26. januar 2018

Sådan forholder regressøger sig, når skadevolder ikke kan betale

Der findes ofte andre muligheder end de gængse, når vi med regresøjne kigger efter et sted at finde krukken med regresguld. Vi gennemgår her nogle af de områder, hvor der typisk findes mere end ét sted lede, og som navnlig regressøgende forsikringsselskaber bør have fokus på.

Der er i lovgivningen og retspraksis flere eksempler på tilfælde, hvor en anden hæfter for den direkte skadevolders ansvarspådragende handlinger.

Den hæftende part kan vise sig at være en bedre økonomisk løsning for den skadelidte at rette et erstatningskrav mod, idet der kan være tale om en fysisk eller juridisk person, der er økonomisk bedre stillet, og som med større sandsynlighed vil være i stand til at betale erstatningskravet. Det gælder særligt i de tilfælde, hvor den direkte skadevolder er gået konkurs eller på anden vis ikke er i stand til at betale hele (eller dele af) erstatningskravet.

EN ARBEJDSGIVERS ANSVAR

En arbejdsgiver hæfter i de fleste tilfælde for sin arbejdstagers ansvarspådragende handlinger. Har arbejdsgiveren ikke selv handlet culpøst, men er en skade sket som følge af arbejdstagerens culpøse adfærd, kan arbejdsgiveren blive ansvarlig for dennes skadegørende handling efter DL 3-19-2.

Det er en betingelse i DL 3-19-2, at der foreligger en instruktions-, tilsyns- og kontrolmyndighed over for den ansatte, samt at den skadegørende handling har tilknytning til arbejdstagerens tjeneste i arbejdsgiverens virksomhed. Arbejdsgiveren er dog ikke ansvarlig for en arbejdstagers abnorme handlinger.

Hvis man som skadelidtes forsikringsselskab har udbetalt erstatning, og skadevolder er ansat i en virksomhed, bør muligheden for (også) at rejse regreskrav mod skadevolders arbejdsgiver vurderes.

SELVSTÆNDIGT VIRKENDE TREDJEMAND

Udgangspunktet i retspraksis og den juridiske teori er klar: En hovedentreprenør eller bygherre hæfter ikke for en selvstændigt virkende tredjemand/underentreprenørs fejl og forsømmelser uden for kontrakt.

Ifølge retspraksis er der imidlertid en række tilfælde, hvor hovedentreprenøren alligevel kan hæfte for underentreprenørens fejl og forsømmelse uden for kontrakt. Det kan især forekomme i de tilfælde, hvor hovedentreprenøren ville være blevet pålagt et strengt ansvar, hvis han selv havde udført arbejdet. I de tilfælde har domstolene ikke fundet det rimeligt, at hovedentreprenøren kan uddelegere arbejdet og samtidig slippefor det strenge ansvar.

Nedenfor gennemgås tre særligt relevante områder fra retspraksis:

Graveskader

Det sker hyppigt i praksis, at der forvoldes omfattende skader under udgravninger, pilotering og lignende arbejde, og der udbetales store summer fra forsikringsselskaberne til dækning af skaderne. I mange tilfælde vil skaden være forvoldt af en selvstændig underentreprenør, som hovedentreprenøren har uddelegeret arbejdet til. Det er derfor interessant at se på, i hvilke tilfælde en hovedentreprenør eller en bygherre hæfter for underentreprenørens ansvarspådragende handlinger.

Udgravning (graveskader), pilotering og lignende er særligt risikobetonet arbejde, idet arbejdet foregår i en betydelig dybde, og der anvendes typisk store og kraftfulde maskiner. Vejr- og jordbundsforhold kan vanskeliggøre arbejdet yderligere og øge risikoen for skader på rør, kabler, vandledninger, nærliggende bygninger mv. Derfor må der udvises særlig forsigtighed og iagttages visse sikkerhedsforanstaltninger under udførelsen af gravearbejdet.

