Østre Landsret stadfæster Byrettens kendelse om ikke at nedlægge forbud mod salg af generiske lægemidler (p-piller).

Den 13. februar 2015 afsagde Østre Landsret kendelse i et kæremål i en forbudssag vedrørende forhandling af generiske lægemidler (p-piller) indeholdende bl.a. drospirenon.

Bayer er bl.a. indehaver af to patenter vedrørende en metode til fremstilling af lægemidler indeholdende drospirenon, og indgav den 25. juni 2013 – umiddelbart inden retsplejereformen vedrørende Sø-og Handelsrettens kompetence i forbudssager på immaterialretsområdet trådte i kraft - begæring om nedlæggelse af et foreløbigt forbud mod Sandoz' markedsføring af generiske lægemidler indeholdende bl.a. drospirenon. Fogedretten nægtede fremme af forbuddet, og afgørelsen blev af Bayer kæret til Østre Landsret.

Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt den anvendte metode til fremstilling af de omstridte lægemidler udgjorde en krænkelse af Bayers enerettigheder i henhold til stridspatenterne. Det omtvistede spørgsmål var bl.a., hvorvidt anvendel-sen af specifikke katalysatorer i sig selv var ”væsentlige” elementer i opfindelsen, og om betingelserne for at statuere krænkelse per ækvivalens ved anvendelsen af andre katalysatorer var teknisk ligeartede alternativer og nærliggende for en fagmand.

Hverken Fogedretten eller Østre Landsret mente, at Bayer havde sandsynliggjort krænkelse af nogen af de to stridspatenter.

kontakt

Anders Valentin

Partner