18. marts 2015

Hovederne ruller i konkurskarantæne-sagerne

Siden reglerne om konkurskarantæne trådte i kraft den 1. januar 2014, har Sø- og Handelsrettens skifteret afsagt kendelse i omkring 30 sager. Et par af sagerne har også været behandlet i 2. instans. Hertil kommer de sager, der bliver behandlet af de andre retskredse rundt omkring i landet. En betydelig del af sagerne er blevet afgjort på skriftligt grundlag, dvs. hvor det tidligere ledelsesmedlem ikke har svaret på kurators indstilling om konkurskarantæne.

Fakta om konkurskarantæne

 • Reglerne om konkurskarantæne trådte i kraft 1. januar 2014.
 • Formålet med konkurskarantænen er bl.a. at forhindre konkursryttere i at 
  udnytte reglerne om begrænset hæftelse i kapitalselskaber
 • Den tidligere ledelse i en konkursramt virksomhed kan idømmes karantæne,
  hvis ledelsesmedlemmet på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse må 
  anses som uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.
 • Karantænen pålægges som udgangspunkt for tre år
 • Ledelsesmedlemmet kan i karantæneperioden ikke deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for 
  virksomhedens forpligtelser.

Hvornår pålægges konkurskarantæne?

Retspraksis viser, at karantæne primært pålægges på baggrund af følgende forhold:

 • Manglende bogføring
 • Manglende angivelse og betaling af moms
 • Indeholdelse af A-skatter, AM-bidrag mv. uden at afregne disse over for SKAT
 • Manglende indbetaling af feriepenge og pensionsbidrag
 • Bortsalg af aktiver tilhørende selskabet uden at beholde provenuet i selskabet
 • Fortsættelse af selskabet ud over håbløshedstidspunktet
 • Undladelse af at sikre selskabet og dets kreditorer mod tab
 • Ulovlige aktionærlån

Det er især værd at bemærke, at overtrædelser af bogføringsloven i overvejende grad medfører idømmelse af konkurskarantæne. I én af sagerne medvirkede manglende bogføring i et regnskabsår,  således til idømmelse af karantæne, selvom der stort set ikke havde været drift i selskabet i perioden. Tilsvarende blev et ledelsesmedlem i en anden sag pålagt konkurskarantæne i tre år, udelukkende under henvisning til den manglende bogføring. Det kom ledelsesmedlemmet til skade, at skifteretten ikke kunne vurdere i hvilket omfang, en række betalinger med selskabets kreditkort var foregået i privat regi. 

Derudover er manglende indberetning og afregning over for SKAT i høj grad også medvirkende til, at den tidligere ledelse idømmes konkurskarantæne. I et par sager har manglende betaling til SKAT i størrelsesordenen ca. kr. 100.000 således været medvirkende til, at forholdet ansås for at være groft uforsvarligt. Skifterettens skøn beror særligt på en stillingtagen til selskabets økonomiske forhold, herunder om det offentlige og selskabets kreditorer påføres et væsentligt tab. Gentagelsestilfælde taler også for, at forholdene vurderes at være groft uforsvarligt. Reglerne om konkurskarantæne behandles civilretligt. Det vil sige uden for det strafferetlige område. Dermed stilles ikke krav om bevis for subjektiv tilregnelse i strafferetlig forstand, og kurator skal således ikke bevise, at ledelsesmedlemmet har handlet forsætligt. Vurderingen bliver foretaget alene ud fra de objektive omstændigheder. 

Hensynet til iværksætteren

Ifølge betænkningen bør iværksætterhensynet inddrages i vurderingen af, om der foreligger groft uforsvarlig forretningsførelse. Konkursrådet tilkendegav blandt andet, at iværksættere ofte driver flere virksomheder sideløbende og kan have op til flere konkurser bag sig efter forskellige kuldsejlede projekter, hvilket ikke nødvendigvis udgør et samfundsmæssigt problem. Reglerne skal således ikke hæmme den danske iværksætterkultur.

