19. december 2017

Julehilsen fra ansættelsesret

Året er ved at gå på hæld, og vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at sende dig en varm og hjertelig julehilsen med en opsamling på året, der er gået og vores bud på, hvordan ansættelsesretten vil udvikle sig i første halvdel af 2018.

2017 var året, hvor sløret blev løftet for, hvordan den nye ferielov kommer til at se ud. Det var også året, hvor forberedelserne til persondataforordningen, der træder i kraft den 25. maj 2018, for alvor blev skudt i gang. Derudover blev der i 2017 udstukket regler for behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold i kraft af det fremsatte lovforslag til den nye databeskyttelseslov.

Endelig blev det et år med en lang række Højesteretsdomme inden for ansættelsesretten. Højesteret har bl.a. fastsat et godtgørelsesniveau for forlængelse af uddannelsesaftaler og brud på 48-timers reglen samt (endnu en gang) taget stilling til 120 sygedagsreglens anvendelse og handicapbegrebet.

For Horten har året budt på en række gode nyheder. En af de større var, at vi vandt statens udbud af juridisk rådgivning til Ankenævnet for Patienterstatningen. Opgaven omfatter generel juridisk rådgivning og udarbejdelse af notater til Styrelsen for Patientsikkerhed samt førelse af retssager for ankenævnet, og vi ser frem til at påbegynde arbejdet i 2018.

Inden for ansættelsesretten var det en glædelig nyhed, at Foreningen Ansættelsesadvokater i november tildelte partner og advokat Finn Schwarz årets H.G. Carlsen pris som en hæder for en særlig, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige område.

Hvad byder 2018 på?

Som nævnt ovenfor, har 2017 stået i ferielovens og persondatarettens tegn. Også i 2018 forventes de emner at fylde meget.

Persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018, og vi mærker nu for alvor, at mange virksomheder arbejder målrettet på at kunne efterleve dens krav. På det ansættelsesretlige område er det navnlig håndtering af persondata inden for personaleadministrationen, der fylder.

I det fremsatte lovforslag til den nye databeskyttelseslov har vi i § 12 fået regler om behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold. Her fastslås det bl.a., at behandling kan ske, hvis det er nødvendigt for at overholde arbejdsretlige forpligtelser i henhold til kollektive overenskomster, eller hvis behandlingen sker på baggrund af et samtykke. Vi savner dog stadig at få oplyst persondatarettens betydning inden for ansættelsesområdet, og ser derfor frem til Datatilsynets vejledning herom, som forventes at udkomme til foråret.

På ferieområdet venter vi stadig på den nye ferielov. Da det er arbejdsmarkedets parter, der er nået til enighed om den nye ferieordning, er det dog vores vurdering, at loven ikke (hvis overhovedet) vil se meget anderledes ud end ferielovsudvalgets udkast. Vi vil i det nye år fortsat følge arbejdet med den nye ferielov tæt og komme med en udmelding, når loven bliver vedtaget.

Som altid vil vi i 2018 følge udviklingen på arbejdsmarkedet nøje og komme med opdateringer, når der kommer ny lovgivning eller nye interessante domme fra både EU og de danske domstole. Vi vil naturligvis også opdatere dig på den nyeste viden gennem vores go'morgenmøder og øvrige arrangementer. Allerede nu er der programsat arrangementer om både persondata i medarbejderforhold og den nye ferielov.

Den 25. januar og 8. marts ser vi nærmere på persondataforordningens artikel 88 om behandling af persondata i ansættelsesforhold og vi giver dig gode råd til, hvordan du som arbejdsgiver bedst muligt forbereder sig på de nye persondataregler. Den 15. marts inviterer vi til go'morgenmøde om ferieloven, hvor vi bl.a. gennemgår baggrunden for den nye ferielov, de konkrete ændringer samt overgangsreglerne. Den 16. januar stiller vi skarpt på sexchikane, og den 15. februar ser vi nærmere på mulighederne og udfordringerne ved at anvende udenlandsk arbejdskraft i Danmark.

Du kan læse mere om vores arrangementer og tilmelde dig her.

Nyheder fra det forgange år

Igen i år har vi gjort vores bedste for at holde dig opdateret om den nyeste retspraksis og de lovgivningsmæssige tiltag og andre relevante nyheder inden for ansættelsesretten. Du kan modtage vores nyhedsbreve ved at tilmelde dig Hortens nyhedsbrev eller vores LinkedIn-gruppe 'Horten Ansættelsesrettens A-Z'.

Nedenfor kan du læse et udpluk af de mest relevante ansættelsesretlige nyheder i 2017.

Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet i det nye år og ønsker dig en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

God læselyst!

Klik her, hvis du ønsker at læse nyheder inden for et bestemt område af ansættelsesretten:

FERIE

Nærmere en ny ferielov: Nyt lovforslag klar

Folketinget har fremsat forslag til en ny ferielov. Blandt de vigtigste ændringer er indførelsen af samtidighedsferie, der vil afløse den nuværende ordning med forskudt optjenings- og afholdelsesår.

Læs mere om det nye lovforslag samt vores vurdering af det videre forløb her.

Ferieafholdelse for syg medarbejder udløser ikke ny arbejdsgiverperiode

Ankestyrelsen slog fast, at hvis en medarbejders raskmelding til kommunen alene sker som følge af ønsket om at holde ferie, og hvis medarbejderen efter endt ferie fortsat er syg, så indtræder der ikke en ny arbejdsgiverperiode.

Læs mere om Ankestyrelsens afgørelse her.

PERSONDATA

Persondataloven var ikke overtrådt, da kommune videregav helbredsoplysninger

I sagen afgjorde Højesteret, at det ikke var i strid med hverken persondataloven eller forvaltningsloven, at en kommune havde partshørt en arbejdsgiver om en medarbejders helbredsoplysninger i forbindelse med en påtænkt afgørelse om sygedagpenge. 

Læs mere om Højesterets dom i sagen her.

SYGDOM OG ARBEJDSSKADER

Højesteret har afsagt to nye domme om 120-sygedagsreglen

Højesteret har igen i 2017 beskæftiget sig med 120-sygedagsreglen. Denne gang blev det slået fast, at arbejdsfri dage ikke skal indgå i beregningen af de 120 sygedage, og at ansattes tilbud om deltid ikke har nogen indflydelse på beregningen af sygedage.

Læs mere om de to domme her.

Fald til julefrokost var ikke en arbejdsskade

I en sag afgjort af Østre Landsret blev det vurderet, at en knæskade efter et fald til en julefrokost ikke var en arbejdsskade. Medarbejderens fald skyldtes besvimelse på grund af hjerterytmeproblemer.

