9. januar 2018

Nye regler om behandling af betalingsdata fra årsskiftet

Nye og lempeligere regler om behandling af betalingsdata trådte i kraft ved årsskiftet. Vi følger med i, hvordan erhvervslivet vil benytte sig af de nye muligheder, og hvordan de kan være med til at understøtte Fintech-bølgen.

Fra årsskiftet lempedes reglerne for behandling af betalingsdata. Den nye Lov om betalinger ophæver det hidtidige danske specialforbud og tillader nu erhvervsdrivende at behandle betalingsoplysninger i forbindelse med anonymisering og ved bl.a. udbud af tjenester, der er direkte henvendt til forbrugeren. Behandlingen kræver udtrykkeligt samtykke fra brugeren, og det skal af samtykkeerklæringen tydeligt fremgå, hvilke oplysninger der behandles og til hvilket formål.

OPGØR MED DET DANSKE FORBUD

Forbrugerombudsmanden har i sit hidtidige tilsyn anlagt en snæver fortolkning af den daværende betalingstjenestelovs bestemmelser om behandling af oplysninger om en betalers anvendelse af betalingskort eller netbank (betalingsoplysninger). Oprindeligt var det Forbrugerombudsmandens praksis, at forbuddet mod behandling af betalingsoplysninger i lovens § 85 alene gjaldt virksomheder omfattet af betalingstjenesteloven .

I 2016 ændrede Forbrugerombudsmanden praksis, hvorefter forbuddet mod behandling af betalingsoplysninger i betalingstjenesteloven har fundet anvendelse over for alle erhvervsdrivende og ikke kun banker og udbydere af e-penge eller betalingstjenester. Det forbrugsoverblik, som de fleste kender i deres netbank, var oprindeligt erklæret forbudt af Forbrugerombudsmanden, men Finanstilsynet gav i april 2014 en særlig dispensation til bankerne, såfremt betalingsoplysninger kun var tilgængelige for forbrugeren og kun i den periode, hvor forbrugeren var logget på netbank.

Det forventes, at Forbrugerombudsmanden forsat vil fortolke mulighederne for behandling af betalingsoplysninger snævert, men udgangspunktet bliver et andet, da lov om betalinger gør op med det danske specialforbud.

Vi giver her et indblik i reglerne om behandling af betalingsoplysninger efter den nye lov om betalinger.

DEN NYE REGEL

Den nye regel lyder som følger:

§ 125. Lov om behandling af personoplysninger finder anvendelse på erhvervsdrivende, der behandler betalingsoplysninger, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. En erhvervsdrivende skal på forhånd indhente udtrykkeligt samtykke fra en bruger, hvis den erhvervsdrivende behandler betalingsoplysninger i forbindelse med udbuddet af en tjeneste, der er direkte henvendt til brugeren, jf. stk. 3, nr. 2.

Stk. 3. En erhvervsdrivende må kun behandle betalingsoplysninger i forbindelse med

 • gennemførelse eller korrektion af en betalingstransaktion,
 • udbuddet af en tjeneste, der er direkte henvendt til brugeren, eller
 • anonymisering af betalingsoplysninger.

Stk. 4. Uanset stk. 3 må betalingsoplysninger ikke behandles til fastsættelse af individuelle priser eller vilkår for samme vare eller tjeneste til forskellige brugere. For forsikringsaftaler gælder endvidere, at betalingsoplysninger ikke må behandles i forbindelse med opfyldelse af forsikringsaftaler.

Stk. 5. Uanset stk. 4 kan en erhvervsdrivende behandle aggregerede betalingsoplysninger til brug for en kreditvurdering.

Stk. 6. Uanset stk. 3 må en erhvervsdrivende ikke videregive betalingsoplysninger til tredjemand, medmindre dette er hjemlet ved anden lovgivning eller det sker i forbindelse med gennemførelse eller korrektion af en betalingstransaktion eller udbuddet af en tjeneste, som brugeren har anmodet om, og som ikke er i strid med stk. 2-5.

HVAD DÆKKER BETALINGSOPLYSNINGER OVER?

