15. november 2017

Retstilstanden for andelsbolighaveres overgang til lejere ændres

Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn har for nyligt truffet afgørelse i en sag om, hvilke vilkår udlejer kan kræve i forhold til andelsbolighavere, der overgår til at være lejere i henhold til andelsboligforeningslovens § 4. Afgørelserne i sagen er interessante, fordi de kaster lys over fortolkningen af andelsboligforeningslovens § 4 og forholdet mellem andelshavere, som er overgået til lejere, og udlejer.

Afgørelserne er relevante for banker og realkreditinstitutter, der finansierer nødlidende andelsboligforeninger, samt ejendomsinvestorer, da de har afgørende betydning for, hvordan der kan opnås indtægter fra ejendommen, og dermed hvordan ejendommen bør værdiansættes. Vi gennemgår herunder en af afgørelserne, der både ændrede og præciserede forholdene omkring fastsættelse af lejens størrelse, opkrævning af depositum samt forudbetalt husleje.

Lejens størrelse

Når en andelsboligforenings ejendom erhverves af en ny ejer, er andelsbolighaverne sikret en fortsat brugsret til ejendommen som lejer. Det følger af andelsboligforeningenslovens § 4, som også finder anvendelse, når andelsboligforeningen går konkurs. En naturlig problemstilling ved overgangen fra andelshaver til lejer er fastsættelse af lejens størrelse. I sagen for Ankenævnet havde udlejer gjort gældende, at lejen skulle fastsættes til et beløb svarende til boligafgiften, fra før andelsboligforeningens konkurs. Lejerne havde i den forbindelse gjort gældende, at lejen skulle fastsættes til en omkostningsbestemt leje i medfør af boligreguleringslovens § 5. Da der ikke var foretaget nogle individuelle forbedringer, blev lejen fastsat i henhold til boligreguleringslovens § 5, stk. 1. Det fik lejerne medhold i.

Forbedringer

Efter boligreguleringslovens § 5, stk. 1 må lejen ikke overstige ejendommens nødvendige driftsudgifter samt afkastningen af ejendommens værdi. Hertil kan lægges en beregnet forbedringsforhøjelse.

På det punkt godkendte Ankenævnet, i modsætning til huslejenævnet, at et 30 år gammelt tillæg for brandforsikring af ejendommen, som også var blevet opkrævet lejerne inden etableringen af andelsboligforeningen, kunne lægges oveni lejen.

Ankenævnet tog imidlertid ikke eksplicit stilling til, hvorvidt der i forbindelse med lejefastsættelsen efter boligreguleringslovens § 5 stk. 1 kunne medtages individuelle forbedringsforhøjelser.

Afgørelsen kaster nyt lys over, hvordan lejen skal beregnes ved andelsbolighaveres overgang til lejere. Ankenævnets flertal anfører, at boligreguleringslovens udgangspunkt om omkostningsbestemt leje efter boligreguleringslovens § 5 skal følges ved lejefastsættelse i storhuse i regulerede kommuner. Udlejer skal derfor være opmærksom på, at man ikke kan henholde sig til boligafgiftens størrelse fra før konkursen, når lejens størrelse skal fastsættes over for de nye lejere.

Depositum og forudbetalt husleje

Når det gælder udlejers ret til at kræve betaling af depositum og forudbetalt husleje af andelshavere, der overgår til at være lejere, er retsstillingen ikke klar.

På den ene side giver lejeloven ret til, at udlejer kan opkræve depositum og forudbetalt leje i nyetablerede lejeforhold. På den anden side skal andelsboligforeningsloven sikre, at de tidligere andelshavere fortsat har brugsret til ejendommen som lejere.

Ankenævnets afgørelser præciserer betydningen af andelsboligforeningslovens § 4, stk. 1 i relation til spørgsmålet om depositum og forudbetalt leje. Flertallet fandt i den ene sag, at udlejer ikke ensidigt kunne kræve depositum og forudbetalt husleje, eftersom parterne ikke kunne blive enige om en aftale herom.