I en sag havde et ledelsesmedlem siden 2012 forsømt at opbevare selskabets bogføringsbilag. I konkursboet var anmeldt krav med i alt kr. 83.109,55, hvor SKATs krav udgjorde 16.471 kr. Ledelsesmedlemmet oplyste, at han havde haft mange selskaber, idet han som iværksætter ville adskille ansvaret for sine forskellige projekter. Ledelsesmedlemmet havde tidligere været registreret i ledelsen i to selskaber, der var gået konkurs. Selvom ledelsesmedlemmet havde været registreret i ledelsen af to konkursramte selskaber, blev han kun pålagt konkurskarantæne i ét år, hvilket er en lempelse i forhold til udgangspunktet om en 3-årig karantæneperiode. Om det er af iværksætterhensyn, at ledelsesmedlemmet blev pålagt konkurskarantæne i et år, og ikke i tre år som påstået af kurator, fremgår ikke klart af præmisserne. Kendelsen er kæret til Landsretten. 

Brugen af karantænereglerne vil forhåbentlig skabe større respekt herfor

Reglerne om konkurskarantæne blev indført for at supplere reglerne om rettighedsfratagelse i straffelovens § 78 og 79, hvor det strafbare forhold skal medføre en nærliggende fare for misbrug af en stilling eller et hverv. I betænkningen om konkurskarantæne gav Konkursrådet udtryk for, at reglerne i straffeloven ikke sikrede en tilstrækkelig effektiv behandling ved domstolene, blandt andet fordi det kan være vanskeligt at føre bevis for den pågældendes forsæt i sager om uforsvarlig forretningsførelse.

De mange sager om konkurskarantæne giver et tydeligt billede af, at ledelsen i mange virksomheder ikke lever op til deres forpligtelser. Den udbredte anvendelse af karantænereglerne vil forhåbentlig skabe større respekt for overholdelse af reglerne, også i de mindre virksomheder, ligesom reglerne kan sætte en stopper for nogen af de egentlige "konkursryttere", der har påført både offentlige og private kreditorer store, gentagne tab.

flere nyheder

Legal 500 anerkender Horten som førende advokathus

13. april 2018

Horten anerkendes som førende juridisk rådgiver inden for en lang række specialeområder. Samtidig udpeges 26 Horten-partnere som værende blandt landets bedste juridiske rådgivere.

Horten åbner eget tv-studie

11. april 2018

Video er et oplagt medie til at præsentere jura i øjenhøjde, og Horten har nu fået sit eget tv-studie.

Nyere landsrets­afgørelser forkaster "luksus­gældssaneringer"

5. april 2018

Østre Landsret har i to afgørelser for nylig nægtet personlige skyldnere rekonstruktion under henvisning til, at tvangsakkordforslaget stod i modsætning til formålet med reglerne om rekonstruktion.

Højesteret godkender fleksible aftaler for sikkerheds­stillelse til konkursboer

23. marts 2018

Forud for anlæg af en retssag havde et konkursbo og en kreditor indgået aftale om betaling af sikkerhedsstillelse til retssagen. Kreditoren stillede sikkerhed for sagens førelse mod at få 50 % af det provenu, konkursboet eventuelt ville opnå af retssagens udfald. Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte aftalen.

Højesterets­afgørelse afviser fortrins­stilling for et konkurs­krav

21. marts 2018

Højesteret pålagde ved dom af 7. november 2017 en kommune til at betale knap 1,8 mio. kr. til et konkursbo, idet kommunen hæftede for betalinger, der ikke udgjorde et fortrinsberettiget forsøg på en samlet kreditorordning.

Nye rankings fra Chambers

13. marts 2018

Chambers, som er den førende internationale guide til de bedste advokatfirmaer, placerer igen i år Horten blandt Danmarks bedste.

Ret & Indsigt 01/2018 er udkommet

5. marts 2018

Ret & Indsigt 01/2018 handler bl.a vandselskabers anke af en skattesag til Højesteret, om friplejeboliger og om den kommende databeskyttelsesforordning.

