15. marts 2017

EU vil hjælpe flere virksomheder til at overleve

200.000 virksomheder går hvert år konkurs i EU. Nu vil EU-Kommissionen sikre, at flere virksomheder overlever. Derfor har Kommissionen fremsat forslag til et direktiv, der skal sørge for, at virksomheder i alle medlemsstater har mulighed for at overkomme deres økonomiske problemer ved en prisbillig og hurtig proces for at opnå en ordning med deres kreditorer.

Allerede i 2014 fremsatte Kommissionen en henstilling til medlemsstaterne om at implementere regler, der sikrede, at virksomheder havde adgang til at rekonstruere deres virksomhed og dermed undgå konkurs . Denne henstilling blev dog ikke efterkommet i det ønskede omfang, og derfor ser Kommissionen det nu nødvendigt at fremsætte forslag til direktiv. Direktivforslaget blev fremsat den 22. november 2016, og det er første gang, at Kommissionen søger at harmonisere insolvenslovning i medlemsstaterne. Hvis direktivet bliver vedtaget, skal det også implementeres i Danmark.

Kommissionen konstaterer, at:

 • ukendskab til insolvensprocedurer og bekymring for langtrukne  insolvensprocesser gør investorer utilbøjelige at investere i virksomheder i andre medlemslande, hvilket hindrer fri bevægelig af kapital
 • kreditorerne får større udbytte, hvis virksomheden rekonstrueres fremfor erklæres konkurs
 • det er en forhindring for iværksætteri, at det tager meget lang til at opnå en gældssanering
 • jo længere konkursprocessen tager, jo mere falder udbyttet til kreditorerne.

Direktivforslaget

Forslaget har følgende tre søjler:

1. Adgang for virksomheder til at kunne opnå en rekonstruktion af virksomheden på et meget tidlig tidspunkt og dermed undgå konkurs (forebyggende rekonstruktion)
2. Adgang for iværksættere til at få saneret deres gæld
3. Effektivisering af nationale konkursprocesser.

Forslaget stiller alene minimumskrav til rammer. Forslaget harmoniserer ikke kerneprincipper i insolvenslovningen, men giver medlemsstaterne mulighed for at udforme de nationale regler, så de tilgodeser de formål, der er angivet i forslaget, men med afsæt i national insolvensregler og –principper.

1. Forebyggende rekonstruktion

Virksomheder skal have adgang til at opnå en ordning med kreditorerne før det endelige sammenbrud, hvor det er for sent. Rammerne for processen skal omfatte:

 • Det er kun debitor, der kan igangsætte processen, som ikke nødvendigvis kræver involvering fra rettens side.
 • Debitor bevarer sin dispositionsret – ledelsen for et selskab kan således fortsat kunne agere.
 • Det er kun i særlige tilfælde nødvendigt at udpege en rekonstruktør til at overvåge processen.
 • Retten kan efter anmodning fra debitor bestemme, at alle eller enkelte kreditorer afskæres fra at kunne søge tvangsfuldbyrdelse af deres krav i 4 måneder, hvilket kan forlænges til maksimum 12 måneder i alt.
 • Rekonstruktionsforslaget skal vedtages af kreditorerne og et flertal af kreditorerne kan gennemtvinge forslaget med bindende virkning på de kreditorer, der ikke har stemt for.
 • Kreditorerne opdeles i forskellige klasser efter deres rettigheder, særkende m.m. Mindre leverandører kan f.eks. tildeles samme klasse, nærtstående samme klasse, finansielle kreditorer samme klasse. For at vedtage et forslag skal et flertal i hver kreditorklasse stemme for. Et forslag kan dog også vedtages, hvis der ikke er flertal i alle klasser af kreditorer, men dog flertal i nogle, forudsat retten også godkender forslaget.
 • Det er kun påkrævet, at også retten godkender forslaget, hvis der er kreditorer, der ikke kan tiltræde et vedtaget forslag, eller hvis forslaget indebærer, at der skal stiftes ny gæld for at finansiere forslaget.

2. Gældssanering for iværksættere

Uheldige - men ikke uhæderlige – iværksættere skal kunne få slettet deres gæld efter maksimum 3 år.