Den høje risiko og det store antal af skader på området har medført, at domstolene traditionelt har anvendt en streng culpavurdering, jf. blandt andet FED1997.159V, hvor landsretten fandt, at entreprenøren ikke havde udvist den fornødne forsigtighed, hvorefter han måtte være erstatningsansvarlig for skaden på et kabel.

Domstolene har i visse tilfælde anerkendt, at også bygherren kan blive pålagt at hæfte for den selvstændigt virkende entreprenørs fejl. I praksis har man lagt vægt på, hvilken part der har de tekniske og økonomiske muligheder for at begrænse og styre den risiko, som er forbundet med arbejdet, jf. blandt andet U.1999.1821/2. Højesteret fandt, at entreprenøren havde handlet uforsvarligt. Ledningsejeren/bygherren havde derimod ikke handlet uforsvarligt, men blev dog pålagt et hæftelsesansvar for entreprenørens ansvarspådragende handling, da denne havde de tekniske og økonomiske muligheder for at begrænse risikoen.

I sagen U.1968.84 H (Aalborg Kloster-sagen) blev der foretaget pilotering under et byggeri, hvor der på grund af rystelserne forekom revnedannelser på Aalborg Klosters bygninger. Entreprenørfirmaet blev frifundet, da de ikke fandtes at have handlet uforsvarligt. Bygherren blev derimod pålagt erstatningsansvar, idet arbejdet var udført i dennes interesse og for dennes regning. Bygherren havde valgt en billigere og mere risikobetonet fundering, og idet han havde mulighed for ved budgetteringen og planlægningen af arbejdet at indregne dækning af denne risiko, måtte han være nærmest til at bære ansvaret for de forårsagede skader.

I sagen U.1976.82H fandt Højesteret, at såvel bygherren som hovedentreprenøren var erstatningsansvarlige for beskadigelsen af et kabel, som var årsag til en strømafbrydelse hos to virksomheder. Skaden var forårsaget under underentreprenørens udgravning. Bygherren og hovedentreprenøren fandtes ikke at have draget omsorg for, at arbejdet ikke kom til at beskadige kablet.

Færdselsbaners tilstand

Det offentlige bærer et strengt culpaansvar for vejes og andres færdselsbaners tilstand. Heller ikke på det område har man tilladt, at det offentlige går fri for ansvar ved at uddelegere arbejdet til en selvstændigt virkende tredjemand. Ifølge fast retspraksis hæfter det offentlige derfor for tredjemands fejl ved udførelse af arbejde på veje mv.

Brandskader

Også på området for brandskader, er skaderne omfattende og hyppigt forekommende. Forsikringsselskaberne udbetaler store summer penge til dækning af disse skader. Også her kan en hovedentreprenør hæfte for en underentreprenørs fejl og forsømmelser uden for kontrakt. Den ledende dom på området er Østre Landsrets dom U.2015.1825Ø.

Sagen angik, hvorvidt skadelidtes (bygherrens) forsikringsselskab kunne gøre regres mod hovedentreprenørens forsikringsselskab (idet hovedentreprenøren var gået konkurs), når skaden var forvoldt af en selvstændig virkende underentreprenør, og langt størstedelen af skaderne var uden for underentreprenørens kontraktlige forpligtelser.

Omdrejningspunktet i sagen var, hvorvidt hovedentreprenøren hæftede for underentreprenørens fejl og forsømmelser ved udskiftning af tagpap på en renoveringsentreprise.

Hovedentreprenøren havde antaget et litauisk tagdækkerfirma (underentreprenør) til at lægge nyt tagpap på en stor industribygning. På grund af fejl og forsømmelser fra tagdækkerens side brændte store dele af bygningen ned, bygningsforsikringsselskabet måtte udbetale en stor erstatning på bygningsforsikring og rettede derefter regreskrav i sagen mod hovedentreprenøren.

I sagen havde underentreprenøren fraveget Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts brandtekniske vejledning om varmt arbejde på fem angivne punkter, og det var for landsretten ubestridt, at årsagen til branden var arbejdet med pålægning af tagpap ved brug af gasbrænder og åben ild.

