9. juni 2017

Ny hvidvasklov træder snart i kraft

Den nye hvidvasklov, der netop er blevet vedtaget, træder i kraft den 26. juni 2017. Med loven følger en række ændringer af de nugældende regler, herunder navnlig, at reguleringen går fra en regelbaseret til en risikobaseret tilgang. Derudover underlægges valutavekslingsvirksomheder tilladelseskrav, mens danske politisk eksponerede personer fremadrettet også omfattes af hvidvasklovens regler om særlige foranstaltninger over for politisk eksponerede personer (PEP).

Loven implementerer de seneste internationale standarder fra Financial Action Task Force (FATF) fra 2012 og de sidste dele af det 4. hvidvaskdirektiv (AMLD 4). Formålet med den nye hvidvasklov og AMLD 4 er at styrke indsatsen mod, at kriminelle misbruger danske virksomheder og det finansielle system til hvidvask af penge og terrorfinansiering. Endvidere er formålet at sikre tilliden til det finansielle system.

Hvad skal du gøre, inden den nye hvidvasklov træder i kraft?

Har din virksomhed hidtil været omfattet af hvidvaskreglerne, vil den også være det efter de nye regler. I faktaboksen kan du se, hvilke virksomheder, der er omfattet.

Virksomheder underlagt hvidvaskloven skal foretage gennemgang af virksomhedens interne forretningsgange -og politikker, der skal opdateres i overensstemmelse med den nye hvidvasklov. Det er således afgørende, at virksomheder underlagt hvidvaskloven foretager et compliance-tjek af forretningsgange og –politikker.

Væsentlige ændringer – nye pligter

Den nye hvidvasklov opdaterer enkelte centrale bestemmelser og implementerer samtidigt nye foranstaltninger i indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering. Væsentlige ændringer er:

 • Generelt ændres reguleringen fra primært at være regelbaseret til mere risikobaseret.
 • Pligt for virksomheder med mere end fem ansatte til at etablere en whistleblower-ordning.
 • Visse virksomheder skal udpege en ansat, der har fuldmagt til at træffe beslutninger på virksomhedens vegne i henhold til bestemte områder af loven.
 • Virksomheder, der i anden lovgivning er forpligtet til at have en compliance-funktion, skal udpege en compliance-ansvarlig på hvidvaskområdet.
 • Ansatte, herunder ledelsen, skal udover undervisning i hvidvaskreglerne modtage undervisning i databeskyttelse.
 • Krav om risikovurdering og risikostyring, hvorefter virksomheder skal identificere og løbende vurdere risikoen for at blive misbrugt. Risikovurdering skal foretages med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel og omfatte en vurdering af de risici, der er forbundet med kunder, produkter og tjenesteydelser, transaktioner samt leveringskanaler og geografiske områder, hvor forretningsaktiviteterne udøves. Risikovurderingen skal dokumenteres og løbende opdateres.
 • Kundekendskabsprocedurerne skal fremadrettet tage udgangspunkt i virksomhedens risikoprofil, hvorefter at der kan foretages en lempet eller skærpet kundekendskabsprocedure ud fra en risikovurdering af det enkelte kundeforhold. Loven præciserer, at forpligtelsen til at gennemføre kundekendskabsprocedure løber i hele kundeforholdet, herunder skal der gennemføres nye kundekendskabsprocedure med passende intervaller og ved ændringer i kundens forhold.
 • Reglerne for bistand fra tredjemand skærpes.
 • Skærpet krav til kundekendskabsprocedurerne ved grænseoverskridende korrespondentforbindelse og politisk eksponerede personer.
 • Virksomheder skal udarbejde politikker og forretningsgange for screening af virksomhedens medarbejdere.
 • Valutavekslingsvirksomheder underlægges tilladelseskrav.
 • Danske PEP'er omfattes. Definitionen af en politisk eksponeret person udvides fra at omfatte politisk eksponerede personer med bopæl i udlandet til også at omfatte politisk eksponerede personer med bopæl her i landet, medlemmer af politiske partiers styrende organer og personer med ledende stillinger i internationale organisationer, hvilket vil omfatte ministre, folketingsmedlemmer, nationalbankdirektøren og højesteretsdommere og deres nærmeste familie
 • Spiludbydere omfattes af loven. Spillemyndigheden bemyndiges som tilsynsmyndighed.

