sager
 • se alle afregninger på porteføljen

Inkassoportalen.dk er omfattet af firewall-beskyttede servere, kodeordsbeskyttet login og 128-bit SSL-kryptering – den samme teknologi, som bruges af førende finansielle institutioner verden over.

Inkassoportalen

Bliv gældfri

Du kan betale din inkassosag på nedenstående konto. Husk at påføre dit fulde navn og sagsnummer, da betalingen ellers ikke kan identificeres.

Bank
Spar Nord Bank
Klientkonto
Reg. nr. 9004, Konto nr. 0007453639
Swift code
SPNODK22
IBAN DK7790040007453639

Har du ikke mulighed for at betale hele din gæld på en gang, er du velkommen til at sende os et forslag til en afdragsordning ved at logge på debitorportalen.dk.

debitorportalen.dk kan du se, hvad du skylder, opdatere dine oplysninger og sende os forslag til en betalingsaftale. Du kan også tilmelde din afdragsordning til betalingsservice.

Debitorportalen

Teamet

Michael Gregersen

Partner

Nicolai Dyhr

Partner

Thomas Jensen

Direktør, Inkasso, Holstebro

Dorte Olesen

Kunde- og inkassochef, Holstebro

Maria Adelheid

Advokat

Jeanette Torp

Advokatfuldmægtig

Rasmus Sundstrup

Advokatfuldmægtig

Thorsteen Carstens

Chef for inkasso, Hellerup