Er ledelsen af et konkursramt selskab idømt konkurskarantæne, kan karantæneperioden ikke overstige gældssaneringsperioden.

3. Effektivisering af konkursprocesser

Medlemsstaterne skal sikre, at domstolene, andre myndigheder og personer, der arbejder med rekonstruktioner, insolvens mv., bliver videreuddannet og specialiseret.

Udpegning, tilsyn og vederlæggelse af rekonstruktører og kuratorer skal ske i henhold til klare og transparente nationale regler.

Forslagets betydning i Danmark

De danske regler om rekonstruktion i konkursloven, som trådte i kraft pr. 1. april 2011, opfylder til dels kravene i forslaget. På følgende punkter opfylder de danske regler dog ikke kravene:

 • Indledning af rekonstruktion forudsætter, at debitor er insolvent.
 • Der skal i Danmark altid udpeges en rekonstruktør og en tillidsmand.
 • Indledning af rekonstruktion medfører automatisk, at al individualforfølgning standser.
 • Skifteretten skal altid godkende et rekonstruktionsforslag, som er vedtaget af kreditorerne.
 • Opdeling af kreditorer i klasser kendes ikke i dansk ret; her er alle kreditorer med samme type krav sidestillet.

I Danmark kan debitorer med gæld efter en konkursbehandling opnå en gældssanering efter blot tre år i modsætning til fem år ved almindelig gældssanering.

Det kan forekomme, at en pålagt konkurskarantæne først udløber efter gældssanering er meddelt. Forslaget giver dog mulighed for, at en debitor, der har været i ond tro og/eller uhæderlig, ikke kan få saneret sin gæld. Dette vil typisk være tilfældet, hvor der pålægges konkurskarantæne.

Hvad angår effektivisering af processen, ses den nuværende regulering i Danmark i høj grad at opfylde kravene i forslaget.

Forhandlinger tager mindst tre år

Kommissionen er indgået i forhandlinger med Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet om vedtagelse af direktivet. Dette bliver en længere proces, og det forventes ikke, at direktivet vedtages før om tidligst tre år.

Fare for at håbløse cases forsøges reddet

Hvis direktivet vedtages som foreslået, vil der være ganske vide rammer til de enkelte medlemsstater for implementering, og det kunne derfor frygtes, at reglerne i de enkelte medlemsstater ikke opnår den ønskede ensartethed.

Kommissionen synes at gå ud fra, at alle virksomheder bør rekonstrueres fremfor lukkes ved en konkurs. Det mener vi ikke nødvendigvis er tilfældet. Der er mange virksomheder, der ikke er levedygtige og derfor bør lukkes. De meget vide rammer, som Kommissionen gerne ser debitor får for at udarbejde et forslag til sine kreditorer, kan derfor medføre, at der iværksættes en række forsøg på at redde virksomheder, som hverken kan eller bør reddes. Når der heller ikke er krav om, at der udpeges en rekonstruktør, vil der ikke være nogen uvildig person til at fortælle debitor, at casen er håbløs.

kontakt

flere nyheder

Legal 500 anerkender Horten som førende advokathus

13. april 2018

Horten anerkendes som førende juridisk rådgiver inden for en lang række specialeområder. Samtidig udpeges 26 Horten-partnere som værende blandt landets bedste juridiske rådgivere.

Horten åbner eget tv-studie

11. april 2018

Video er et oplagt medie til at præsentere jura i øjenhøjde, og Horten har nu fået sit eget tv-studie.

Nyere landsrets­afgørelser forkaster "luksus­gældssaneringer"

5. april 2018

Østre Landsret har i to afgørelser for nylig nægtet personlige skyldnere rekonstruktion under henvisning til, at tvangsakkordforslaget stod i modsætning til formålet med reglerne om rekonstruktion.

Højesteret godkender fleksible aftaler for sikkerheds­stillelse til konkursboer

23. marts 2018

Forud for anlæg af en retssag havde et konkursbo og en kreditor indgået aftale om betaling af sikkerhedsstillelse til retssagen. Kreditoren stillede sikkerhed for sagens førelse mod at få 50 % af det provenu, konkursboet eventuelt ville opnå af retssagens udfald. Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte aftalen.