Det er interessant, at den direkte skadevolder (underentreprenøren) var gået konkurs. Det samme var hovedentreprenøren. Spørgsmålet i sagen var herefter, hvorvidt bygningsforsikringsselskabet kunne rette regreskravet mod hovedentreprenørens forsikringsselskab direkte efter FAL § 95, stk. 2. Det forudsatte, at hovedentreprenøren hæftede for underentreprenørens fejl også uden for kontrakt.

Østre Landsret fandt, at det udførte arbejde med påsvejsning af tagpap ved brug af gasbrænder og åben ild, hvorunder DBI-vejledningen blev fraveget på flere punkter, efter sin karakter havde indebåret en sådan farlighed, at hovedentreprenøren var erstatningspligtig over for bygherren (forsikringsselskabet).

Dommen er interessant, fordi landsretten med de præmisser har udvidet området for, hvornår det er muligt at pålægge hvervgiveren erstatningsansvar for en selvstændigt virkende tredjemands fejl.

Der har ikke hidtil været klar praksis om en hvervgivers ansvar ved brandskader, og det må nu antages, at også tagarbejde med brug af åben ild kan kategoriseres som såkaldt farligt arbejde, der medfører et strengt culpaansvar.

Ved den typer skader må det forventes, at hovedentreprenøren ikke kan slippe for risikoen for skader også uden for kontrakt, som dennes underentreprenør måtte forårsage ved brug af åben ild i forbindelse med tagdækning.

Vigtigt at identificere alle regresmuligheder tidligt i forløbet

I praksis ses ofte en tendens til alene at fokusere på den direkte skadevolder. Man bør imidlertid som skadelidt eller skadelidtes forsikringsselskab efter udbetaling af erstatning under en forsikring være opmærksom på, at der i nogle tilfælde findes mulighed for at rette et regreskrav mod andre end den direkte skadevolder.

Det vil således i flere tilfælde være muligt at gå efter flere solidariske ansvarssubjekter vedrørende samme skade, og det kan særligt vise sig at være en fordel, hvis den direkte skadevolder er gået konkurs, har begrænset sum på sin ansvarsforsikring, eller af andre grunde ikke er i stand til at betale hele kravet.

Når der sker skader på områder, hvor der er et strengt culpaansvar, bør muligheden for, at der er hæftelse, altid undersøges, særligt om kravet kan rejses mod skadevolders kontraktpart (hovedentreprenør) eller bygherre samt disses ansvarsforsikringsforsikringsselskaber.

Det er væsentligt at få identificeret de relevante mulige steder, krukken med regresguld muligvis kan findes tidligt i skadeforløbet, og i den forbindelse at få sikret afbrydelse af forældelse samt optagelse af bevis i forhold til alle relevante ansvarssubjekter.

flere nyheder

Bestyrelsesformand ikke ansvarlig for melodigrandprix-underskud

1. maj 2018

Erhvervsankenævnet: Den tidligere bestyrelsesformand for Wonderful Copenhagen er ikke ansvarlig for det underskud, der opstod, da Eurovision Song Contest 2014 blev dyrere end forventet.

Kritik af tolke: Ny standard på vej

16. april 2018

Rigsrevisionens nylige kritik af fremmedsprogstolke puster liv i ønsket om at indføre en fælles standard, som skal sikre en højere kvalitet af tolkeydelser.

Legal 500 anerkender Horten som førende advokathus

13. april 2018

Horten anerkendes som førende juridisk rådgiver inden for en lang række specialeområder. Samtidig udpeges 26 Horten-partnere som værende blandt landets bedste juridiske rådgivere.

Horten åbner eget tv-studie

11. april 2018

Video er et oplagt medie til at præsentere jura i øjenhøjde, og Horten har nu fået sit eget tv-studie.

IP Stars: Horten førende inden for patenter og varemærke­rettigheder

4. april 2018

Den førende internationale guide til de bedste IP-virksomheder og -rådgivere, IP Stars, kårer Horten som værende blandt de førende rådgivere i Danmark inden for patenter og varemærkerettigheder.

