Forsvaret (FMT) indgik i 1998 aftale om levering af IT-systemet DACCIS (Danish Army Command & Control Information System). I 2007 indgik FMT og leverandøren af DACCIS en aftale om gennemførelse af fase 2 i DACCIS-projektet.

I den forbindelse fastsatte parterne en milepæl, hvor en "Operation Capability"-test skulle kunne gennemføres ("milepæl OC"). Parterne aftalte, at FMT var berettiget til at hæve kontrakten, ”såfremt den aftalte dato for godkendelse af milepæl OC overskrides”. Hvis FMT ophævede kontrakten efter denne bestemmelse, havde FMT desuden krav på at få de betalte omkostninger til DACCIS-systemet tilbage fra leverandøren.

MIP Block 2

Den 25. februar 2008 ophævede FMT kontrakten med henvisning til, at leverandøren ikke havde gennemført de aftalte tests af programdelen "MIP Block 2" i forbindelse med OC-testen. Samtidig rejste FMT krav om tilbagebetaling af det vederlag, som hidtil var blevet betalt.

Leverandøren var af den opfattelse, af ophævelsen var uberettiget. Leverandøren gjorde blandt andet gældende, at parterne – i hvert fald efter leverandørens opfattelse – havde aftalt, at MIP Block 2 alligevel ikke skulle indgå i OC-testen.

FMT anlagde sag ved Sø- og Handelsretten med påstand om, at leverandøren skulle tilbagebetale de i alt 154.252.666 kr., som hidtil var blevet betalt til leverandøren.

Leverandøren påstod heroverfor, at ophævelsen havde været uberettiget, og at det var leverandøren, der var berettiget til erstatning.

Sø- og Handelsretten gav i 2010 leverandøren medhold. Sø- og Handelsretten lagde til grund, at der mellem parterne var indgået en aftale om, at testen af MIP Block 2 ikke skulle indgå i OC milepæl-testen. På den baggrund blev FMT dømt til at betale knap 40 mio. kr. i erstatning samt sagsomkostninger til leverandøren.

Højesterets dom

FMT indbragte Sø- og Handelsrettens dom for Højesteret, som den 25. april 2013 har afsagt dom i sagen.

Højesteret finder i modsætning til Sø- og Handelsretten, at det ikke kan lægges til grund, at det var aftalt, at MIP Block 2 skulle udgå af OC milepæl-testen.

På denne baggrund når Højesteret frem til, at milepæl OC ikke er bestået, og at FMTs ophævelse af kontrakten derfor var berettiget. På basis heraf blev leverandøren pålagt at tilbagebetale 187.100.783 kr. til FMT samt at betale ikke mindre end 12.900.751 kr. i sagsomkostninger.

Hortens kommentarer til dommen

Det er ikke usædvanligt, at der i store IT-projekter bliver ændret på aftalte specifikationer, efter leveranceaftalen er indgået. Det sker undertiden på ordregiverens initiativ og undertiden på leverandørens initiativ.

Denne sag blev afgjort på, om det kunne bevises, at FMT havde accepteret ikke at lade et bestemt element af leverancen omfatte af en milepæls-test. Uanset de meget betydelige konsekvenser for leverandøren lod Højesteret sig ikke overbevise af bevisførelsen på dette punkt.

Sagen demonstrerer på den baggrund vigtigheden af, at der løbende er klarhed over, hvad der præcist er aftalt mellem parterne. Det er selvfølgelig ikke mindst væsentligt i forhold til de juridisk set helt centrale aspekter af en IT-leverance som for eksempel hvilke bestanddele, der skal indgå i afleverings- og driftstests.

Sagen demonstrerer også, at det er en for ordregiveren meget effektiv beføjelse, når det er aftalt, at ordregiveren kan kræve vederlaget for IT-systemet tilbagebetalt i tilfælde af, at IT-leveranceaftalen ophæves. Leverandører af IT-systemer gør nok klogt i at tage Højesterets dom i denne sag som udtryk for, at de danske domstole ikke vil vige tilbage for at lade en sådan beføjelse for ordregiveren få fuld gennemslagskraft.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Michael Goeskjær

Partner

Mads Nygaard Madsen

Partner