7. december 2015

LEGO havde ikke afgivet urigtige oplysninger ved tegning af forsikring

Østre Landsret har afsagt dom i en principiel sag mellem LEGO og et forsikringsselskab vedrørende opsigelse af parternes forsikringsaftale. Landsretten konstaterede, at det ikke var berettiget, at forsikringsselskabet havde opsagt forsikringsaftalen, idet det ikke var bevist, at LEGO havde afgivet urigtige oplysninger. Derfor skulle forsikringsselskabet betale en større erstatning til LEGO.

I 2011 satte LEGO sin forsikringsdækning for fast ejendom, løsøre og driftstab i udbud. Der var tale om en forsikring, som skulle dække anlæg og bygninger verden over. If Skadeforsikring vandt udbuddet og udstedte police, der oprindeligt dækkede skader på over 5 mia. kr. og indtil 17 mia. kr.

Forsikringen blev tegnet for en 3-årig periode, men skulle fornys hvert år med opdaterede værdier. I forbindelse med fornyelsen i 2013 vurderede If dog, at der var sket en så væsentlig ændring i risikoforholdene og de forudsætninger, hvorunder forsikringen var tegnet, og derfor meddelte man ved brev af 22. marts 2013 til LEGO, at der pr. 1. april 2013 kun kunne tilbydes en dækning for skader over 2 mia. kr. og op til 5 mia. kr.

Dette betød, at LEGO stod uden forsikring pr. 1. april 2013 for skader over 5 mia. kr., og LEGO valgte derfor at etablere 24 timers brandvagt ved de ikke-forsikrede anlæg og bygninger, indtil der igen måtte være forsikringsdækning.

Urigtige oplysninger i udbudsmaterialet?

If gjorde gældende, at LEGO havde afgivet urigtige oplysninger i udbudsmaterialet i 2011, og at opsigelse af forsikringen derfor var berettiget i medfør af forsikringsaftalelovens § 5, stk. 2, subsidiært efter forudsætningslæren.

LEGO gjorde heroverfor gældende, at det fremgik af udbudsmaterialet, at der skete en stor udvikling år for år, og at forsikringsselskabet derfor var bekendt med risikoen for ændringer i risikoprofilen. Endvidere gjorde LEGO gældende, at forsikringsselskabet ved indgåelsen af aftalen i 2011 ikke havde forstået graden af den indbyrdes afhængighed mellem LEGO's fabrikker, som betød, at en skade på én fabrik også kunne føre til et tab på en anden fabrik.

Urigtige oplysninger var ikke bevist eller sandsynliggjort – Opsigelse var uberettiget
Østre Landsret kom frem til, at If ikke havde bevist eller sandsynliggjort, at de oplysninger, som LEGO havde afgivet i forbindelse med tegningen af forsikringen, var urigtige, hvorfor det ikke var berettiget at opsige eller ophæve forsikringen.

Østre Landsret gav derfor LEGO medhold og dømte If til at betale erstatning på i alt 5,6 mio. kr. opgjort som:

  • LEGO's udgifter til tegning af ny forsikring
  • LEGO's udgifter til rådgivning ved nyt forsikringsudbud, og
  • LEGO's udgifter til 24 timers brandvagt

Horten bemærker

Landsrettens afgørelse viser, at ændringer i risikoprofilen ikke i sig selv medfører, at et forsikringsselskab kan opsige forsikringen i medfør af forsikringsaftalelovens § 5, stk. 2. Dette gælder også, selvom ændringerne kan anses for væsentlige.

Opsigelse efter forsikringsaftalelovens § 5, stk. 2, kræver, at de oplysninger, der er afgivet ved tegningen af forsikringen, er urigtige.

Landsrettens afgørelse viser, at der stilles krav til forsikringsselskabers evne til at forstå og tage højde for forsikringstagerens virksomhed, herunder virksomhedens risikoprofil og – i det konkrete tilfælde – den indbyrdes økonomiske afhængighed af produktionsanlæg.

Afgørelsen illustrerer desuden, at en uberettiget opsigelse af en forsikring kan medføre betydelige udgifter for det opsigende forsikringsselskab, fordi forsikringstagerens omkostninger som følge af opsigelsen kan få et ganske omfattende omfang, og disse omkostninger kan forsikringstager som udgangspunkt få erstattet.

