Landsretten afsagde den 13. maj dom i en straffesag vedrørende kursmanipulation. Ved dommen blev de tiltalte – heraf et selskab og dets direktør repræsenteret ved advokat Jakob Arrevad, Horten – frifundet. 

I sagen var et selskab og dets direktør tiltalt for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder ved at have foretaget handlinger, der var egnet til at påvirke kursen på obligationen ”7% Kristensen Germany AG 2015”, som var noteret på Nasdaq OMX, i en retning, der afveg fra dennes værdi i markedet.

Direktøren afgav via et pengeinstitut den 30. december 2011 en købsordre til kurs 35, hvorved bedste købspris i markedet steg fra kurs 1,1 til kurs 35. Købsordren førte til en handel til kurs 35, der imidlertid blev annulleret af Nasdaq OMX. Senere samme dag afgav direktøren en købsordre til kurs 30, der førte til en handel til kurs 30. 

Købsordrerne var ekspederet under medvirken af en finanschef i selskabets pengeinstitut, og finanschefen og pengeinstituttet var under sagen tiltalt for medvirken til kursmanipulation, subsidiært for overtrædelse af bestemmelsen om underretningspligt efter lov om værdipapirhandel § 37, stk. 6.

Frifindelsen af de tiltalte var begrundet i navnlig tre forhold:

  1. der var kun et begrænset antal af bud og udbud med hensyn til den pågældende obligation i de sidste måneder af 2011, 

  2. der var en meget betydelig afvigelse (spread) mellem bud- og udbudskurser, og dette var udtryk for, at de pågældende bydere og udbydere havde en åbenlys forskellig opfattelse af obligationens værdi), og

  3. obligationen i de sidste måneder af 2011 kun blev handlet på børsen meget få gange og til ganske forskellige kurser, og at disse handler alene omfattede mindre antal.

Henset til disse tre forhold havde Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet ikke godtgjort, at værdien i markedet afveg fra den kurs på først 35 og dernæst 30, som selskabet tilbød at købe en obligation til den 30. december 2011, og det var derfor ikke bevist, at afgivelsen af de to købsordrer var egnede til at påvirke kursen på obligationen i en retning, der afveg fra dennes værdi i markedet. Dermed forelå ikke en overtrædelse af værdipapirhandelslovens § 38, stk. 1, nr. 2, eller nr. 4. Af samme grund blev også pengeinstituttet og finanschefen frifundet.

kontakt

Jakob S. Arrevad

Advokat