2. december 2015

Momsfritagelse for forvaltningsydelser til investeringsforeninger og pensionskasser

SKAT offentliggjorde onsdag 25. november 2015 to nye styresignaler (SKM2015.733.SKAT og SKM2015.734.SKAT). Styresignalerne er udsendt i forlængelse af to sager, C-464/12 (ATP PensionService A/S) og C-94/10, (Danfoss og Sauer-Danfoss), som har tilsidesat SKATs hidtidige praksis. Styresignalerne beskriver reglerne og proceduren for genoptagelse og tilbagesøgning af moms opkrævet i strid med EU-retten, og har betydning for både pensionskasser mv. og virksomheder, der måtte have foretaget leverancer til pensionskasser, som ifølge EU-Domstolens praksis er momsfritaget.

SKM2015.734.SKAT - anmodning om genoptagelse med henblik på tilbagebetaling på baggrund af SKATs praksisændring

SKAT anerkender i styresignalet, at pensionskasser mv. efter en konkret vurdering kan anses for at være ”investeringsforeninger” omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, og at samtlige de ydelser, der konkret er blevet leveret af ATP PensionService A/S til pensionskasser mv., udgør ”forvaltning” af ”investeringsforeninger".

Konsekvensen heraf er, at samtlige de ydelser, som konkret er blevet leveret af ATP PensionService A/S til pensionskasser mv., skal anses for momsfritagne finansielle ydelser omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f. Herved tilsidesættes SKATs hidtidige praksis, hvorefter pensionskasser ikke blev anset for omfattet af begrebet ”investeringsforeninger” i momslovens forstand.

SKAT anerkender endvidere i styresignalet, at samtlige de ydelser, som konkret er blevet leveret af ATP PensionService A/S til pensionskasser mv., også skal anses for momsfritagne ”transaktioner vedrørende betalinger og overførsler” omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra c. Herved bekræfter SKAT, at denne type ydelser vil være momsfritagne, uanset hvem de leveres til, idet det er uden betydning for anvendelsen af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra c, hvilken momsmæssig stilling modtageren af ydelsen har. Dette udgør også en tilsidesættelse af SKATs hidtidige praksis, idet SKAT forud for EU-Domstolens afgørelse ikke anerkendte, at ydelserne kunne momsfritages i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra c.

EU-Domstolens tilsidesættelse af SKATs hidtidige praksis giver berørte virksomheder, der enten har leveret eller modtaget ydelser omfattet af styresignalet, mulighed for at anmode om genoptagelse af momstilsvaret for tidligere afregningsperioder efter reglerne om ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1.

Direkte afgiftspligtige, dvs. leverandører, kan – forudsat momsen ikke kan anses for endeligt overvæltet på aftagerne – anmode om genoptagelse helt tilbage fra begyndelsen af 2004, idet genoptagelsesanmodningerne alene er tidsmæssigt begrænset af den 10-årige forældelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4, som regnes fra tidspunktet for EU-Domstolens afgørelse 13. marts 2014. Genoptagelsesanmodningen skal indsendes til SKAT senest seks måneder efter styresignalets offentliggørelse 25. november 2015, dvs. senest 24. maj 2016.

Efterfølgende omsætningsled/aftagere (dvs. bl.a. pensionskasser mv.), der på grund af overvæltning fra leverandøren er endt med at bære den økonomiske byrde af momsen, kan tilsvarende rejse et tilbagebetalingskrav mod SKAT. Ifølge styresignalet forældes krav fra efterfølgende omsætningsled/aftagere imidlertid allerede efter tre år, dog regnet fra 11. september 2014, hvor SKAT suspenderede forældelsesfristen. Krav om tilbagebetaling fra efterfølgende omsætningsled/aftagere skal rejses over for SKAT senest tre måneder efter styresignalets offentliggørelse 25. november 2015, dvs. senest 24. februar 2016.

For både direkte afgiftspligtige og efterfølgende omsætningsled/aftagere gælder ifølge styresignalet, at der i tilbagebetalingskravet skal ske reduktion for de afledte skatte- og afgiftsbesparelser, der er realiseret på grund af momspligten på ydelserne, herunder fritagelse for lønsumsafgifter samt fradrag for købsmoms på varer.