Med overgangen til en risikobaseret tilgang, skal virksomheders foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering fokusere på områder med øget risiko, og fokus skal flyttes fra områder med begrænset risiko, selv om lovens krav også gælder her. Den risikobaserede tilgang giver et mere fleksibelt system, der giver virksomhederne mulighed for at fokusere indsatsen mod de egentlige risikoområder. Virksomheder skal herefter vurdere, om de enkelte kundeforhold kan kategoriseres som henholdsvis begrænset, almindelig eller øget risiko. Det overlades således til erhvervslivet selv at identificere og håndtere risici, så virksomhederne har mulighed for at prioritere ressourcer til områder med øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Virksomhedernes pligt til at identificere og løbende vurdere risikoen for at blive misbrugt følger i princippet også af den gamle hvidvasklov, men kravene er nu udvidet og langt mere detaljerede. Som noget nyt skal den overordnede risikovurdering for virksomheden også ”dokumenteres”. Risikovurderingen skal ikke blot baseres på virksomhedens egen opfattelse, men skal være underbygget af eksterne kilder, som eksempelvis SØIK’s og Europa-Kommissionens risikovurderinger.

Det understreges endvidere i lovbemærkningerne, at virksomheders politikker, procedurer og kontroller skal være udarbejdet til brug for den enkelte virksomhed og ikke må have generel karakter og for eksempel være udarbejdet af en brancheorganisation. 

Særligt for spiludbydere

Spiludbydere omfattes direkte af den nye hvidvasklov. Skatteministeren får dog bemyndigelse til at fastsætte undtagelser på spilområdet, hvor der vurderes at være en lav risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme. Kasinoer kan dog ikke undtages.

Spiludbydere har været genstand for en del diskussion og høringer undervejs i Folketingets behandling af den nye hvidvasklov. Det oprindelige lovforslag lagde op til, at udenlandske spiludbydere ville kunne operere i Danmark uden at være omfattet af den danske hvidvasklov eller Spillemyndighedens tilsyn. Dette er dog blevet ændret i løbet af Folketingets behandling. Alle udbydere af spil, som har tilladelse til at udbyde spil her i landet, vil således være omfattet af både den danske spillelovgivning og hvidvasklovgivning for spil udbudt her i landet, idet disse udbydere skal anses for at være etableret her i landet. Dermed vil udenlandske udbydere, der skal have en tilladelse til udbyde spil i Danmark f.eks. via en spilterminal, også være omfattet af den danske regulering.

Den nye hvidvasklov medfører, at spiludbydere skal gennemføre kundekendskabsprocedurer, hvis dette ikke allerede er gennemført i forbindelse med oprettelsen af en forretningsforbindelse, når transaktionen eller transaktionerne samlet svarer til mindst 2.000 euro. Det er dog først i det øjeblik, at det samlede beløb svarer til mindst 2.000 euro, at kravet indtræder.

Hvidvaskloven i hovedtræk

Virksomheder, der til dagligt håndterer pengeoverførsler og andre finansielle transaktioner, har pligt til at deltage i indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering ved at gennemføre foranstaltninger for at forhindre, at de misbruges til hvidvask og terrorfinansiering.

Kort sagt skal virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, kende deres kunder og disses formål med forretningsforbindelsen. For at sikre, at virksomhederne kender deres kunder, skal virksomhederne ved oprettelsen af en forretningsforbindelse gennemføre faste kundekendskabsprocedurer.  Kundekendskabsprocedurer indebærer, at virksomhederne skal indhente og kontrollere identitetsoplysninger for fysiske personer og reelle ejere samt klarlægge en juridisk persons ejer- og kontrolstruktur. Virksomhederne skal endvidere indhente oplysninger om kundens formål med forretningsforbindelsen og det tilsigtede omfang heraf. Oplysningerne skal ud fra en risikovurdering opdateres med passende intervaller.

Virksomhederne skal løbende være opmærksom på og overvåge forretningsforbindelsen. Hvis virksomheden får mistanke om, at en kundes transaktion eller henvendelse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal virksomheden straks undersøge forholdet nærmere. En mistanke kan eksempelvis opstå, hvis kunden udviser en usædvanlig adfærd, eller hvis en transaktion eller transaktionsmønstret er usædvanligt set i forhold til den pågældende kunde eller kundetypen. Hvis virksomheden ikke kan afkræfte mistanken, skal SØIK underrettes herom.

flere nyheder

Unikt samarbejde mellem Horten og Symbion

5. februar 2018

Horten Advokatpartnerselskab indgår unikt samarbejde med Symbion og Accelerace, hvor vi stiller et team af jurister til rådighed for startup-virksomheder i kontorfællesskabet Horten CoLab.

Fire nye partnere

16. januar 2018

Horten har optaget advokaterne Christian Tullberg, Kristoffer Westberg, Christina Steen og Niels Jørgen Oggesen som partnere.