Ankenævnet baserede sin vurdering på, at andelshavernes lovbestemte brugsret til ejendommen i form af overgang til lejer efter andelsboligforeningslovens § 4, stk. 1 kan blive illusorisk, hvis udlejer kan kræve op til seks måneders leje i depositum og forudbetalt leje samt det forhold, at situationens natur, hvorved der reelt opstår en art tvangslejemål, tilsiger, at den ene part – her udlejer – ikke egenhændigt kan diktere vilkårene.

Forholdet mellem tidligere andelshavere og ny ejer

Et andet væsentligt forhold, som afgørelsen berører, men dog ikke giver entydigt svar på er, hvorvidt der bliver tale om et nyt eller fortsat forhold mellem de tidligere andelshavere og den nye ejer. Sondringen har betydning for de vilkår, den nye ejer har mulighed for at betinge sig, f.eks. vilkår om vedligeholdelsespligt.

Ankenævnet anførte, at andelshaverne er omfattet af de nyeste regler om udvendig vedligeholdelse af det lejede fra juli 2015, da de overgik til at være lejere den 1. december 2015. Den udvendige vedligeholdelse påhviler derfor udlejer. Mht. den indvendige vedligeholdelse (maling, hvidtning og tapetsering samt lakering af gulve) konstaterede Ankenævnet imidlertid, at der ikke kunne påhvile lejen vedligeholdelsespligt uden aftale herom. Da man ikke er blevet enige om en sådan aftale, fastslog Ankenævnet, at også den indvendige vedligeholdelsespligt påhvilede udlejer, hvilket også er udgangspunktet efter lejelovens regler om vedligeholdelse.

Hortens vurdering

Af Ankenævnets afgørelser synes at kunne udledes, at når andelshavere overgår til lejere ved påberåbelse af andelsboligforeningslovens § 4, betragtes de nyetablerede lejeforhold som tvangslejemål. Dermed har den nye erhverver af ejendommen, som derved bliver udlejer, ikke mulighed for at afslå lejemålene.

Deklaratoriske regler

Herefter vælger Ankenævnet umiddelbart at lægge sig ganske fast på det synspunkt, som langt hen ad vejen danner grundlaget for lejeloven og afgørelser herom, nemlig at lejeloven indeholder de deklaratoriske regler for boliglejemål, hvis ikke disse eksplicit er fraveget mellem parterne. Det udgangspunkt fremgår af lejelovens § 4 stk. 3.

Depositum og forudbetalt husleje

Lejeloven indeholder på den måde en række bestemmelser, hvor parterne har mulighed for at aftale  nærmere. Som eksempel spørgsmålet om forudbetalt husleje og depositum, som omtales i lejelovens § 34.

Det fremgår her, at udlejer kan kræve op til tre måneders forudbetalt husleje samt tre måneders depositum. Det er imidlertid væsentligt at være opmærksom på, at netop lejelovens bestemmelser vedrørende forudbetalt husleje og depositum, som har beskyttende karakter for lejer, blot fastlægger de yderste rammer for, hvad udlejer kan kræve.

Bestemmelsen indeholder derfor ikke en ubetinget ret til at kræve (og deraf følgende ubetinget pligt for lejer til at betale) tre måneders forudbetalt husleje og depositum. Lejeloven indeholder netop ikke et krav til, hvad en lejer som minimum skal indbetale. Det afhænger udelukkende af parternes aftale.

Vedligeholdelsespligt

Ankenævnet synes at lægge et tilsvarende synspunkt til grund for vedligeholdelsesfordelingen. Her finder Ankenævnet igen, at det er lejelovens udgangspunkt, der skal finde anvendelse, nemlig at det påhviler udlejer, såfremt det ikke lykkes for udlejer at indgå en ny aftale med den tidligere andelshaver.

Tvangslejemål

Da den nye ejer af ejendommen ikke kan modsætte sig lejeforholdets opståen som følge af andelsboligforeningslovens § 4, og dermed reelt ikke samtidig har mulighed for at kræve indgåelse af en egentlig lejekontrakt, har udlejer ikke mulighed for at imødekomme bestemmelsen i lejelovens § 4 stk. 3 om, at afvigelser fra lovens udgangspunkt skal være udtrykkelig aftalt.