Horten gennemfører salg af Tvilum til investorkreds og bliver kurator i konkursboet

12. februar 2018

Efter intensive forhandlinger blev der fredag den 9. februar underskrevet en købsaftale med en investorkreds. Med aftalen er det lykkes at bevare 504 ud af 598 arbejdspladser. (Foto: Tvilum)

Feriefridage kunne ikke kræves udbetalt ved konkurs

6. februar 2018

Højesteret fastslår i ny dom, at et konkursbo kunne anse ikke-afholdte feriefridage som afholdt i opsigelsesperioden, uanset hvad der fremgik af overenskomsten.

Unikt samarbejde mellem Horten og Symbion

5. februar 2018

Horten Advokatpartnerselskab indgår unikt samarbejde med Symbion og Accelerace, hvor vi stiller et team af jurister til rådighed for startup-virksomheder i kontorfællesskabet Horten CoLab.

To nye specialistadvokater hos Horten

31. januar 2018

Horten har udpeget to nye specialistadvokater med stærk brancheindsigt inden for kommunal- og forvaltningsret samt insolvens og konkurs.

Vi giver viden videre - forår 2018

10. januar 2018

I foråret 2018 har vi programsat over 40 seminarer, morgenmøder og kurser, hvor vores jurister sammen med eksterne eksperter giver den nyeste viden videre inden for deres fagområder. Der er nu åbent for tilmelding.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

8. januar 2018

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2017 og få genopfrisket din juridiske viden.

Ny managing partner

2. januar 2018

Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Ret & Indsigt 04/2017 er udkommet

12. december 2017

Ret & Indsigt 04/2017 handler bl.a om byggeprojektet Circle House og de lovgivningsmæssige muligheder og barrierer ved cirkulært byggeri. Vi stiller også skarpt på udfordringerne ved at "genbruge" persondata i det offentlige set i lyset af den nye databeskyttelseslov.

IFLR1000 anerkender 12 Horten-partnere

18. oktober 2017

Det internationale opslagsværk IFLR1000 har netop offentliggjort deres Financial og Corporate Rankings for 2018, hvor Horten går frem på flere områder.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

Ret & Indsigt 03/2017 er udkommet

8. september 2017

I dette nummer af Ret & Indsigt kan du bl.a. få overblik over de vigtigste regler og tidsfrister op til kommunalvalget. Du kan læse om arbejdet med at skaffe Tour de France til Danmark. Og så har vi lavet en guide til, hvordan man identificerer en virksomheds reelle ejere.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Ændring i konkursloven sætter en stopper for "konefinten"

26. juni 2017

Den 1. januar 2018 ændres konkurslovens § 64. Den nye lov bidrager med et stærkere værn mod, at skyldner kan bringe aktiver i kreditorly hos sine nærtstående – den såkaldte "konefinte".

Horten bistår med afviklingen af Hjemmehjælpen Aarhus

11. maj 2017

Skifteretten i Århus udpegede den 8. maj advokat Nicolai Dyhr som kurator for det private hjemmehjælpsfirma Hjemmehjælpen Aarhus ApS under konkurs.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

EU vil hjælpe flere virksomheder til at overleve

15. marts 2017

200.000 virksomheder går hvert år konkurs i EU. Nu vil EU-Kommissionen sikre, at flere virksomheder overlever.

Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S opkøber konkursramte Burmeister & Wain Energy A/S med Horten som rådgiver

8. februar 2017

Med virkning pr. 6. januar 2017 er Burmeister & Wain Energy A/S (BWE) blevet opkøbt af Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC), der navnefællesskabet til trods har haft forskellige ejere siden 90'erne.

Ejendomsskatterne skal fremover inddrives af kommunerne

27. januar 2017

Fra 2. februar 2017 får kommunerne igen lov til selv at inddrive restancer på ejendomsskatter.

Faglige arrangementer forår 2017

16. januar 2017

I foråret 2017 har vi allerede nu programsat 30 forskellige arrangementer. Se arrangementskataloget online.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

2. januar 2017

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2016 og få genopfrisket din juridiske viden.