Vi giver viden videre - forår 2018

10. januar 2018

I foråret 2018 har vi programsat over 40 seminarer, morgenmøder og kurser, hvor vores jurister sammen med eksterne eksperter giver den nyeste viden videre inden for deres fagområder. Der er nu åbent for tilmelding.

Nye regler om behandling af betalingsdata fra årsskiftet

9. januar 2018

Nye og lempeligere regler om behandling af betalingsdata trådte i kraft ved årsskiftet. Vi giver overblik over reglerne efter den nye betalingslov.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

8. januar 2018

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2017 og få genopfrisket din juridiske viden.

Ny managing partner

2. januar 2018

Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Overtagelsestilbud til aktionærerne i Københavns Lufthavne

11. december 2017

Københavns Lufthavne offentliggjorde den 8. december, at et selskab ejet af Ontario Teachers Pension Plan og Arbejdsmarkedets Tillægspension har fremsat et pligtmæssigt overtagelsestilbud til aktionærerne.

Forbud mod kortbetalings­gebyrer indføres ved årsskiftet

30. november 2017

Når lov om betalinger træder i kraft primo 2018, vil det ikke være lovligt at pålægge forbrugeren gebyrer ved brug af betalingskort. Dog er firmakort, kontanthævninger eller betalingskortordninger med tre parter undtaget.

Betalingssurrogater skifter navn og registreringskrav forsvinder

24. november 2017

Betalingssurrogater som begreb udgår ved lov om betalinger og vil fremadrettet hedde "ikkevederlagsfrie elektroniske tjenester". Desuden forsvinder registreringskravet hos Forbrugerombudsmanden, mens visse forbrugerbeskyttende regler fortsat finder anvendelse.

Lån i ejendomsselskaber tæller ikke med som gearing i ejendomsfonde

23. november 2017

Erhvervsankenævnet har for nyligt afsagt en kendelse, der afviser Finanstilsynets snævre praksis for anvendelse af undtagelse ved beregning af gearing i alternative investeringsfonde.

Retstilstanden for andelsbolighaveres overgang til lejere ændres

15. november 2017

Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn har for nyligt truffet afgørelse i en sag om, hvilke vilkår udlejer kan kræve i forhold til andelsbolighavere, der overgår til at være lejere i henhold til andelsboligforeningslovens § 4.

Tilladelses­kravet til udstedere af begrænsede betalingskort bortfalder

15. november 2017

Den nye lov om betalinger træder i kraft 1. januar 2018. Dermed bortfalder tilladelseskravet til udstedere af betalingskort med begrænset anvendelse, som kan se frem til at få fjernet en væsentlig økonomisk og administrativ byrde.

Markant hæder til advokat Finn Schwarz

10. november 2017

Foreningen Ansættelsesadvokater har tildelt advokat Finn Schwarz årets H.G. Carlsen pris.

IFLR1000 anerkender 12 Horten-partnere

18. oktober 2017

Det internationale opslagsværk IFLR1000 har netop offentliggjort deres Financial og Corporate Rankings for 2018, hvor Horten går frem på flere områder.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

Højesteret frifinder bank i sag om renteswapaftale

9. oktober 2017

Højesteret har i en dom fra 12. september 2017 frifundet Jyske Bank i en sag vedrørende bankens rådgivning af en andelsboligforening omkring en låneaftale om renteswap.

Compliance: Online-­undervisning i kon­kurrenceret

20. september 2017

Horten tilbyder nu online-undervisning i konkurrenceret skræddersyet til den enkelte virksomhed.

ATP investerer i Copenhagen Airports - overtagelses­tilbud forventes

15. september 2017

Copenhagen Airports offentliggjorde 13. september, at ATP sammen med eksisterende investor Ontario Teachers' Pension Plan har indgået aftale om køb af en aktiebesiddelse i Copenhagen Airports.

Hvem har ansvaret, når banken krakker?

11. september 2017

I kølvandet på finanskrisens mange bank-krak oprettede staten Finansiel Stabilitet, som skulle afvikle de krakkede banker og rejse erstatningskrav. Vi gennemgår et udpluk af de første domme i banksagerne.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Her er de fem mest læste nyheder på horten.dk

11. juli 2017

En gennemgang af Landsrettens dom i Ateas bestikkelsessager og vores løbende opdateringer om aktindsigt er på listen over de artikler, Hortens mere end 4000 abonnenter har klikket mest på i første halvår.

The International Comparative Legal Guide to Alternative Investment Funds 2017

28. juni 2017

Hvert år udgives The International Comparative Legal Guide to Alternative Investment Funds. Partner Claus Bennetsen har bidraget til dette års udgave.

