Lovforslag medfører væsentlige ændringer i VE-loven

Som konsekvens af energiaftalen fra 2012's mål om opstilling af 500 MW kystnære vindmøller har energiministeren den 6. februar 2012 fremsat lovforslag l135, der ændrer i både køberets- og værditabsordningen og væsentligt ændrer subsidieberegningen for leveret el fra vindmøller.

Baggrunden for lovforslaget

Da energiaftalen den 22. marts 2012 blev forhandlet færdigt, og der var enighed om, at der skulle udbydes 500 MW kystnære vindmøller, udskød folketinget beslutningen om de økonomiske rammer for projektet, til de bedst egnede områder var screenede af Havvindmølleudvalget.

De bedst egnede områder er nu udpeget, og det er blevet besluttet, at opførelsen af de 500 MW kystnære vindmøller skal etableres gennem udbudsproceduren, der også er gældende for anlæg af visse havvindmølleparker. De væsentligste udbudskriterier ventes at være lave anlægs- og driftsomkostninger samt kommunal opbakning.

50 MW af de kystnære vindmøller er reserveret til forsøgsprojekter.

Som følge heraf har Energiminister Martin Lidegaard fremsat lovforslaget L135, der, hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form, dels fastsætter rammerne for udbuddet af de kystnære vindmøller, men som også ændrer retsstillingen materielt for øvrige nye vindmølleprojekter.

Ændringer i værditabs- og køberetsordningen

Selvom kystnære vindmøller etableres efter udbudsproceduren, er projekterne stadig omfattet af både værditabs- og køberetsordningen.

Det vil i praksis sige, at der ved kystnære vindmølleprojekter skal udbydes 20 procent ejerandele til lokalbefolkningen. Endvidere vil det være muligt at få 1 øre/kWh i pristillæg, hvis mindst 30 % af ejerandelene er ejet af lokale. Lovforslaget inciterer således til yderligere lokalt ejerskab af de kystnære vindmølleprojekter, og giver i tillæg hertil bedre vilkår for udbuddet i form af længere udbudsperiode og sikring af en bedre oplysning om udbuddet.

Projekterne er samtidigt omfattet af værditabsordningen, hvorefter den der ved opstilling af en eller flere vindmøller forårsager værditab på beboelsesejendom, skal erstatte ejeren af beboelsesejendommen det lidte værditab.

Det skal bemærkes, at havvindmøller etableret efter udbudsproceduren stadig ikke omfattes af hverken køberets- eller værditabsordningen.

Ændringer i beregningen af pristillæg

Først og fremmest ændres beregningsmetoden, så støtten gives i overensstemmelse med vindmøllens elproduktion. Ved beregning efter lovforslaget vægter antallet af fuldlasttimer nu 30 %, mens vindmøllens rotorareal vægter 70 % i beregningsgrundlaget.

Pristillægget til kystnære vindmøller og vindmøller opstillet på land udgør 25 øre/kWh dog således, at den afregnede elpris maksimalt kan udgøre 58 øre/kWh. Dette er gældende for landvindmøller i medfør af en tidligere lov, men vil nu også være gældende for kystnære vindmøller. Som ovenfor nævnt er det dog muligt for kystnære vindmølleprojekter at opnå ekstra støtte på 1 øre/kWh, hvis mindst 30 % af ejerandelene er ejet af lokale borgere eller virksomheder.

Endeligt er ejere af husstandsmøller sikret en fast afregningspris på 250 øre/kWh for overskudsproduktionen af el i 20 år.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner