Den 13. marts 2013 fremsatte Erhvervs- og Vækstminister Anette Vilhelmsen forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. Forslaget indebærer gebyr på anmeldelse af fusioner til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

I 2010 styrkede folketinget fusionskontrollen ved at nedsætte tærskelværdierne for, hvornår en fusion skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Herefter skal en fusion anmeldes, når:

1) de fusionerende virksomheder tilsammen har en årlig omsætning i Danmark på mindst DKK 900 mio., og mindst to af de fusionerende virksomheder hver i sær har en omsætning på DKK 100 mio., eller

2) mindst én af de fusionerende virksomheder har en samlet omsætning på mindst DKK 3,8 mia. i Danmark, og mindst én af de fusionerende virksomheder har en omsætning på DKK 3,8 mia. på verdensplan.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens øgede omkostninger ved den skærpede fusionskontrol har været finansieret af en midlertidig bevilling. I forbindelse med finansloven for 2013 blev det vedtaget, at fusionsanmeldelser fremover skal pålægges gebyrer, der skal dække omkostningerne ved den udvidede fusionskontrol.

Lovforslaget indfører et gebyr på DKK 50.000 for forenklede fusionsanmeldelser, mens der for en almindelig anmeldelse skal pålægges et gebyr på 0,015 % af de fusionerede virksomheders samlede omsætning i Danmark. Som følge af den gældende tærskelværdi på DKK 900 mio. skal der som minimum betales DKK 135.000 i gebyr for en almindelig anmeldelse. Der vil dog maksimalt kunne kræves DKK 1,5 mio. i gebyr, hvilket svarer til en samlet omsætning på DKK 10 mia. i Danmark.

I den gældende lov gælder der en frist på 25 hverdage fra modtaget fusionsanmeldelse og til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt en fusion kan godkendes. For at sikre betaling af gebyrerne foreslås det, at denne frist først skal begynde at løbe, når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget dokumentation for betaling af det pågældende gebyr.

Såfremt lovforslaget vedtages uændret, træder ændringerne i kraft den 1. august 2013. Loven gælder for anmeldelse af fusioner, der indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter ikrafttrædelsestidspunktet.

Lovforslaget i sin helhed kan læses på folketingets hjemmeside