10. oktober 2013

Nyt lovforslag om skattefri sammen-lægning af vandforsyninger

Regeringen har fremsat et lovforslag, der vil muliggøre skattefri sammenlægning af skattefritagne vandforsyningsselskaber mv. med skattepligtige vandforsyningsselskaber mv.

FORMÅLET MED LOVFORSLAGET

Formålet med lovforslaget er at gøre det økonomisk mere attraktivt at etablere større enheder inden for vandsektoren. Det forventes hermed at kunne bidrage til en mere effektiv distribution af vand og dermed billigere vand til forbrugerne.

Med vandsektorloven blev der med virkning fra 1. januar 2010 samtidig indført skattepligt for de vandforsyninger mv., der blev omfattet af lovens regler. Samtidig indførtes regler om adgang til skattefri fusion af skattepligtige vandforsyninger for at understøtte mulighederne for en hensigts-mæssig strukturudvikling inden for vandsektoren. For yderligere at understøtte den ønskede strukturudvikling og effektivisering fremsættes det nye lovforslag, hvorved små, skattefri vandforsyninger mv. vil kunne sammenlægges skattefrit med store, skattepligtige vandforsyninger mv.

DE NUVÆRENDE REGLER

Vandforsyningsselskaber mv., der omfattes af vandsektorloven, er i henhold til reglerne i selskabs-skatteloven skattepligtige. Det drejer sig om større vandforsyninger, der leverer mindst 200.000 m3 vand årligt og forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme med vand. Spildevands-forsyningsselskaber omfattes også af skattepligten.

Vandforsyningsselskaber mv., der ikke opfylder disse krav, udgør såkaldt mindre vandforsyninger, der specifikt er undtaget fra skattepligt i henhold til selskabsskatteloven.

De ovenfor omtalte vandforsyningsselskaber kan være organiseret på flere forskellige måder, f.eks. som andelsselskaber, foreninger, interessentskaber eller kommanditselskaber. Er vandforsyningsselskabet organiseret som et aktie- eller anpartsselskab, er det i alle tilfælde skattepligtigt.

Når et skattefritaget vandforsyningsselskab mv. har ønsket at sammenlægge sin aktivitet med et skattepligtigt vandforsyningsselskab mv. ved overdragelse af alle aktiver og passiver – uden andet vederlag end at det modtagende skattepligtige vandforsyningsselskab mv. har overtaget forpligtelsen til forsyning med vand – har det i praksis haft uhensigtsmæssige skattemæssige konsekvenser. Det skyldes, at det modtagende skattepligtige vandforsyningsselskab mv. er blevet beskattet af værdien af den overførte aktivitet som et tilskud. Det modtagende skattepligtige vandforsyningsselskab mv. opnåede dog samtidig et afskrivningsgrundlag relateret til de overtagne aktiver, der kunne anvendes til at reducere den fremtidige beskatning. Ovenstående konsekvenser har Skatterådet bekræftet i en konkret sag, hvor et skattepligtigt og et skattefritaget vandværk fusionerede. 

DE NYE REGLER

De foreslåede regler vil gøre det muligt skattefrit at lægge et skattefritaget vandforsyningsselskab mv. sammen med et skattepligtigt vandforsyningsselskab mv. – også selvom der ikke ydes noget vederlag til ejerne af det ophørende skattefritagne vandforsyningsselskab mv. Herved undgås tilskudsbeskatning af det modtagende skattepligtige vandforsyningsselskab mv.

For at opretholde symmetri i beskatningen lægger lovforslaget op til, at det modtagende skattepligtige vandforsyningsselskab mv. som konsekvens af skattefriheden ved modtagelsen af aktiverne fratages muligheden for efterfølgende at kunne afskrive på de pågældende aktiver. I den skattemæssige åbningsbalance skal disse aktiver derfor opgøres til 0 kr.

Øvrige aktiver og passiver, der ikke ville give det modtagende skattepligtige vandforsyningsselskab mv. ret til afskrivning, medtages i åbningsbalancen til handelsværdien, medmindre der gælder særlige værdiansættelsesregler for det pågældende aktiv (f.eks. fast ejendom).

Hvis retten til afskrivning på de modtagne aktiver blev opretholdt, ville det modtagende skattepligtige forsyningsselskab mv. ifølge bemærkningerne til lovforslaget opnå en dobbelt skattemæssig fordel ved både skattefrihed ved modtagelsen og efterfølgende løbende afskrivningsret.

Det kan diskuteres, hvorvidt lovforslaget i den nuværende udformning opfylder det erklærede formål om at gøre det mere attraktivt at etablere større enheder inden for vandsektoren. Det forhold, at det modtagende forsyningsselskab mv. mister afskrivningsretten i relation til de overtagne aktiver indebærer, at der over tid reelt sker beskatning af handelsværdien af de modtagne afskrivningsberettigede aktiver, idet den manglende afskrivningsret forøger det fremtidige beskatningsgrundlag sammenlignet med en situation, hvor det modtagende forsyningsselskab havde haft en afskrivningsret baseret på handelsværdien af de modtagne aktiver.

Lovforslaget stiller dermed det modtagende selskab dårligere end ved overgang fra skattefri til skattepligtig vandforsyningsvirksomhed, hvor der i medfør af selskabsskattelovens § 5 D ville kunne afskrives med et beløb svarende til handelsværdien af aktiverne på tidspunktet for overgangen til skattepligt. Det ville f.eks. være tilfældet, hvis vandforsyningsselskabet mv. overskrider grænserne for at være en mindre vandforsyning og dermed overgår til skattepligtig virksomhed.

IKRAFTTRÆDEN OG VEDTAGELSE

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2014 med virkning for sammenlægninger, der sker pr. 1. januar 2014 eller senere, hvis lovforslaget vedtages.