Betalingsoplysninger er personhenførbare oplysninger om, hvor en betaler har anvendt en betalingstjeneste, hvilken form for betalingstjeneste, der er anvendt (kreditkort), og hvad der blev købt med betalingstjenesten. Oplysningerne vil overordnet være de oplysninger, som fremgår af betalerens netbank, men de vil også omfatte, hvad betaleren har købt og priserne for varerne. Betalingsoplysninger udgør i sig selv personoplysninger og er derfor omfattet af den generelle persondataregulering.

Begrebet personoplysninger skal forstås i overensstemmelse med persondataloven og dermed også i fremtiden EU's databeskyttelsesforordning og udgør således enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det gælder i almindelighed navn, adresse, kontaktoplysninger, CPR-nummer mv. og vil i henhold til betalingsloven blandt andet være oplysninger om kort- og kontonummer samt navnet på kort- eller kontoindehaveren. Enhver behandling af betalingsoplysninger skal derfor ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik og efter principperne om nødvendighed, transparens, proportionalitet, formålsbegrænsning og rimelig opbevaringsperiode.

Betalingsoplysninger, der ikke er indsamlet via en betalingstjeneste, men eksempelvis er indsamlet via et loyalitetsprogram, er ikke omfattet af definitionen af betalingsoplysninger, såfremt oplysningerne indsamles på et klart adskilt grundlag og funktion og dermed uafhængigt af en betalingstjeneste. Loyalitetsprogrammer vil opfylde disse krav, når behandlingen af oplysninger relateret til brugen af betalingstjenesten, og hvad der er købt, sker i forskellige datastrømme. Loyalitetsfunktionen og betalingsfunktionen kan dog samles på et og samme betalingskort, bare der er tale om to separate funktioner, datastrømme og systemer. I så fald vil data indhentet til brug for loyalitetsprogrammet ikke udgøre betalingsoplysninger, men derimod fortsat personoplysninger, som skal behandles i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Anonymiseret data udgør ikke betalingsoplysninger eller personoplysninger og er derfor ikke omfattet af betalingslovens (eller persondatalovgivningens) bestemmelser.

HVORDAN MÅ EN ERHVERVSDRIVENDE BEHANDLE BETALINGSOPLYSNINGER?

Efter betalingslovens § 125 må en erhvervsdrivende kun behandle betalingsoplysninger til følgende formål:

 • Gennemførelse eller korrektion af en betalingstransaktion
 • Udbuddet af en tjeneste, der er direkte henvendt til brugeren
 • Anonymisering af betalingsoplysninger
 • Kreditvurdering (ved aggregerede betalingsoplysninger)

Bestemmelsen er udtømmende, beskyttelsespræceptiv for forbrugere og finder anvendelse over for alle erhvervsdrivende, der behandler betalingsoplysninger og ikke kun udbydere af betalingstjenester. Oplysningerne, der behandles, skal være nødvendige og proportionale i forhold til den tjeneste, som leveres, og de erhvervsdrivende bør arbejde efter "privacy by design"- og ”privacy by default”-principperne, som er indarbejdet i EU's databeskyttelsesforordnings bestemmelser.

Kravet om samtykke gælder ikke i forbindelse med behandling af betalingsoplysninger, når behandlingen sker i forbindelse med gennemførelse eller korrektion af en betalingstransaktion eller i forbindelse med anonymisering af betalingsoplysninger. Samtykkekravet gælder således kun i forbindelse med udbuddet af tjenester, der er direkte henvendt til brugeren. Det omfatter tjenester, som brugeren selv ønsker og aktivt har anmodet om at modtage/benytte vedrørende f.eks.:

 • Forbrugsoverblik
 • Budgetlægning
 • Kategorisering og sammenligning af forbrug
 • Adviseringer om forbrug, forbrugsmønstre og usædvanlige transaktioner
 • Betalingspåmindelser
 • Markedsføring
 • Rådgivning
 • Elektroniske kvitteringsløsninger
 • Rabat- og loyalitetsprogrammer
 • Automatisk indberetning af donationer til velgørenhed til offentlige myndigheder

Med den bestemmelse kan betalingsoplysninger med brugerens samtykke også anvendes til individuel markedsføring målrettet brugeren. Det er dog ikke tilladt at fastsætte individuelle priser eller vilkår til brugeren på baggrund af betalingsdata – såkaldt individuel prisdiskriminering.

