Passende stilling til opsagt chef i opsigelsesperioden

Når en chef bliver opsagt, er der grænser for, hvad denne kan sættes til i opsigelsesperioden. Dette er blevet fastslået i en dom fra Vestre Landsret, hvor en afdelingschef i en kommune, der blev fyret på grund af omstruktureringer, ikke var forpligtet til at udføre de opgaver, som kommunen satte ham til i opsigelsesperioden.

Vestre Landsret har fundet, at en chef i opsigelsesperioden ikke kunne sættes til en stilling, som ikke indebar tilsvarende ledelsesmæssige opgaver. Dette kan få den konsekvens, at chefer skal fritstilles, såfremt en ledelse ikke ønsker, chefen skal fortsætte sine ledelsesopgaver i opsigelsesperioden, og anden aftale ikke kan opnås.

Afdelingschefen havde 12 måneders opsigelsesvarsel

En afdelingschef i Aabenraa Kommune blev opsagt, da hans afdeling blev nedlagt i forbindelse med en generel omstrukturering i forvaltningen. Den opsagte afdelingschef havde et opsigelsesvarsel på 12 måneder. I denne 12 måneders opsigelsesperiode blev han ikke fritstillet, men i stedet tilbudt en stilling som konsulent i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Afdelingschefen mente ikke, at denne stilling var passende, og han lagde derfor sag an mod kommunen, hvor han krævede løn i opsigelsesperioden samt en godtgørelse.

Væsentlig ændring

Vestre Landsret angav, at der, ved bedømmelsen af om stillingen var passende, skulle ske en konkret vurdering af stillingens indhold sammenlignet med hans hidtidige stilling som afdelingschef. Stillingen som konsulent indebar ikke ledelsesmæssige opgaver og budgetansvar, som han havde varetaget i stillingen som afdelingschef. Retten kom derfor frem til, at konsulentstillingen indebar så væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet, at den ikke kunne anses som passende. Kommunen havde således misligholdt ansættelsesaftalen.

Retten frifandt dog kommunen for afdelingschefens krav, da han i hele opsigelsesperioden havde modtaget løn fra kommunen og derfor ikke havde noget erstatningsberettiget tab. Derudover var der heller ikke et krav om godtgørelse for tort efter erstatningsansvarslovens § 26, selvom der i opsigelsesperioden var udført opgaver, som afdelingschefen ikke var forpligtet til at udføre.

Bemærkninger:

Vestre Landsrets dom viser, at det i en opsigelsesperiode ikke er muligt at sætte en opsagt chef til at udføre opgaver af hvilken som helst art. Opgaverne skal være passende i forhold til den stilling, den pågældende er opsagt fra.

En opsagt chef kan således ikke gives opgaver, der indebærer et væsentligt mindre ansvar end tidligere. Der må i stedet sørges for, at der er tale om opgaver, der svarer til det job, som personen tidligere har haft, hvilket vil indbefatte ledelsesmæssige opgaver. En fritstilling i opsigelsesperioden kan derfor være et relevant alternativ at overveje.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Jonas Enkegaard

Partner

Marianne Lage

Partner