Horten opnår unik anerkendelse inden for patentrådgivning

16. marts 2018

Den internationale guide til de bedste advokathuse inden for rådgivning om patenter, IAM Patent 1000, kårer Horten som værende førende i Danmark inden for området. Desuden opnår Senior Counsel Ole Damsbo som eneste dansker ærestitlen "Luminary" (Ledende skikkelse/stjerne).

Nye rankings fra Chambers

13. marts 2018

Chambers, som er den førende internationale guide til de bedste advokatfirmaer, placerer igen i år Horten blandt Danmarks bedste.

Chambers udnævner Horten som ekspert inden for grønlandske forhold

21. februar 2018

Det anerkendte internationale rankingbureau Chambers har placeret Horten som et af landets førende advokatfirmaer med ekspertise inden for grønlandske forhold.

Nye standardvilkår i byggeriet på vej

8. februar 2018

Siden 2015 har repræsentanter for byggeriets parter forhandlet om nye standardvilkår i AB-udvalget, og den 2. februar 2018 blev forslag til nye AB 18 og ABR 18 sendt i høring. Høringsudkastene løfter sløret for de nye standardvilkår, der forventes vedtaget i maj 2018.

Unikt samarbejde mellem Horten og Symbion

5. februar 2018

Horten Advokatpartnerselskab indgår unikt samarbejde med Symbion og Accelerace, hvor vi stiller et team af jurister til rådighed for startup-virksomheder i kontorfællesskabet Horten CoLab.

Højesteret: Bestyrelse erstatningsans­varlig for videreførelse af retssag

22. januar 2018

Højesteret stadfæster: Bestyrelsen i et selskab er erstatningsansvarlig for beslutningen om at videreføre en retssag på et tidspunkt, hvor selskabet ikke længere havde råd til at kunne betale eventuelle omkostninger til modparten.

Fire nye partnere

16. januar 2018

Horten har optaget advokaterne Christian Tullberg, Kristoffer Westberg, Christina Steen og Niels Jørgen Oggesen som partnere.

Vi giver viden videre - forår 2018

10. januar 2018

I foråret 2018 har vi programsat over 40 seminarer, morgenmøder og kurser, hvor vores jurister sammen med eksterne eksperter giver den nyeste viden videre inden for deres fagområder. Der er nu åbent for tilmelding.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

8. januar 2018

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2017 og få genopfrisket din juridiske viden.

Ny managing partner

2. januar 2018

Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Det skal du vide om digitale retssager

22. december 2017

Domstolene er ved at udrulle deres nye retssagsportal, og herefter overgår behandlingen af civile retssager til et digitalt system på portalen www.minretssag.dk.

Horten vinder rådgivning til Ankenævnet for Patient­erstatningen

14. november 2017

Horten har vundet statens udbud af juridisk rådgivning til Ankenævnet for Patienterstatningen, der behandler klager over afgørelser fra Patienterstatningen.

Markant hæder til advokat Finn Schwarz

10. november 2017

Foreningen Ansættelsesadvokater har tildelt advokat Finn Schwarz årets H.G. Carlsen pris.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

Selvbeskadigelse er (stadig) ikke en produkt­skade i produkt­ansvars­retlig forstand

21. september 2017

Højesteret har ved dom af 13. september 2017 frifundet en producent af skibsmotorer for erstatningsansvar for rederis tab som følge af slidskader på skibsmotorerne.

Compliance: Online-­undervisning i kon­kurrenceret

20. september 2017

Horten tilbyder nu online-undervisning i konkurrenceret skræddersyet til den enkelte virksomhed.

Danmark tiltræder værnetings­­aftale­­konventionen

14. september 2017

En lovændring pr. 1. juli 2017 betyder, at Danmark tiltræder Haagerkonventionen af 30. juni 2005 om værnetingsaftaler. Vi ser nærmere på lovændringen og dens konsekvenser for danske parter.