Den erhvervsdrivende må ikke anvende, tilgå eller lagre oplysningerne med andre formål end levering af den tjeneste, som brugeren udtrykkeligt har anmodet om og samtykket til. Den erhvervsdrivende må i øvrigt ikke videregive betalingsoplysninger til tredjemand, medmindre det er en del af udbuddet af den tjeneste, som brugeren har ønsket og anmodet om, samt når lovgivningen dikterer det, eller det er nødvendigt for at gennemføre eller korrigere transaktionen.

UDTRYKKELIGT SAMTYKKE

Det er et ufravigeligt krav, at den erhvervsdrivende skal indhente udtrykkeligt samtykke fra en bruger, hvis den erhvervsdrivende behandler betalingsoplysninger i forbindelse med udbuddet af en tjeneste, der er direkte henvendt til forbrugeren.

Samtykket skal være indhentet på et af forbrugeren oplyst grundlag, og inden behandlingen af oplysninger starter. Der er dog intet til hinder for, at samtykket er en del af en rammeaftale eller standardbetingelser, så længe det klart og tydeligt fremgår af aftalen og for forbrugeren.

Samtykkeerklæringen skal indeholde afklarende oplysninger om hvilke betalingsoplysninger, der behandles og til hvilke formål. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at en erhvervsdrivende får samtykke til at behandle alle tilgængelige betalingsoplysninger til udbuddet af en uspecificeret ydelse. Det skal fremgå klart og tydeligt for en forbruger, at betalingsoplysninger bruges til f.eks. at danne et forbrugsoverblik, der skal hjælpe en bruger til at få oversigt over sin privatøkonomi.

Samtykkekravet gælder ikke ved anonymisering af betalingsoplysninger eller gennemførelse og korrektion af betalingstransaktioner.

FORBUD MOD PRISDISKRIMINERING

Forbuddet mod fastsættelse af individuelle priser eller vilkår til brugere inkluderer fastsættelse af rente på lån og præmien på en forsikring. Der er her tale om et forbud mod diskriminerende prissætning af forskellige priser for det samme produkt på baggrund af betalingsdata.

Forbuddet forsøger at tage hensyn til, at erhvervsdrivende ikke må identificere den enkelte brugers betalingsvillighed og på den baggrund fastsætte forskellige priser. Det er blandt andet hensigten at sikre, at en enkelt persons mulighed for at benytte sig af et tilbud, lån, en speciel pris eller forsikring ikke afhænger af, hvordan personen vælger at sammensætte sit forbrug.

§ 125, stk. 4 om individuelle priser er dog ikke til hinder for, at f.eks. detailhandelen bruger oplysninger indhentet via loyalitetskortsystemer med adskilte datastrømme. Det betyder, at loyalitetsprogrammer hos f.eks. supermarkeder, hvor betalingsoplysninger og købsoplysninger behandles som separerede datasæt, undtages fra reglerne (dog skal man her være opmærksom på EU's databeskyttelsesforordnings bestemmelser om profilering, herunder særligt artikel 22).

Loyalitetsprogrammer med generelle og forudbestemte rabatstrukturer kan fortsætte og suppleres med en række individuelle markedsføringstiltag, så længe brugerne samtykker til behandlingen af sine betalingsdata.

NYE MULIGHEDER

De nye regler om behandling af betalingsdata giver en række muligheder for såvel etablerede som nye virksomheder. Det bliver særligt interessant at følgende udviklingen i proaktiv brug af betalingsdata til rådgivning og individuel markedsføring.

Betalingsloven trådte i kraft den 1. januar 2018, og Horten følger området tæt.

flere nyheder

Jyske Bank støtter fusion mellem Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank

9. maj 2018

Jyske Bank har offentliggjort beslutning om at støtte den fusion mellem Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank, som bankernes bestyrelser offentliggjorde den 18. april 2018.

Kontante betalinger forbliver afgiftsfri

7. maj 2018

Det er i strid med god erhvervsskik at pålægge forbrugeren gebyr på kontantbetalinger. Det afgør Forbrugerombudsmanden i en forhåndsbesked.

Legal 500 anerkender Horten som førende advokathus

13. april 2018

Horten anerkendes som førende juridisk rådgiver inden for en lang række specialeområder. Samtidig udpeges 26 Horten-partnere som værende blandt landets bedste juridiske rådgivere.