Højesterets­afgørelse afviser fortrins­stilling for et konkurs­krav

21. marts 2018

Højesteret pålagde ved dom af 7. november 2017 en kommune til at betale knap 1,8 mio. kr. til et konkursbo, idet kommunen hæftede for betalinger, der ikke udgjorde et fortrinsberettiget forsøg på en samlet kreditorordning.

Nye rankings fra Chambers

13. marts 2018

Chambers, som er den førende internationale guide til de bedste advokatfirmaer, placerer igen i år Horten blandt Danmarks bedste.

Ret & Indsigt 01/2018 er udkommet

5. marts 2018

Ret & Indsigt 01/2018 handler bl.a vandselskabers anke af en skattesag til Højesteret, om friplejeboliger og om den kommende databeskyttelsesforordning.

Horten gennemfører salg af Tvilum til investorkreds og bliver kurator i konkursboet

12. februar 2018

Efter intensive forhandlinger blev der fredag den 9. februar underskrevet en købsaftale med en investorkreds. Med aftalen er det lykkes at bevare 504 ud af 598 arbejdspladser. (Foto: Tvilum)

Feriefridage kunne ikke kræves udbetalt ved konkurs

6. februar 2018

Højesteret fastslår i ny dom, at et konkursbo kunne anse ikke-afholdte feriefridage som afholdt i opsigelsesperioden, uanset hvad der fremgik af overenskomsten.

Unikt samarbejde mellem Horten og Symbion

5. februar 2018

Horten Advokatpartnerselskab indgår unikt samarbejde med Symbion og Accelerace, hvor vi stiller et team af jurister til rådighed for startup-virksomheder i kontorfællesskabet Horten CoLab.

To nye specialistadvokater hos Horten

31. januar 2018

Horten har udpeget to nye specialistadvokater med stærk brancheindsigt inden for kommunal- og forvaltningsret samt insolvens og konkurs.

Vi giver viden videre - forår 2018

10. januar 2018

I foråret 2018 har vi programsat over 40 seminarer, morgenmøder og kurser, hvor vores jurister sammen med eksterne eksperter giver den nyeste viden videre inden for deres fagområder. Der er nu åbent for tilmelding.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

8. januar 2018

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2017 og få genopfrisket din juridiske viden.

Ny managing partner

2. januar 2018

Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Ret & Indsigt 04/2017 er udkommet

12. december 2017

Ret & Indsigt 04/2017 handler bl.a om byggeprojektet Circle House og de lovgivningsmæssige muligheder og barrierer ved cirkulært byggeri. Vi stiller også skarpt på udfordringerne ved at "genbruge" persondata i det offentlige set i lyset af den nye databeskyttelseslov.

IFLR1000 anerkender 12 Horten-partnere

18. oktober 2017

Det internationale opslagsværk IFLR1000 har netop offentliggjort deres Financial og Corporate Rankings for 2018, hvor Horten går frem på flere områder.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

Ret & Indsigt 03/2017 er udkommet

8. september 2017

I dette nummer af Ret & Indsigt kan du bl.a. få overblik over de vigtigste regler og tidsfrister op til kommunalvalget. Du kan læse om arbejdet med at skaffe Tour de France til Danmark. Og så har vi lavet en guide til, hvordan man identificerer en virksomheds reelle ejere.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Ændring i konkursloven sætter en stopper for "konefinten"

26. juni 2017

Den 1. januar 2018 ændres konkurslovens § 64. Den nye lov bidrager med et stærkere værn mod, at skyldner kan bringe aktiver i kreditorly hos sine nærtstående – den såkaldte "konefinte".

Horten bistår med afviklingen af Hjemmehjælpen Aarhus

11. maj 2017

Skifteretten i Århus udpegede den 8. maj advokat Nicolai Dyhr som kurator for det private hjemmehjælpsfirma Hjemmehjælpen Aarhus ApS under konkurs.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S opkøber konkursramte Burmeister & Wain Energy A/S med Horten som rådgiver

8. februar 2017

Med virkning pr. 6. januar 2017 er Burmeister & Wain Energy A/S (BWE) blevet opkøbt af Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC), der navnefællesskabet til trods har haft forskellige ejere siden 90'erne.

Ejendomsskatterne skal fremover inddrives af kommunerne

27. januar 2017

Fra 2. februar 2017 får kommunerne igen lov til selv at inddrive restancer på ejendomsskatter.

