Fremtidens regelsæt for industrisamarbejde i forsvarsindustrien var på agendaen ved et arrangement den 3. juni 2014 afholdt af Center for Defence, Space & Security (CenSec) sammen med Horten.

Med arrangementet blev Netværket for Industrisamarbejde succesrigt skudt i gang med deltagelse fra danske og internationale virksomheder, samt uddannelsesinstitutioner.

Censecs Netværk for Industrisamarbejde

Direktør Klaus Bolving og Anton Villadsen præsenterede CenSec's målsætninger for netværkets udbredelse af erfaringer om industrisamarbejde og konkret "matchmaking" med henblik på, at virksomheder kan drage nytte af systemet og hinanden. CenSec vil søge at inddrage dual-purpose-products mere systematisk i forhold til at optimere industrisamarbejdets resultater for Danmark og danske virksomheder.

oplæg fra norsk ammunitionsvirksomhed

Frank Stølan fra Nammo Raufoss AS (international norsk ammunitionsvirksomhed) fortalte om erhvervslivets erfaringer for industrisamarbejdet som en katalysator for innovation og produktivt samarbejde. Han redegjorde for Nammo Raufoss' forventninger til fremtidens regelsæt for industrisamarbejde i Danmark. 

Juridisk praksis for industrisamarbejde og modkøb

I arrangementets anden halvdel redegjorde advokat Poul Hvilsted fra Horten for status i forhold til det nye regime for industrisamarbejde, mens advokat Thomas Grønkjær fra Horten gav et overblik over den udbudsretlige regulering af forsvarskontrakter (Forsvars- og sikkerhedsdirektivet) og relevante samarbejdsformer ved afgivelse af tilbud på forsvarskontrakter.

Ny lov ophæver hidtidige regler om modkøbsforpligtelse

2. april 2014 trådte en ny lov i kraft, som ophæver hidtidige regler for industrisamarbejde. 

Industrisamarbejde betegner den ordning, at udenlandske leverandører af forsvarsmateriel stilles betingelse om at købe ind hos danske virksomheder (modkøb). Hensynet er at beskytte danske sikkerhedsinteresser. Hidtil har modkøb været reguleret i lov om erhvervsfremme, en bekendtgørelse og administrativ praksis. 

Set i et EU-retligt perspektiv har ordningen været problematisk, og det har Danmark ønsket at løse ved pr. 2. april at ophæve paragraffen i erhvervsfremmeloven, der gav hjemmel til at kræve en modkøbsforpligtelse. 

Idet Danmark fortsat ønsker modkøbsordningen i konkrete tilfælde, hvad EU-traktaten giver mulighed for i EUF art. 346, blev der ved lovforslagets fremsættelse udgivet udkast til et nyt regelsæt. 

Det nye regime går ud på, at Forsvarsministeriet ud fra et konkret skøn i hvert enkelt udbud (af værdi over DKK 50 mio.) kan kræve, at leverandøren accepterer en modkøbsforpligtelse. Forsvarsministeriet skal kunne godtgøre, at en sådan betingelse er nødvendig for at sikre væsentlige, danske sikkerhedsinteresser, som udspringer af anskaffelsen og, som vil blive søgt nærmere beskrevet i notat fra Erhvervs- og Vækstministeriet. 

Hvis Forsvarsministeriet mener, at industrisamarbejde er påkrævet i det konkrete tilfælde, så skal Erhvervs- og Vækstministeriet vurdere, om kravet i det enkelte tilfælde er foreneligt med EU-retten.

Det fulgte af høringsnotatet, at de pågældende udkast ville blive underkastet en del væsentlige ændringer. 

Nyt regelsæt på trapperne

De nye regler, der også kommer til at gælde for afviklingen af allerede eksisterende forpligtelser, har således været længe ventet og er det fortsat. 

Horten følger udviklingen nøje for at kunne rådgive vore danske og internationale klienter bedst muligt om de nye forhold.

kontakt

Poul Hvilsted

Partner