LEGO havde ikke afgivet urigtige oplysninger ved tegning af forsikring

Østre Landsret har afsagt dom i en principiel sag mellem LEGO og et forsikringsselskab vedrørende opsigelse af parternes forsikringsaftale. Landsretten konstaterede, at det ikke var berettiget, at forsikringsselskabet havde opsagt forsikringsaftalen, idet det ikke var bevist, at LEGO havde afgivet urigtige oplysninger. Derfor skulle forsikringsselskabet betale en større erstatning til LEGO.

I 2011 satte LEGO sin forsikringsdækning for fast ejendom, løsøre og driftstab i udbud. Der var tale om en forsikring, som skulle dække anlæg og bygninger verden over. If Skadeforsikring vandt udbuddet og udstedte police, der oprindeligt dækkede skader på over 5 mia. kr. og indtil 17 mia. kr.

Forsikringen blev tegnet for en 3-årig periode, men skulle fornys hvert år med opdaterede værdier. I forbindelse med fornyelsen i 2013 vurderede If dog, at der var sket en så væsentlig ændring i risikoforholdene og de forudsætninger, hvorunder forsikringen var tegnet, og derfor meddelte man ved brev af 22. marts 2013 til LEGO, at der pr. 1. april 2013 kun kunne tilbydes en dækning for skader over 2 mia. kr. og op til 5 mia. kr.

Dette betød, at LEGO stod uden forsikring pr. 1. april 2013 for skader over 5 mia. kr., og LEGO valgte derfor at etablere 24 timers brandvagt ved de ikke-forsikrede anlæg og bygninger, indtil der igen måtte være forsikringsdækning.

Urigtige oplysninger i udbudsmaterialet?

If gjorde gældende, at LEGO havde afgivet urigtige oplysninger i udbudsmaterialet i 2011, og at opsigelse af forsikringen derfor var berettiget i medfør af forsikringsaftalelovens § 5, stk. 2, subsidiært efter forudsætningslæren.

LEGO gjorde heroverfor gældende, at det fremgik af udbudsmaterialet, at der skete en stor udvikling år for år, og at forsikringsselskabet derfor var bekendt med risikoen for ændringer i risikoprofilen. Endvidere gjorde LEGO gældende, at forsikringsselskabet ved indgåelsen af aftalen i 2011 ikke havde forstået graden af den indbyrdes afhængighed mellem LEGO's fabrikker, som betød, at en skade på én fabrik også kunne føre til et tab på en anden fabrik.

Urigtige oplysninger var ikke bevist eller sandsynliggjort – Opsigelse var uberettiget
Østre Landsret kom frem til, at If ikke havde bevist eller sandsynliggjort, at de oplysninger, som LEGO havde afgivet i forbindelse med tegningen af forsikringen, var urigtige, hvorfor det ikke var berettiget at opsige eller ophæve forsikringen.

Østre Landsret gav derfor LEGO medhold og dømte If til at betale erstatning på i alt 5,6 mio. kr. opgjort som:

  • LEGO's udgifter til tegning af ny forsikring
  • LEGO's udgifter til rådgivning ved nyt forsikringsudbud, og
  • LEGO's udgifter til 24 timers brandvagt

Horten bemærker

Landsrettens afgørelse viser, at ændringer i risikoprofilen ikke i sig selv medfører, at et forsikringsselskab kan opsige forsikringen i medfør af forsikringsaftalelovens § 5, stk. 2. Dette gælder også, selvom ændringerne kan anses for væsentlige.

Opsigelse efter forsikringsaftalelovens § 5, stk. 2, kræver, at de oplysninger, der er afgivet ved tegningen af forsikringen, er urigtige.

Landsrettens afgørelse viser, at der stilles krav til forsikringsselskabers evne til at forstå og tage højde for forsikringstagerens virksomhed, herunder virksomhedens risikoprofil og – i det konkrete tilfælde – den indbyrdes økonomiske afhængighed af produktionsanlæg.

Afgørelsen illustrerer desuden, at en uberettiget opsigelse af en forsikring kan medføre betydelige udgifter for det opsigende forsikringsselskab, fordi forsikringstagerens omkostninger som følge af opsigelsen kan få et ganske omfattende omfang, og disse omkostninger kan forsikringstager som udgangspunkt få erstattet.

Endelig giver afgørelsen anledning til overvejelser om betydningen og håndteringen af fornyelsesprocesser, herunder om det kan få betydning for forsikringsdækningen, hvad der oplyses – eller ikke oplyses – i forbindelse med den årlige fornyelse i en flerårig police. I den konkrete sag var forsikringen tegnet for en 3-årig periode, men forsikringen skulle fornys årligt med opdaterede værdier. Det har imidlertid ikke – ud fra de tilgængelige oplysninger om den konkrete sag – været muligt at konkludere, hvorvidt dette er tillagt betydning.

kontakt

Jacob Møller Dirksen

Partner

Christina Steen

Partner

Daniel Haue Jakobsson

Advokat

Emil Spurr Madsen

Advokatfuldmægtig