Hvor langt rækker tillids­repræsentantens særlige beskyttelse mod opsigelse?

12. september 2017

En faglig voldgift vurderede i ny kendelse, at varsling af lønnedgang til en tillidsrepræsentant var en saglig og driftsmæssig begrundelse for opsigelse.

Hvem har ansvaret, når banken krakker?

11. september 2017

I kølvandet på finanskrisens mange bank-krak oprettede staten Finansiel Stabilitet, som skulle afvikle de krakkede banker og rejse erstatningskrav. Vi gennemgår et udpluk af de første domme i banksagerne.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud: Annullation af udbud

1. september 2017

Når en offentlig myndighed annullerer et udbud, må annullationen ikke være usaglig. En ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud viser, at selvom et tilbud ligger inden for den maksimale totaløkonomi angivet i udbudsbetingelserne, kan annullation på grund af budgetmæssige forhold hos en kommune stadig være saglig og lovlig.

Komponent­leverandør vinder langvarig voldgiftssag

23. august 2017

Horten har ført og vundet en omfattende international voldgiftssag for Bollfilter Nordic ApS. Bollfilter Nordic ApS er del af den tyske BOLL & KIRCH Filterbau GmbH koncern, der er blandt verdens førende leverandører af filtreringsløsninger, herunder til den maritime industri.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Det baltiske gasprojekt fortsætter

26. juli 2017

Fase 1 i Open Season 2017, der sluttede den 24. juli 2017, har vist, at der er en tilstrækkelig efterspørgsel efter gastransport, og det baltiske gasprojekt kan derfor fortsætte.

Her er de fem mest læste nyheder på horten.dk

11. juli 2017

En gennemgang af Landsrettens dom i Ateas bestikkelsessager og vores løbende opdateringer om aktindsigt er på listen over de artikler, Hortens mere end 4000 abonnenter har klikket mest på i første halvår.

Nye regler om syn og skøn

10. juli 2017

Den 1. juli 2017 trådte de nye regler om syn og skøn i retssager i kraft. Læs her om de væsentligste ændringer, som de nye regler medfører.

Landsretten stadfæster afgørelse om forældelse af krav i rådgivningssag

7. juli 2017

Landsretten stadfæstede i juni 2017 en dom fra byretten, hvorefter et krav mod rådgiver var forældet.

Voldgiftsret afgør første principielle sag om brug af MgO-plader i byggerier

23. juni 2017

En for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg nedsat voldgiftsret har afsagt kendelse i den første principielle sag om brugen af MgO-plader i byggerier i Danmark.

Hvor skal afskedigelsessager afgøres?

23. maj 2017

Ofte følger det af overenskomster, at sager om opsigelse skal behandles i det fagretlige system; faglig voldgift eller afskedigelsesnævn. Men hvad stiller man op, hvis der er uenighed om forståelsen af aftalen om voldgiftsbehandling?

Højesteret afsiger dom om fuld erstatning for ekspropriation af jord

18. maj 2017

Højesteret har i en nyligt afsagt dom fraveget udgangspunktet for udmåling af erstatning for ekspropriation af et jordareal med råstoffer.

Skjulte videooptagelser førte ikke til nedsættelse af erhvervsevnetab

26. april 2017

Højesteret har afsagt dom om, hvorvidt et forsikringsselskabs videooptagelser af en skadelidt kunne danne grundlag for, at Ankestyrelsen nedsatte skadelidtes erhvervsevnetab.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

Domfældelse i Ateas bestikkelsessager

24. marts 2017

Østre Landsret har afsagt dom i to bestikkelsessager, hvor Atea har foræret iPhones, iPads og andet it-udstyr til to ledende medarbejdere i Københavns Kommune og hos DSB.

Fire nye specialistadvokater hos Horten

7. marts 2017

Horten har udpeget fire nye specialistadvokater med stærk brancheindsigt inden for henholdsvis miljø- og planret, energi- og forsyningsret, persondata og skatteret.

