Landsretten stadfæster dom om ophævelse af lejemål som følge af skudepisode uden for boligafdelingen

Østre Landsret har 28. maj 2015 stadfæstet Retten i Helsingørs dom om ophævelse af et alment boliglejemål som følge af kriminalitet. 

Sagen vedrørte et bandeskyderi, som havde fundet sted ved et indkøbscenter. Det pågældende indkøbscenter lå tæt på det almene boligområde, hvor den mindreårige gerningsmand boede med sin familie, men indkøbscenteret var ikke en del af den almene boligorganisations ejendom, hverken matrikulært eller på anden måde.

Ikke desto mindre nåede både retten i Helsingør og Østre Landsret frem til, at den almene boligorganisation med rette havde ophævet det lejemål, hvor gerningsmanden boede med sin familie.

Østre Landsret lagde blandt andet vægt på, at skudepisoden efter sin karakter var egnet til skabe og/eller forstærke en betydelig utryghed blandt beboerne i det helt nærliggende boligområde.

Østre Landsret udtalte herefter, at henset til den nære og umiddelbare sammenhæng mellem det område, hvor skyderiet havde fundet sted, og henset til, at stien mellem de to områder fandtes at indgå som en naturlig adgangsvej for beboere eller andre, der lovligt færdes på boligforeningens ejendom, måtte landsretten tiltræde, at betingelserne for at ophæve lejeaftalen med den pågældende lejer som sket var opfyldt.

Det blev derfor ikke afgørende, om indkøbscenteret formelt udgjorde en del af boligområdet.

Der findes ikke i den trykte praksis andre eksempler på domme, hvor en almen udlejer indrømmes ret til at ophæve almene boliglejemål under henvisning til adfærd udøvet andre steder end i den pågældende almene boligafdeling. Det må derfor forventes, at dommen vil udgøre et væsentligt fortolkningsbidrag ved vurderingen af udlejeres rettigheder i forhold til kriminalitetsbekæmpelse i almene boligområder.