Energistyrelsen har den 6. februar 2015 sendt udkast til ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven i høring.

Lovforslaget har til formål at kodificere hjemmelsgrundlaget for kommuners deltagelse i kollektiv varmforsyningsvirksomhed og garantistillelse for sådan virksomhed, som hidtil har været hjemlet i kommunalfuldmagtsreglerne. Lovforslaget vil derfor skabe større klarhed, om de muligheder samt begrænsninger der er gældende for kommunerne på varmeforsyningsområdet.

Udover at skabe grundlag for kommuners varetagelse af kollektiv varmeforsyning og kommunal garantistillelse, indeholder lovforslaget bl.a. regler om følgende:

  • Udvidet mulighed for anvendelse af biomassebasseret varmeproduktion i områder forsynet med decentral naturgasbaseret kraftvarme
  • Elektronisk kommunikation af varmeforsyningsvirksomhedernes oplysninger om produktions- og driftsmæssige forhold eller kontoplaner
  • Hjemmel i byggeloven til at vedtage regler i bygningsreglementet om fastsættelse af regler vedrørende bygningers opvarmningsform. Ændringen medfører, at der kan stilles et generelt krav om installation af vedvarende energi til opvarmning af nye bygninger uden for fjernvarme- og naturgasområder.

Frist for indgivelse af høringssvar til Energistyrelsen foreligger d. 4. marts 2015 kl. 10. 

kontakt

Line Markert

Partner

Eigil Worm

Senioradvokat

Rene Frisdahl Jensen

Specialistadvokat