Læs mere om dommen her.

Sygefraværspolitik med krav om daglig sygemelding skal være saglig

Arbejdsretten fastslog, at selvom det på baggrund af ledelsesretten tilkommer arbejdsgivere at administrere virksomhedens sygefraværspolitik, skal indholdet af retningslinjerne og praktiseringen af disse være saglig, driftsmæssigt begrundet og proportional. 

Læs mere om arbejdsrettens afgørelse her.

DISKRIMINATION

Højesteret: Lægelig diagnose er ikke afgørende for definition af handicap

I to domme om forskelsbehandling pga. handicap skulle Højesteret igen tage stilling til handicapbegrebet. Således skulle det afklares, om invaliderende træthed efter en hjerneoperation og svimmelhed efter en knæoperation var udtryk for et handicap, og i bekræftende fald om arbejdsgiveren havde tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse.

Læs mere om de to dommer her.

Børnehaves interne retningslinjer i strid med ligebehandlingsloven

Ligebehandlingsnævnet afviste berettigelsen af en børnehaves interne retningslinjer, som foreskrev, at det alene var de kvindelige ansatte, der måtte hjælpe børnene ved toiletbesøg, ble- og tøjskiftning. Retningslinjerne var udtryk for forskelsbehandling på grund af køn og i strid med ligebehandlingsloven.

Læs om ligebehandlingsnævnets afgørelse her.

EU-Domstolen: Tørklædeforbud kan være lovligt

EU-Domstolen fastslog, at en virksomheds interne retningslinjer om ikke at bære synlige religiøse symboler i arbejdstiden ikke udgjorde direkte forskelsbehandling på grund af tro eller religion. Opsiges en medarbejder på grund af kundeklager, vil det dog være forskelsbehandling.

Læs mere om EU-Domstolens afgørelse her.

Tilbudt ansættelse ændrer ikke på krænkelse af ligebehandlingsprincippet

I to afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet blev det slået fast, at arbejdsgiveren ikke må lægge vægt på ansøgeres planer om graviditet i forbindelse med en ansættelse.
 
I de to sager havde en arbejdsgiver spurgt to kvindelige jobansøgere ind til deres fremtidige planer om graviditet og havde i forbindelse hermed givet udtryk for, at graviditet inden for halvandet år efter ansættelse ville være uhensigtsmæssigt. Selvom de to ansøgere efterfølgende var blevet tilbudt ansættelse, blev det lagt til grund, at spørgsmålet havde haft betydning ved vurdering af ansøgerne.

Ligebehandlingsnævnet fandt således, at ligebehandlingsprincippet i forskelsbehandlingsloven var blevet krænket.

SÆRLIGT BESKYTTEDE STILLINGER

Højesteret om arbejdsmiljørepræsentanters særlige beskyttelse

Højesteret fastslog, at en arbejdsmiljørepræsentant ikke var særligt beskyttet mod opsigelse efter arbejdsmiljølovgivningen, hvis der ikke var en overenskomst på området.

Læs mere om dommen her.

EU-Domstolen: Tjenestemandsansat havde ret til at vende tilbage til prøvestilling

EU-Domstolen vurderede, at en tjenestemandsansat i en prøvestilling som kontorchef skulle have været tilbudt den samme eller tilsvarende stilling ved tilbagevenden fra forældreorlov, selvom stillingens prøvetid var udløbet.

Læs mere om dommen her.

Erhververen hæftede for konkursboets uberettigede opsigelse af tillidsrepræsentant

Højesteret fastslog, at erhververen af en del af en konkursramt virksomhed hæftede for en tillidsrepræsentants krav i en situation, hvor tillidsrepræsentanten var blevet uberettiget opsagt af konkursboet og fritstillet inden overdragelsen.
 
Læs mere om dommen her.

Hvor langt rækker tillidsrepræsentantens særlige beskyttelse mod opsigelse?

En faglig voldgift vurderede i ny kendelse, at varsling af lønnedgang til en tillidsrepræsentant var en saglig og driftsmæssig begrundelse for opsigelse.

Læs mere om kendelsen her.

Højesteret: Opsigelse af tjenestemand hos SKAT var ikke usaglig

Højesteret afgjorde, at det ikke var usagligt at opsige en underdirektør i SKAT på bag-grund af konsulentfaglige vurderinger, hvoraf det fremgik, at underdirektørens faglige og ledelsesmæssige evner ikke levede op til de forandringer, som afdelingen skulle gennemgå.
 
Læs mere om Højesterets afgørelse her.

Tillæg skulle ikke medregnes i rådighedsløn for tjenestemænd

Højesteret fastslog, at tillæg for deltagelse i vagtordninger ikke skulle medregnes i opsagte tjenestemænds rådighedsløn.

Læs mere om Højesterets dom her.

ARBEJDSTID

Højesteret melder klart ud: Godtgørelse for brud på 48-timers reglen

Højesteret afsagde den første dom om godtgørelsesniveau for overtrædelse af den såkaldte 48-timers regel i arbejdstidsloven.

Læs mere om dommen her.

Mere end 48-timers arbejdsuge medførte ikke erstatningsansvar for psykisk lidelse

Højesteret fastslog, at en arbejdsgiver ikke var erstatningsansvarlig for en medarbejders udvikling af en stressrelateret psykisk lidelse som følge af en høj arbejdsbyrde på over 48 timer om ugen. Arbejdsgiveren havde ifølge Højesteret ikke haft anledning til at antage, at den høje arbejdsbyrde ville medføre den stressudløste lidelse.

Læs mere om Højesterets afgørelse her.

Den danske stat erstatningsansvarlig for manglende adgang til erstatningsferie

Højesteret fastslog, at den danske stat var erstatningsansvarlig for ikke tilstrækkelig hurtigt at have bragt ferieloven i overensstemmelse med EU's arbejdstidsdirektiv i relation til sygdom opstået under ferie. Den danske stat blev dog i den konkrete sag frifundet for betalingskravet, da Højesteret ikke mente, at staten var erstatningsansvarlig på tidspunktet for medarbejderens sygdom under ferie i sommeren 2010.

Læs mere om Højesterets afgørelse her.