Endelig giver afgørelsen anledning til overvejelser om betydningen og håndteringen af fornyelsesprocesser, herunder om det kan få betydning for forsikringsdækningen, hvad der oplyses – eller ikke oplyses – i forbindelse med den årlige fornyelse i en flerårig police. I den konkrete sag var forsikringen tegnet for en 3-årig periode, men forsikringen skulle fornys årligt med opdaterede værdier. Det har imidlertid ikke – ud fra de tilgængelige oplysninger om den konkrete sag – været muligt at konkludere, hvorvidt dette er tillagt betydning.

flere nyheder

Unikt samarbejde mellem Horten og Symbion

5. februar 2018

Horten Advokatpartnerselskab indgår unikt samarbejde med Symbion og Accelerace, hvor vi stiller et team af jurister til rådighed for startup-virksomheder i kontorfællesskabet Horten CoLab.

Sådan forholder regressøger sig, når skadevolder er gået konkurs eller ikke kan betale

26. januar 2018

Den skadelidte har ofte flere muligheder for søge regres, når skadevolder ikke kan betale erstatningskravet. Vi gennemgår en række af mulighederne.

Højesteret: Bestyrelse erstatningsans­varlig for videreførelse af retssag

22. januar 2018

Højesteret stadfæster: Bestyrelsen i et selskab er erstatningsansvarlig for beslutningen om at videreføre en retssag på et tidspunkt, hvor selskabet ikke længere havde råd til at kunne betale eventuelle omkostninger til modparten.

Fire nye partnere

16. januar 2018

Horten har optaget advokaterne Christian Tullberg, Kristoffer Westberg, Christina Steen og Niels Jørgen Oggesen som partnere.

Vi giver viden videre - forår 2018

10. januar 2018

I foråret 2018 har vi programsat over 40 seminarer, morgenmøder og kurser, hvor vores jurister sammen med eksterne eksperter giver den nyeste viden videre inden for deres fagområder. Der er nu åbent for tilmelding.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

8. januar 2018

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2017 og få genopfrisket din juridiske viden.

Ny managing partner

2. januar 2018

Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Markant hæder til advokat Finn Schwarz

10. november 2017

Foreningen Ansættelsesadvokater har tildelt advokat Finn Schwarz årets H.G. Carlsen pris.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

Selvbeskadigelse er (stadig) ikke en produkt­skade i produkt­ansvars­retlig forstand

21. september 2017

Højesteret har ved dom af 13. september 2017 frifundet en producent af skibsmotorer for erstatningsansvar for rederis tab som følge af slidskader på skibsmotorerne.

Compliance: Online-­undervisning i kon­kurrenceret

20. september 2017

Horten tilbyder nu online-undervisning i konkurrenceret skræddersyet til den enkelte virksomhed.

Danmark tiltræder værnetings­­aftale­­konventionen

14. september 2017

En lovændring pr. 1. juli 2017 betyder, at Danmark tiltræder Haagerkonventionen af 30. juni 2005 om værnetingsaftaler. Vi ser nærmere på lovændringen og dens konsekvenser for danske parter.

Hvem har ansvaret, når banken krakker?

11. september 2017

I kølvandet på finanskrisens mange bank-krak oprettede staten Finansiel Stabilitet, som skulle afvikle de krakkede banker og rejse erstatningskrav. Vi gennemgår et udpluk af de første domme i banksagerne.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

Komponent­leverandør vinder langvarig voldgiftssag

23. august 2017

Horten har ført og vundet en omfattende international voldgiftssag for Bollfilter Nordic ApS. Bollfilter Nordic ApS er del af den tyske BOLL & KIRCH Filterbau GmbH koncern, der er blandt verdens førende leverandører af filtreringsløsninger, herunder til den maritime industri.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Her er de fem mest læste nyheder på horten.dk

11. juli 2017

En gennemgang af Landsrettens dom i Ateas bestikkelsessager og vores løbende opdateringer om aktindsigt er på listen over de artikler, Hortens mere end 4000 abonnenter har klikket mest på i første halvår.

Nye regler om syn og skøn

10. juli 2017

Den 1. juli 2017 trådte de nye regler om syn og skøn i retssager i kraft. Læs her om de væsentligste ændringer, som de nye regler medfører.

Landsretten stadfæster afgørelse om forældelse af krav i rådgivningssag

7. juli 2017

Landsretten stadfæstede i juni 2017 en dom fra byretten, hvorefter et krav mod rådgiver var forældet.

Voldgiftsret afgør første principielle sag om brug af MgO-plader i byggerier

23. juni 2017

En for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg nedsat voldgiftsret har afsagt kendelse i den første principielle sag om brugen af MgO-plader i byggerier i Danmark.

Højesteret afsiger dom om fuld erstatning for ekspropriation af jord

18. maj 2017

Højesteret har i en nyligt afsagt dom fraveget udgangspunktet for udmåling af erstatning for ekspropriation af et jordareal med råstoffer.