Lovforslaget forventes 1. behandlet den 10. oktober 2013.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

Legal 500 anerkender Horten som førende advokathus

13. april 2018

Horten anerkendes som førende juridisk rådgiver inden for en lang række specialeområder. Samtidig udpeges 26 Horten-partnere som værende blandt landets bedste juridiske rådgivere.

Horten åbner eget tv-studie

11. april 2018

Video er et oplagt medie til at præsentere jura i øjenhøjde, og Horten har nu fået sit eget tv-studie.

Generationsskifte – pengetankreglen er fortsat en objektiv regel

9. april 2018

Skatterådet har i et nyt bindende svar bekræftet, at pengetankreglen også efter ændringen af ordlyden heraf pr. 1. juli 2017 er en objektiv regel.

Nye rankings fra Chambers

13. marts 2018

Chambers, som er den førende internationale guide til de bedste advokatfirmaer, placerer igen i år Horten blandt Danmarks bedste.

Unikt samarbejde mellem Horten og Symbion

5. februar 2018

Horten Advokatpartnerselskab indgår unikt samarbejde med Symbion og Accelerace, hvor vi stiller et team af jurister til rådighed for startup-virksomheder i kontorfællesskabet Horten CoLab.

Vi giver viden videre - forår 2018

10. januar 2018

I foråret 2018 har vi programsat over 40 seminarer, morgenmøder og kurser, hvor vores jurister sammen med eksterne eksperter giver den nyeste viden videre inden for deres fagområder. Der er nu åbent for tilmelding.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

8. januar 2018

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2017 og få genopfrisket din juridiske viden.

Ny managing partner

2. januar 2018

Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

Ny skattepraksis for refusion af tinglysningsafgift

21. august 2017

Ny skattepraksis giver mulighed for tilbagebetalingskrav i forbindelse med omdannelse af realkreditinstitutpantebreve til ejerpantebreve.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Højesteret stadfæster SKATs ret til at nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere beskæftiget med virksomhedsudvidelser

7. juli 2017

To nye domme fra Højesteret stadfæster, at SKAT kan nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere, der er beskæftiget med virksomhedsudvidelser, herunder virksomhedskøb, fusioner eller lignende.

Ny strategi for olie og gas i Nordsøen

4. juli 2017

En ny olie- og gasstrategi for den danske del af Nordsøen foreligger nu. Strategien er udarbejdet i et samarbejde mellem branchen, Energistyrelsen og GEUS og skal sikre en optimal udnyttelse af de danske ressourcer.

Ny vejledning om skattemæssige forhold i offentlige udbud

27. juni 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop udarbejdet en ny vejledning om, i hvilket omfang ordregiver kan inddrage skattemæssige forhold ved offentlige udbud.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

Fire nye specialistadvokater hos Horten

7. marts 2017

Horten har udpeget fire nye specialistadvokater med stærk brancheindsigt inden for henholdsvis miljø- og planret, energi- og forsyningsret, persondata og skatteret.

Ejendomsskatterne skal fremover inddrives af kommunerne

27. januar 2017

Fra 2. februar 2017 får kommunerne igen lov til selv at inddrive restancer på ejendomsskatter.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

2. januar 2017

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2016 og få genopfrisket din juridiske viden.

Horten rykker op i Tier 2 i 2017-udgaven af ITR World Tax

8. november 2016

I den netop offentliggjorte ITR World Tax 2017 – en velanset global guide til førende skatterådgivere, som omfatter både advokatfirmaer og revisionshuse – er Horten rykket en plads frem til en placering i Tier 2.

Horten bistår vpk packaging group med køb af peterson packaging

3. oktober 2016

Den belgiske emballageproducent VPK Packaging Group har i dag gennemført købet af den skandinaviske Peterson Packaging Group af Pemco A/S og Unitel A/S.

NETS tildeler aktier til ca. 2.500 medarbejdere

30. september 2016

NETS har i forbindelse med børsnoteringen tildelt i alt 400.000 aktier til ca. 2.500 medarbejdere som led i et generelt medarbejderaktieprogram. Horten har bistået.

Brexit: Hvilke juridiske konsekvenser får Storbritanniens farvel til EU?

28. juni 2016

Torsdag den 23. juni 2016 valgte den britiske befolkning at stemme Storbritannien ud af EU, hvilket vil medføre en række juridiske ændringer. Hos Horten holder vi et vågent øje med det politiske efterspil.

Tre seminarer om nødlidende virksomheder og konkursbehandling

30. marts 2016

Få indsigt i egne handlemuligheder både som virksomhedsleder og som kreditor og bliv opdateret på seneste retspraksis.

TOP 10: Her er årets mest læste juridiske nyheder på horten.dk

7. januar 2016

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

Momsfritagelse for forvaltningsydelser til investeringsforeninger og pensionskasser

2. december 2015

To nye styresignaler fra SKAT beskriver reglerne og proceduren for genoptagelse og tilbagesøgning af moms opkrævet i strid med EU-retten.

Horten bistår Arkitektgruppen med DKK 1,4 mia. joint venture med NREP

11. november 2015

Horten har bistået Arkitektgruppen A/S med etablering af et joint venture med Nordic Real Estate Partners til gennemførelsen af foreløbig to boligudviklingsprojekter i København.

Horten bistår Summit Partners med salget af Welltec aktier

27. oktober 2015

Den amerikanske private equity fond Summit Partners har solgt sin aktiepost på 26% i den danske olievirksomhed Welltec International til 7 Industries.

Horten opruster med to nye partnere

18. september 2015

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Jacob Møller Dirksen og Niclas Holst Sonne som equity partnere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.