Ændring i konkursloven sætter en stopper for "konefinten"

26. juni 2017

Den 1. januar 2018 ændres konkurslovens § 64. Den nye lov bidrager med et stærkere værn mod, at skyldner kan bringe aktiver i kreditorly hos sine nærtstående – den såkaldte "konefinte".

Ændring i reguleringen af investeringsrådgivere

12. juni 2017

Med ny lov overføres reguleringen af investeringsrådgivere fra lov om finansiel virksomhed til lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere.

Endeligt salg af LM Wind Power til amerikanske General Electric

1. maj 2017

Det endelige salg af den danske vindmøllevinge-virksomhed LM Wind Power til General Electric er gennemført efter godkendelse af konkurrencemyndighederne.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

Lovforslag åbner op for friere behandling af betalingsoplysninger

22. marts 2017

Forslag til lov om betalinger (fremsat af Erhvervsministeren den 15. marts 2017) åbner op for friere behandling af betalingsoplysninger, hvilket er en betydelig ændring fra lovudkastet, som blev sendt i høring tilbage i januar 2017.

Horten er en del af Law Connect hos Copenhagen Fintech Lab

20. marts 2017

Horten deltager i Copenhagen Fintech Lab’s Law Connect program, hvor vi sammen med en række andre advokatkontorer skal bistå Lab’ets beboere med relevant juridisk sparring.

Godt nyt til udbydere af begrænsede betalingskort

17. marts 2017

Udkast til en ny betalingstjenestelov lægger op til, at tilladelseskravet til udstedere af betalingsinstrumenter med begrænset anvendelse bortfalder.

Faglige arrangementer forår 2017

16. januar 2017

I foråret 2017 har vi allerede nu programsat 30 forskellige arrangementer. Se arrangementskataloget online.

Nyt milliardlån understøtter udviklingen af Carlsberg Byens hidtil største etape

5. januar 2017

Horten har rådgivet Carlsberg Byen i forbindelse med en 4,2 mia. kroner stor finansieringsramme fra pensionsselskabet PKA.

Horten opruster med to nye partnere

4. januar 2017

Horten har pr. 1. januar 2017 optaget advokaterne Lars Lüneborg og Julie Arnth Jørgensen som partnere.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

2. januar 2017

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2016 og få genopfrisket din juridiske viden.

Lovliggørelse af kapitalejerlån vedtaget

1. december 2016

Hidtil har Danmark været et af få lande i EU, der ikke har tilladt selskaber at udstede lån til deres kapitalejere bortset fra danske og visse udenlandske moderselskaber. Dette har selvsagt udgjort en konkurrencemæssig ulempe. Den 1. januar 2017 bliver kapitalejerlån nu lovlige.

Mezzanine Capital Partners støtter MBL Gruppen med 15 mio. euro

31. oktober 2016

Mezzanine Capital Partners har indgået aftale med MBL om at støtte virksomheden og dens aktionærer med 15 mio. euro for at sikre MBL's fremtidige geografiske vækst samt udvikling af produktsortimentet. Horten har rådgivet MBL Gruppen.

Horten bistår General Electric i forbindelse med overtagelsen af LM Wind Power

28. oktober 2016

Horten har bistået General Electric i forbindelse med overtagelsen af den danske producent og leverandør af vindmøllevinger til vindindustrien, LM Wind Power, for USD 1,65 mia.

IFLR1000 kårer otte Horten-partnere som Leading Lawyers og to som Rising Stars

17. oktober 2016

Det internationale opslagsværk IFLR1000 har netop offentliggjort deres Financial og Corporate Rankings for 2017. Det betyder flere gode nyheder for Horten, som nu har fået udvidet kredsen af partnere udvalgt som førende advokater inden for deres retsområder.

Lovliggørelse af kapitalejerlån

7. oktober 2016

Godt nyt til danske virksomheder, der ved vedtagelsen af et nyt lovforslag (fremsat 5. oktober 2016) endelig vil få mulighed for at yde kapitalejerlån. Lovliggørelsen af kapitalejerlån vil medføre øget fleksibilitet for danske virksomheder og gøre konkurrencen i EU mere lige.

Horten bistår vpk packaging group med køb af peterson packaging

3. oktober 2016

Den belgiske emballageproducent VPK Packaging Group har i dag gennemført købet af den skandinaviske Peterson Packaging Group af Pemco A/S og Unitel A/S.

NETS tildeler aktier til ca. 2.500 medarbejdere

30. september 2016

NETS har i forbindelse med børsnoteringen tildelt i alt 400.000 aktier til ca. 2.500 medarbejdere som led i et generelt medarbejderaktieprogram. Horten har bistået.