Ved tilbagesøgning skal tilbagebetalingskravet kunne dokumenteres via relevant regnskabsmateriale (som oplistes i styresignalet) og andet relevant bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan bidrage til at dokumentere kravet for hver afgiftsperiode.

SKM2015.733.SKAT - SKATs retningslinjer for tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten

Mens styresignalet i SKM2015.734.SKAT specifikt adresserer tilbagesøgning relateret til EU-Domstolens afgørelse i C-464/12 (ATP PensionService A/S), indeholder SKM2015.733.SKAT mere generelle retningslinjer for tilbagesøgning af afgiftsbeløb opkrævet i strid med EU-retten baseret på EU-Domstolens afgørelse i C-94/10 (Danfoss og Sauer-Danfoss) samt den efterfølgende dom fra Vestre Landsret af 3. april 2013 (SKM2014.44.VLR).

Det primære formål med styresignalet er at præcisere det forhold, at efterfølgende omsætningsled/aftagere, som på grund af overvæltning har båret den økonomiske byrde af ulovligt opkrævede afgifter (herunder moms), under visse betingelser har mulighed for at rejse et direkte (civilretligt) tilbagebetalingskrav over for SKAT. EU-Domstolens afgørelse i C-94/10 (Danfoss og Sauer-Danfoss) har tilsidesat SKATs hidtidige praksis, idet SKAT forud for EU-Domstolens afgørelse ikke anerkendte, at efterfølgende omsætningsled kunne rejse et tilbagebetalingskrav over for SKAT.

Af styresignalet fremgår det, at det ofte ikke vil være den afgiftspligtige, men derimod efterfølgende omsætningsled/aftagere, som på grund af overvæltning ender med at bære den økonomiske byrde af ulovligt opkrævede afgifter, og at det i disse situationer er de efterfølgende omsætningsled/aftagere, der vil kunne rejse et tilbagesøgningskrav mod SKAT.

I lighed med det specifikke styresignal vedrørende C-464/12 (ATP PensionService A/S) forudsætter det generelle styresignal, at der gælder forskellige regler alt afhængig af, om tilbagesøgningskravet rejses af enten den direkte afgiftspligtige eller af efterfølgende omsætningsled/aftagere, der på grund af overvæltning har båret den økonomiske byrde

Direkte afgiftspligtige kan, forudsat momsen ikke kan anses for endeligt overvæltet på aftagerne, anmode om genoptagelse af afgiftstilsvaret for tidligere afregningsperioder efter reglerne om ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1. Dette indebærer, at der med forbehold for den ultimative 10-årige forældelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4, kan anmodes om genoptagelse for samtlige de afgiftsperioder, der var til prøvelse i den konkrete sag, der resulterede i en underkendelse af SKATs hidtidige praksis. Genoptagelsesanmodningen skal indsendes til SKAT senest seks måneder efter offentliggørelsen af det styresignal, der giver meddelelse om underkendelse af hidtidig praksis. 

Tilbagebetalingskrav fra efterfølgende omsætningsled/aftagere forældes ifølge styresignalet derimod allerede efter tre år regnet fra tidspunktet for den direkte afgiftspligtiges betaling af den ulovligt opkrævede afgift.

For både direkte afgiftspligtige og efterfølgende omsætningsled/aftagere gælder ifølge styresignalet, at der i tilbagebetalingskravet skal ske reduktion for de afledte skatte- og afgiftsbesparelser, der er realiseret på grund af momspligten på ydelserne, herunder fritagelse for lønsumsafgifter samt fradrag for købsmoms på varer.

Hvad skal jeg gøre som leverandør eller aftager omfattet af styresignalerne?

Uanset om man er leverandør eller aftager af ydelser, som er eller eventuelt kan være omfattet af styresignalerne, bør man sikre sig bedst muligt.

