Retten til at blive glemt af søgemaskinerne

I den seneste tid har der været en del kritik af Google, fordi virksomheden har fjernet links til ”relevante” nyheder og informationer. Det er derfor vigtigt kort at ridse op, hvad EU-domstolen rent faktisk kom frem til i en sag om ”Retten til at blive glemt”. Søgemaskinerne skal som dataansvarlig foretage en konkret afvejning i hver sag, om hvorvidt et link skal fjernes.

I maj 2014 slog EU-Domstolen fast, at Google (og andre generelle søgemaskiner) er dataansvarlig, og at EU’s persondataregler også finder anvendelse på søgemaskiner. Derfor skal Google overholde den europæiske persondataret. 

Individer har (i nogle tilfælde) ret til at få slettet links til personlige oplysninger

EU-Domstolen udtalte dernæst, at individer har ret til at anmode søgemaskiner om at fjerne links til personlige oplysninger om dem, når disse oplysninger forekommer utilstrækkelige, irrelevante eller omfatter for meget i forhold til behandlingens formål.

Det betyder ikke, at individer i alle tilfælde har ret til at få fjernet oplysninger om sig selv, og derfor er ”Retten til at blive glemt” ikke uden undtagelser. Det kan f.eks. føre til, at oplysningerne ikke skal slettes på den hjemmeside, som der linkes til. Før man kan få fjernet links, der henviser til personlige oplysninger, skal der ske en afvejning af privatlivets fred og beskyttelsen af personoplysninger over for offentlighedens interesse i at have adgang til informationen, hvor hensynet til privatpersoner normalt vejer tungt.

EU’s ekspertudvalg (Artikel 29-gruppen) har vedtaget nogle generelle retningslinjer til implementeringen af EU-domstolens afgørelse vedrørende retten til at blive glemt. Her har gruppen udarbejdet 13 hovedkriterier, som skal fungere som et arbejdsredskab til behandling af klager. Det indgår f.eks. i afvejningen, om en person er ”offentlig” som f.eks. en politiker, om der er tale om en mindreårig, eller om der er tale om følsomme oplysninger, såsom religiøse holdninger eller lignende.

Søgemaskinerne skal foretage en konkret afvejning i hver sag

En ansvarlig for søgemaskinerne skal derfor som dataansvarlig foretage en konkret afvejning i hver sag af, hvorvidt et link skal fjernes. Google skal i den forbindelse som et privat selskab foretage afvejningen af, hvilke hensyn der vejer tungest i forhold til på den ene side offentlighedens interesse i oplysningerne og på den anden side hensynet til den enkelte person.