21. februar 2013

Bestyrelsesmedlemmer ikke personligt erstatningsansvarlige for sagsomkostninger

Højesteret har i en ny dom taget stilling til et principielt spørgsmål, der har interesse for bestyrelsesmedlemmer i selskaber og foreninger samt for ansvarsforsikringsselskaber. Højesteret har i dommen fastslået, at en bestyrelsesformand og et andet bestyrelsesmedlem ikke var personligt erstatningsansvarlige for sagsomkostningerne til modparten, som en grundejerforening var blevet pålagt at betale efter at have tabt en retssag ved både byretten og landsretten.

Generelt om bestyrelsesansvar i grundejerforeninger

Udgangspunktet er, at et medlem af en bestyrelse i en grundejerforening kan holdes erstatningsansvarlig for en retsstridig og tabsforvoldende disposition, hvis dispositionen er foretaget forsætligt eller uagtsomt. Hvad, det nærmere dækker over, afhænger af de pligter, der påhviler bestyrelsesmedlemmerne i grundejerforeningen, samt en konkret vurdering af sagens omstændigheder.

Bestyrelsen i en grundejerforening har pligt til at handle i foreningens interesse. Grundejerforeninger driver normalt ikke erhvervsvirksomhed, ligesom bestyrelsesmedlemmer vælges blandt foreningens medlemmer, hvorfor bestyrelsen ikke udgør et egentligt professionelt organ. På grund af karakteren og sammensætningen af en bestyrelse i en grundforening er udgangspunktet derfor, at bestyrelsen har en ganske bred margin for fejlskøn, hvis bestyrelsen har disponeret ud fra et rimeligt beslutningsgrundlag.

Sagens omstændigheder

Sagen handlede om, hvorvidt to bestyrelsesmedlemmer var personligt erstatningsansvarlige over for en kommune og et ministerium for en retssags sagsomkostninger, som var blevet pålagt en grundejerforening, hvori begge var bestyrelsesmedlemmer.

Grundejerforeningen havde lagt sag an mod en kommune og et ministerium, blandt andet med påstand om, at kommunen skulle anerkende, at kommunens beslutning vedrørende et projekt om kystbeskyttelse i Skodsborg var ugyldig. Desuden ville grundejerforeningen have, at ministeriet skulle anerkende, at ministeriets stadfæstelse af Kystdirektoratets tilladelse til projektet var ugyldig.

I byretten blev kommunen og ministeriet frifundet, og grundejerforeningen blev pålagt at betale 150.000 kr. i sagsomkostninger til hver af de sagsøgte. Østre Landsret stadfæstede byrettens dom og pålagde grundejerforeningen at betale omkostninger for landsretten med i alt 120.000 kr. til ministeriet og 80.000 kr. til kommunen.

Grundejerforeningen kunne dog ikke betale disse sagsomkostninger, hvorfor kommunen i stedet sagsøgte grundejerforeningens bestyrelsesformand og et andet bestyrelsesmedlem. Kommunens overordnede synspunkt var, at de to bestyrelsesmedlemmer var personligt erstatningsansvarlige, fordi de havde sørget for, at grundejerforeningen ankede sagen, velvidende at foreningen næppe ville være i stand til at betale sagsomkostningerne, hvis sagen blev tabt.

Bestyrelsesformanden og bestyrelsesmedlemmet blev i byretten og landsretten frifundet for at betale de sagsomkostninger, der var tilkendt ved byretten, imens de ved begge instanser blev dømt til at betale de sagsomkostninger, som var tilkendt ved landsretten. Sagen blev herefter anket til Højesteret.

Højesterets afgørelse

Højesteret ændrede landsrettens dom og frifandt begge bestyrelsesmedlemmer for hele kravet.

I sin begrundelse lægger Højesteret først til grund, at det måtte have stået bestyrelsesmedlemmerne klart, at grundejerforeningen ikke ville være i stand til at betale sagsomkostningerne, hvis sagen blev anket og tabt, som det skete.