Samlet er det derfor vores opfattelse, at afgørelserne fra Ankenævnet fastlægger det udgangspunkt, at de tidligere andelshaveres fortsatte beboelse i ejendommen i medfør af andelsboligforeningslovens § 4 bedst kan anses som egentlige "tvangslejemål", som en ny ejer af ejendommen er forpligtet til at acceptere. Det medfører, at tidligere andelshavere opnår lejeforhold, som vil følge lejelovens deklaratoriske regler, såfremt særskilte aftaler ikke kan opnås efterfølgende.

Efter vores opfattelse bør en erhverver af en ejendom fra en konkursramt andelsboligforening på nuværende tidspunktet basere sin pris på, at det er lejelovens deklaratoriske regler, der vil regulere lejeforholdene fremadrettet, herunder hvad angår depositum, lejefastsættelse, vedligeholdelse mv.

Ny afgørelse fra Højesteret

Højesteret har netop truffet afgørelse om, at andelshavernes overgang til lejere ikke sker allerede ved konkursdekretets afsigelse, som to af andelshaverne i sagen ellers havde påstået. Dermed stadfæster Højesteret by- og landsrettens afgørelse.

Det er hermed afklaret, at de konsekvenser af andelshavernes overgang til lejere i medfør af § 4, som er beskrevet i ovenfor, ikke skal iagttages allerede ved konkursdekretets afsigelse, så kurator fortsat kan opkræve den hidtidige andelsboligafgift, indtil ejendommen kan sælges.

flere nyheder

Video: De nye AB-regler

17. april 2018

Byggeriets aftalevilkår, AB-systemet, er under revision. I videoen giver partner Niels Jørgen Oggesen en indføring i de væsentligste ændringer.

Legal 500 anerkender Horten som førende advokathus

13. april 2018

Horten anerkendes som førende juridisk rådgiver inden for en lang række specialeområder. Samtidig udpeges 26 Horten-partnere som værende blandt landets bedste juridiske rådgivere.

Horten åbner eget tv-studie

11. april 2018

Video er et oplagt medie til at præsentere jura i øjenhøjde, og Horten har nu fået sit eget tv-studie.

Ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)

9. april 2018

I et nyt udkast til bekendtgørelse om ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) indføres bl.a. en frist for kommunernes stikprøvekontrol i byggesager og vigtige ændringer i Bygningsklasse 2020.

Forskningsprojekt om digital entrepriseret

5. april 2018

Horten deltager forskningsprojektet Digital Entrepriseret på Københavns Universitet, der løber over de næste fire år.

Højesterets­afgørelse afviser fortrins­stilling for et konkurs­krav

21. marts 2018

Højesteret pålagde ved dom af 7. november 2017 en kommune til at betale knap 1,8 mio. kr. til et konkursbo, idet kommunen hæftede for betalinger, der ikke udgjorde et fortrinsberettiget forsøg på en samlet kreditorordning.

Nye rankings fra Chambers

13. marts 2018

Chambers, som er den førende internationale guide til de bedste advokatfirmaer, placerer igen i år Horten blandt Danmarks bedste.

PensionDanmark køber Lemvigh-Müllers domicil

6. marts 2018

Horten har bistået PensionDanmark med købet af Lemvigh-Müllers domicil i Herlev.

Ny vejledning om ansvarlige investeringer

6. marts 2018

Erhvervsstyrelsen har den 5. marts 2018 lanceret en ny vejledning om ansvarlige investeringer, der lægger op til, at investorer bør indtænke samfundsansvar i deres investeringsbeslutninger.

Chambers udnævner Horten som ekspert inden for grønlandske forhold

21. februar 2018

Det anerkendte internationale rankingbureau Chambers har placeret Horten som et af landets førende advokatfirmaer med ekspertise inden for grønlandske forhold.

Horten bistår Arkitekt­gruppen med bolig­udviklings­projektet Strandhaverne

8. februar 2018

Horten bistår Arkitektgruppen, der i samarbejde med NREP nu har igangsat årets første ejendomsudviklingsprojekt på Amager.

Nye standardvilkår i byggeriet på vej

8. februar 2018

Siden 2015 har repræsentanter for byggeriets parter forhandlet om nye standardvilkår i AB-udvalget, og den 2. februar 2018 blev forslag til nye AB 18 og ABR 18 sendt i høring. Høringsudkastene løfter sløret for de nye standardvilkår, der forventes vedtaget i maj 2018.

