I en dom fra 30. januar 2014 fandt Vestre Landsret, at opsigelsen af en funktionær under henvisning til 120-dages reglen var uberettiget, fordi opsigelsen skete på den 120. dag af sygefraværet.

Funktionærlovens § 5, stk. 2 indeholder en særlig bestemmelse om, at det skriftligt kan aftales, at en funktionær kan opsiges med en måneds varsel, når han inden for en periode af 12 på hinanden følgende måneder har haft 120 dages sygefravær med løn. Opsigelsen skal desuden ske i umiddelbar tilknytning til sygefraværet, og mens funktionæren stadig er syg.

Selvom reglen umiddelbart kan synes meget arbejdsgivervenlig, er hensynet bag den at fjerne arbejdsgivernes incitament til at afskedige sygemeldte medarbejdere tidligt i sygdomsforløbet, og reglen er faktisk tiltænkt som en beskyttelse af funktionæren. 

Vestre Landsrets dom af 30. januar 2014

Sagen omhandler en funktionær, der i juli 2010 blev sygemeldt fra sit arbejde. Den 5. november 2010 blev han opsagt under henvisningen til 120-dages reglen. Opsigelsen skete på den 120. dag af sygefraværet. Den opsagte funktionær lagde herefter sag an mod virksomheden med krav om løn i opsigelsesperioden, feriepenge, godtgørelse for usaglig afskedigelse samt godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Landsretten fandt, på baggrund af en ordlydsfortolkning af funktionærlovens § 5, stk. 2 og dens forarbejder, at opsigelsen tidligst kan ske efter udløbet af de 120 sygedage, hvorfor virksomheden ikke berettiget kunne afskedige funktionæren på den 120. sygedag. 

Funktionæren fik derfor medhold i krav på i alt 314.000 kr. 

Horten bemærker

Landsretten slår med denne dom fast, at udløbet af de 120-dage er en absolut betingelse for anvendelsen af 120-dages reglen, og at der ikke tages hensyn til, om arbejdsgiveren har begået en fejl i beregningen af sygefraværsdagene.

Som arbejdsgiver skal man dog samtidig være opmærksom på, at opsigelsen heller ikke må afgives for længe efter udløbet af de 120 dage. Domstolene har også i disse situationer været strenge i bedømmelsen, og har maksimalt godkendt en opsigelse afgivet 8 dage efter udløbet af de 120 dages sygefravær.

Der er således et snævert vindue for anvendelsen af 120-dages reglen. Det er derfor vigtigt at have styr på beregningen af sygedage, da selv små fejl i forbindelse med anvendelsen af reglen kan komme til at koste dyrt.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Marianne Lage

Partner

Jonas Enkegaard

Partner

arrangementer