Imidlertid var der ikke grundlag for et personligt erstatningsansvar, blandt andet fordi bestyrelsen havde anket sagen efter råd fra grundejerforeningens advokat. Højesteret bemærkede også i sine præmisser, at der ikke i en sag som den foreliggende var hjemmel i retsplejeloven til at kræve sikkerhed for sagsomkostninger, uanset om sagsøgeren/appellanten (grundejerforeningen) er økonomisk usolid, hvorfor det ikke var ansvarspådragende for bestyrelsen at undlade at sikre, at grundejerforeningen kunne betale sagsomkostninger til modparterne i tilfælde af, at sagen blev tabt.

Horten bemærker

Dommen er interessant, fordi den berører en problemstilling, der ganske ofte opstår i praksis. Det er nemlig spørgsmålet om, hvorvidt et selskab eller en forening – uden risiko for et personligt erstatningsansvar for direktionen eller bestyrelsen over for den sagsøgte – kan anlægge retssag, selvom det står klart, at selskabet eller foreningen ikke kan betale sagsomkostningerne til modparten, hvis man taber sagen.

Det kan ikke ud fra dommen udledes, at det altid vil være tilfældet, men dommen illustrerer, at der skal ganske meget til, før beslutningstagerne i et selskab eller en forening kan holdes personligt ansvarlige for de pålagte sagsomkostninger. Det indgår dog som et væsentligt moment, om der inden sagsanlægget er indhentet juridisk rådgivning, og om der herved er skabt et rimeligt grundlag for at antage, at sagen, der anlægges, med en vis sandsynlighed kan vindes. Hvor store vinderchancerne skal være, kan dog ikke siges generelt. Det kan ikke direkte udledes af Højesterets dom, men der kan fremføres gode argumenter for, at et sagsanlæg nærmest skal være åbenbart grundløst, før der kan blive tale om et personligt erstatningsansvar for bestyrelsen eller direktionen, hvis man taber sagen.

Læs Højesterets dom...

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

Legal 500 anerkender Horten som førende advokathus

13. april 2018

Horten anerkendes som førende juridisk rådgiver inden for en lang række specialeområder. Samtidig udpeges 26 Horten-partnere som værende blandt landets bedste juridiske rådgivere.

Horten åbner eget tv-studie

11. april 2018

Video er et oplagt medie til at præsentere jura i øjenhøjde, og Horten har nu fået sit eget tv-studie.

Nye rankings fra Chambers

13. marts 2018

Chambers, som er den førende internationale guide til de bedste advokatfirmaer, placerer igen i år Horten blandt Danmarks bedste.

Chambers udnævner Horten som ekspert inden for grønlandske forhold

21. februar 2018

Det anerkendte internationale rankingbureau Chambers har placeret Horten som et af landets førende advokatfirmaer med ekspertise inden for grønlandske forhold.

Nye standardvilkår i byggeriet på vej

8. februar 2018

Siden 2015 har repræsentanter for byggeriets parter forhandlet om nye standardvilkår i AB-udvalget, og den 2. februar 2018 blev forslag til nye AB 18 og ABR 18 sendt i høring. Høringsudkastene løfter sløret for de nye standardvilkår, der forventes vedtaget i maj 2018.

Unikt samarbejde mellem Horten og Symbion

5. februar 2018

Horten Advokatpartnerselskab indgår unikt samarbejde med Symbion og Accelerace, hvor vi stiller et team af jurister til rådighed for startup-virksomheder i kontorfællesskabet Horten CoLab.

Sådan forholder regressøger sig, når skadevolder er gået konkurs eller ikke kan betale

26. januar 2018

Den skadelidte har ofte flere muligheder for søge regres, når skadevolder ikke kan betale erstatningskravet. Vi gennemgår en række af mulighederne.

Højesteret: Bestyrelse erstatningsans­varlig for videreførelse af retssag

22. januar 2018

Højesteret stadfæster: Bestyrelsen i et selskab er erstatningsansvarlig for beslutningen om at videreføre en retssag på et tidspunkt, hvor selskabet ikke længere havde råd til at kunne betale eventuelle omkostninger til modparten.