Unikt samarbejde mellem Horten og Symbion

5. februar 2018

Horten Advokatpartnerselskab indgår unikt samarbejde med Symbion og Accelerace, hvor vi stiller et team af jurister til rådighed for startup-virksomheder i kontorfællesskabet Horten CoLab.

Genskin fra glaseret tag overskred den naboretlige tålegrænse

26. januar 2018

Sag om genskinsgener fra glaseret tegltag nåede helt til Højesteret, som vurderede, at generne overskred den naboretlige tålegrænse.

Fire nye partnere

16. januar 2018

Horten har optaget advokaterne Christian Tullberg, Kristoffer Westberg, Christina Steen og Niels Jørgen Oggesen som partnere.

Vi giver viden videre - forår 2018

10. januar 2018

I foråret 2018 har vi programsat over 40 seminarer, morgenmøder og kurser, hvor vores jurister sammen med eksterne eksperter giver den nyeste viden videre inden for deres fagområder. Der er nu åbent for tilmelding.

Nye regler om behandling af betalingsdata fra årsskiftet

9. januar 2018

Nye og lempeligere regler om behandling af betalingsdata trådte i kraft ved årsskiftet. Vi giver overblik over reglerne efter den nye betalingslov.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

8. januar 2018

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2017 og få genopfrisket din juridiske viden.

PensionDanmark overtager ejendom fra Midtconsult

3. januar 2018

Horten har bistået PensionDanmark med køb af ejendom af rådgivningsfirmaet Midconsult.

Ny managing partner

2. januar 2018

Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Har du styr på de nye regler om e-mails i lejeforhold?

22. december 2017

Folketinget har den 14. december 2017 vedtaget et lovforslag til ændring af leje- og almenlejeloven. Lovændringen betyder, at lejer og udlejer kan kommunikere digitalt.

Udbudsguides opdateret med nye tærskel­værdier

19. december 2017

EU-Kommissionen har udmeldt nye tærskelværdier for EU-udbud gældende fra 1. januar 2018.

Ny aftale: Lån til den almene boligsektor bliver hos realkredit­institutterne

30. november 2017

Regeringen har netop indgået en aftale med de danske realkreditinstitutter om finansieringen af lån i den almene boligsektor, der skal sikre en større besparelse.

Forbud mod kortbetalings­gebyrer indføres ved årsskiftet

30. november 2017

Når lov om betalinger træder i kraft primo 2018, vil det ikke være lovligt at pålægge forbrugeren gebyrer ved brug af betalingskort. Dog er firmakort, kontanthævninger eller betalingskortordninger med tre parter undtaget.

Betalingssurrogater skifter navn og registreringskrav forsvinder

24. november 2017

Betalingssurrogater som begreb udgår ved lov om betalinger og vil fremadrettet hedde "ikkevederlagsfrie elektroniske tjenester". Desuden forsvinder registreringskravet hos Forbrugerombudsmanden, mens visse forbrugerbeskyttende regler fortsat finder anvendelse.

Lån i ejendomsselskaber tæller ikke med som gearing i ejendomsfonde

23. november 2017

Erhvervsankenævnet har for nyligt afsagt en kendelse, der afviser Finanstilsynets snævre praksis for anvendelse af undtagelse ved beregning af gearing i alternative investeringsfonde.

Tilladelses­kravet til udstedere af begrænsede betalingskort bortfalder

15. november 2017

Den nye lov om betalinger træder i kraft 1. januar 2018. Dermed bortfalder tilladelseskravet til udstedere af betalingskort med begrænset anvendelse, som kan se frem til at få fjernet en væsentlig økonomisk og administrativ byrde.

Markant hæder til advokat Finn Schwarz

10. november 2017

Foreningen Ansættelsesadvokater har tildelt advokat Finn Schwarz årets H.G. Carlsen pris.

Nyt lovforslag kan skabe mere fleksibilitet i friplejeboligsektoren

7. november 2017

Nyt lovforslag kan øge aftalefriheden mellem ejeren af en ejendom og friboligleverandøren. Folketinget har netop førstebehandlet lovforslaget.