MARKEDSFØRING OG FORRETNINGSHEMMELIGHEDER

Lovforslag om forretningshemmeligheder er nu sendt i høring

Forslag til lov om forretningshemmeligheder blev sendt i høring og forventes fremsat inden udgangen af 2017 eller starten af 2018. Inden for det ansættelsesretlige område medfører forslaget til lov om forretningshemmeligheder, at markedsføringslovens § 23 bliver ophævet. I stedet vil bestemmelsen blive videreført i den nye lov om forretningshemmeligheder i § 4. Ifølge lovforslagets bemærkninger vil lovændringen ikke medføre generelle ændringer af gældende ret.

Læs mere om lovforslaget om forretningshemmeligheder her.

DIVERSE

Nye regler i udlændingeloven

Den 1. juli 2017 blev reglerne for ansøgning om arbejdstilladelse i henhold til beløbsordningen ændret. For udlændinge, der ansøger om arbejdstilladelse efter reglerne i beløbsordningen, er det et krav, at de tilbydes arbejde med en årlig løn på minimum 408.800 kr.

Efter de nye regler skal løn op til og med beløbsgrænsen udbetales til en dansk bankkonto. Lønnen op til og med beløbsgrænsen kan kun bestå af grundløn, indbetaling til arbejdsmarkedspensioner (både den del, der betales af arbejdsgiver og arbejdstager) samt udbetalte feriepenge. Øvrige løndele kan ikke indgå i beregningen. Af løndele, der nu ikke kan indgå i beregningen af lønnen, kan nævnes:

  • Kost og logi
  • Diæter
  • Fri bil
  • Fri telefoni
  • Internet
  • Naturalier
  • Abonnementer
  • Andre ydelser, som tilbydes den ansatte af arbejdsgiveren.

Lønnen op til og med beløbsgrænsen kan ikke udbetales i kontanter og kan ikke udbetales i udlandet. Løn, der overstiger beløbsgrænsen, kan stadigvæk udbetales på anden vis eller i et andet land og kan udgøres af øvrige løndele.

Nye regler om G-dage

Pr. 1 juli 2017 blev alle medarbejdere uanset anciennitet berettiget til to G-dage i forbindelse ved fratræden, hvis betingelserne for at modtage betalingen i øvrigt er opfyldt.

G-dage er en betegnelse for de ledighedsdage efter en medarbejders fratræden, hvor medarbejderen er berettiget til en arbejdsgivergodtgørelse. Det er et krav for modtagelse af betaling for G-dage, at ansættelsens ophør sker efter opsigelse fra arbejdsgiveren, og at medarbejderen er medlem af en a-kasse.

Tidligere var udgangspunktet, at medarbejdere var berettiget til tre G-dage i forbindelse med fratræden. G-dagene for medarbejdere i et ansættelsesforhold med en varighed på under tre måneder var under udfasning og skulle efter planen være afskaffet fuldstændigt pr. 1. januar 2018. Dette bliver dog ikke en realitet, og efter de nye regler er ansættelsens varighed altså ikke afgørende for retten til G-dage.

Kommuner kan nu tegne forsikringer for frivillige

Siden den 1. juli 2017 har regioner og kommuner lovligt kunnet tegne ansvars- og ulykkesforsikring for de borgere, som yder en frivillig indsats til gavn for regionernes og kommunernes borgere.

Læs mere om kommuners forsikringer for frivillige her.

Ændringer i barselsloven

Lovforslaget om ændring af barselsloven er blevet endeligt vedtaget. I perioden fra 1. april 2017 til 1. juli 2018 vil der derfor ske en række ændringer i loven.  Ændringerne i barselsloven blev indført som følge af en digitalisering af lovens beskæftigelseskrav samt ønsket om større fleksibilitet for fædreorlov.

Højesteret: Fastsættelse af godtgørelsesniveau ved manglende forlængelse af uddannelsesaftaler

Højesteret udtalte i dommen, at udgangspunktet for udmålingen af godtgørelsen er seks måneders løn, når en arbejdsgiver ikke forlænger en uddannelsesaftale, som ikke kan færdiggøres på grund af barsel.

Læs mere om dommen her.

Ny dom: Afdelingsleders sexchikane førte ikke til godtgørelse

Østre Landsret fandt i sagen, at en virksomhed ikke skulle betale godtgørelse til en medarbejder, selvom vedkommende havde været udsat for sexchikane af afdelingens driftschef. Ifølge Østre Landsret var der ikke identifikation mellem den krænkende driftschef og arbejdsgiveren, og medarbejderen blev derfor ikke tilkendt en godtgørelse.

Læs mere om Østre Landsrets dom her.

EU-Domstolen: Hvornår er der tale om afskedigelser?

EU-Domstolen har i to sager tilkendegivet, at arbejdsgiveren skulle have konsulteret arbejdstagernes organisationer, inden de varslede ændringer, som medførte kollektive afskedigelser.

Læs mere om EU-Domstolens domme i sagerne her.

Højesteret fastslår: Fastholdelsesbonus er omfattet af funktionærloven

I dommen slog Højesteret fast, at en fastholdelsesbonus var omfattet af funktionærlovens § 17 a, stk. 1. Medarbejderen havde derfor ret til en forholdsmæssig andel af den samlede bonus i forbindelse med sin fratræden, hvorfor Højesteret tilsidesatte bonusordningens progressive optjeningsprincip.

Læs mere om Højesterets dom i sagen her.

Skjulte videooptagelser medførte ikke nedsættelse af erhvervsevnetab

Et forsikringsselskabs skjulte videooptagelser, der dokumenterede, at skadelidte bl.a. kunne dyrke fitness, spille dart og slå græs, medførte ikke, at skadelidtes erhvervsevnetab skulle nedsættes.

Læs om Højesterets dom her.

Domfældelse i Ateas bestikkelsessager

Østre Landsret afsagde dom i to bestikkelsessager, hvor Atea havde foræret iPhones, iPads og andet it-udstyr til to ledende medarbejdere i Københavns Kommune og hos DSB.

Læs mere om Østre Landsrets domsfældelse her.

DR-medarbejdere havde ret til betalt frokost

En voldgiftsret afsagde kendelse i sagen om den mangeårige kutyme, som gav medarbejderne hos DR ret til en halv times betalt frokost. Voldgiftsretten fandt, at DR ikke kunne opsige retten til betalt frokost, uden at dette skete i forbindelse med opsigelse af overenskomsterne.

Læs mere om voldgiftsrettens kendelse her.

Må man som embedsmand sige, at kommunal­direktøren "måske ikke har sandhed som sin største spidskompetence"?

Ifølge ombudsmanden var det i overensstemmelse med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed, da en kommunalt ansat fik en advarsel for fra sin egen Facebook-profil bl.a. at beskrive kommunaldirektøren som "en person, der måske ikke har sandhed som sin største spidskompetence." Ombudsmanden bad dog kommunen genoverveje sagen, idet kommunens håndtering af sagen efterlod tvivl om, hvorvidt kommunen havde forstået gældende ret korrekt.

