Baggrund

Med henblik på at indarbejde Vækstplanens tiltag i relation til erhvervsobligationer som en alternativ finansieringskilde til små og mellemstore virksomheder (såkaldte "SMV'ere"), er der den 28. maj sendt et lovforslag i høring. Den endelig lov, som primært medfører ændringer i lov om finansiel virksomhed, vil træde i kraft den 1. januar 2014.

Refinansieringsregister

Med lovforslaget introduceres muligheden for, at pengeinstitutter kan overdrage til eje (på engelsk: True Sale) lån og kreditter ydet til erhvervsvirksomheder eller erhvervsmæssig virksomhed til en berettiget enhed. Den berettigede enhed kan enten være et formålsbestemt selskab (på engelsk: Special Purpose Vehicle), et andet pengeinstitut, et forsikringsselskab eller en firmapensionskasse. Overdragelsen skal hos det overdragende institut registreres i et såkaldt refinansieringsregister, der indeholder oplysninger om hvert enkelt af de overdragne aktiver. Den nærmere udformning af refinansieringsregistret vil blive særskilt reguleret i en bekendtgørelse.

Til finansiering af overdragelsen – og erlæggelsen af overdragelsessummen fra den berettigede enhed til det oprindelige pengeinstitut – lægges der i forslaget op til, at der kan udstedes værdipapirer med sikkerhed i puljen af de pågældende aktiver, der er overdraget. Der kan således ikke stilles sikkerhed i enkelte aktiver. Administrationen af aktiverne kan stadig udføres af det oprindelige pengeinstitut.

Effekten af strukturen vil være, at pengeinstitutterne ikke eksponeres overfor de pågældende erhvervsudlån, idet disse frasælges til en berettiget enhed. Der skabes således større incitament for pengeinstitutterne til at etablere lån til erhvervslivet – såfremt der skabes et marked for strukturen.

Lovforslaget indeholder et objektivt ansvar for pengeinstituttet i forhold til obligationsdokumentationen for værdipapirerne udstedt af den berettigede enhed. Formålet er at skabe incitament for pengeinstituttet til at give korrekt og ikke misvisende oplysninger om aktiverne videre til den berettigede enhed til brug for udarbejdelse af obligationsdokumentationen. Således vil den afledte effekt være, at pengeinstituttet ikke alene overdrager engagementer med høj risiko, idet spreadet for obligationerne dermed vil stige– og overdragelsessummen falde.

Repræsentanter

Med lovforslaget indføres også muligheden for at benytte repræsentanter for obligationskøberne. Repræsentanten skal registreres hos Finanstilsynet. Tiltaget er inspireret af engelsk ret, hvor man benytter sig af trustees, og norsk ret, hvor Norsk Tillitsmann har funktion som obligationsejernes repræsentant.

Repræsentantens opgave bliver at varetage obligationsejernes interesser overfor udstederen af værdipapiret, herunder håndhæve og fuldbyrde obligationsejernes krav mod udstederen, varetage obligationsejernes aktiver i overensstemmelse med obligationsvilkårene, anlægge søgsmål på vegne af obligationsejerne og repræsentere obligationsejerne ved udsteders eventuelle konkurs.

Udover en række administrative opgaver vil det også være muligt for repræsentanten at modtage pant på vegne af de til enhver tid værende indehavere af obligationerne og udøve de beføjelser, som almindeligvis tilkommer en panthaver.

Repræsentanter er ofte anvendt i danske obligationsudstedelser med den retsusikkerhed, der hidtil har været. Tiltaget er derfor kærkomment, idet retstilstanden nu bliver langt mere klar og tydelig, og derfor også mere anvendelig.