Horten åbner eget tv-studie

11. april 2018

Video er et oplagt medie til at præsentere jura i øjenhøjde, og Horten har nu fået sit eget tv-studie.

Nye rankings fra Chambers

13. marts 2018

Chambers, som er den førende internationale guide til de bedste advokatfirmaer, placerer igen i år Horten blandt Danmarks bedste.

Ny vejledning om ansvarlige investeringer

6. marts 2018

Erhvervsstyrelsen har den 5. marts 2018 lanceret en ny vejledning om ansvarlige investeringer, der lægger op til, at investorer bør indtænke samfundsansvar i deres investeringsbeslutninger.

Chambers udnævner Horten som ekspert inden for grønlandske forhold

21. februar 2018

Det anerkendte internationale rankingbureau Chambers har placeret Horten som et af landets førende advokatfirmaer med ekspertise inden for grønlandske forhold.

Unikt samarbejde mellem Horten og Symbion

5. februar 2018

Horten Advokatpartnerselskab indgår unikt samarbejde med Symbion og Accelerace, hvor vi stiller et team af jurister til rådighed for startup-virksomheder i kontorfællesskabet Horten CoLab.

Fire nye partnere

16. januar 2018

Horten har optaget advokaterne Christian Tullberg, Kristoffer Westberg, Christina Steen og Niels Jørgen Oggesen som partnere.

Vi giver viden videre - forår 2018

10. januar 2018

I foråret 2018 har vi programsat over 40 seminarer, morgenmøder og kurser, hvor vores jurister sammen med eksterne eksperter giver den nyeste viden videre inden for deres fagområder. Der er nu åbent for tilmelding.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

8. januar 2018

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2017 og få genopfrisket din juridiske viden.

Ny managing partner

2. januar 2018

Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Overtagelsestilbud til aktionærerne i Københavns Lufthavne

11. december 2017

Københavns Lufthavne offentliggjorde den 8. december, at et selskab ejet af Ontario Teachers Pension Plan og Arbejdsmarkedets Tillægspension har fremsat et pligtmæssigt overtagelsestilbud til aktionærerne.

Julekort pr. e-mail

6. december 2017

Overvejer du at sende årets julekort til kunderne via e-mail, bør du få styr på reglerne først. Det er nemlig kun lovligt at sende elektronisk julekort ud i særlige situationer. Vi giver et overblik over reglerne.

Forbud mod kortbetalings­gebyrer indføres ved årsskiftet

30. november 2017

Når lov om betalinger træder i kraft primo 2018, vil det ikke være lovligt at pålægge forbrugeren gebyrer ved brug af betalingskort. Dog er firmakort, kontanthævninger eller betalingskortordninger med tre parter undtaget.

Betalingssurrogater skifter navn og registreringskrav forsvinder

24. november 2017

Betalingssurrogater som begreb udgår ved lov om betalinger og vil fremadrettet hedde "ikkevederlagsfrie elektroniske tjenester". Desuden forsvinder registreringskravet hos Forbrugerombudsmanden, mens visse forbrugerbeskyttende regler fortsat finder anvendelse.

Lån i ejendomsselskaber tæller ikke med som gearing i ejendomsfonde

23. november 2017

Erhvervsankenævnet har for nyligt afsagt en kendelse, der afviser Finanstilsynets snævre praksis for anvendelse af undtagelse ved beregning af gearing i alternative investeringsfonde.

Retstilstanden for andelsbolighaveres overgang til lejere ændres

15. november 2017

Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn har for nyligt truffet afgørelse i en sag om, hvilke vilkår udlejer kan kræve i forhold til andelsbolighavere, der overgår til at være lejere i henhold til andelsboligforeningslovens § 4.

Tilladelses­kravet til udstedere af begrænsede betalingskort bortfalder

15. november 2017

Den nye lov om betalinger træder i kraft 1. januar 2018. Dermed bortfalder tilladelseskravet til udstedere af betalingskort med begrænset anvendelse, som kan se frem til at få fjernet en væsentlig økonomisk og administrativ byrde.

Markant hæder til advokat Finn Schwarz

10. november 2017

Foreningen Ansættelsesadvokater har tildelt advokat Finn Schwarz årets H.G. Carlsen pris.