DSB sælger ejendom i København til Genesta

2. november 2017

Horten har bistået med salget af DSB's tidligere kontorejendom på Kalvebod Brygge.

IFLR1000 anerkender 12 Horten-partnere

18. oktober 2017

Det internationale opslagsværk IFLR1000 har netop offentliggjort deres Financial og Corporate Rankings for 2018, hvor Horten går frem på flere områder.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

Højesteret frifinder bank i sag om renteswapaftale

9. oktober 2017

Højesteret har i en dom fra 12. september 2017 frifundet Jyske Bank i en sag vedrørende bankens rådgivning af en andelsboligforening omkring en låneaftale om renteswap.

Compliance: Online-­undervisning i kon­kurrenceret

20. september 2017

Horten tilbyder nu online-undervisning i konkurrenceret skræddersyet til den enkelte virksomhed.

Hvem har ansvaret, når banken krakker?

11. september 2017

I kølvandet på finanskrisens mange bank-krak oprettede staten Finansiel Stabilitet, som skulle afvikle de krakkede banker og rejse erstatningskrav. Vi gennemgår et udpluk af de første domme i banksagerne.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

PensionDanmark køber to ejendomme af Det danske Hedeselskab

7. september 2017

Horten har bistået PensionDanmark med køb af to erhvervsejendomme af Det danske Hedeselskab.

Ny skattepraksis for refusion af tinglysningsafgift

21. august 2017

Ny skattepraksis giver mulighed for tilbagebetalingskrav i forbindelse med omdannelse af realkreditinstitutpantebreve til ejerpantebreve.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Her er de fem mest læste nyheder på horten.dk

11. juli 2017

En gennemgang af Landsrettens dom i Ateas bestikkelsessager og vores løbende opdateringer om aktindsigt er på listen over de artikler, Hortens mere end 4000 abonnenter har klikket mest på i første halvår.

The International Comparative Legal Guide to Alternative Investment Funds 2017

28. juni 2017

Hvert år udgives The International Comparative Legal Guide to Alternative Investment Funds. Partner Claus Bennetsen har bidraget til dette års udgave.

Ændring i reguleringen af investeringsrådgivere

12. juni 2017

Med ny lov overføres reguleringen af investeringsrådgivere fra lov om finansiel virksomhed til lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere.

Ny hvidvasklov træder snart i kraft

9. juni 2017

Hvad skal din virksomhed sikre sig, inden den nye hvidvasklov træder i kraft 26. juni? Læs om de væsentligste ændringer og download Hortens infografik, der giver overblik over hvidvaskproceduren.

Horten bistår ArkitektGruppen med nyt joint venture med NREP

24. maj 2017

Horten har bistået Arkitektgruppen A/S med etablering af yderligere et joint venture med Nordic Real Estate Partners (NREP) om gennemførelsen af boligudviklingsprojekter i København.

Partner fra Horten med i Ekspropriationsudvalget

16. maj 2017

Advokat og partner i Horten, Rikke Søgaard Berth, er blevet udpeget til at sidde med i det eksterne ekspertudvalg, der skal undersøge planlovens bestemmelser om ekspropriation.

Endeligt salg af LM Wind Power til amerikanske General Electric

1. maj 2017

Det endelige salg af den danske vindmøllevinge-virksomhed LM Wind Power til General Electric er gennemført efter godkendelse af konkurrencemyndighederne.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

Lovforslag åbner op for friere behandling af betalingsoplysninger

22. marts 2017

Forslag til lov om betalinger (fremsat af Erhvervsministeren den 15. marts 2017) åbner op for friere behandling af betalingsoplysninger, hvilket er en betydelig ændring fra lovudkastet, som blev sendt i høring tilbage i januar 2017.

Horten er en del af Law Connect hos Copenhagen Fintech Lab

20. marts 2017

Horten deltager i Copenhagen Fintech Lab’s Law Connect program, hvor vi sammen med en række andre advokatkontorer skal bistå Lab’ets beboere med relevant juridisk sparring.

Video: Paradigmer for samfundsansvar

20. marts 2017

Et nyt regelsæt skal hjælpe bygherrer – offentlige og private – med at gøre samfundsansvar til en aktiv del af udbudsmateriale og kontrakter.

