Sommerferien står for døren, og i den forbindelse er der i år god grund til at tro, at et historisk stort antal danskere vil forsøge at tjene lidt ekstra lommepenge til ferien ved at leje deres lejemål ud til udenlandske turister, mens de pågældende lejere selv er på ferie.

Tjenester som Airbnb.com m.fl. gør det således let at fremudleje private lejemål på dagsbasis, så turister kan vælge at bo i private lejemål, frem for på hotel.

Fremudleje af lejemål til turister er imidlertid som altovervejende hovedregel ikke tilladt, hvis udlejeren er lejer i et alment boligselskab.

Således følger det af almenlejelovens § 79, stk. 2, at lejeren ikke uden udlejerens samtykke må overlade brugen af det lejede eller nogen del deraf til andre end medlemmer af sin husstand – medmindre andet følger af almenlejelovens §§ 64 og 65.

Situationer, hvor fremleje lovligt kan finde sted

Almenlejelovens § 64 giver mulighed for, at en lejer kan fremudleje et eller flere værelser i sit lejemål, mens den pågældende selv bor i lejemålet. Dette vil imidlertid kun yderst sjældent være tilfældet i relation til de lejligheder, som udbydes til leje gennem f.eks. Airbnb.com. Tjenester som Airbnb.com er således baseret på en tanke om, at man kan bo privat som et alternativ til at bo på hotel, og det indebærer i sagens natur, at "hotelgæsten" normalt vil forvente at have lejemålet for sig selv.

Almenlejelovens § 65 indeholder en beskrivelse af de situationer, hvor man som almen lejer kan fremudleje hele sit lejemål, uden at man samtidig selv bor i lejemålet. Lejeren har i medfør af almenlejelovens § 65, stk. 1 ret til at fremleje hele boligen i indtil 2 år, når lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende.

Muligheden for at fremudleje hele boligen er således forbeholdt nogle helt særlige tilfælde. Man kan derfor ikke få tilladelse til at fremudleje sit lejemål, blot fordi man skal på en (længere) sommerferie, eller fordi man har et sommer- eller kolonihavehus, som man opholder sig i over sommeren.

Selv i de situationer, hvor en lejer opfylder kriterierne i almenlejelovens §§ 64 eller 65 for at fremudleje lejemålet helt eller delvist, så følger det af almenlejelovens § 66, at fremlejeaftaler altid skal indgås skriftligt. Lejeren skal blandt andet inden fremlejeperiodens begyndelse give udlejeren kopi af fremlejeaftalen. Det vil i de tilfælde, hvor lejemålet udlejes i ganske korte perioder, f.eks. nogle døgn eller uger, næppe være praktisk muligt for lejeren at sikre sig udlejerens forudgående samtykke i hvert enkelt tilfælde.

Dertil kommer, at det efter vores vurdering vil være i strid med boligreguleringsloven, hvis man som lejer fremudlejer sin bolig til midlertidig benyttelse, idet boligreguleringsloven opstiller et krav om, at boliger udlagt som helårsboliger også skal benyttes som sådan, medmindre kommunalbestyrelsen giver tilladelse til, at boligen anvendes til andet.

Denne fortolkning af boligreguleringslovens regler er blevet mundtligt bekræftet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Hvad gør jeg som udlejer, hvis en lejer fremudlejer sit lejemål i strid med lovgivningen?

Hvis du som udlejer får mistanke om, at der er etableret et fremlejeforhold i et lejemål, uden at du har givet tilladelse dertil, anbefaler vi, at du i første omgang henvender dig på lejemålets adresse, med henblik på at finde ud af, hvem der opholder sig i lejemålet.

Hvis du ikke ved en sådan henvendelse kan få afkræftet din mistanke om ulovlig fremleje, så kan du vælge at gøre indsigelse mod fremlejeforholdet. Du skal være opmærksom på, at der gælder nogle formkrav til din indsigelse, idet det f.eks. skal fremgå af indsigelsen, hvad konsekvensen vil være, hvis fremlejeforholdet fortsætter trods din indsigelse.

Hvis du har gjort indsigelse mod et etableret fremlejeforhold, og fremlejeforholdet alligevel fortsætter, kan du ophæve lejemålet til øjeblikkelig fraflytning.