Læs mere om ombudsmandens udtalelse og lignende sager her.

Kommunes hjemtagelse af kørselsopgave var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven

Arbejdsretten slog i afgørelsen fast, at virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse, da en kommune hjemtog en kørselsopgave.

Læs mere om afgørelsen her.

flere nyheder

Nyt fra Ligebehandlingsnævnet

15. januar 2018

Ligebehandlingsnævnet traf i efteråret 2017 en række afgørelser på området for forskels- og ligebehandling. Vi har sætter fokus på udvalgte afgørelser inden for de forskellige kategorier af beskyttede diskriminationskriterier.

Vi giver viden videre - forår 2018

10. januar 2018

I foråret 2018 har vi programsat over 40 seminarer, morgenmøder og kurser, hvor vores jurister sammen med eksterne eksperter giver den nyeste viden videre inden for deres fagområder. Der er nu åbent for tilmelding.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

8. januar 2018

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2017 og få genopfrisket din juridiske viden.

Sådan forebygger og håndterer du sexchikane på arbejdspladsen

5. januar 2018

Som arbejdsgiver skal man være proaktiv for at sikre et chikanefrit miljø på arbejdspladsen. Vi stiller skarpt på den juridiske definition af begrebet sexchikane og giver overblik over arbejdsgivers pligter og ansvar.

Ny managing partner

2. januar 2018

Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Ret & Indsigt 04/2017 er udkommet

12. december 2017

Ret & Indsigt 04/2017 handler bl.a om byggeprojektet Circle House og de lovgivningsmæssige muligheder og barrierer ved cirkulært byggeri. Vi stiller også skarpt på udfordringerne ved at "genbruge" persondata i det offentlige set i lyset af den nye databeskyttelseslov.

Fald til julefrokost var ikke en arbejdsskade

11. december 2017

Østre Landsret har for nylig vurderet, at en knæskade efter et fald til en julefrokost ikke var en arbejdsskade. Men det er stadig vigtigt at holde sig for øje, at arbejdsskadebegrebet er bredt.

Arbejdsmiljø­repræsen­tanters særlige beskyttelse

1. december 2017

Højesteret fastslår, at en arbejdsmiljørepræsentant ikke er særligt beskyttet mod opsigelse efter arbejdsmiljølovgivningen, hvis der ikke er en overenskomst på området.

Højesteret: Fastsættelse af godtgørelses­niveau ved manglende forlængelse af uddannel­sesaftaler

29. november 2017

Højesteret gentager, at udgangspunktet for udmålingen af godtgørelsen er seks måneders løn, når en arbejdsgiver ikke forlænger en uddannelsesaftale, som ikke kan færdiggøres på grund af barsel.

Højesteret: Lægelig diagnose er ikke afgørende for definition af handicap

23. november 2017

Højesteret har afsagt to domme om forskelsbehandling på grund af handicap. Igen skulle det afklares, om der var tale om handicap, og i bekræftende fald om arbejdsgiveren havde tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse.

Højesteret har afsagt to nye domme om 120-sygedagsreglen

23. november 2017

Højesteret har i to nye domme om 120-sygedagsreglen afgjort, at arbejdsfri dage ikke skal indgå i beregningen af de 120 sygedage, ligesom ansattes tilbud om deltid ikke har indflydelse på beregningen af sygedage.

Højesteret melder klart ud: Godtgørelse for brud på 48-timers reglen

14. november 2017

Højesteret har netop afsagt den første dom i en sag om godtgørelsesniveauet for overtrædelse af den såkaldte 48-timers regel i arbejdstidsloven.

Markant hæder til advokat Finn Schwarz

10. november 2017

Foreningen Ansættelsesadvokater har tildelt advokat Finn Schwarz årets H.G. Carlsen pris.

Ny dom: Afdelings­leders sexchikane førte ikke til godtgørelse

26. oktober 2017

Østre Landsret har i en nyligt afsagt dom fundet, at en virksomhed ikke skulle betale godtgørelse til en medarbejder, selvom vedkommende havde været udsat for sexchikane af afdelingens driftschef.

Erhververen hæftede for konkursboets uberettigede opsigelse af tillids­repræsentant

20. oktober 2017

Højesteret: Erhververen af en virksomhed kan blive pålagt at godtgøre opsagte medarbejdere, som – i strid med virksomhedsoverdragelsesloven – er blevet opsagt af overdrageren inden virksomhedsoverdragelsen.

Medarbejderes lovlige ytringer skal håndteres med respekt for ytrings­friheden

16. oktober 2017

Offentlige myndigheder må gerne tage en snak med en medarbejder, der har brugt sin ytringsfrihed til at kritisere arbejdspladsen – forudsat at ledelsen har en saglig grund til det. Men de har et særligt ansvar for at sikre, at det sker i fuld respekt for den ansattes ytringsfrihed. Det viser ny afgørelse fra Ombudsmanden.

Lovforslag om forretnings­hemmeligheder er nu sendt i høring

13. oktober 2017

Forslag til lov om forretningshemmeligheder blev for nylig sendt i høring og forventes fremsat inden udgangen af 2017. Lovforslaget har til formål at implementere et EU-direktiv om beskyttelse af forretningshemmeligheder.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

EU-Domstolen: Tjeneste­mandsansat havde ret til at vende tilbage til prøvestilling

9. oktober 2017

EU-Domstolen vurderer, at en tjenestemandsansat i en prøvestilling som kontorchef skulle have været tilbudt den samme eller tilsvarende stilling ved tilbagevenden fra forældreorlov, selvom stillingens prøvetid var udløbet.

EU-Domstolen: Hvornår er der tale om afskedigelser?

9. oktober 2017

EU-Domstolen har i to sager for nyligt tilkendegivet, at arbejdsgiveren skulle have konsulteret arbejdstagernes organisationer, inden de varslede ændringer, som medførte kollektive afskedigelser.

Så er det tid til at varsle ferie mellem jul og nytår

9. oktober 2017

Hvis jeres virksomhed planlægger at holde helt eller delvist ferielukket mellem jul og nytår, er det ved at være tid til at varsle afholdelse af ferie over for medarbejderne.

Ny dom fra Menneske­­rettigheds­­domstolen om virksomheders overvågning af privat kommunikation

19. september 2017

Arbejdsgivere skal informere ansatte om muligheden for overvågning samt omfang heraf. Det understreger ny dom fra Menneskerettighedsdomstolen.