Vi anbefaler derfor, at man, såfremt dette ikke allerede er sket, sørger for at rejse et tilbagebetalingskrav mod SKAT inden for de fastsatte frister hhv. 25. februar 2016 og 25. maj 2016, som er fastsat i styresignalerne. Kravet bør opgøres brutto, dvs. uden reduktion for konsekvensændringer og for en periode på 10 år.

SKAT må forventes at gøre indsigelser mod en bruttoopgørelse, ligesom SKAT må forventes at afvise den del af afgiftsperioderne for efterfølgende omsætningsled/aftagere, som ligger forud for 3-års forældelsesfristen, dvs. som var forældet 11. september 2011. Da det på nuværende tidspunkt må anses for uafklaret, hvorvidt hhv. kravet om en reduktion for konsekvensændringer og den forudsatte forskelsbehandling af hhv. afgiftspligtige og efterfølgende omsætningsled/aftagere er i overensstemmelse med EU-retten, bør man imidlertid på trods heraf opgøre et bruttokrav 10 år tilbage, så retsstillingen ikke fortabes.

Da styresignalet i SKM2015.734.SKAT alene forholder sig til de ydelser, som konkret blev leveret af ATP PensionService A/S i den af EU-Domstolen behandlede sag C-464/12 (ATP PensionService A/S), foreligger der fortsat usikkerhed om rækkevidden af begrebet ”forvaltning” i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Det må derfor forventes, at SKAT vil afvise tilbagesøgningskrav vedrørende en række øvrige ydelser, som er leveret enten af underleverandører til ATP PensionService A/S eller direkte til pensionskasser mv., der nu anerkendes som værende momsfritagne investeringsforeninger.

Vi skal imidlertid for at sikre den bedst mulige retsstilling anbefale, at der ved opgørelsen af tilbagebetalingskrav i tillæg til traditionelle kapitalforvaltningsydelser også medtages:

(i) IT-leverancer
(ii) regnskabs- og administrationsydelser samt
(iii) markedsføringsydelser

i det omfang, de nævnte ydelser er særegne eller har specifik betydning for pensionsvirksomhed og/eller forvaltning af værdipapirer.

Behov for rådgivning?

Indholdet af styresignalerne giver anledning til en række overvejelser og afgrænsningsmæssige problemstillinger. Vi anbefaler derfor, at der søges konkret rådgivning vedrørende håndteringen heraf.

Hortens skatteafdeling har betydelig operationel erfaring med at rådgive om konsekvenserne af EU-Domstolens afgørelse i C-464/12 (ATP PensionService A/S), idet vi i tidsrummet frem til udsendelsen af styresignalerne har bistået en række klienter med håndteringen heraf.  

Vi bistår gerne med håndtering af processen herfra, herunder identifikation af hvilke pensionskasser mv. og ydelser der bliver omfattet af momsfritagelsen, opgørelsen af tilbagebetalingskrav, indgåelse i dialog med SKAT og/eller andre aftagere/leverandører i omsætningskæden, samt generel rådgivning i øvrigt.

flere nyheder

Legal 500 anerkender Horten som førende advokathus

13. april 2018

Horten anerkendes som førende juridisk rådgiver inden for en lang række specialeområder. Samtidig udpeges 26 Horten-partnere som værende blandt landets bedste juridiske rådgivere.

Horten åbner eget tv-studie

11. april 2018

Video er et oplagt medie til at præsentere jura i øjenhøjde, og Horten har nu fået sit eget tv-studie.

Generationsskifte – pengetankreglen er fortsat en objektiv regel

9. april 2018

Skatterådet har i et nyt bindende svar bekræftet, at pengetankreglen også efter ændringen af ordlyden heraf pr. 1. juli 2017 er en objektiv regel.

Nye rankings fra Chambers

13. marts 2018

Chambers, som er den førende internationale guide til de bedste advokatfirmaer, placerer igen i år Horten blandt Danmarks bedste.

Unikt samarbejde mellem Horten og Symbion

5. februar 2018

Horten Advokatpartnerselskab indgår unikt samarbejde med Symbion og Accelerace, hvor vi stiller et team af jurister til rådighed for startup-virksomheder i kontorfællesskabet Horten CoLab.

