Forretnings-betingelser

Information til klienter

Horten følger det danske advokatsamfunds regler for advokatetik og god advokatskik. Vores rådgivning er baseret på dansk ret, og vi er underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask.

Alle Hortens advokater er

  • beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark
  • medlemmer af Advokatsamfundet
  • dækket af Hortens ansvarsforsikring og garanti efter de af advokatsamfundets fastsatte regler

Regler, der regulerer advokater, kan du herudover læse på Advokatsamfundets hjemmeside. Regler vedrørende klageadgang finder du på Advokatnævnets hjemmeside.

Horten er medlem af Danske Advokater.

Betalingsoplysninger

Husk venligst altid at oplyse fakturanummer eller sagsnummer ved overførsler.

Bank: Jyske Bank A/S, Strandvejen 112, 2900 Hellerup
Reg.nummer: 5011
Kontonummer: 0001331505

Udenlandske overførsler

IBAN: DK1750110001331505
SWIFT: JYBADKKK

CVR.nummer: 33775229

Forsikringsoplysninger

Hortens ansvarsforsikring er tegnet hos HDI-Gerling Forsikring m.fl. gennem forsikringsmæglerfirmaet Marsh A/S.

Kontaktperson er forsikringsmægler Jesper Michael Jespersen, som kan kontaktes på telefon 4595 9513 eller e-mail. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Forretningsbetingelser

Følgende forretningsbetingelser regulerer grundlaget for Hortens juridiske rådgivning, medmindre andet er aftalt.

1. Vores rådgivning

1.1 Vi yder juridisk rådgivning i overensstemmelse med det Danske Advokatsamfunds regler, herunder reglerne om advokatetik og god advokatskik.

1.2 Vi følger disse overordnede betingelser, der går forud for klientens forretningsbetingelser, medmindre andet er aftalt skriftligt med klienten for så vidt angår en bestemt opgave.

1.3 Til hver opgave er der knyttet en partner, som er primært ansvarlig over for klienten. Partneren bestemmer, hvor mange medarbejdere samt andre ressourcer, der er behov for. Det aftales særskilt med klienten, hvorvidt der skal bruges eksterne ressourcer til at sikre en effektiv behandling af opgaven.

1.4 Vores juridiske rådgivning er alene baseret på dansk ret. De vurderinger, vejledninger og anbefalinger, vi giver i forbindelse med behandling af opgaver, kan kun anvendes på sager reguleret af det danske retssystem, medmindre anden aftale er indgået med klienten.

1.5 I overensstemmelse med det Danske Advokatsamfunds regler og Hortens procedurer undersøges det ved modtagelsen af en sag, om der eksisterer interessekonflikter, der kan forhindre os i at påtage os sagen.

1.6 Horten er underlagt reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skal derfor fremskaffe oplysningerne i henhold til denne lov fra vores klienter.

2. Fortrolighed, persondata og intern viden

2.1 Alle oplysninger modtaget fra eller om en klient i forbindelse med arbejdet for klienten behandles fortroligt. Alle i Horten er pålagt tavshedspligt.

2.2 Som led i Hortens rådgivning behandles der personoplysninger om den enkelte klient. Denne behandling er reguleret af persondataloven. Læs mere om vores behandling af personoplysninger under "Sådan behandler vi personoplysninger".

2.3 Vi har regler for alle ansatte og partnere, der opfylder gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

3. Korrespondance

3.1 Vi korresponderer blandt andet via e-mail. Vores e-mailkorrespondance er ikke krypteret, og vi er ikke ansvarlige for vira, uautoriserede ændringer, uautoriseret overvågning, manipulation eller lignende som følge deraf.

4. Immaterielle rettigheder

4.1 Klienten får de nødvendige rettigheder til det konkrete materiale, vi producerer til sagen, men vi bevarer de ophavsretlige rettigheder og andre immaterialrettigheder for så vidt angår arbejder og materiale udviklet, designet, produceret eller på anden måde skabt af os i løbet af den periode, hvor vi har rådgivet klienten.