Hvor langt rækker tillids­repræsentantens særlige beskyttelse mod opsigelse?

12. september 2017

En faglig voldgift vurderede i ny kendelse, at varsling af lønnedgang til en tillidsrepræsentant var en saglig og driftsmæssig begrundelse for opsigelse.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

Ret & Indsigt 03/2017 er udkommet

8. september 2017

I dette nummer af Ret & Indsigt kan du bl.a. få overblik over de vigtigste regler og tidsfrister op til kommunalvalget. Du kan læse om arbejdet med at skaffe Tour de France til Danmark. Og så har vi lavet en guide til, hvordan man identificerer en virksomheds reelle ejere.

Arbejdstid for afløsere til aflastnings­forældre

6. september 2017

En ny dom fra EU-Domstolen viser, at det kan variere, hvilke pligter en arbejdsgiver har, når arbejdstiden skal tilrettelægges. Sagen handlede om arbejdstidens tilrettelæggelse for afløsere til aflastningsforældre.

Nærmere en ny ferielov: nyt lovforslag klar

23. august 2017

Ferielovsudvalget er kommet med forslag til, hvordan der kan skabes en mere moderne ferielov. Vi giver et indblik i de vigtigste ændringer i lovforslaget.

Højesteret: Opsigelse af tjenestemand hos SKAT var ikke usaglig

21. august 2017

Højesteret har i en ny dom afgjort, at det ikke var usagligt at opsige en underdirektør i SKAT på baggrund af konsulentfaglige vurderinger. Heraf fremgik det, at underdirektørens faglige og ledelsesmæssige evner ikke levede op til de forandringer, som afdelingen skulle gennemgå.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Her er de fem mest læste nyheder på horten.dk

11. juli 2017

En gennemgang af Landsrettens dom i Ateas bestikkelsessager og vores løbende opdateringer om aktindsigt er på listen over de artikler, Hortens mere end 4000 abonnenter har klikket mest på i første halvår.

Højesteret stadfæster SKATs ret til at nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere beskæftiget med virksomhedsudvidelser

7. juli 2017

To nye domme fra Højesteret stadfæster, at SKAT kan nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere, der er beskæftiget med virksomhedsudvidelser, herunder virksomhedskøb, fusioner eller lignende.

Sommerhilsen fra Ansættelsesret

6. juli 2017

Her er de vigtigste nyheder inden for ansættelsesretten fra det første halvår af 2017. Vi giver et overblik over de væsentligste nye love og regler og de mest interessante afgørelser og tendenser på feltet.

Højesteret fastslår: Fastholdelsesbonus er omfattet af funktionærloven

3. juli 2017

Højesteret har i en nyligt afsagt dom fastslået, at en fastholdelsesbonus var omfattet af funktionærlovens § 17 a, stk. 1. Medarbejderen havde derfor ret til en forholdsmæssig andel af den samlede bonus i forbindelse med sin fratræden.

Mere end 48-timers arbejdsuge førte ikke til erstatnings­ansvar for psykisk lidelse

19. juni 2017

I en nyligt afsagt dom fastslår Højesteret, at en arbejdsgiver ikke var erstatningsansvarlig for en medarbejders udvikling af en stressrelateret psykisk lidelse som følge af en høj arbejdsbyrde på over 48 timer om ugen.

Kritiske ytringer om islam var ikke beskyttet af forskelsbehandlingsloven

31. maj 2017

I en nyere afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet afvistes en klage fra en leder i en kommunal hjemmepleje, der blev afskediget grundet kritiske ytringer om islam. Nævnet fandt, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at antage, at klagers ytringer var udtryk for politisk anskuelse i forskelsbehandlingslovens forstand.

Hvor skal afskedigelsessager afgøres?

23. maj 2017

Ofte følger det af overenskomster, at sager om opsigelse skal behandles i det fagretlige system; faglig voldgift eller afskedigelsesnævn. Men hvad stiller man op, hvis der er uenighed om forståelsen af aftalen om voldgiftsbehandling?

Sygefraværspolitik med krav om daglig sygemelding skal være saglig

22. maj 2017

Arbejdsretten har i en ny dom slået fast, at det falder inden for rammerne af arbejdsgivers ledelsesret at administrere sygefraværspolitik på en måde, hvorefter medarbejderen skal sygemelde sig forud for hver enkel – og efterfølgende – sygedag(e). Men kun, hvis det er driftsmæssigt begrundet.

Børnehaves interne retningslinjer i strid med ligebehandlingsloven

2. maj 2017

Ligebehandlingsnævnet har afvist berettigelsen af en børnehaves interne retningslinjer, som foreskrev, at det alene var de kvindelige ansatte, der måtte hjælpe børnene ved toiletbesøg, ble- og tøjskiftning.

Skjulte videooptagelser førte ikke til nedsættelse af erhvervsevnetab

26. april 2017

Højesteret har afsagt dom om, hvorvidt et forsikringsselskabs videooptagelser af en skadelidt kunne danne grundlag for, at Ankestyrelsen nedsatte skadelidtes erhvervsevnetab.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

Overenskomstforlig mellem DA og LO

27. marts 2017

Et forlig mellem DA og LO for samtlige overenskomster for privatansatte var resultatet af en slutspurt i forligsinstitutionen i København fredag d. 24 marts, hvor forligsmand Ole Hasselgaard præsenterede mæglingsforslaget. Nu er det op til fagforeningernes medlemmer at stemme om resultaterne.

Domfældelse i Ateas bestikkelsessager

24. marts 2017

Østre Landsret har afsagt dom i to bestikkelsessager, hvor Atea har foræret iPhones, iPads og andet it-udstyr til to ledende medarbejdere i Københavns Kommune og hos DSB.

Tørklædeforbud kan være lovligt

15. marts 2017

EU-Domstolen: En virksomheds interne retningslinjer om ikke at bære synlige religiøse symboler i arbejdstiden udgør ikke direkte forskelsbehandling på grund af tro eller religion. Men opsiges en medarbejder på grund af kundeklager, er det forskelsbehandling.

Ansatte havde ret til betalt frokost

17. februar 2017

En voldgiftsret har afsagt kendelse i sagen om den mangeårige kutyme, som gav medarbejderne hos DR ret til en halv times betalt frokost. Voldgiftsretten fandt, at DR ikke kunne opsige retten til betalt frokost, uden at dette skete i forbindelse med opsigelse af overenskomsterne.