IFLR1000 kårer otte Horten-partnere som Leading Lawyers og to som Rising Stars

17. oktober 2016

Det internationale opslagsværk IFLR1000 har netop offentliggjort deres Financial og Corporate Rankings for 2017. Det betyder flere gode nyheder for Horten, som nu har fået udvidet kredsen af partnere udvalgt som førende advokater inden for deres retsområder.

Hvornår tiltrædes et virksomhedspant?

20. september 2016

I ”Cimber-sagen” skal Højesteret tage stilling til, hvornår en virksomhedspanthaver træder til sit pant. Dette er ikke nærmere defineret i dansk ret, hvorfor Højesterets afgørelse har vidererækkende konsekvenser. Dommen forventes afsagt inden årets udgang.

Ny principiel dom om kumuleret konkurskarantæne

5. september 2016

Den 11. august 2016 idømte Sø- og Handelsretten en "afviklingsdirektør" konkurskarantæne i sammenlagt ni år. Afgørelsen er principiel, da det er første gang, en person er pålagt en konkurskarantæne af denne varighed.

Bankerne går til angreb på konkursadvokaters regninger

2. september 2016

Det var overskriften i Jyllands-Posten Erhverv den 1. september. Som konkursadvokater opfatter vi ikke Finansrådets udspil som et angreb, men snarere en invitation til et tættere samarbejde og øget transparens i konkursboerne. En invitation, som vi gerne tager imod.

Nye rankings fra IFLR1000: Horten fortsat førende inden for energi og infrastruktur

22. juni 2016

Hvert år offentliggør det internationale opslagsværk IFLR1000 en samlet guide for verdens bedste advokater inden for energi og infrastruktur. I den netop offentliggjorte guide er Horten, ligesom sidste år, placeret som en af landets bedste rådgivere inden for området.

A/B Duegården fik lov til at gå konkurs

11. maj 2016

A/B Duegården har fået Højesterets ord for, at de kan få lov til at gå konkurs.

Horten partner optaget som medlem af International Insolvency Institute

20. april 2016

Piya Mukherjee er optaget som medlem af International Insolvency Institute.

Tre seminarer om nødlidende virksomheder og konkursbehandling

30. marts 2016

Få indsigt i egne handlemuligheder både som virksomhedsleder og som kreditor og bliv opdateret på seneste retspraksis.

Horten Corporate Day 2016: Danske virksomheder på forkant

18. marts 2016

På Horten Corporate Day 2016 den 16. marts fik de fremmødte erhvervsfolk en række markante danske og udenlandske eksperters bud på trends og muligheder for dansk erhvervsliv. Horten gentager succesen til næste år med Horten Corporate Day 2017.

TOP 10: Her er årets mest læste juridiske nyheder på horten.dk

7. januar 2016

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

Horten opruster med tre nye partnere

5. januar 2016

Horten Advokatpartnerselskab har pr. 1. januar 2016 optaget advokaterne Ulrik Holsted-Sandgreen, Christian Kragelund og Annelouise Dalgaard Pedersen som partnere.

Ulrik Holsted-Sandgreen tiltræder som partner

22. december 2015

Pr. 1. januar 2016 tiltræder Ulrik Holsted-Sandgreen som partner i Hortens afdeling for Rekonstruktion & Insolvens, hvor han vil bistå virksomheder og kreditorer ved konkurs, likvidation, kreditoraftaler, forbrugerforhold samt rekonstruktioner og insolvenssager.

Vedtaget lovforslag om ændring af gældsinddrivelsesloven efter SKAT's problemer med EFI

20. november 2015

Ny lovændring standser forældelse på fordringer til inddrivelse hos skat i tre år.

Ny bog: Immaterialretlig crossover

9. november 2015

Immaterialretlig crossover er fjerde bind i firebindsværket Dansk Immaterialret. Hortens eksperter i immaterialret og insolvensret har bidraget til bogen, som er målrettet praktikere på området.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.