Axcel, PFA og PKA erhverver kontrol i Danmarks Skibskredit

28. september 2016

Danmarks Skibskredit offentliggjorde i dag, at de store aktionærer Danske Bank A/S, Danmarks Nationalbank, A.P. Møller-Maersk A/S og Nordea Bank AB (publ) har indgået aftale om at sælge deres samlede aktiebesiddelser svarende til 72 pct. af aktiekapitalen til et dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA.

Succesfuld børsintroduktion af Nets

27. september 2016

Nets, den førende leverandør af digitale betalingsløsninger med base i København, har annonceret gennemførelsen af sin succesfulde børsintroduktion på Nasdaq Copenhagen.

Hvornår tiltrædes et virksomhedspant?

20. september 2016

I ”Cimber-sagen” skal Højesteret tage stilling til, hvornår en virksomhedspanthaver træder til sit pant. Dette er ikke nærmere defineret i dansk ret, hvorfor Højesterets afgørelse har vidererækkende konsekvenser. Dommen forventes afsagt inden årets udgang.

Bankerne går til angreb på konkursadvokaters regninger

2. september 2016

Det var overskriften i Jyllands-Posten Erhverv den 1. september. Som konkursadvokater opfatter vi ikke Finansrådets udspil som et angreb, men snarere en invitation til et tættere samarbejde og øget transparens i konkursboerne. En invitation, som vi gerne tager imod.

Ny partner

24. august 2016

Horten har optaget Henning Aasmul-Olsen som equity partner.

Brexit: Hvilke juridiske konsekvenser får Storbritanniens farvel til EU?

28. juni 2016

Torsdag den 23. juni 2016 valgte den britiske befolkning at stemme Storbritannien ud af EU, hvilket vil medføre en række juridiske ændringer. Hos Horten holder vi et vågent øje med det politiske efterspil.

Nye rankings fra IFLR1000: Horten fortsat førende inden for energi og infrastruktur

22. juni 2016

Hvert år offentliggør det internationale opslagsværk IFLR1000 en samlet guide for verdens bedste advokater inden for energi og infrastruktur. I den netop offentliggjorte guide er Horten, ligesom sidste år, placeret som en af landets bedste rådgivere inden for området.

A/B Duegården fik lov til at gå konkurs

11. maj 2016

A/B Duegården har fået Højesterets ord for, at de kan få lov til at gå konkurs.

Nye ratings fra det internationale opslagsværk Legal 500

4. maj 2016

Der er flere gode nyheder for Horten i de nye ratings, heriblandt to nye Tier 1-ratings.

Lov om registrering af reelle ejere vedtaget

19. april 2016

Den 1. marts 2016 blev lovforslag om indførelse af register over reelle ejere vedtaget i Folketinget. Den vedtagne lov ændrer bl.a. selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde.

Internationale kvindelige advokater drøfter fremtidens advokatgerning

5. april 2016

Horten er med, når 150 advokater fra hele verden mødes i Berlin 7.-8. april under overskriften "Law in a changing world – how women can contribute to innovation of the legal profession".

Horten Corporate Day 2016: Danske virksomheder på forkant

18. marts 2016

På Horten Corporate Day 2016 den 16. marts fik de fremmødte erhvervsfolk en række markante danske og udenlandske eksperters bud på trends og muligheder for dansk erhvervsliv. Horten gentager succesen til næste år med Horten Corporate Day 2017.

Offentlig-private investeringer i Grønland

9. marts 2016

Horten og Nuna Advokater var den 26. februar 2016 vært for en konference med fokus på offentlig-private investeringer i Grønland.

Konference: Offentlig-private investeringer i Grønland

12. januar 2016

OPP-samarbejder kan muliggøre vigtige investeringer i Grønland. F.eks. i byudvikling og infrastruktur. Det sætter vi fokus på fredag den 26. februar 2016.

TOP 10: Her er årets mest læste juridiske nyheder på horten.dk

7. januar 2016

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

Nyt lovforslag om registrering af reelle ejere i høring

23. oktober 2015

Lovforslagets formål er at gennemføre en styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet, samt at gennemføre dele af 4. hvidvaskdirektiv. Lovforslaget skal i øvrigt medvirke til øget gennemsigtighed.

Persondata­forordningen: Ny enighed om beskyttelse af person­oplysninger

23. juni 2015

EU-Kommissionen fremlagde i januar 2012 forslag til en Persondataforordning, der skulle styrke den enkeltes rettigheder og tage hånd om udfordringerne fra globalisering og ny teknologi. Nu er Rådet nået til enighed om en generel indstilling.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.