Ligebehandlingsloven blev ændret med virkning den 8. marts 2013, hvorefter forældre kan anmode om at gå på nedsat tid eller tilpasse deres arbejdsmønstre, når de vender tilbage til arbejdet fra barselsorlov.

Lovændringens indhold

Den 8. marts 2013 trådte ændringen til ligebehandlingsloven i kraft. Lovændringen implementerer dele af EU's nye forældreorlovsdirektiv, der iværksætter den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov indgået af arbejdsmarkedets parter på europæisk plan.

Der indføres en ny mulighed, hvorefter forældre der er tilbagevendt fra orlov, eller fravær efter barsellovens §§ 6-14, kan anmode arbejdsgiveren om ændrede arbejdstider eller -mønstre i en nærmere angivet periode. Anmodningen skal være skriftlig, og arbejdsgiveren skal overveje anmodningen og give skriftligt svar inden for rimelig tid, hvilket normalt vil være 14 dage.

Derudover indeholder lovændringen også en præcisering af lovteksten. Lovteksten er flere steder ændret til ikke kun at omfatte afskedigelse under barsel, men nu også "mindre gunstig behandling" under barsel. Dette medfører dog ingen reel ændring i praksis, i og med at væsentlige ændringer i arbejdsforholdet i forbindelse med barsel allerede i dag er sidestillet med en opsigelse.

Konsekvenser af loven

Loven åbner mulighed for at de lønmodtagere, der vender tilbage til arbejdet efter barsel, får chance for at tilrettelægge deres arbejdstider i forhold til det at have børn.

Forældre, der vender tilbage fra barsel, har ikke krav på at få tilpasset arbejdstider eller -mønstre, men kun på, at arbejdsgiveren tager stilling til en anmodning, og besvarer den skriftligt. Dog har formålet været at ligge et pres på arbejdsgiveren, der modtager en skriftlig anmodning om ændrede arbejdstider eller -mønstre, idet arbejdsgiveren nu er forpligtet ifølge loven til at overveje muligheden og svare skriftligt. Dette vil formentlig føre til, at flere lønmodtagere vil kunne få en periode med nedsat tid, og tilpassede arbejdstider efter de vender tilbage fra barsel.

Hvad skal den skriftlige begrundelse indeholde?

Enhver arbejdsgiver, som får en anmodning fra en arbejdstager om at få tilpasset sine arbejdstider, nedsat tid eller lignende, skal overveje sin begrundelse nøje. Selv om der ikke er en pligt til at efterkomme medarbejderens ønske, vil vi formentlig se en række sager med krav om godtgørelse som følge af usaglige afslag. Vi kan derfor kun anbefale, at anmodningerne tages alvorligt, og at afslag begrundes driftmæssigt.

Sanktioner hvis reglen overtrædes?

Der er ingen sanktion knyttet til overtrædelse af bestemmelsen, hverken i relation til manglende besvarelse af den skriftlige anmodning eller en negativ tilbagemelding. Dog er afskedigelsesbeskyttelsen i Ligebehandlingslovens § 9 udvidet til, at en arbejdsgiver heller ikke må afskedige en medarbejder, som følge af at denne har fremsat krav om at få sine arbejdstider mv. tilpasset.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Marianne Lage

Partner