I en dom afsagt af EU-Domstolen den 11. april (sag C-636/11), fortolkes spørgsmålet: må de nationale myndigheder udsende pressemeddelelser om fødevarer, der ikke er sundhedsskadelige, men blot uegnede til menneskeføde? Dommen er interessant set ud fra et dansk perspektiv, da Fødevarestyrelsen har en administrativ praksis, hvorefter alle tilbagetrækninger offentliggøres på styrelsens hjemmeside – både når der er tale om "farlige" fødevarer, og når der er tale om fødevarer, der er uegnede til menneskeføde. Dommen bakker op om dansk praksis for fødevareoplysning.

Fødevareforordningens artikel 14 definerer "farlige" fødevarer, som fødevarer, der enten er sundhedsskadelige, eller fødevarer som er uegnede til menneskeføde.

Fødevareforordningens artikel 10 bestemmer, at hvis der er rimelig grund til at nære mistanke om, at en fødevare kan udgøre en risiko for menneskers sundhed, træffer de nationale myndigheder – dvs. Fødevarestyrelsen – de nødvendige foranstaltninger for at informere offentligheden om sundhedsrisikoens karakter.

Det fremgår ikke helt klart af fødevareforordningen, hvornår der må antages at være en sådan rimelig grund, som omtalt i artikel 10. Altså, om det kun er farlige fødevarer, der er omfattet af artikel 10, eller om dette også gælder de fødevarer, der er uegnede til menneskeføde.

En sag om ildelugtende tysk vildtkød
Sagen omhandlede en tysk fødevarevirksomhed, der beskæftigede sig med forarbejdning og distribution af vildtkød.

Sagen omhandlede en tysk fødevarevirksomhed, der beskæftigede sig med forarbejdning og distribution af vildtkød.

De tyske fødevaremyndigheder havde foretaget adskillige kontroller af det kød, som den tyske virksomhed solgte til forbrugere. Disse prøver viste utilstrækkelige hygiejneforhold og samtidig havde forskellige prøver af kødet vist en harsk, kvalmende, muggen eller sur lugt.

Myndighederne fandt derfor, at kødet var uegnet som menneskeføde og skulle trækkes tilbage, men fandt dog ikke, at kødet var sundhedsskadeligt.

De tyske myndigheder ville derfor udsende en pressemeddelelse om tilbagetrækningen, medmindre den tyske vildtkøds virksomhed selv informerede offentligheden, hvilket blev nægtet.

Der blev derfor udsendt flere pressemeddelelser, der tilbagekaldte kødet og informerede om resultatet af fødevarekontrollerne.

Dette mente den tyske vildtkødsvirksomhed medførte massive skader for firmaet og der blev derfor søgt erstatning for udsendelsen af disse pressemeddelelser, da kødet ikke havde været sundhedsskadeligt.

Delstatsretten i München (Landgericht München I) var dog i tvivl om fortolkningen af den bestemmelse i fødevareforordningen, der forpligter offentlige myndigheder til at offentliggøre tilbagetrækninger af fødevarer.

Spørgsmålet var, om det kunne offentliggøres, hvis en fødevare alene var uegnet til menneskeføde, eller om der skulle være en reel fare for, at varen var sundhedsskadelig. Dette spørgsmål blev således forelagt for EU-Domstolen.

Ikke et krav om sundhedsskadelige fødevarer

EU-Domstolen svarede herefter med dommen af 11. april, at den omhandlede bestemmelse i fødevareforordningen i hvert fald ikke var til hinder for en national lovbestemmelse, der tillod førnævnte pressemeddelelser.

Betydning for Fødevarestyrelsens praksis

De danske fødevaremyndigheder har hidtil fulgt den praksis, at man udsender pressemeddelelser om fødevarer, både i de tilfælde, hvor fødevaren vurderes som sundhedsskadelig, og de tilfælde, hvor fødevaren blev vurderes som værende uegnet til menneskeføde.

EU-Domstolens afgørelse af 11. april 2013 ligger således på linje med den praksis, Fødevarestyrelsen hidtil har fulgt på området.