Når retten modtager en stævning, skal retten forkynde den for den sagsøgte. Folketinget har netop vedtaget nye og mere moderne regler om, hvordan forkyndelse kan ske.

Reglerne om forkyndelse i retsplejelovens kapitel 17 (§§ 153-165) har ikke været revideret siden 1972. Derfor nedsatte man i 2009 en arbejdsgruppe, som skulle komme med forslag til, hvordan man kunne effektivisere reglerne om forkyndelse. Arbejdsgruppens arbejde har medført en modernisering af reglerne, hvor man blandt andet har indført to nye former for forkyndelse, ligesom der nu er kommet regler om forkyndelse for selskaber, fonde mv.

Man har med loven også givet retterne og politiet mulighed for at kunne sende påmindelser via sms eller e-mail til personer, som skal møde i retten.

To nye former for forkyndelse over for fysiske personer

Den første nye forkyndelsesform er telefonforkyndelse. Denne indebærer, at forkyndelse kan ske over telefonen til den sagsøgte. Dette er en metode, som med fordel kan anvendes ved kortere dokumenter, og den kan således være med til at effektivisere forkyndelsesprocessen.

Den anden nye forkyndelsesform er den såkaldte forenklede digitale forkyndelse. Her sendes meddelelsen til den sagsøgtes digitale postkasse, som anvendes til sikker digital kommunikation med det offentlige (fx via borger.dk), hvorefter forkyndelse anses for sket, når den sagsøgte åbner meddelelsen.

Der findes allerede regler om digital forkyndelse. Disse indebærer, at meddelelsen kan sendes digitalt (fx via e-mail) til den sagsøgte, men selve forkyndelsen sker først, når den sagsøgte har bekræftet meddelelsen via sin digitale signatur eller ved en underskrevet kopi af meddelelsen.

De nye regler om telefonforkyndelse træder i kraft den 1. juli 2013. For reglerne om både digital og forenklet digital forkyndelse gælder, at det er justitsministeren, som bestemmer, hvornår reglerne træder i kraft. Det vides endnu ikke, hvornår dette sker.

Selvom der er blevet indført mere moderne regler på området, vil de traditionelle forkyndelsesmåder – brev, post og stævningsmand – fortsat bestå.

Nye regler om forkyndelse over for selskaber, fonde mv.

Der har ikke tidligere eksisteret regler om forkyndelse for selskaber, fonde mv., og der har derfor i visse situationer hersket usikkerhed om, hvordan og over for hvem forkyndelse skulle ske.

Der er nu kommet nye regler, som betyder, at det er muligt at forkynde en stævning over for et selskab ved brug af brev, post eller stævningsmand. Forkyndelse kan ske over for en person, som har et vist ansvar for selskabet (fx et direktionsmedlem), ligesom forkyndelse kan ske over for selskabets ansatte, som opholder sig på det sted, hvor selskabet drives.

De nye regler om forkyndelse for selskaber, fonde mv. træder i kraft den 1. juli 2013.

Det er værd at bemærke, at de nye regler om telefonforkyndelse ikke kommer til at gælde i forhold til selskaber. Derimod vil reglerne om digital og forenklet digital forkyndelse kunne anvendes, når justitsministeren har bestemt, at de skal træde i kraft.

kontakt

Peter E. P. Gregersen

Partner