Godt nyt til udbydere af begrænsede betalingskort

17. marts 2017

Udkast til en ny betalingstjenestelov lægger op til, at tilladelseskravet til udstedere af betalingsinstrumenter med begrænset anvendelse bortfalder.

Lejers manglende retablering medførte lempelse af udlejers bevisbyrde for tab

10. februar 2017

Erhvervsleje: Højesteretsdom lemper udlejers bevisbyrde for sit påståede tab som følge af lejers grove misligholdelse i form af manglende iagttagelse af retableringspligt.

Ejendomsskatterne skal fremover inddrives af kommunerne

27. januar 2017

Fra 2. februar 2017 får kommunerne igen lov til selv at inddrive restancer på ejendomsskatter.

Faglige arrangementer forår 2017

16. januar 2017

I foråret 2017 har vi allerede nu programsat 30 forskellige arrangementer. Se arrangementskataloget online.

Nyt milliardlån understøtter udviklingen af Carlsberg Byens hidtil største etape

5. januar 2017

Horten har rådgivet Carlsberg Byen i forbindelse med en 4,2 mia. kroner stor finansieringsramme fra pensionsselskabet PKA.

Horten opruster med to nye partnere

4. januar 2017

Horten har pr. 1. januar 2017 optaget advokaterne Lars Lüneborg og Julie Arnth Jørgensen som partnere.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

2. januar 2017

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2016 og få genopfrisket din juridiske viden.

Lovliggørelse af kapitalejerlån vedtaget

1. december 2016

Hidtil har Danmark været et af få lande i EU, der ikke har tilladt selskaber at udstede lån til deres kapitalejere bortset fra danske og visse udenlandske moderselskaber. Dette har selvsagt udgjort en konkurrencemæssig ulempe. Den 1. januar 2017 bliver kapitalejerlån nu lovlige.

Højesteret: Tidsubegrænset brugsret med 30 års opsigelsesvarsel ikke i strid med udstykningsloven

9. november 2016

Højesteretsdom cementerer gældende praksis om brugsrettigheder stiftet over dele af fast ejendom. Tidsubegrænset brugsret med 30 års opsigelsesvarsel var ikke i strid med udstykningslovens § 16.

Mezzanine Capital Partners støtter MBL Gruppen med 15 mio. euro

31. oktober 2016

Mezzanine Capital Partners har indgået aftale med MBL om at støtte virksomheden og dens aktionærer med 15 mio. euro for at sikre MBL's fremtidige geografiske vækst samt udvikling af produktsortimentet. Horten har rådgivet MBL Gruppen.

Horten bistår General Electric i forbindelse med overtagelsen af LM Wind Power

28. oktober 2016

Horten har bistået General Electric i forbindelse med overtagelsen af den danske producent og leverandør af vindmøllevinger til vindindustrien, LM Wind Power, for USD 1,65 mia.

IFLR1000 kårer otte Horten-partnere som Leading Lawyers og to som Rising Stars

17. oktober 2016

Det internationale opslagsværk IFLR1000 har netop offentliggjort deres Financial og Corporate Rankings for 2017. Det betyder flere gode nyheder for Horten, som nu har fået udvidet kredsen af partnere udvalgt som førende advokater inden for deres retsområder.

Lovliggørelse af kapitalejerlån

7. oktober 2016

Godt nyt til danske virksomheder, der ved vedtagelsen af et nyt lovforslag (fremsat 5. oktober 2016) endelig vil få mulighed for at yde kapitalejerlån. Lovliggørelsen af kapitalejerlån vil medføre øget fleksibilitet for danske virksomheder og gøre konkurrencen i EU mere lige.

Det bliver billigere at opføre udlejningsejendomme

22. september 2016

Ændring i byggeloven giver forsikringsbesparelse ved opførelse af udlejningsejendomme.

Hvornår tiltrædes et virksomhedspant?

20. september 2016

I ”Cimber-sagen” skal Højesteret tage stilling til, hvornår en virksomhedspanthaver træder til sit pant. Dette er ikke nærmere defineret i dansk ret, hvorfor Højesterets afgørelse har vidererækkende konsekvenser. Dommen forventes afsagt inden årets udgang.

