Det var ikke en krænkelse, som kunne berettige til godtgørelse, da en medarbejder først 8 måneder efter opsigelse fik godtgørelse efter funktionærlovens § 2a, fastslog Højesteret ved dom af 12. september 2014.

En tresårig medarbejder var blevet opsagt på grund af nedskæringer, og hendes offentlige arbejdsgiver afventede udbetaling af godtgørelsen i 8 måneder, blandt andet til efter Vestre Landsret havde afgjort, at medarbejdere ansat hos offentlige arbejdsgivere er berettiget til godtgørelse, såfremt de fortsætter på arbejdsmarkedet, uanset at de er berettiget til arbejdsmarkedspension. 

Krænkelse af begrænset karakter 

Højesteret fastslog, at den forsinkede udbetaling af fratrædelsesgodtgørelsen ud fra en almen betragtning måtte anses for en krænkelse af forholdsvis begrænset karakter. Under disse omstændigheder fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for at pålægge arbejdsgiveren at betale godtgørelse til medarbejderen i medfør af § 7, stk. 1 i forskelsbehandlingsloven.

Opsagt var handicappet og i flexjob

Sagens hovedspørgsmål var, hvorvidt medarbejderen var blevet afskediget på grund af sit handicap i strid med forskelsbehandlingslovens § 2, jf. § 1. Arbejdstageren var ansat i flexjob på grund af en funktionsnedsættelse, der medførte, at hun ikke kunne foretage tunge løft, og hendes arbejdstid var nedsat til 16 timer om ugen.

Saglige formål til opsigelsen

Højesteret fandt imidlertid efter bevisførelsen, at medarbejderens fysiske styrke og fleksibilitet medførte, at hun ikke kunne varetage det tilbageværende job og lagde derfor til grund, at afskedigelsen af hende ikke kunne have været afværget ved foranstaltninger som nævnt i forskelsbehandlingslovens § 2a. Derfor var medarbejderen ikke udsat for direkte forskelsbehandling. 

Højesteret vurderede herefter, at den forskelsbehandling, som medarbejderen var udsat for, var begrundet i et sagligt formål, nemlig hensynet til varetagelse af opgaveløsningen efter omstrukturering på arbejdspladsen, og afskedigelsen af hende derfor var et nødvendigt middel for at opnå dette formål. Hun var derfor heller ikke udsat for indirekte forskelsbehandling, og Højesteret frifandt dermed arbejdsgiveren.

Muligt at afskedige handicappede medarbejdere

Handicappede medarbejdere kan afskediges, hvis de – uanset tilpasninger – ikke er i stand til at udføre deres arbejdsopgaver. Det er endnu engang slået fast af Højesteret. 

Højesteret har også gentaget, at det ikke berettiger til godtgørelse, når retstilstanden er uklar, og når arbejdsgivere betaler uden ugrundet ophold. Der kan imidlertid ikke være flere af denne type sager tilbage, da retstilstanden for offentlige arbejdsgivere siden Højesterets dom af 17. januar 2014 har været klar. 

Vi gør opmærksom på, at indholdet ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Marianne Lage

Partner

Finn Schwarz

Managing Partner