Varsling af sommerferie

9. februar 2017

Hvis I som arbejdsgivere har behov for at fastlægge jeres medarbejderes sommerferie, er det ved at være tid til, at I skal varsle ferien.

Tillæg skulle ikke medregnes i tjenestemænds rådighedsløn

9. februar 2017

Højesteret fastslår, at tillæg for deltagelse i vagtordninger ikke skulle medregnes i opsagte tjenestemænds rådighedsløn.

Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S opkøber konkursramte Burmeister & Wain Energy A/S med Horten som rådgiver

8. februar 2017

Med virkning pr. 6. januar 2017 er Burmeister & Wain Energy A/S (BWE) blevet opkøbt af Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC), der navnefællesskabet til trods har haft forskellige ejere siden 90'erne.

Må man som embedsmand sige, at kommunaldirektøren "måske ikke har sandhed som sin største spidskompetence"?

30. januar 2017

Ombudsmanden: Offentligt ansat gik for langt i udtalelser på Facebook.

Højesteret: Persondataloven ikke overtrådt, da kommune videregav helbredsoplysninger

25. januar 2017

Det var ikke var i strid med hverken persondataloven eller forvaltningsloven, at kommune partshørte en arbejdsgiver om en borgers helbredsoplysninger.

Den danske stat erstatningsansvarlig for manglende adgang til erstatningsferie

23. januar 2017

Højesteret har netop fastslået, at den danske stat var erstatningsansvarlig for ikke tilstrækkelig hurtigt at have bragt ferieloven i overensstemmelse med EU's arbejdstidsdirektiv i relation til sygdom opstået under ferie.

Kommunes hjemtagelse af kørselsopgave omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven

17. januar 2017

Ny dom fra Arbejdsretten: En kommunes overtagelse af en kørselsopgave fra en tidligere underleverandør udgjorde virksomhedsoverdragelse.

Faglige arrangementer forår 2017

16. januar 2017

I foråret 2017 har vi allerede nu programsat 30 forskellige arrangementer. Se arrangementskataloget online.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

2. januar 2017

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2016 og få genopfrisket din juridiske viden.

Ferieafholdelse for syg medarbejder udløser ikke ny arbejdsgiverperiode

28. december 2016

Ankestyrelsen har fastslået, at hvis en medarbejders raskmelding til kommunen alene sker som følge af ønsket om at holde ferie, og hvis medarbejderen efter endt ferie fortsat er syg, så indtræder der ikke en ny arbejdsgiverperiode. Arbejdsgiveren var som noget nyt part i sagen.

Julehilsen fra ansættelsesret

22. december 2016

Juleferien - om end kort, som den er i år - står for døren, og vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at sende dig en julehilsen og tage et tilbageblik på et begivenhedsrigt år.

Højesteret i Ajos-sagen: National bestemmelse har forrang

6. december 2016

Højesteret går linen ud i netop afsagt dom i Ajos-sagen. Højesteret fandt, stik imod EU-domstolens dom, at der ikke var hjemmel i dansk ret til at tilsidesætte den tidligere bestemmelse i funktionærlovens § 2a, stk. 3, til fordel for et grundlæggende EU-retligt princip om forbud mod forskelsbehandling.

Arbejdsgivere har ikke pligt til at acceptere deltidssygemelding

30. november 2016

Østre Landsret har i en nyere dom slået fast, at arbejdsgivere ikke er forpligtet til at acceptere en funktionærs tilbud om at overgå fra fuldtidssygemelding til deltidssygemelding.

Ingen omplaceringspligt af gravid medarbejder i opsigelsesperioden

25. oktober 2016

Principiel Højesteretsdom: Vurderingen af om en opsigelse af en medarbejder er saglig eller ej, skal foretages på opsigelsestidspunktet.

Horten bag ny bog om ansættelsesklausulloven

11. oktober 2016

Ansættelsesklausulloven trådte i kraft 1. januar 2016. Den medfører en række ændringer af de tidligere regler for konkurrence-, kunde-, og jobklausuler, og det er emnet for en ny bog. Tre af Hortens førende eksperter inden for ansættelsesret står bag bogen.

LG's afvisning af udbetaling af feriefridage var berettiget

10. oktober 2016

Højesteret har i en ny dom slået fast, at aftalebaserede feriefridage kan betragtes som afholdt i fritstillingsperioden, når der ikke er taget stilling til, hvordan disse afvikles i tilfælde af opsigelse, herunder fritstilling.

Ikke tortgodtgørelse for indhentelse af lægeerklæringer

30. september 2016

Højesteret har netop afsagt dom i en sag, om hvorvidt Banedanmarks indhentelse af lægeerklæringer i strid med proceduremæssige regler kunne udløse godtgørelse efter helbredsoplysningsloven eller erstatningsansvarslovens tortbestemmelse.

Fritagelse fra arbejdsmiljøregler ved frivilligt arbejde i almennyttige foreninger

15. september 2016

Arbejdstilsynet har udsendt en ny vejledning, der medfører, at frivilligt arbejde i almennyttige foreninger i visse situationer er fritaget arbejdsmiljølovens regler om APV og AMO.

Bliv dømt for bestikkelse og mist din kontrakt

15. september 2016

Det er ikke kun eksisterende kontrakter, der kan mistes. Virksomheden kan også få karantæne på at byde på offentlige udbud.

Elev kunne opsiges, inden praktiktid var begyndt

8. september 2016

Højesteret har i en principiel dom fastslået, at en virksomhed kunne opsige en uddannelsesaftale forud for påbegyndelse af praktikperioden. Med dommen er der sat et endeligt punktum for diskussionen, om en uddannelsesaftale kan bringes til ophør, inden praktikperioden påbegyndes.

Godtgørelse for overtrædelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip

5. september 2016

Højesteret har afsagt dom i første sag om krænkelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip, hvor en vikar modtog mindre i løn end sine fastansatte kollegaer.

Ombudsmanden: Afskedigelse af gymnasielærer var i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed

5. september 2016

Ombudsmanden fandt det "særdeles kritisabelt", at Campus Bornholm afskedigede en gymnasielærer for at ytre sig kritisk om sin arbejdsgiver. Det var også kritisabelt, at arbejdsgiveren efterfølgende sendte et orienteringsbrev til samtlige af gymnasiets medarbejdere.

Udtalelser om børnehaveleder var ikke strafbare

30. august 2016

En række udtalelser om lederen af en børnehave, som en pædagogmedhjælper havde fremsat i et brev til kommunen, var ikke strafbare i henhold til straffelovens regler om ærekrænkelser.