Bankerne går til angreb på konkursadvokaters regninger

2. september 2016

Det var overskriften i Jyllands-Posten Erhverv den 1. september. Som konkursadvokater opfatter vi ikke Finansrådets udspil som et angreb, men snarere en invitation til et tættere samarbejde og øget transparens i konkursboerne. En invitation, som vi gerne tager imod.

Ny partner

24. august 2016

Horten har optaget Henning Aasmul-Olsen som equity partner.

Ny partner

15. august 2016

Horten styrker partnerkredsen og vores specialer inden for miljø og offentlig ret med optagelsen af partner Anne Sophie K. Vilsbøll.

Horten rådgiver Carlsberg Byen i forbindelse med opførelse, finansiering og overdragelse af UCC Campus Carlsberg

7. juli 2016

Horten har rådgivet Carlsberg Byen i forbindelse med færdiggørelse, finansiering og overdragelse af UCC Campus Carlsberg fra NCC til Carlsberg Byen og videre fra Carlsberg Byen til Professionshøjskolen UCC, der indtræder som lejer af UCC Campus Carlsberg.

Brexit: Hvilke juridiske konsekvenser får Storbritanniens farvel til EU?

28. juni 2016

Torsdag den 23. juni 2016 valgte den britiske befolkning at stemme Storbritannien ud af EU, hvilket vil medføre en række juridiske ændringer. Hos Horten holder vi et vågent øje med det politiske efterspil.

Nye rankings fra IFLR1000: Horten fortsat førende inden for energi og infrastruktur

22. juni 2016

Hvert år offentliggør det internationale opslagsværk IFLR1000 en samlet guide for verdens bedste advokater inden for energi og infrastruktur. I den netop offentliggjorte guide er Horten, ligesom sidste år, placeret som en af landets bedste rådgivere inden for området.

Ny økonomiaftale for kommunerne for 2017

13. juni 2016

Regeringen har indgået en omfattende aftale med KL om kommunernes økonomi for 2017.

Nye ratings fra det internationale opslagsværk Legal 500

4. maj 2016

Der er flere gode nyheder for Horten i de nye ratings, heriblandt to nye Tier 1-ratings.

Internationale kvindelige advokater drøfter fremtidens advokatgerning

5. april 2016

Horten er med, når 150 advokater fra hele verden mødes i Berlin 7.-8. april under overskriften "Law in a changing world – how women can contribute to innovation of the legal profession".

Horten bistår PensionDanmark med køb af ejendomme for over en halv mia. kr.

4. april 2016

Hortens afdeling for fast ejendom har bistået PensionDanmark med køb af to kontorejendomme i Aarhus fra C.W. Obel Ejendomme.

Horten Corporate Day 2016: Danske virksomheder på forkant

18. marts 2016

På Horten Corporate Day 2016 den 16. marts fik de fremmødte erhvervsfolk en række markante danske og udenlandske eksperters bud på trends og muligheder for dansk erhvervsliv. Horten gentager succesen til næste år med Horten Corporate Day 2017.

Offentlig-private investeringer i Grønland

9. marts 2016

Horten og Nuna Advokater var den 26. februar 2016 vært for en konference med fokus på offentlig-private investeringer i Grønland.

Konference: Offentlig-private investeringer i Grønland

12. januar 2016

OPP-samarbejder kan muliggøre vigtige investeringer i Grønland. F.eks. i byudvikling og infrastruktur. Det sætter vi fokus på fredag den 26. februar 2016.

TOP 10: Her er årets mest læste juridiske nyheder på horten.dk

7. januar 2016

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

Kommissionen vedtager pakke om cirkulær økonomi

17. december 2015

Europakommissionen har den 2. december 2015 vedtaget pakken "Kredsløbet lukkes – En EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi", der skal lette Europas omstilling til cirkulær økonomi.

Horten bistår Arkitektgruppen med DKK 1,4 mia. joint venture med NREP

11. november 2015

Horten har bistået Arkitektgruppen A/S med etablering af et joint venture med Nordic Real Estate Partners til gennemførelsen af foreløbig to boligudviklingsprojekter i København.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.