Fire nye partnere

16. januar 2018

Horten har optaget advokaterne Christian Tullberg, Kristoffer Westberg, Christina Steen og Niels Jørgen Oggesen som partnere.

Vi giver viden videre - forår 2018

10. januar 2018

I foråret 2018 har vi programsat over 40 seminarer, morgenmøder og kurser, hvor vores jurister sammen med eksterne eksperter giver den nyeste viden videre inden for deres fagområder. Der er nu åbent for tilmelding.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

8. januar 2018

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2017 og få genopfrisket din juridiske viden.

Ny managing partner

2. januar 2018

Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

Selvbeskadigelse er (stadig) ikke en produkt­skade i produkt­ansvars­retlig forstand

21. september 2017

Højesteret har ved dom af 13. september 2017 frifundet en producent af skibsmotorer for erstatningsansvar for rederis tab som følge af slidskader på skibsmotorerne.

Danmark tiltræder værnetings­­aftale­­konventionen

14. september 2017

En lovændring pr. 1. juli 2017 betyder, at Danmark tiltræder Haagerkonventionen af 30. juni 2005 om værnetingsaftaler. Vi ser nærmere på lovændringen og dens konsekvenser for danske parter.

Hvem har ansvaret, når banken krakker?

11. september 2017

I kølvandet på finanskrisens mange bank-krak oprettede staten Finansiel Stabilitet, som skulle afvikle de krakkede banker og rejse erstatningskrav. Vi gennemgår et udpluk af de første domme i banksagerne.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

Komponent­leverandør vinder langvarig voldgiftssag

23. august 2017

Horten har ført og vundet en omfattende international voldgiftssag for Bollfilter Nordic ApS. Bollfilter Nordic ApS er del af den tyske BOLL & KIRCH Filterbau GmbH koncern, der er blandt verdens førende leverandører af filtreringsløsninger, herunder til den maritime industri.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Det baltiske gasprojekt fortsætter

26. juli 2017

Fase 1 i Open Season 2017, der sluttede den 24. juli 2017, har vist, at der er en tilstrækkelig efterspørgsel efter gastransport, og det baltiske gasprojekt kan derfor fortsætte.

Nye regler om syn og skøn

10. juli 2017

Den 1. juli 2017 trådte de nye regler om syn og skøn i retssager i kraft. Læs her om de væsentligste ændringer, som de nye regler medfører.

Landsretten stadfæster afgørelse om forældelse af krav i rådgivningssag

7. juli 2017

Landsretten stadfæstede i juni 2017 en dom fra byretten, hvorefter et krav mod rådgiver var forældet.

Voldgiftsret afgør første principielle sag om brug af MgO-plader i byggerier

23. juni 2017

En for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg nedsat voldgiftsret har afsagt kendelse i den første principielle sag om brugen af MgO-plader i byggerier i Danmark.

Højesteret afsiger dom om fuld erstatning for ekspropriation af jord

18. maj 2017

Højesteret har i en nyligt afsagt dom fraveget udgangspunktet for udmåling af erstatning for ekspropriation af et jordareal med råstoffer.

Skjulte videooptagelser førte ikke til nedsættelse af erhvervsevnetab

26. april 2017

Højesteret har afsagt dom om, hvorvidt et forsikringsselskabs videooptagelser af en skadelidt kunne danne grundlag for, at Ankestyrelsen nedsatte skadelidtes erhvervsevnetab.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

Horten opruster med to nye partnere

4. januar 2017

Horten har pr. 1. januar 2017 optaget advokaterne Lars Lüneborg og Julie Arnth Jørgensen som partnere.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

2. januar 2017

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2016 og få genopfrisket din juridiske viden.

Konkurrenceret – nye danske regler for erstatningssager er vedtaget

1. december 2016

Reglerne betyder, at det bliver lettere at rette erstatningskrav mod karteldeltagerne, fx for kunder, der har betalt overpriser for deres varer, fordi leverandøren har indgået en kartelaftale.