Træthed kan også være et handicap

25. august 2016

Østre Landsret har i en nyere afgørelse fundet, at en medarbejders invaliderende træthed var omfattet af handicapbegrebet.

Nye udbudsguides, persondata­forordningen og bestikkelse: Mest læste på horten.dk

27. juli 2016

I løbet af årets første halvdel har vi skrevet om alt fra den nye udbudslov til persondataforordningen, funktionærloven, aktindsigtssager og bestikkelse af offentligt ansatte.

Sommerhilsen fra ansættelsesret

14. juli 2016

Sommerferien er for nogle allerede slut, og for andre er den lige rundt om hjørnet. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god sommer. Samtidig vil vi benytte anledningen til at give et overblik over nyeste retspraksis og de lovgivningsmæssige tiltag, der har været i første halvår af 2016 inden for ansættelsesretten.

Tortgodtgørelse for uretmæssig offentliggørelse af straffedom

5. juli 2016

Østre Landsret: Boligforeningen AAB havde i strid med persondataloven offentliggjort oplysninger om en tidligere frivillig kasserers strafbare forhold med angivelse af hans navn på internettet.

Ombudsmanden finder udtalelse om forsvarets ansattes adgang til at ytre sig "meget kritisabel"

1. juli 2016

Ombudsmanden har for nyligt udtalt, at det var "meget kritisabelt", at en forsvarschef fortalte de ansatte, at de kunne forvente at blive afskediget for "direkte illoyale" ytringer om Forsvaret fremsat på de sociale medier. Efter opfordring fra ombudsmanden er samtlige ca. 20.000 medarbejdere i Forsvaret orienteret om udtalelsen og dermed retten til deres ytringsfrihed.

Brexit: Hvilke juridiske konsekvenser får Storbritanniens farvel til EU?

28. juni 2016

Torsdag den 23. juni 2016 valgte den britiske befolkning at stemme Storbritannien ud af EU, hvilket vil medføre en række juridiske ændringer. Hos Horten holder vi et vågent øje med det politiske efterspil.

Undgå at dine ansatte bliver mistænkt for bestikkelse

22. juni 2016

Hvornår bliver små gaver til bestikkelse af offentligt ansatte? Få overblik over, hvad offentligt ansatte må modtage af gaver og fordele i Hortens guide til gavepolitik.

Lavere løn til studerende under 25 år var ikke ulovlig forskelsbehandling

22. juni 2016

Det var ifølge Højesteret ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at unge medarbejdere i alderen 18-25 år, som fulgte en SU-berettiget uddannelse, fik lavere tillæg end medarbejdere, der var over 25 år og under tilsvarende uddannelse.

Ny lov om e-cigaretter

14. juni 2016

En ny lov om elektroniske cigaretter er trådt i kraft. Loven indebærer, at arbejdsgivere skal udarbejde en skriftlig politik for, om - og i givet fald - hvor, der må anvendes elektroniske cigaretter.

Arbejdstilladelse i Danmark – flere ordninger ændres

9. juni 2016

Fra den 10. juni 2016 vil det ikke længere være muligt at ansøge om opholdstilladelse i Danmark på Greencard-ordningen, og minimumsårslønnen hæves.

Lovligt tørklædeforbud på arbejdspladsen?

8. juni 2016

Generaladvokaten er netop kommet med et forslag til afgørelse i en sag om forbud mod at bære religiøse symboler på arbejdspladsen. Generaladvokatens forslag kan muligvis blive retningsskabende for ny praksis fra EU-Domstolen.

Udbud af busrute var ikke omfattet af virksomheds­overdragelsesloven

25. maj 2016

Ny højesteretsdom: Medarbejdere kunne ikke kræve manglende løn udbetalt af erhververen af udbud.

Nye ratings fra det internationale opslagsværk Legal 500

4. maj 2016

Der er flere gode nyheder for Horten i de nye ratings, heriblandt to nye Tier 1-ratings.

Diskriminationsforbuddet trumfer retssikkerhedsprincippet

3. maj 2016

EU-Domstolens afgørelse fastslår, at der påhviler de nationale domstole en forpligtelse til at fortolke nationale bestemmelser EU-konformt.

Få styr på virksomhedens gavepolitik

3. maj 2016

Med en dom for bestikkelse kan din virksomhed risikere at skulle vinke farvel til offentlige ordrer på grund af reglerne i udbudsloven.

Højesteret: Uklart om forbud mod indirekte forskelsbehandling omfatter forældre til handicappede børn

29. april 2016

Opsigelsen af en dagplejer, der var på plejeorlov for at passe sin søn, der havde Aspergers syndrom, var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven. Det er fortsat uafklaret, om en bærer af beskyttelseskriteriet er beskyttet mod indirekte forskelsbehandling.

Frifindelse i SMS-sagen fra Aarhus Havn

27. april 2016

Vestre Landsret har frifundet en tidligere direktør, der var tiltalt for brud på brevhemmeligheden ved at have tømt en kranførers arbejdsmobil for sms’er.

Forældelse af krav for arbejdsskader

26. april 2016

Højesteret har netop fastslået, at krav på godtgørelse for varigt mén efter arbejdsskadesikringsloven er underlagt den 5-årige forældelsesfrist, også selvom arbejdsulykken ikke indtrådte efter 1. januar 2004.

Opsigelse af handicappet medarbejder var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

14. april 2016

Højesteret har netop afsagt dom i sag om, hvorvidt en medarbejders refleksdystrofi var af langvarig karakter og dermed et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, samt hvorvidt kommunen, der var arbejdsgiver, havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse.

Frasigelse af overenskomst var lovlig

11. april 2016

Arbejdsretten har netop accepteret, at Cimber i forbindelse med overdragelse af fly og personale fra SAS kunne frasige sig SAS' overenskomst for kabinepersonalet.

Internationale kvindelige advokater drøfter fremtidens advokatgerning

5. april 2016

Horten er med, når 150 advokater fra hele verden mødes i Berlin 7.-8. april under overskriften "Law in a changing world – how women can contribute to innovation of the legal profession".

Dom i Kaltoft-sagen: Medarbejders fedme var ikke et handicap

31. marts 2016

Retten i Kolding har netop afsagt dom i sagen om, hvorvidt en medarbejders kraftige overvægt var et handicap.

Bortvisning for køb af mobilbilletter på arbejdsgivers regning

17. marts 2016

Højesteret har netop afsagt dom i en sag, hvor en medarbejder købte togbilletter til privat brug fra sin arbejdstelefon. Bortvisningen af medarbejderen var ifølge Højesteret berettiget.

