sektoren lige nu

Virksomheder i Life Science og Healthcare-sektoren opererer i det til tider ganske vanskelige krydsfelt mellem den sektorspecifikke virksomheds- og produktregulering, som tiltager i både omfang og kompleksitet, og de offentlige sundhedssystemers forøgede krav om besparelser, blandt andet gennem øget konkurrenceudsættelse (udbud) og store ændringer i de nationale tilskuds- og substitutionssystemer.

Der er flere tendenser i en tid, hvor fokus er på forøgelse (eller fastholdelse) af virksomhedernes toplinje, og forbedring af bundlinje, eksempelvis ved tilpasninger i forskning/udvikling, markedsføring og salg. Vi har på det seneste set nogle nye strategier i kølvandet på en årelang konsolideringsbølge. Flere produkter og distributionsformer er blevet, og vil blive, samlet i samme virksomhed eller koncern – eksempelvis har både Novartis og Pfizer forretningsenheder, som sælger originale lægemidler, generiske lægemidler og fødevarer/kosttilskud. Men var det også den rigtige strategi? Senest har Pfizer annonceret en strategi for spaltning/selvstændiggørelse af netop disse tre produktområder. Vi tror på, at andre aktører i sektoren vil følge efter i de kommende år. En af årsagerne til, at synergieffekterne forbundet med en integrering af forretningsområderne tilsyneladende har ladet vente på sig i for lang tid, er de betydelige regulatoriske udfordringer, det giver at have en sådan produktdiversitet i én virksomhed.

hvordan kan vi hjælpe

Vores specialister har rådgivet alle aktører inden for sektoren. Det giver vores sektorteam en unik indsigt i branchen, hvilket sætter os i stand til at levere rådgivning og sparing, hvor alle kommercielle og juridiske vinkler kan indgå. Flere i sektorteamet har arbejdet "in house", hvilket supplerer vores rådgivning med en særlig kant – vi kender sektorens "key value drivers". Vi har et indgående og værdifuldt kendskab til den kommercielle virkelighed, som aktørerne i sektoren skal forholde sig til.

Vi ser store fordele ved at blive inddraget allerede under udviklingen af et nyt produkt, da hjørnestenene til en holdbar "product life cycle management"-strategi skal implementeres allerede her. Det er vores erfaring, at juridisk/strategisk modspil fra vores sektorteam er medvirkende til, at klienter forøger toplinjen grundet mersalg og/eller forbedrer bundlinjen, da distributionskanalen optimeres, eller da en række udgifter til eksempelvis langstrakte tvister med myndigheder, konkurrenter mv. mindskes/undgås.

 • originalproducenter

  Kombinationen af forestående patentudløb og et øget prispres fra myndighedernes side udfordrer industrien, hvorfor industrien i en længere årrække har søgt bundlinjeforbedringer ved fusioner, opkøb og satsninger inden for nye produktområder. Den afledte produktdiversitet, øget konkurrence og skærpede regulatoriske krav stiller store krav til virksomhederne, men også til deres rådgivere.

  Vi rådgiver originalproducenter om blandt andet:

 • generiske producenter

  Branchens forretningsmodel er under forandring, og vi ser en stigende tendens til, at generiske producenter ved fusioner og på anden vis markedsfører egne "brands" (originale lægemidler) og kosttilskud i tillæg til generiske lægemidler. Dette giver mulighed for (hurtig) vækst, men dermed følger også regulatoriske udfordringer, da produktdiversiteten medfører, at virksomhederne skal efterleve vidt forskellige juridiske områder.

  Vi rådgiver generiske producenter om blandt andet: 

 • medicinsk udstyr

  Medicoindustrien vil i de nærmeste år skulle tilpasse sig en væsentligt skærpet regulering. Tendensen er, at virksomhederne på en række områder vil blive underlagt tilsvarende krav, som lægemiddelvirksomhederne er underlagt i dag. MDD er under revision, og i Danmark har Sundhedsstyrelsen indført virksomhedsregistreringskrav, og ny lovgivning vil ændre industriens interaktion med sundhedspersoner. 

  Vi rådgiver medicovirksomheder om blandt andet:


 • parallelimportører

  Prisforskelle i Europa på lægemidler eller medicinsk udstyr har i mere end 40 år skabt et marked for parallelimport, særligt for lægemidler, men vi ser også en stigende tendens til parallelimport af medicinsk udstyr. Branchen er under pres, og presset kommer blandt andet fra statslig intervention i forbindelse med prissætningen af produkter i de klassiske lavprismarkeder, en øget konkurrence blandt importørerne, øget produkt- og distributionsregulering samt anvendelse af udbud. Nye markeder, distributionsmodeller og effektiviseringer afsøges i jagten på en forbedret top- og bundlinje.

  Vi rådgiver parallelimportører om blandt andet:

 • fødevareproducenter

  Fødevareindustrien er kompleks og omfatter en lang række aktører i distributionskæden, som vi har stor erfaring med at rådgive. Hortens sektorteam består af flere rådgivere, som har erfaring fra industrien, hvilket giver vores rådgivning en ekstra kant. Vi har stor erfaring med myndighedshåndtering, hvilket er særdeles væsentligt i forhold til en industri, som er underlagt tilsyn og kontrol fra Fødevarestyrelsen, der notorisk er kendt for at indtage nogle af de mest restriktive standpunkter i EU ved fortolkningen af kravene til eksempelvis sammensætning og markedsføring af fødevarer. 

  Vi rådgiver fødevarevirksomheder om blandt andet:


 • biotek

  Biotek er en industri med unikke produkter i pipeline, men det har i de seneste år været vanskeligt for industrien at tiltrække den fornødne kapital til at kunne gennemføre den afgørende forskning og udvikling. Hortens sektorteam har et vidt forgrenet netværk, og den har ved flere lejligheder bistået klienter med at fremskaffe kapital (matchmaking). Immaterielle rettigheder, eksempelvis patenter, udgør et afgørende aktiv for industrien. Vores ekspertise kommer klienter til gavn i alle led af produktudviklingen og kommercialiseringen af produkterne.

  Vi rådgiver biotekvirksomheder om:
VIDEO: The Life Science & Healthcare Sector

LinkedIn-ikon

Life Science & Healthcare netværk


Kom med i LinkedIn-gruppen om Life Science & Healthcare

teamet

Jens Jakob Bugge

Partner

Anders Valentin

Partner

Jonas Enkegaard

Partner

Peter E. P. Gregersen

Partner

Hans Christian Pape

Partner

Christian Kragelund

Partner

Ole Damsbo

Senior Counsel

Christina Andrea Johannesen

Senioradvokat

Cecilie Frost Adamsen

Advokatfuldmægtig

Christian Frydenlund

Advokatfuldmægtig

Maria Pilh Arendsdorf Bengtsen

Advokatfuldmægtig

Patris Hajrizaj

Advokatfuldmægtig