I en ny dom har Højesteret taget stilling til, om en advokat havde ydet mangelfuld rådgivning til sin klient, som kunne udløse et erstatningsansvar. Dommen er konkret begrundet, men den kan måske fortælle noget om domstolenes aktuelle vurdering af advokaters erstatningsansvar.

Rådgivning om tilbud på køb af benzinstationer endte med erstatning på over 5,5 millioner kr.
I forbindelse med, at en advokat skulle rådgive sin klient om et muligt køb af to benzinstationer og om finansiering af købet, sendte advokaten på vegne af klienten et tilbud, hvor der ikke var taget forbehold for finansieringen af købet. Desuden indeholdt tilbuddet en overtagelsesdag, der efter klientens ønske var blevet udskudt, men hvor deponeringsdagen ikke var blevet tilsvarende udskudt.
Tilbuddet blev accepteret af sælgerne, men på deponeringsdagen blev det klart, at køberen ikke kunne finansiere købet, og køberen misligholdte derfor aftalen.

Det førte til, at sælgerne rejste et erstatningskrav mod køberen, der blev dømt til at betale 5.543.106 kr. i erstatning, hvilket medførte køberens konkurs. Køberens konkursbo sagsøgte herefter advokaten, der havde rådgivet køber om handlen, idet man mente, at advokaten var erstatningsansvarlig som følge af mangelfuld rådgivning vedrørende deponeringsdagen og finansieringsforholdene.

Ikke ansvar på grund af deponeringsdatoen, men på grund af mangelfuld rådgivning om finansieringen

Højesteret behandlede først spørgsmålet om erstatningsansvar som følge af, at advokaten ikke havde udskudt deponeringsdagen i tilbuddet. Selvom Højesteret ikke kunne afvise, at de forskellige deponerings- og overtagelsesdage skyldtes en fejl fra advokatens side, var der ikke den fornødne årsagssammenhæng mellem fejlen og køberens tab. Det kunne således ikke antages, at fejlen havde haft nogen væsentlig indflydelse på køberens muligheder for at gennemføre handlen.
Herefter behandlede Højesteret spørgsmålet om, hvorvidt advokaten skulle have rådgivet om finansieringsforholdene. Dommerne delte sig i to lejre, og flertallet fandt, at advokaten kunne holdes ansvarlig for manglende rådgivning om finansieringsforholdene, idet advokaten burde have gjort det klart for køberen, at der ikke var sikkerhed for, at finansieringen ville falde på plads, samt hvilke risici, køberen påtog sig ved at gennemføre handlen. Højesterets flertal dømte derfor advokaten til at erstatte det fulde tab på over 5,5 millioner kroner.

Advokaten havde tilbudt selv at deltage i finansieringen af handlen

Højesteret foretog en meget konkret vurdering af erstatningsansvaret som følge af mangelfuld rådgivning om finansieringen. I afgørelsen blev der blandt andet lagt væk på det mangeårige klientforhold, der betød, at advokaten havde et godt indblik i køberens økonomi, ligesom der blev lagt vægt på klientens forklaring om, at advokaten skulle hjælpe med at få finansieringen på plads, og at han inden afgivelsen af købstilbuddet havde oplyst om sin egen interesse i at deltage i finansieringen. Derudover blev det lagt til grund, at advokaten både over for sin klient og dennes bank havde omtalt muligheden for, at han eventuelt kunne bistå med finansieringen.

På grund af de nævnte omstændigheder vurderede Højesteret, at advokaten inden afgivelsen af købstilbuddet burde have ydet mere specifik rådgivning om finansieringsforholdene.

Horten bemærker

Dommen kan formentlig tages som udtryk for, at hvis en klient ønsker at foretage en handling, der åbenlyst er store risici ved, skal advokaten oplyse sin klient om disse.

Desuden blev det i den konkrete sag anset som en skærpende omstændighed, at advokaten måske kunne antages at have fremmet klientens risikofyldte handling ved sine egne udtalelser eller handlinger.

kontakt

Jacob Møller Dirksen

Partner

Christina Steen

Partner

Daniel Haue Jakobsson

Advokat