Skjulte videooptagelser førte ikke til nedsættelse af erhvervsevnetab

26. april 2017

Højesteret har afsagt dom om, hvorvidt et forsikringsselskabs videooptagelser af en skadelidt kunne danne grundlag for, at Ankestyrelsen nedsatte skadelidtes erhvervsevnetab.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

Faglige arrangementer forår 2017

16. januar 2017

I foråret 2017 har vi allerede nu programsat 30 forskellige arrangementer. Se arrangementskataloget online.

Horten opruster med to nye partnere

4. januar 2017

Horten har pr. 1. januar 2017 optaget advokaterne Lars Lüneborg og Julie Arnth Jørgensen som partnere.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

2. januar 2017

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2016 og få genopfrisket din juridiske viden.

Konkurrenceret – nye danske regler for erstatningssager er vedtaget

1. december 2016

Reglerne betyder, at det bliver lettere at rette erstatningskrav mod karteldeltagerne, fx for kunder, der har betalt overpriser for deres varer, fordi leverandøren har indgået en kartelaftale.

Ny partner

24. august 2016

Horten har optaget Henning Aasmul-Olsen som equity partner.

Forældelse i to sager om revisionsmæssig rådgivningsansvar

1. august 2016

Horten har fået medhold i, at der var indtrådt forældelse i to sager om rådgivningsansvar. I begge sager var omdrejningspunktet, hvorvidt der sker en udskydelse af begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen, når kravstillers viden om et eventuelt erstatningskrav udspringer af den hævdede skadevolders egen rådgivning.

Brexit: Hvilke juridiske konsekvenser får Storbritanniens farvel til EU?

28. juni 2016

Torsdag den 23. juni 2016 valgte den britiske befolkning at stemme Storbritannien ud af EU, hvilket vil medføre en række juridiske ændringer. Hos Horten holder vi et vågent øje med det politiske efterspil.

Nye ratings fra det internationale opslagsværk Legal 500

4. maj 2016

Der er flere gode nyheder for Horten i de nye ratings, heriblandt to nye Tier 1-ratings.

Kommuner kan ikke tegne forsikringer for frivillige … endnu

2. maj 2016

Social- og Indenrigsministeriet har sat et punktum i sagen om, hvorvidt kommuner kan tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige.

Internationale kvindelige advokater drøfter fremtidens advokatgerning

5. april 2016

Horten er med, når 150 advokater fra hele verden mødes i Berlin 7.-8. april under overskriften "Law in a changing world – how women can contribute to innovation of the legal profession".

Tre seminarer om nødlidende virksomheder og konkursbehandling

30. marts 2016

Få indsigt i egne handlemuligheder både som virksomhedsleder og som kreditor og bliv opdateret på seneste retspraksis.

Horten Corporate Day 2016: Danske virksomheder på forkant

18. marts 2016

På Horten Corporate Day 2016 den 16. marts fik de fremmødte erhvervsfolk en række markante danske og udenlandske eksperters bud på trends og muligheder for dansk erhvervsliv. Horten gentager succesen til næste år med Horten Corporate Day 2017.

Forsikringsmægler undgik erstatningskrav på over 1,7 mio. kr. trods mangelfuld rådgivning

18. februar 2016

Østre Landsret har i en ny afgørelse fastslået, at forsikringsrådgivning, som ikke lever op til kravene i bekendtgørelsen om god skik for forsikringsmæglere, kan danne grundlag for et erstatningsansvar.

TOP 10: Her er årets mest læste juridiske nyheder på horten.dk

7. januar 2016

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

Koncerninterne forsikrings­selskaber ikke klar til særligt tilsyn

19. oktober 2015

Finanstilsynet har i 2014/2015 forsøgt sig med et særligt tilpasset og målrettet tilsyn af de 12 koncerninterne forsikringsselskaber ("captives") i Danmark, men forsøget har vist, at de ikke er klar til det.

Højesteret fastslår: Fuld erstatning for mistet feriegodtgørelse

1. oktober 2015

Højesteret har fastslået, at en lønmodtager har krav på erstatning for den feriegodtgørelse, lønmodtageren ikke optjente i sygeperioden.

Højesteret idømmer advokat erstatningsansvar i millionklassen

30. september 2015

Højesteretsdom: Advokat var erstatningspligtig for det tab, som en klient havde lidt pga. mangelfuld rådgivning.

Horten opruster med to nye partnere

18. september 2015

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Jacob Møller Dirksen og Niclas Holst Sonne som equity partnere.

Persondata­forordningen: Ny enighed om beskyttelse af person­oplysninger

23. juni 2015

EU-Kommissionen fremlagde i januar 2012 forslag til en Persondataforordning, der skulle styrke den enkeltes rettigheder og tage hånd om udfordringerne fra globalisering og ny teknologi. Nu er Rådet nået til enighed om en generel indstilling.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.