12. juni 2014

Fremførte skattemæssige underskud skal indberettes til nyt underskudsregister

Folketinget har for nylig vedtaget en ny regel, som indebærer, at skattepligtige selskaber, fonde og foreninger skal indberette eksisterende skattemæssige underskud fremført fra indkomståret 2002 og frem til et nyt digitalt underskudsregister. Endvidere skal der ske indberetning af visse skattefrie omstruktureringer. Manglende rettidig indberetning vil medføre, at underskuddene fortabes. Det forventes, at indberetning skal ske inden for en 10 måneders periode, som løber fra september eller oktober 2014.

Det blev i forbindelse med aftalen om finansloven for 2012 besluttet at etablere et underskudsregister som en del af den kommende digitalisering af selskabsselvangivelsen. Registeret skal i samspil med selvangivelsessystemet foretage beregningen og fordelingen af fremførselsberettigede underskud for selskaber mv. med henblik på dannelse af en årsopgørelse, hvor skatten beregnes ved brug af de indberettede, fremførselsberettigede underskud.

Med den nye regel indføres en pligt til for selskaber mv. til at foretage en digital engangsindberetning til underskudsregisteret af eksisterende skattemæssige underskud samt visse skattefrie omstruktureringer. Formålet hermed er at sikre, at der sker indberetning af de oplysninger, som er nødvendige for at idriftsætte underskudsregisteret, og som er nødvendige for, at der via registeret kan ske en korrekt fremførsel og fordeling af underskud.    

Hvem har pligt til at indberette til registeret?

Indberetningspligten omfatter juridiske personer, som er skattepligtige efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, dvs. skattepligtige selskaber, foreninger og fonde m.v., og som har fremførselsberettigede underskud.

For sambeskattede selskaber påhviler indberetningspligten administrationsselskabet.

Hvad skal indberettes til registeret ?

De indberetningspligtige selskaber  mv. skal digitalt indberette eksisterende, fremførselsberettigede underskud hidrørende fra indkomståret 2002 til og med det seneste  indkomståret, som udløber inden indberetningstidspunktet.  Hvis indberetningsperioden begynder i 2014 (hvilket forventes), skal der således ske indberetning af underskud for indkomståret 2002 til og med indkomståret 2013. 

Indberetningen  skal indeholde oplysning om det samlede fremførselsberettigede underskud  pr. selskab med angivelse af, hvilke indkomstperioder underskuddet stammer fra. Der kan dog opnås dispensation fra kravet om periodisering, såfremt periodiseringen er uden betydning for underskudsanvendelsen.

De indberetningspligtige selskaber mv. skal endvidere indberette skattefri omstruktureringer, dvs. skattefrie fusioner, spaltninger og tilførsler af aktiver ( men ikke aktieombytninger), som er gennemført frem til indberetningstidspunktet, og som har betydning for retten til underskudsfremførsel og -anvendelse.  Denne indberetning skal sikre, at underskuddet forsat kan anvendes i situationer, hvor selskabet, der har det fremførselsberettigede underskud, som følge af omstruktureringen ikke selv kan anvende underskuddet, men hvor andre selskaber er berettigede hertil.  

Det vil blive fastsat nærmere regler om, hvilke specifikationer indberetningen skal indeholde. Skatteministeren vil  fastsætte disse, når det ligger klart, hvornår det samlede system til indberetning af selvangivelse og dannelse af årsopgørelse ved brug af underskudsregisteret er klar til ibrugtagen.  

Hvad er fristen for indberetning? 

Underskudsregisteret  er endnu ikke færdigudviklet, og det er derfor endnu ikke fastlagt, hvornår underskudsregisteret  skal træde i kraft, og hvornår indberetning skal ske. I stedet bemyndiger den nye regel skatteministeren til (på et senere tidspunkt) at fastsætte indberetningstidspunktet og - perioden.

Det fremgår dog af forarbejderne til den nye regel, at der forventes at blive fastsat en indberetningsperiode på 10 måneder, som vil begynde i september eller oktober 2014.  

For at understøtte en sådan 10 måneders indberetningsperiode er der, i tillæg til den nye regel om engangsindberetning af underskud,  vedtaget en regel,  der medfører, at selskaber, hvis selvangivelsesfrist for et indkomstår udløber i den periode, hvor der skal ske indberetning til underskudsregisteret, kan vente med at indgive selvangivelse til  den 1. august i året efter indkomstårets udløb. Hermed opnås, at selskaberne mv. gives mulighed for at indberette selvangivelsesoplysninger for indkomståret 2014 i samme arbejdsgang som indberetning til underskudsregisteret indenfor den 10 måneders indberetningsperiode, som forventes at løbe senest fra oktober 2014. 

Konsekvenser af manglende rettidig indberetning

Såfremt indberetningen af fremførselsberettigede underskud til underskudsregisteret ikke sker rettidigt og digitalt, fortabes det ellers fremførselsberettigede underskud. Dermed er det kun underskud, der er indberettet rettidigt og korrekt til underskudsregisteret, som kan fradrages i den skattepligtige indkomst.

Der vil dog blive fastsat regler, som giver SKAT  bemyndigelse til at se bort fra overskridelsen af indberetningsfristen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. 

For så vidt angår pligten til at indberette skattefrie omstruktureringer, som har betydning for retten til underskudsfremførsel og –anvendelse, ses der ikke at være hjemmel i den nye regel til at sanktionere en manglende rettidig digital indberetning heraf.

Hold øje med de kommende regler om indberetningstidspunkt og krav til indberetningen 

Som nævnt vil der først senere blive fastsat regler om indberetningstidspunktet og -perioden samt de specifikke krav til indberetningen. Hvornår disse regler vil blive fastsat og offentliggjort vides endnu ikke. 