5. Dokumenter

5.1 Alle dokumenter opbevares i løbende år + 10 år fra fakturadato, hvorefter de makuleres, medmindre andet er aftalt med klienten.

6. Fakturering og forudbetaling

6.1 Fakturering sker generelt på grundlag af en række faktorer, herunder medgået tid, sagens udfald, dens størrelse og kompleksitet, graden af specialistviden, det med varetagelsen af sagen forbundne ansvar, tidspres mv.

6.2 Såfremt klienten anmoder herom, udarbejder vi et overslag over vores honorar eller kriterierne for beregning heraf. Dette overslag er indikativt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

6.3 Vi fakturer vores klienter månedligt, kvartalsvist eller når opgaven er fuldført, medmindre der er indgået aftale om anden faktureringsordning, eller når dette findes hensigtsmæssigt. Moms tillægges fakturaen i henhold til det foreskrevne afgiftsgrundlag på det pågældende tidspunkt.

6.4 Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven.

6.5 Afholdte udlæg og omkostninger (f.eks. transport, kost og logi, oversættelse og kurertjeneste samt omfattende fotokopiering) afregnes separat.

6.6 Vi kan kræve forudbetaling af vores honorar eller af udlæg og omkostninger, før vi begynder vores arbejde med opgaven.

6.7 Hvis klienten har indsigelser mod de salærer mv., der udskrives, kan klienten klage til Advokatnævnet, hvis adresse er:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet

7. Klientmidler

7.1 Alle klientmidler, der betros os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti.

7.2 Alle klientmidler indestående på klientkonti er underlagt 'Lov om en indskyder- og investorgarantiordning', hvilket betyder, at der som udgangspunkt er et dækningsmaksimum pr. indskyder under ordningen på EUR 100.000.

8. Ophør af repræsentation

8.1 Vi kan se os nødsaget til at ophøre med at repræsentere en klient, f.eks. hvis klienten misligholder disse betingelser, er under konkurs eller er insolvent, eller hvis betaling ikke finder sted i henhold til vores betingelser.

9. Ansvar

9.1 Horten er ansvarlig for den ydede rådgivning i henhold til dansk rets almindelige regler, og vi er forsikret gennem et anerkendt forsikringsselskab.

9.2 Hortens ansvar, herunder hver enkelt partners og medarbejders ansvar, for eventuelle tab, som vi er ansvarlige for i henhold til dansk ret, og som kan tilskrives vores arbejde, er imidlertid begrænset til et beløb svarende til 25 gange honoraret for den pågældende opgave op til maksimalt kr. 25 millioner. Eventuel erstatning til en klient kan dog ikke overstige kr. 100 millioner i relation til alle krav, som klienten har fremsat inden for et kalenderår.

9.3 Vores ansvar for skade omfatter alene direkte tab, således at følgeskader og ethvert indirekte tab, herunder driftstab, tab af data eller goodwill, ikke er omfattet af vores ansvar.

9.4 Vi hæfter ikke for rådgivning eller andre ydelser, der er ydet eller leveret af andre end os, herunder af udenlandske advokater, som vi (efter aftale med klienten) har anmodet om bistand, eller som vi har henvist klienten til.

9.5 Såfremt vi hæfter solidarisk sammen med klienten over for tredjemand, skal klienten holde os skadesløse i det omfang vores ansvar over for Dem og tredjemand overstiger begrænsningerne i denne bestemmelse.

10. Lovvalg

10.1 Ansvaret i forbindelse med Hortens rådgivning er underlagt dansk ret, jf. pkt. 1.4 ovenfor.

10.2 Eventuelle tvister mellem Horten og klienten, herunder også vedrørende Hortens salærkrav, skal behandles ved Retten i Lyngby.

Vil du vide mere?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.