Lejers manglende retablering medførte lempelse af udlejers bevisbyrde for tab

10. februar 2017

Erhvervsleje: Højesteretsdom lemper udlejers bevisbyrde for sit påståede tab som følge af lejers grove misligholdelse i form af manglende iagttagelse af retableringspligt.

Faglige arrangementer forår 2017

16. januar 2017

I foråret 2017 har vi allerede nu programsat 30 forskellige arrangementer. Se arrangementskataloget online.

Horten opruster med to nye partnere

4. januar 2017

Horten har pr. 1. januar 2017 optaget advokaterne Lars Lüneborg og Julie Arnth Jørgensen som partnere.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

2. januar 2017

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2016 og få genopfrisket din juridiske viden.

Ny håndbog om europæisk lovgivning vedrørende adgang til klage og domstolsprøvelse

8. december 2016

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) har lige offentliggjort den danske version af deres håndbog om europæisk lovgivning vedrørende adgang til klage, administrativ rekurs og domstolsprøvelse.

Konkurrenceret – nye danske regler for erstatningssager er vedtaget

1. december 2016

Reglerne betyder, at det bliver lettere at rette erstatningskrav mod karteldeltagerne, fx for kunder, der har betalt overpriser for deres varer, fordi leverandøren har indgået en kartelaftale.

Højesteret: Tidsubegrænset brugsret med 30 års opsigelsesvarsel ikke i strid med udstykningsloven

9. november 2016

Højesteretsdom cementerer gældende praksis om brugsrettigheder stiftet over dele af fast ejendom. Tidsubegrænset brugsret med 30 års opsigelsesvarsel var ikke i strid med udstykningslovens § 16.

Højesteret: Kommuner har pligt til at handle sagligt ved fravigelse af gæsteprincippet

30. september 2016

Når offentlige myndigheder indgår aftaler om fravigelse af gæsteprincippet, har de pligt til at følge de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, herunder grundsætningen om saglig kommunal forvaltning. Det fastslår Højesteret i en sag om et regnvandsbassin omfattet af gæsteprincippet.

Ny partner

24. august 2016

Horten har optaget Henning Aasmul-Olsen som equity partner.

Ny partner

15. august 2016

Horten styrker partnerkredsen og vores specialer inden for miljø og offentlig ret med optagelsen af partner Anne Sophie K. Vilsbøll.

Forældelse i to sager om revisionsmæssig rådgivningsansvar

1. august 2016

Horten har fået medhold i, at der var indtrådt forældelse i to sager om rådgivningsansvar. I begge sager var omdrejningspunktet, hvorvidt der sker en udskydelse af begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen, når kravstillers viden om et eventuelt erstatningskrav udspringer af den hævdede skadevolders egen rådgivning.

Brexit: Hvilke juridiske konsekvenser får Storbritanniens farvel til EU?

28. juni 2016

Torsdag den 23. juni 2016 valgte den britiske befolkning at stemme Storbritannien ud af EU, hvilket vil medføre en række juridiske ændringer. Hos Horten holder vi et vågent øje med det politiske efterspil.

Kommunes afvisninger af erstatningsansvar kunne ikke suspendere forældelse

14. juni 2016

Østre Landsret har den 24. maj 2016 stadfæstet Retten i Svendborgs dom, hvor en kommune på baggrund af forældelse blev frifundet for erstatningsansvar i forbindelse med oversvømmelser efter skybrud.

Nye ratings fra det internationale opslagsværk Legal 500

4. maj 2016

Der er flere gode nyheder for Horten i de nye ratings, heriblandt to nye Tier 1-ratings.

Kommuner kan ikke tegne forsikringer for frivillige … endnu

2. maj 2016

Social- og Indenrigsministeriet har sat et punktum i sagen om, hvorvidt kommuner kan tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige.

Internationale kvindelige advokater drøfter fremtidens advokatgerning

5. april 2016

Horten er med, når 150 advokater fra hele verden mødes i Berlin 7.-8. april under overskriften "Law in a changing world – how women can contribute to innovation of the legal profession".

