I en dom fra 27. maj 2014 fandt Retten i Glostrup, at det var berettiget at bortvise en funktionær for at komme 7 min for sent, da arbejdsgiveren forinden havde advaret om konsekvenserne af for sent fremmøde.

Bortvisning

Bortvisning af en funktionær kan kun finde sted, såfremt der fra funktionærens side foreligger en væsentlig (grov) misligholdelse af funktionærens pligter i ansættelsesforholdet.

Ved vurderingen af, om funktionærens for sene fremmøde udgør en væsentlig misligholdelse, indgår længden af det for sene fremmøde, om forsinkelsen var undskyldelig, om arbejdsgiveren blev orienteret om forsinkelsen, hvor indgribende forsinkelsen var i arbejdsgiverens forhold, og navnlig om forsinkelse har fundet sted før, herunder om funktionæren var blevet behørigt og rimeligt advaret om konsekvenserne af gentagen forsinkelse.

Sagen kort

Sagen omhandler en souschef i et supermarked, der gentagne gange var mødt for sent på arbejde. Funktionæren havde i den forbindelse modtaget flere mundtlige og skriftlige påtaler, hvor mødetiden var blevet påtalt.

I henholdsvis januar 2013 og februar 2013 fik funktionæren skriftlige advarsler, hvor funktionæren fik indskærpet, at gentagen for sent fremmøde ville få ansættelsesretlige konsekvenser i form af en bortvisning.    

Da medarbejderen den 5. marts 2013 mødte 7 min for sent på arbejde, blev medarbejderen bortvist.

Byrettens begrundelse

Retten udtaler, at det indgår i rettens vurdering af, om funktionærens for sene fremmøde den 5. marts 2013 kan betragtes som væsentlig, at han tidligere var kommet for sent, at forsinkelsen den pågældende dag ikke - og heller ikke de tidligere forsinkelser – skyldtes upåregnelige eller i øvrigt undskyldelige forhold, og at det var blevet indskærpet over for ham, at arbejdsgiveren ikke ville acceptere for sent fremmøde, og at gentagelser ville medføre bortvisning.

Retten har endvidere lagt vægt på, at den aftalte mødetid kl. 6.45 var fastsat under hensyn til butikkens åbningstid kl. 7.00, og at der på de 15 minutter skulle gennemføres en række vigtige morgenrutiner, inden butikken var klar til åbning, ligesom arbejdsgiveren af hensyn til medarbejdernes sikkerhed og følelse af tryghed havde fastsat retningslinjer for, at der som minimum altid skulle være mindst to medarbejdere til stede i butikken, der tidligere havde været udsat for et groft røveri.

Henset til, at funktionæren gentagne gange er mødt for sent, at hans gentagne tilsidesættelse af mødetidspunktet ikke var uden betydning for butikkens drift, at han varetog en funktion som salgsleder og souschef i butikken, at forsinkelsen ikke var undskyldelig, og at han var blevet givet behørig og rimelig advarsel om, at fortsat tilsidesættelse af kravet om at møde rettidigt var bortvisningsgrund, finder retten, at hans for sene fremmøde den 5. marts 2013 – uanset at forsinkelsen alene udgjorde 7 minutter – udgjorde en så væsentlig misligholdelse, at sagsøgtes bortvisning er sket med rette.

Horten bemærker

Retten slår med denne dom fast, at selv mindre forseelser kan berettige til bortvisning af en funktionær, når arbejdsgiveren ved hjælp af skriftlige advarsler har tilkendegivet, at en given adfærd ikke er ønsket.

Horten førte sagen for arbejdsgiveren.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Marianne Lage

Partner

Signe Rydahl Werming

Advokat