Erhvervsevne­tabserstatning til skadelidt tæt på pensionsalder

15. marts 2016

Højesteret har netop fastslået, at det er uden betydning for tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne, at skadelidte muligvis vil overgå til folkepension inden for kort tid.

Advokat var ikke omfattet af funktionærloven

5. februar 2016

Østre Landsret: Advokat med titlen partner i et advokatfirma var ikke i en tjenestestilling og dermed ikke omfattet af funktionærloven, ferieloven eller ansættelsesbevisloven.

Rygepoliti(k) - hvad må en arbejdsgiver?

3. februar 2016

To nye afgørelser kaster lys over rækkevidden af arbejdsgiverens ret til at fastsætte rygepolitikker og pålægge sanktioner ved medarbejdernes overtrædelse af rygepolitikken.

TOP 10: Her er årets mest læste juridiske nyheder på horten.dk

7. januar 2016

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

Individuelle aftaler om pligtmæssig fratræden ved det fyldte 70. år er nu ugyldige

4. januar 2016

Den 1. januar 2016 blev 70-års reglen i forskelsbehandlingsloven ophævet, og individuelle aftaler om pligtmæssig fratræden ved det fyldte 70. år er nu ugyldige.

Ny højesteretsdom om asbest og rygning

16. december 2015

Højesteretsdom: Rygning kunne ikke begrunde fradrag i méngodtgørelse for asbestudsættelse.

Afskedigelse af ældre medarbejdere var ikke aldersdiskrimination

15. december 2015

Højesteret: Afskedigelse af fem medarbejdere i alderen 53 til 65 år var ikke i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod aldersdiskrimination.

Arbejdsgivers dispositionsfrihed ved bonusordninger

24. november 2015

Højesteret: Virksomhed var berettiget til at periodisere og fratrække en række ekstraordinære omkostninger i grundlaget for beregning af bonus for en opsagt medarbejder.

Principiel dom om ophør af retten til tabt arbejdsfortjeneste

19. november 2015

Højesteret: Fastsat erhvervsevnetab indebar ophør af retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, selvom erhvervsevnetabet senere blev ændret.

Aldersgraduering af pensionsbidrag var ikke ulovlig forskelsbehandling

12. november 2015

Højesteret har afsagt dom i en principiel sag, hvor spørgsmålet var, om en aldersgradueret pensionsordning var udtryk for ulovlig forskelsbehandling på grund af alder.

Højesteret ophæver vidtgående fogedforbud

9. november 2015

Højesteret har ophævet et bredt formuleret fogedforbud, der forbød en medarbejder at beskæftige sig med fødevaretilsætningsstoffer, som den tidligere arbejdsgiver producerede.

Gratis guide til håndtering af sager om forskelsbehandling pga. handicap

4. november 2015

Horten har udarbejdet en praktisk guide til håndtering af sager om forskelsbehandling pga. handicap. Læs den online eller få den tilsendt gratis.

Udbetaling af erstatning for erhvervsevnetab var ikke bindende for arbejdsgiver

4. november 2015

Højesteret fastslår i en ny dom, at en arbejdsgivers forsikringsselskab ikke aftaleretligt havde accepteret erstatningspligten og størrelsen af et erhvervsevnetab ved et beregne og udbetale et differencekrav.

Højesteret: Leverandørskift af kantinedrift var ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven

30. oktober 2015

Højesteretsdom om, hvorvidt en overtagelse af kantinedrift var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven med den virkning, at opsigelse af en medarbejder var uberettiget.

Varsling af ferielukning mellem jul og nytår

28. oktober 2015

Husk at varsle medarbejdere til at holde juleferie, hvis virksomheden holder lukket mellem jul og nytår.

Nyt lovprogram for 2015/2016 – Vigtige ændringer på det ansættelsesretlige område

7. oktober 2015

Regeringen har netop offentliggjort lovprogrammet for det nye folketingsår. Lovprogrammet genfremsætter lovforslaget om ansættelsesklausuler, der vil indebære en række væsentlige ændringer.

Højesteret fastslår: Fuld erstatning for mistet feriegodtgørelse

1. oktober 2015

Højesteret har fastslået, at en lønmodtager har krav på erstatning for den feriegodtgørelse, lønmodtageren ikke optjente i sygeperioden.

Ny LinkedIn-gruppe: Horten Ansættelsesrettens A-Z

1. oktober 2015

LinkedIn-gruppe med nyheder om ansættelsesret, arbejdsret og arbejdsskader.

Video: Life Science & Healthcare-sektoren

28. september 2015

I en ny animationsvideo giver Horten et overblik over de mange juridiske udfordringer og muligheder, som virksomheder i Life Science & Healthcare-sektoren kan støde på i et produkts livscyklus.

Vi giver viden videre

18. september 2015

Faglige arrangementer efterår 2015

Er det strafbart at læse ansattes sms'er?

18. september 2015

Principiel dom: Det var ulovligt, da to chefer på Aarhus Havn læste tre kranføreres sms'er i henhold til lovgivning om brevhemmelighed.

Skal Danmark have en ny ferielov?

7. september 2015

Regeringen har nedsat et udvalg, der skal komme med forslag til en enklere og mere moderne ferielov.

OK at aftale forkortet ferievarsel i ansættelsesbevis

26. august 2015

Højesteret har fastslået, at det er muligt allerede ved ansættelsens indgåelse at aftale, at ferielovens varslingsregler skal fraviges.

Principiel Højesteretsdom om handicap og opsigelse efter 120-dages reglen

9. juli 2015

Højesteret har i en ny principiel afgørelse fastlagt rammerne for, hvordan reglerne om forbud mod forskelsbehandling grundet handicap og 120-dages reglen spiller sammen.

Persondata­forordningen: Ny enighed om beskyttelse af person­oplysninger

23. juni 2015

EU-Kommissionen fremlagde i januar 2012 forslag til en Persondataforordning, der skulle styrke den enkeltes rettigheder og tage hånd om udfordringerne fra globalisering og ny teknologi. Nu er Rådet nået til enighed om en generel indstilling.

Beskyttelse mod forskelsbehandling af forældre med handicappede børn

17. juni 2015

Østre Landsret har afsagt dom i to sager vedrørende opsigelse af medarbejdere med handicappede børn – og er nået til to forskellige resultater.

Slut med pligtmæssig fratræden ved det fyldte 70. år

7. januar 2015

Folketinget har den 18. december 2014 vedtaget at ophæve 70 års grænsen i forskelsbehandlingsloven. Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

Varsel af julelukning

19. november 2012

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.