Tre seminarer om nødlidende virksomheder og konkursbehandling

30. marts 2016

Få indsigt i egne handlemuligheder både som virksomhedsleder og som kreditor og bliv opdateret på seneste retspraksis.

Horten Corporate Day 2016: Danske virksomheder på forkant

18. marts 2016

På Horten Corporate Day 2016 den 16. marts fik de fremmødte erhvervsfolk en række markante danske og udenlandske eksperters bud på trends og muligheder for dansk erhvervsliv. Horten gentager succesen til næste år med Horten Corporate Day 2017.

Østre Landsret: Pressalit krænkede Tivolis varemærke og misligholdt licensaftale

2. marts 2016

Østre Landsret har i januar 2016 afsagt dom i ankesag mellem Tivoli A/S og Pressalit Group A/S.

Forsikringsmægler undgik erstatningskrav på over 1,7 mio. kr. trods mangelfuld rådgivning

18. februar 2016

Østre Landsret har i en ny afgørelse fastslået, at forsikringsrådgivning, som ikke lever op til kravene i bekendtgørelsen om god skik for forsikringsmæglere, kan danne grundlag for et erstatningsansvar.

Højesteret tilsidesatte ikke voldgiftskendelse

10. februar 2016

Ny dom fra Højesteret i en sag om erstatning for misligholdelse af en distributionsaftale understreger voldgiftskendelsers bindende karakter.

Østre Landsret: Etikette krænker designretten

9. februar 2016

Horten repræsenterede producenten af en blespand, Sangenic, og fik i landsretten slået fast, at brugen af et billede af en designbeskyttet blespand krænker designretten.

TOP 10: Her er årets mest læste juridiske nyheder på horten.dk

7. januar 2016

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

Horten opruster med tre nye partnere

5. januar 2016

Horten Advokatpartnerselskab har pr. 1. januar 2016 optaget advokaterne Ulrik Holsted-Sandgreen, Christian Kragelund og Annelouise Dalgaard Pedersen som partnere.

LEGO havde ikke afgivet urigtige oplysninger ved tegning af forsikring

7. december 2015

Østre Landsret har afsagt dom i en principiel sag mellem LEGO og et forsikringsselskab. Landsretten konstaterede, at det ikke var berettiget, at forsikringsselskabet havde opsagt en forsikringsaftale, idet det ikke var bevist, at LEGO havde afgivet urigtige oplysninger.

Koncerninterne forsikrings­selskaber ikke klar til særligt tilsyn

19. oktober 2015

Finanstilsynet har i 2014/2015 forsøgt sig med et særligt tilpasset og målrettet tilsyn af de 12 koncerninterne forsikringsselskaber ("captives") i Danmark, men forsøget har vist, at de ikke er klar til det.

Artikel: Dispute Resolution in Scandinavia

13. oktober 2015

I en artikel i Corporate Disputes Magazine diskuterer tre advokater fra advokatfirmaerne Vinge (Sverige), Roschier (Finland) og Horten (DK) tvisteløsning i Skandinavien.

Højesteret fastslår: Fuld erstatning for mistet feriegodtgørelse

1. oktober 2015

Højesteret har fastslået, at en lønmodtager har krav på erstatning for den feriegodtgørelse, lønmodtageren ikke optjente i sygeperioden.

Højesteret idømmer advokat erstatningsansvar i millionklassen

30. september 2015

Højesteretsdom: Advokat var erstatningspligtig for det tab, som en klient havde lidt pga. mangelfuld rådgivning.

Horten opruster med to nye partnere

18. september 2015

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Jacob Møller Dirksen og Niclas Holst Sonne som equity partnere.

Persondata­forordningen: Ny enighed om beskyttelse af person­oplysninger

23. juni 2015

EU-Kommissionen fremlagde i januar 2012 forslag til en Persondataforordning, der skulle styrke den enkeltes rettigheder og tage hånd om udfordringerne fra globalisering og ny teknologi. Nu er Rådet nået til enighed om en generel indstilling.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.