Vi giver viden videre - forår 2018

10. januar 2018

I foråret 2018 har vi programsat over 40 seminarer, morgenmøder og kurser, hvor vores jurister sammen med eksterne eksperter giver den nyeste viden videre inden for deres fagområder. Der er nu åbent for tilmelding.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

8. januar 2018

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2017 og få genopfrisket din juridiske viden.

Ny managing partner

2. januar 2018

Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

Ny skattepraksis for refusion af tinglysningsafgift

21. august 2017

Ny skattepraksis giver mulighed for tilbagebetalingskrav i forbindelse med omdannelse af realkreditinstitutpantebreve til ejerpantebreve.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Højesteret stadfæster SKATs ret til at nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere beskæftiget med virksomhedsudvidelser

7. juli 2017

To nye domme fra Højesteret stadfæster, at SKAT kan nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere, der er beskæftiget med virksomhedsudvidelser, herunder virksomhedskøb, fusioner eller lignende.

Ny strategi for olie og gas i Nordsøen

4. juli 2017

En ny olie- og gasstrategi for den danske del af Nordsøen foreligger nu. Strategien er udarbejdet i et samarbejde mellem branchen, Energistyrelsen og GEUS og skal sikre en optimal udnyttelse af de danske ressourcer.

Ny vejledning om skattemæssige forhold i offentlige udbud

27. juni 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop udarbejdet en ny vejledning om, i hvilket omfang ordregiver kan inddrage skattemæssige forhold ved offentlige udbud.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

Fire nye specialistadvokater hos Horten

7. marts 2017

Horten har udpeget fire nye specialistadvokater med stærk brancheindsigt inden for henholdsvis miljø- og planret, energi- og forsyningsret, persondata og skatteret.

Ejendomsskatterne skal fremover inddrives af kommunerne

27. januar 2017

Fra 2. februar 2017 får kommunerne igen lov til selv at inddrive restancer på ejendomsskatter.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

2. januar 2017

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2016 og få genopfrisket din juridiske viden.

Horten rykker op i Tier 2 i 2017-udgaven af ITR World Tax

8. november 2016

I den netop offentliggjorte ITR World Tax 2017 – en velanset global guide til førende skatterådgivere, som omfatter både advokatfirmaer og revisionshuse – er Horten rykket en plads frem til en placering i Tier 2.

Horten bistår vpk packaging group med køb af peterson packaging

3. oktober 2016

Den belgiske emballageproducent VPK Packaging Group har i dag gennemført købet af den skandinaviske Peterson Packaging Group af Pemco A/S og Unitel A/S.

NETS tildeler aktier til ca. 2.500 medarbejdere

30. september 2016

NETS har i forbindelse med børsnoteringen tildelt i alt 400.000 aktier til ca. 2.500 medarbejdere som led i et generelt medarbejderaktieprogram. Horten har bistået.

Brexit: Hvilke juridiske konsekvenser får Storbritanniens farvel til EU?

28. juni 2016

Torsdag den 23. juni 2016 valgte den britiske befolkning at stemme Storbritannien ud af EU, hvilket vil medføre en række juridiske ændringer. Hos Horten holder vi et vågent øje med det politiske efterspil.

Tre seminarer om nødlidende virksomheder og konkursbehandling

30. marts 2016

Få indsigt i egne handlemuligheder både som virksomhedsleder og som kreditor og bliv opdateret på seneste retspraksis.

TOP 10: Her er årets mest læste juridiske nyheder på horten.dk

7. januar 2016

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

Horten bistår Arkitektgruppen med DKK 1,4 mia. joint venture med NREP

11. november 2015

Horten har bistået Arkitektgruppen A/S med etablering af et joint venture med Nordic Real Estate Partners til gennemførelsen af foreløbig to boligudviklingsprojekter i København.

Horten bistår Summit Partners med salget af Welltec aktier

27. oktober 2015

Den amerikanske private equity fond Summit Partners har solgt sin aktiepost på 26% i den danske olievirksomhed Welltec International til 7 Industries.

Horten opruster med to nye partnere

18. september 2015

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Jacob Møller Dirksen og Niclas Holst Sonne som equity partnere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.