Faglige arrangementer forår 2017

16. januar 2017

I foråret 2017 har vi allerede nu programsat 30 forskellige arrangementer. Se arrangementskataloget online.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

2. januar 2017

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2016 og få genopfrisket din juridiske viden.

IFLR1000 kårer otte Horten-partnere som Leading Lawyers og to som Rising Stars

17. oktober 2016

Det internationale opslagsværk IFLR1000 har netop offentliggjort deres Financial og Corporate Rankings for 2017. Det betyder flere gode nyheder for Horten, som nu har fået udvidet kredsen af partnere udvalgt som førende advokater inden for deres retsområder.

Hvornår tiltrædes et virksomhedspant?

20. september 2016

I ”Cimber-sagen” skal Højesteret tage stilling til, hvornår en virksomhedspanthaver træder til sit pant. Dette er ikke nærmere defineret i dansk ret, hvorfor Højesterets afgørelse har vidererækkende konsekvenser. Dommen forventes afsagt inden årets udgang.

Ny principiel dom om kumuleret konkurskarantæne

5. september 2016

Den 11. august 2016 idømte Sø- og Handelsretten en "afviklingsdirektør" konkurskarantæne i sammenlagt ni år. Afgørelsen er principiel, da det er første gang, en person er pålagt en konkurskarantæne af denne varighed.

Bankerne går til angreb på konkursadvokaters regninger

2. september 2016

Det var overskriften i Jyllands-Posten Erhverv den 1. september. Som konkursadvokater opfatter vi ikke Finansrådets udspil som et angreb, men snarere en invitation til et tættere samarbejde og øget transparens i konkursboerne. En invitation, som vi gerne tager imod.

Nye rankings fra IFLR1000: Horten fortsat førende inden for energi og infrastruktur

22. juni 2016

Hvert år offentliggør det internationale opslagsværk IFLR1000 en samlet guide for verdens bedste advokater inden for energi og infrastruktur. I den netop offentliggjorte guide er Horten, ligesom sidste år, placeret som en af landets bedste rådgivere inden for området.

A/B Duegården fik lov til at gå konkurs

11. maj 2016

A/B Duegården har fået Højesterets ord for, at de kan få lov til at gå konkurs.

Horten partner optaget som medlem af International Insolvency Institute

20. april 2016

Piya Mukherjee er optaget som medlem af International Insolvency Institute.

Tre seminarer om nødlidende virksomheder og konkursbehandling

30. marts 2016

Få indsigt i egne handlemuligheder både som virksomhedsleder og som kreditor og bliv opdateret på seneste retspraksis.

Horten Corporate Day 2016: Danske virksomheder på forkant

18. marts 2016

På Horten Corporate Day 2016 den 16. marts fik de fremmødte erhvervsfolk en række markante danske og udenlandske eksperters bud på trends og muligheder for dansk erhvervsliv. Horten gentager succesen til næste år med Horten Corporate Day 2017.

TOP 10: Her er årets mest læste juridiske nyheder på horten.dk

7. januar 2016

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

Horten opruster med tre nye partnere

5. januar 2016

Horten Advokatpartnerselskab har pr. 1. januar 2016 optaget advokaterne Ulrik Holsted-Sandgreen, Christian Kragelund og Annelouise Dalgaard Pedersen som partnere.

Ulrik Holsted-Sandgreen tiltræder som partner

22. december 2015

Pr. 1. januar 2016 tiltræder Ulrik Holsted-Sandgreen som partner i Hortens afdeling for Rekonstruktion & Insolvens, hvor han vil bistå virksomheder og kreditorer ved konkurs, likvidation, kreditoraftaler, forbrugerforhold samt rekonstruktioner og insolvenssager.

Vedtaget lovforslag om ændring af gældsinddrivelsesloven efter SKAT's problemer med EFI

20. november 2015

Ny lovændring standser forældelse på fordringer til inddrivelse hos skat i tre år.

Ny bog: Immaterialretlig crossover

9. november 2015

Immaterialretlig crossover er fjerde bind i firebindsværket Dansk Immaterialret. Hortens eksperter i immaterialret og insolvensret har bidraget til bogen, som er målrettet praktikere på området.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.