Netop vedtagne lovændringer af varmeforsyningsloven og byggeloven er med til at skabe større klarhed om de muligheder og begrænsninger, der er gældende for kommunerne på varmeforsyningsområdet.

Hovedformålet med lovændringen af varmeforsyningsloven er at kodificere hjemmelsgrundlaget for kommuners deltagelse i kollektiv varmeforsyningsvirksomhed og garantistillelse for sådan virksomhed. Disse regler har indtil nu udelukkende fulgt af reglerne om kommunalfuldmagten.

Den nye lov indeholder således dels en kodificering af gældende ret, dels en række præciseringer og ny regulering i forhold til, hvad der indtil nu har været gældende efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Dette gælder for eksempel regler om kommunernes garantistillelse og om nær tilknyttet virksomhed.

Loven regulerer garantistillelse for kraftvarmeanlæg over 25 MW(el).

Loven giver endvidere for visse anlæg udvidet mulighed for anvendelse af biomassebaseret varmeproduktion i områder forsynet med decentral naturgasbaseret kraftvarme. Ordningen er udvidet fra 35 fjernvarmenet til i alt 85 fjernvarmenet.

Lovændringen indfører endvidere en ny bestemmelse, som fastslår, at varmedistributionsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår.

Ændringerne i byggeloven medfører herudover, at der nu stilles et generelt krav om installation af bygningsopvarmning baseret på vedvarende energi.

Det bemærkes, at forslaget om at indføre et krav om selskabs- eller regnskabsmæssig adskillelse af el og varme ikke blev medtaget i det endelige lovforslag. Det betyder, at de "gamle" regnskabsregler stadig gælder, hvorefter f.eks. sideordnede aktiviteter fortsat skal adskilles regnskabsmæssigt.

kontakt

Line Markert

Partner

Eigil Worm

Senioradvokat

Rene Frisdahl Jensen

Specialistadvokat