Da forventningen er, at indberetningsperioden vil starte i september eller oktober 2014, må det anses for sandsynligt, at disse regler vil blive offentliggjort senest i august 2014.  Når reglerne er gjort tilgængelige, vil Horten orientere om det.

Legal 500 anerkender Horten som førende advokathus

13. april 2018

Horten anerkendes som førende juridisk rådgiver inden for en lang række specialeområder. Samtidig udpeges 26 Horten-partnere som værende blandt landets bedste juridiske rådgivere.

Horten åbner eget tv-studie

11. april 2018

Video er et oplagt medie til at præsentere jura i øjenhøjde, og Horten har nu fået sit eget tv-studie.

Generationsskifte – pengetankreglen er fortsat en objektiv regel

9. april 2018

Skatterådet har i et nyt bindende svar bekræftet, at pengetankreglen også efter ændringen af ordlyden heraf pr. 1. juli 2017 er en objektiv regel.

Nye rankings fra Chambers

13. marts 2018

Chambers, som er den førende internationale guide til de bedste advokatfirmaer, placerer igen i år Horten blandt Danmarks bedste.

Unikt samarbejde mellem Horten og Symbion

5. februar 2018

Horten Advokatpartnerselskab indgår unikt samarbejde med Symbion og Accelerace, hvor vi stiller et team af jurister til rådighed for startup-virksomheder i kontorfællesskabet Horten CoLab.

Vi giver viden videre - forår 2018

10. januar 2018

I foråret 2018 har vi programsat over 40 seminarer, morgenmøder og kurser, hvor vores jurister sammen med eksterne eksperter giver den nyeste viden videre inden for deres fagområder. Der er nu åbent for tilmelding.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

8. januar 2018

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2017 og få genopfrisket din juridiske viden.

Ny managing partner

2. januar 2018

Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

Ny skattepraksis for refusion af tinglysningsafgift

21. august 2017

Ny skattepraksis giver mulighed for tilbagebetalingskrav i forbindelse med omdannelse af realkreditinstitutpantebreve til ejerpantebreve.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Højesteret stadfæster SKATs ret til at nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere beskæftiget med virksomhedsudvidelser

7. juli 2017

To nye domme fra Højesteret stadfæster, at SKAT kan nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere, der er beskæftiget med virksomhedsudvidelser, herunder virksomhedskøb, fusioner eller lignende.

Ny strategi for olie og gas i Nordsøen

4. juli 2017

En ny olie- og gasstrategi for den danske del af Nordsøen foreligger nu. Strategien er udarbejdet i et samarbejde mellem branchen, Energistyrelsen og GEUS og skal sikre en optimal udnyttelse af de danske ressourcer.

Ny vejledning om skattemæssige forhold i offentlige udbud

27. juni 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop udarbejdet en ny vejledning om, i hvilket omfang ordregiver kan inddrage skattemæssige forhold ved offentlige udbud.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

Fire nye specialistadvokater hos Horten

7. marts 2017

Horten har udpeget fire nye specialistadvokater med stærk brancheindsigt inden for henholdsvis miljø- og planret, energi- og forsyningsret, persondata og skatteret.

Ejendomsskatterne skal fremover inddrives af kommunerne

27. januar 2017

Fra 2. februar 2017 får kommunerne igen lov til selv at inddrive restancer på ejendomsskatter.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

2. januar 2017

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2016 og få genopfrisket din juridiske viden.

Horten rykker op i Tier 2 i 2017-udgaven af ITR World Tax

8. november 2016

I den netop offentliggjorte ITR World Tax 2017 – en velanset global guide til førende skatterådgivere, som omfatter både advokatfirmaer og revisionshuse – er Horten rykket en plads frem til en placering i Tier 2.

Horten bistår vpk packaging group med køb af peterson packaging

3. oktober 2016

Den belgiske emballageproducent VPK Packaging Group har i dag gennemført købet af den skandinaviske Peterson Packaging Group af Pemco A/S og Unitel A/S.

NETS tildeler aktier til ca. 2.500 medarbejdere

30. september 2016

NETS har i forbindelse med børsnoteringen tildelt i alt 400.000 aktier til ca. 2.500 medarbejdere som led i et generelt medarbejderaktieprogram. Horten har bistået.

Brexit: Hvilke juridiske konsekvenser får Storbritanniens farvel til EU?

28. juni 2016

Torsdag den 23. juni 2016 valgte den britiske befolkning at stemme Storbritannien ud af EU, hvilket vil medføre en række juridiske ændringer. Hos Horten holder vi et vågent øje med det politiske efterspil.

Tre seminarer om nødlidende virksomheder og konkursbehandling

30. marts 2016

Få indsigt i egne handlemuligheder både som virksomhedsleder og som kreditor og bliv opdateret på seneste retspraksis.

TOP 10: Her er årets mest læste juridiske nyheder på horten.dk

7. januar 2016

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

Momsfritagelse for forvaltningsydelser til investeringsforeninger og pensionskasser

2. december 2015

To nye styresignaler fra SKAT beskriver reglerne og proceduren for genoptagelse og tilbagesøgning af moms opkrævet i strid med EU-retten.

Horten bistår Arkitektgruppen med DKK 1,4 mia. joint venture med NREP

11. november 2015

Horten har bistået Arkitektgruppen A/S med etablering af et joint venture med Nordic Real Estate Partners til gennemførelsen af foreløbig to boligudviklingsprojekter i København.

Horten bistår Summit Partners med salget af Welltec aktier

27. oktober 2015

Den amerikanske private equity fond Summit Partners har solgt sin aktiepost på 26% i den danske olievirksomhed Welltec International til 7 Industries.

Horten opruster med to nye partnere

18. september 2015

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Jacob Møller Dirksen og Niclas Holst Sonne som equity partnere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.