Forældelse i to sager om revisionsmæssig rådgivningsansvar

1. august 2016

Horten har fået medhold i, at der var indtrådt forældelse i to sager om rådgivningsansvar. I begge sager var omdrejningspunktet, hvorvidt der sker en udskydelse af begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen, når kravstillers viden om et eventuelt erstatningskrav udspringer af den hævdede skadevolders egen rådgivning.

Brexit: Hvilke juridiske konsekvenser får Storbritanniens farvel til EU?

28. juni 2016

Torsdag den 23. juni 2016 valgte den britiske befolkning at stemme Storbritannien ud af EU, hvilket vil medføre en række juridiske ændringer. Hos Horten holder vi et vågent øje med det politiske efterspil.

Kommuner kan ikke tegne forsikringer for frivillige … endnu

2. maj 2016

Social- og Indenrigsministeriet har sat et punktum i sagen om, hvorvidt kommuner kan tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige.

Tre seminarer om nødlidende virksomheder og konkursbehandling

30. marts 2016

Få indsigt i egne handlemuligheder både som virksomhedsleder og som kreditor og bliv opdateret på seneste retspraksis.

Horten Corporate Day 2016: Danske virksomheder på forkant

18. marts 2016

På Horten Corporate Day 2016 den 16. marts fik de fremmødte erhvervsfolk en række markante danske og udenlandske eksperters bud på trends og muligheder for dansk erhvervsliv. Horten gentager succesen til næste år med Horten Corporate Day 2017.

Forsikringsmægler undgik erstatningskrav på over 1,7 mio. kr. trods mangelfuld rådgivning

18. februar 2016

Østre Landsret har i en ny afgørelse fastslået, at forsikringsrådgivning, som ikke lever op til kravene i bekendtgørelsen om god skik for forsikringsmæglere, kan danne grundlag for et erstatningsansvar.

Højesteret tilsidesatte ikke voldgiftskendelse

10. februar 2016

Ny dom fra Højesteret i en sag om erstatning for misligholdelse af en distributionsaftale understreger voldgiftskendelsers bindende karakter.

TOP 10: Her er årets mest læste juridiske nyheder på horten.dk

7. januar 2016

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

Horten opruster med tre nye partnere

5. januar 2016

Horten Advokatpartnerselskab har pr. 1. januar 2016 optaget advokaterne Ulrik Holsted-Sandgreen, Christian Kragelund og Annelouise Dalgaard Pedersen som partnere.

LEGO havde ikke afgivet urigtige oplysninger ved tegning af forsikring

7. december 2015

Østre Landsret har afsagt dom i en principiel sag mellem LEGO og et forsikringsselskab. Landsretten konstaterede, at det ikke var berettiget, at forsikringsselskabet havde opsagt en forsikringsaftale, idet det ikke var bevist, at LEGO havde afgivet urigtige oplysninger.

Koncerninterne forsikrings­selskaber ikke klar til særligt tilsyn

19. oktober 2015

Finanstilsynet har i 2014/2015 forsøgt sig med et særligt tilpasset og målrettet tilsyn af de 12 koncerninterne forsikringsselskaber ("captives") i Danmark, men forsøget har vist, at de ikke er klar til det.

Artikel: Dispute Resolution in Scandinavia

13. oktober 2015

I en artikel i Corporate Disputes Magazine diskuterer tre advokater fra advokatfirmaerne Vinge (Sverige), Roschier (Finland) og Horten (DK) tvisteløsning i Skandinavien.

Højesteret fastslår: Fuld erstatning for mistet feriegodtgørelse

1. oktober 2015

Højesteret har fastslået, at en lønmodtager har krav på erstatning for den feriegodtgørelse, lønmodtageren ikke optjente i sygeperioden.

Højesteret idømmer advokat erstatningsansvar i millionklassen

30. september 2015

Højesteretsdom: Advokat var erstatningspligtig for det tab, som en klient havde lidt pga. mangelfuld rådgivning.

Horten opruster med to nye partnere

18. september 2015

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Jacob Møller Dirksen og Niclas Holst Sonne som equity partnere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.