IFLR1000 anerkender 12 Horten-partnere

18. oktober 2017

Det internationale opslagsværk IFLR1000 har netop offentliggjort deres Financial og Corporate Rankings for 2018, hvor Horten går frem på flere områder.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

Højesteret frifinder bank i sag om renteswapaftale

9. oktober 2017

Højesteret har i en dom fra 12. september 2017 frifundet Jyske Bank i en sag vedrørende bankens rådgivning af en andelsboligforening omkring en låneaftale om renteswap.

Compliance: Online-­undervisning i kon­kurrenceret

20. september 2017

Horten tilbyder nu online-undervisning i konkurrenceret skræddersyet til den enkelte virksomhed.

ATP investerer i Copenhagen Airports - overtagelses­tilbud forventes

15. september 2017

Copenhagen Airports offentliggjorde 13. september, at ATP sammen med eksisterende investor Ontario Teachers' Pension Plan har indgået aftale om køb af en aktiebesiddelse i Copenhagen Airports.

Hvem har ansvaret, når banken krakker?

11. september 2017

I kølvandet på finanskrisens mange bank-krak oprettede staten Finansiel Stabilitet, som skulle afvikle de krakkede banker og rejse erstatningskrav. Vi gennemgår et udpluk af de første domme i banksagerne.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

Sø- og handelsretten fastslår: hästens' varemærke krænket

18. august 2017

Sø- og Handelsretten fastslår, at Hästens Sängar AB’s blå tern udgør et (velkendt) varemærke i Danmark. Producenten Nordicform AS samt Magasin og en række andre forhandlere har dermed krænket Hästens' varemærkerettigheder og overtrådt markedsføringsloven ved at sælge sengetøj med blå tern og skal betale erstatning.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Google - et overblik over sommerens EU-sag mod internetgiganten

27. juli 2017

I juni 2017 afgjorde Kommissionen den første af tre verserende sager mod Google og gav Google en rekordstor bøde på EUR 2,42 mia. for misbrug af dominerende stilling. Ifølge Kommissionen havde Google begunstiget Google Shopping i deres søgetjeneste.

Her er de fem mest læste nyheder på horten.dk

11. juli 2017

En gennemgang af Landsrettens dom i Ateas bestikkelsessager og vores løbende opdateringer om aktindsigt er på listen over de artikler, Hortens mere end 4000 abonnenter har klikket mest på i første halvår.

The International Comparative Legal Guide to Alternative Investment Funds 2017

28. juni 2017

Hvert år udgives The International Comparative Legal Guide to Alternative Investment Funds. Partner Claus Bennetsen har bidraget til dette års udgave.

Ændring i konkursloven sætter en stopper for "konefinten"

26. juni 2017

Den 1. januar 2018 ændres konkurslovens § 64. Den nye lov bidrager med et stærkere værn mod, at skyldner kan bringe aktiver i kreditorly hos sine nærtstående – den såkaldte "konefinte".

Ændring i reguleringen af investeringsrådgivere

12. juni 2017

Med ny lov overføres reguleringen af investeringsrådgivere fra lov om finansiel virksomhed til lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere.

Ny hvidvasklov træder snart i kraft

9. juni 2017

Hvad skal din virksomhed sikre sig, inden den nye hvidvasklov træder i kraft 26. juni? Læs om de væsentligste ændringer og download Hortens infografik, der giver overblik over hvidvaskproceduren.

Horten på folkemødet 2017

7. juni 2017

Horten deltager i Folkemødet 15.-18. juni. Læs her, hvorfor de deltagende partnere igen i år har Folkemødet i høj prioritet.

Ny betalingstjenestelov vedtaget

2. juni 2017

Folketinget har i dag den 2. juni vedtaget den længe ventede nye betalingstjenestelov (lov om betalinger), der træder i kraft den 1. januar 2018.

Løbeskosproducenten Asics dømmes for ulovlig blokering af online prissammenligning

5. maj 2017

Domstolen fandt, at det var i strid med EU's konkurrenceregler, når løbeskosproducenten Asics krævede, at dets forhandlere skulle blokere for adgang til forhandlernes hjemmesider.

Endeligt salg af LM Wind Power til amerikanske General Electric

1. maj 2017

Det endelige salg af den danske vindmøllevinge-virksomhed LM Wind Power til General Electric er gennemført efter godkendelse af konkurrencemyndighederne.

Ny markedsføringslov

28. april 2017

En helt ny markedsføringslov blev vedtaget den 25. april 2017. Loven sætter rammen for en effektiv konkurrence og gode forbrugerforhold i Danmark.

Kommissionen sætter fokus på brug af pris-algoritmer i e-handel

25. april 2017

Kommissionen opfordrer virksomheder, der er aktive inden for e-handel, til at sikre sig, at konkurrencereglerne overholdes ved udvikling og brug af pris-algoritmer.

Kickback-system i forhandleraftaler medførte bøde

22. april 2017

Et såkaldt kickback-system gav en bøde til Olympus Danmark A/S på 3,6 mio. kr. for overtrædelse af konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

Lovforslag åbner op for friere behandling af betalingsoplysninger

22. marts 2017

Forslag til lov om betalinger (fremsat af Erhvervsministeren den 15. marts 2017) åbner op for friere behandling af betalingsoplysninger, hvilket er en betydelig ændring fra lovudkastet, som blev sendt i høring tilbage i januar 2017.

Horten er en del af Law Connect hos Copenhagen Fintech Lab

20. marts 2017

Horten deltager i Copenhagen Fintech Lab’s Law Connect program, hvor vi sammen med en række andre advokatkontorer skal bistå Lab’ets beboere med relevant juridisk sparring.

Godt nyt til udbydere af begrænsede betalingskort

17. marts 2017

Udkast til en ny betalingstjenestelov lægger op til, at tilladelseskravet til udstedere af betalingsinstrumenter med begrænset anvendelse bortfalder.

Faglige arrangementer forår 2017

16. januar 2017

I foråret 2017 har vi allerede nu programsat 30 forskellige arrangementer. Se arrangementskataloget online.

Nyt milliardlån understøtter udviklingen af Carlsberg Byens hidtil største etape

5. januar 2017

Horten har rådgivet Carlsberg Byen i forbindelse med en 4,2 mia. kroner stor finansieringsramme fra pensionsselskabet PKA.

Horten opruster med to nye partnere

4. januar 2017

Horten har pr. 1. januar 2017 optaget advokaterne Lars Lüneborg og Julie Arnth Jørgensen som partnere.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

2. januar 2017

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2016 og få genopfrisket din juridiske viden.

Julekonkurrencer og markedsføringsloven

15. december 2016

Det kan være lovligt at præmiere en forbruger for at give samtykke til at modtage markedsføring gennem deltagelse i en konkurrence. Det kræver dog, at I som virksomhed overholder de nærmere betingelser i markedsføringsloven.

Lovliggørelse af kapitalejerlån vedtaget

1. december 2016

Hidtil har Danmark været et af få lande i EU, der ikke har tilladt selskaber at udstede lån til deres kapitalejere bortset fra danske og visse udenlandske moderselskaber. Dette har selvsagt udgjort en konkurrencemæssig ulempe. Den 1. januar 2017 bliver kapitalejerlån nu lovlige.

Grønland får persondatalov

22. november 2016

Fra 1. december får persondataloven virkning for Grønland efter anmodning fra det Grønlandske Selvstyre. Loven erstatter registerlovene fra 1978, der hidtil har været gældende i Grønland.

Hjælp til IT-sikkerheden for små og mellemstore virksomheder

10. november 2016

Erhvervsstyrelsen og Rådet for Digital Sikkerhed har i samarbejde udarbejdet en ny hjemmeside, der nemt og hurtigt giver virksomheder mulighed for at få vurderet deres IT-sikkerhed.

Mezzanine Capital Partners støtter MBL Gruppen med 15 mio. euro

31. oktober 2016

Mezzanine Capital Partners har indgået aftale med MBL om at støtte virksomheden og dens aktionærer med 15 mio. euro for at sikre MBL's fremtidige geografiske vækst samt udvikling af produktsortimentet. Horten har rådgivet MBL Gruppen.

Horten bistår General Electric i forbindelse med overtagelsen af LM Wind Power

28. oktober 2016

Horten har bistået General Electric i forbindelse med overtagelsen af den danske producent og leverandør af vindmøllevinger til vindindustrien, LM Wind Power, for USD 1,65 mia.

