Folketinget har den 23. januar 2014 vedtaget en lov, som har til formål at skære ned på mængden af sager, der ender i Højesteret. Man har derfor ændret mulighederne for at anke domme afsagt af Sø- og Handelsretten, ligesom man har ændret i kontrollen med henvisning af en sag fra byretten til landsretten. Loven træder i kraft den 1. februar 2014, og den finder som udgangspunkt anvendelse på afgørelser truffet efter denne dato.

Alle retssager starter som udgangspunkt i byretten, men nogle sager starter i Sø- og Handelsretten. Dette gælder blandt andet visse sager om nationale og internationale erhvervsforhold, konkurrenceloven, immaterialretlige forhold samt visse sager, hvor Forbrugerombudsmanden er part. Med den nye lov bliver mængden af specialområder udvidet.

I dag kan man frit anke en dom fra Sø- og Handelsretten til Højesteret, hvis sagen er startet i Sø- og Handelsretten. Den nye lov, som træder i kraft den 1. februar 2014, vil ændre herpå.

Udgangspunktet efter de nye regler er, at Sø- og Handelsrettens domme skal ankes til landsretten. Sø- og Handelsrettens domme vil kun kunne ankes direkte til Højesteret, hvis der foreligger særlige grunde, eller hvis sagen er principiel, hvilket betyder, at den skal have generel betydning for lignende sager eller være af væsentlig samfundsmæssig betydning.

Det er op til den enkelte part, om man vil anke til Højesteret, men det er i sidste ende Højesteret, som beslutter, om de vil behandle sagen.

Mere kontrol med henvisningen af sager fra byretten til landsretten

Når en sag starter i byretten, har parterne mulighed for at anmode byretten om at henvise sagen til behandling ved landsretten. Dette kan ske, hvis sagen er principiel.

Hidtil har det kun været byretten, som har vurderet, om en sag er egnet til at blive henvist til landsretten, og landsretten har derfor ikke haft indflydelse på beslutningen. Dette har også betydet, at parterne ikke har kunnet appellere byrettens beslutning om at henvise sagen.

Med den nye lov vil dette blive lavet om. Parterne vil dermed frit kunne appellere en byrets beslutning om at henvise sagen, ligesom landsretten af egen drift skal vurdere, om sagen er henvist korrekt. Hvis landsretten afviser henvisningen, kan parterne frit indbringe landsrettens afgørelse for Højesteret.

kontakt

Peter E. P. Gregersen

Partner