Sø- og Handelsretten har for nylig afgjort en sag om brugen af AdWords på Google efter markedsføringsloven. Annoncøren blev her dømt til at betale 5.000 kr. i rimeligt vederlag for at have overtrådt reglerne om god markedsføringsskik. Annoncøren havde handlet illoyalt og utilbørligt på nettet over for en samhandelspartner ved at registrere samarbejdspartnerens varemærke som et Google AdWord.

Sagen kort

Den nyligt afsagte dom omhandler en sag mellem to tidligere samhandelspartnere, der blandt andet begge drev virksomhed med udlejning af generatorer. Annoncøren, Bredenoord, havde fået registreret den tidligere samhandelspartners virksomhedsnavn "SKA-DAN" som AdWord på Google. I Bredenoords annonce på Google var der intetsteds henvist udtrykkeligt eller indirekte til SKA-DAN. Det eneste sted Bredenoord anvendte "SKA-DAN", var som AdWord. Ved en søgning på "SKA-DAN" via Google, stod Bredenoords annonce lige under SKA-DANs annonce. Bredenoord forklarede selv under sagen, at formålet med at anvende dette AdWord var at få flere kunder på det danske marked. Dog havde kun 9 opslag på "SKA-DAN" ført til besøg på Bredenoords hjemmeside. Efter at SKA-DAN anmodede Bredenoord om at ophøre med brug af det pågældende AdWords, stoppede Bredenoord med brugen inden for en uge.

Varemærkerettens betydning for brugen af AdWords

En annoncørs brug af en andens varemærke som søgeord på internettet udgør som udgangspunkt "brug" i varemærkeretlig forstand ifølge praksis fra EU-domstolen, og det kan derfor potentielt udgøre en varemærkeretlig krænkelse. I vurderingen heraf skal der tages stilling til, om det er muligt for forbrugeren at gennemskue, om annoncen stammer fra varemærkeindehaveren eller fra tredjemand.

Varemærkeindehaveren kan modsætte sig brugen af et mærke, hvis det blot ikke fremgår klart af en annonce på Google, hvorvidt der er en forbindelse mellem annoncøren og varemærkeindehaveren. Det vil også altid indgå i vurderingen, om annoncøren har haft til hensigt at snylte på varemærkeindehaverens renommé ved at få registreret det givne AdWord. Dette sidstnævnte moment er også en del af den markedsføringsretlige vurdering.

I en dom afsagt af Sø- og Handelsretten i 2010 med Billedbutikken Odense ApS som sagsøger, blev annoncøren dømt for en varemærkekrænkelse, fordi det varemærkebeskyttede søgeord, udover at være anvendt som AdWord, også var anvendt i annoncens overskrift. Forskellen til SKA-DAN-sagen er således, at Bredenoord netop ikke brugte ordet SKA-DAN i annoncen eller på andre måder henviste til varemærket eller denne tidligere samhandelspartner i annoncen. Det ses da også af dommen, at SKA-DAN i løbet af sagen frafaldt deres anbringende om, at Bredenoords handlinger skulle være i strid med varemærkeloven.

En AdWords-dom kun om det markedsføringsretlige aspekt

I den foreliggende sag skulle Sø- og Handelsretten således kun tage stilling til, om brugen af et andet selskabs varemærke- og forretningskendetegn som AdWord var i strid med markedsføringsloven.

Retten lagde vægt på, at de to stridende virksomheder leverede samme tjenesteydelser. Retten anså det desuden for bevist, at Bredenoord benyttede "SKA-DAN" som AdWord for at tilegne sig kunder fra deres tidligere samhandelspartner. Dette var udtryk for illoyal og utilbørlig adfærd i strid med markedsføringsloven.

Denne afgørelse er endnu en i rækken af sager om Google AdWords. Udgangspunktet i dansk ret er, at det er de samme regler, der gælder online som offline. Med de mange nye muligheder, internettet har ført med sig, har særligt virksomheder fået adgang til at nå ud til deres kunder på en helt unik måde. Derfor vil det fortsat være af stor interesse, hvordan domstolene løser de kendetegnsretlige konflikter på nettet, herunder konflikter vedrørende AdWords.