Dynamiske IP-adresser kan være personoplysninger

19. oktober 2016

EU-Domstolen har fastslået, at en dynamisk IP-adresse kan udgøre en personoplysning.

IFLR1000 kårer otte Horten-partnere som Leading Lawyers og to som Rising Stars

17. oktober 2016

Det internationale opslagsværk IFLR1000 har netop offentliggjort deres Financial og Corporate Rankings for 2017. Det betyder flere gode nyheder for Horten, som nu har fået udvidet kredsen af partnere udvalgt som førende advokater inden for deres retsområder.

Nordiske forbrugerombudsmænd sætter fokus på dataindsamling

14. oktober 2016

Den digitale udvikling medfører nye udfordringer for privatlivs- og databeskyttelse. Derfor vil de nordiske Forbrugerombudsmænd fremtidigt styrke samarbejdet og sætte fokus på virksomheders indsamling af data fra forbrugere.

Lovliggørelse af kapitalejerlån

7. oktober 2016

Godt nyt til danske virksomheder, der ved vedtagelsen af et nyt lovforslag (fremsat 5. oktober 2016) endelig vil få mulighed for at yde kapitalejerlån. Lovliggørelsen af kapitalejerlån vil medføre øget fleksibilitet for danske virksomheder og gøre konkurrencen i EU mere lige.

Horten bistår vpk packaging group med køb af peterson packaging

3. oktober 2016

Den belgiske emballageproducent VPK Packaging Group har i dag gennemført købet af den skandinaviske Peterson Packaging Group af Pemco A/S og Unitel A/S.

NETS tildeler aktier til ca. 2.500 medarbejdere

30. september 2016

NETS har i forbindelse med børsnoteringen tildelt i alt 400.000 aktier til ca. 2.500 medarbejdere som led i et generelt medarbejderaktieprogram. Horten har bistået.

Axcel, PFA og PKA erhverver kontrol i Danmarks Skibskredit

28. september 2016

Danmarks Skibskredit offentliggjorde i dag, at de store aktionærer Danske Bank A/S, Danmarks Nationalbank, A.P. Møller-Maersk A/S og Nordea Bank AB (publ) har indgået aftale om at sælge deres samlede aktiebesiddelser svarende til 72 pct. af aktiekapitalen til et dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA.

Succesfuld børsintroduktion af Nets

27. september 2016

Nets, den førende leverandør af digitale betalingsløsninger med base i København, har annonceret gennemførelsen af sin succesfulde børsintroduktion på Nasdaq Copenhagen.

Hvornår tiltrædes et virksomhedspant?

20. september 2016

I ”Cimber-sagen” skal Højesteret tage stilling til, hvornår en virksomhedspanthaver træder til sit pant. Dette er ikke nærmere defineret i dansk ret, hvorfor Højesterets afgørelse har vidererækkende konsekvenser. Dommen forventes afsagt inden årets udgang.

Internetmedier under pres efter ny EU-afgørelse

15. september 2016

Den seneste afgørelse i rækken af sager om forholdet mellem brugen af hyperlinks og ophavsretten bekræfter tidligere praksis og supplerer den med ny formodningsregel, der kan true visse internetmediers eksistensgrundlag.

Bankerne går til angreb på konkursadvokaters regninger

2. september 2016

Det var overskriften i Jyllands-Posten Erhverv den 1. september. Som konkursadvokater opfatter vi ikke Finansrådets udspil som et angreb, men snarere en invitation til et tættere samarbejde og øget transparens i konkursboerne. En invitation, som vi gerne tager imod.

Circle K vinder over OK i sag om nyt logo – Horten bistår Circle K

25. august 2016

Horten har bistået Circle K i en sag mod OK. OK mente, at Circle K's nye logo krænkede selskabets varemærkerettigheder til OK, og dermed var i strid med varemærkeloven.

Ny partner

24. august 2016

Horten har optaget Henning Aasmul-Olsen som equity partner.

Brexit: Hvilke juridiske konsekvenser får Storbritanniens farvel til EU?

28. juni 2016

Torsdag den 23. juni 2016 valgte den britiske befolkning at stemme Storbritannien ud af EU, hvilket vil medføre en række juridiske ændringer. Hos Horten holder vi et vågent øje med det politiske efterspil.

Nye rankings fra IFLR1000: Horten fortsat førende inden for energi og infrastruktur

22. juni 2016

Hvert år offentliggør det internationale opslagsværk IFLR1000 en samlet guide for verdens bedste advokater inden for energi og infrastruktur. I den netop offentliggjorte guide er Horten, ligesom sidste år, placeret som en af landets bedste rådgivere inden for området.

A/B Duegården fik lov til at gå konkurs

11. maj 2016

A/B Duegården har fået Højesterets ord for, at de kan få lov til at gå konkurs.

Nye ratings fra det internationale opslagsværk Legal 500

4. maj 2016

Der er flere gode nyheder for Horten i de nye ratings, heriblandt to nye Tier 1-ratings.

Lov om registrering af reelle ejere vedtaget

19. april 2016

Den 1. marts 2016 blev lovforslag om indførelse af register over reelle ejere vedtaget i Folketinget. Den vedtagne lov ændrer bl.a. selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde.

Ny forening: Dansk forening for Markedsføringsret

13. april 2016

11 af landets førende eksperter inden for markedsføringsret har stiftet foreningen Dansk Forening for Markedsføringsret. Første arrangement afholdes den 3. maj og sætter fokus på skjult reklame.

Internationale kvindelige advokater drøfter fremtidens advokatgerning

5. april 2016

Horten er med, når 150 advokater fra hele verden mødes i Berlin 7.-8. april under overskriften "Law in a changing world – how women can contribute to innovation of the legal profession".

Horten Corporate Day 2016: Danske virksomheder på forkant

18. marts 2016

På Horten Corporate Day 2016 den 16. marts fik de fremmødte erhvervsfolk en række markante danske og udenlandske eksperters bud på trends og muligheder for dansk erhvervsliv. Horten gentager succesen til næste år med Horten Corporate Day 2017.

Offentlig-private investeringer i Grønland

9. marts 2016

Horten og Nuna Advokater var den 26. februar 2016 vært for en konference med fokus på offentlig-private investeringer i Grønland.

Ny online klageportal og krav til webbutikker

19. januar 2016

Alle webbutikker – i Danmark og i EU – skal linke til den fælleseuropæiske online klageportal ”ODR-platformen” fra den 15. februar 2016.

Ny praksis om værdiforringelse ved nethandelskøb

13. januar 2016

Manglende oplysning af fortrydelsesbetingelser giver forbrugeren ret til fuld tilbagebetalingssum for varer købt på nettet, hvis købet fortrydes inden for 14 dage.

Konference: Offentlig-private investeringer i Grønland

12. januar 2016

OPP-samarbejder kan muliggøre vigtige investeringer i Grønland. F.eks. i byudvikling og infrastruktur. Det sætter vi fokus på fredag den 26. februar 2016.

TOP 10: Her er årets mest læste juridiske nyheder på horten.dk

7. januar 2016

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

Nyt lovforslag om registrering af reelle ejere i høring

23. oktober 2015

Lovforslagets formål er at gennemføre en styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet, samt at gennemføre dele af 4. hvidvaskdirektiv. Lovforslaget skal i øvrigt medvirke til øget gennemsigtighed.

Ny EU-dom om persondataret på tværs af grænser

6. oktober 2015

Persondataretlige regler i et EU-land gælder for alle virksomheder, der er etableret i landet, også udenlandske.

Video: Life Science & Healthcare-sektoren

28. september 2015

I en ny animationsvideo giver Horten et overblik over de mange juridiske udfordringer og muligheder, som virksomheder i Life Science & Healthcare-sektoren kan støde på i et produkts livscyklus.

Vi giver viden videre

18. september 2015

Faglige arrangementer efterår 2015

Big Data eller Big Confusion: Få styr på datareglerne

14. august 2015

Få overblik over de tre regelsæt, du skal kende, og find brugbare links til dit videre arbejde med Big Data.

Persondata­forordningen: Ny enighed om beskyttelse af person­oplysninger

23. juni 2015

EU-Kommissionen fremlagde i januar 2012 forslag til en Persondataforordning, der skulle styrke den enkeltes rettigheder og tage hånd om udfordringerne fra globalisering og ny teknologi. Nu er Rådet nået til enighed om en generel indstilling.

Ny forbrugeraftalelov

11. december 2013

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.