Højesteret har taget stilling til, hvornår beskyttelsen i ligebehandlingslovens § 9 om graviditet indtræder i forbindelse med en medarbejders fertilitetsbehandling. Højesteret fastslog, at ligebehandlingslovens § 9 ikke kan udvides til at omfatte den periode, der ligger forud for det tidspunkt, hvor en egentlig fertilitetsbehandling er indledt.

I sagen blev en medarbejder opsagt i slutningen af november 2008 på grund af arbejdsmangel, som følge af nedlæggelse af produktion. Medarbejderen var kort tid forinden af egen læge henvist til en fertilitetsklinik med henblik på undersøgelse og behandling. Medarbejderen gjorde i sagen gældende, at opsigelsen var begrundet i fertilitetsbehandling og dermed i strid med ligebehandlingslovens § 9, navnlig henset til at der i lovens forarbejder ikke skelnes mellem udredning og egentlig behandling mod barnløshed.

Under henvisning til Vestre Landsrets præmisser fastslog Højesteret, at opsigelsen af medarbejderen ikke var omfattet af § 9, idet opsigelsesværnet ud fra lovens forarbejder ikke kan udvides til at omfatte den periode, der ligger forud for det tidspunkt, hvor en egentlig fertilitetsbehandling er indledt. Beskyttelsen omfatter således ikke den udredningsfase, hvor der foretages undersøgelse med henblik på at afklare, hvilken graviditetsfremmende behandling der eventuelt skal tilbydes den ufrivilligt barnløse kvinde.

Det lægges i dommen til grund, at der på tidspunktet for opsigelsen af medarbejderen ikke var indledt en egentlig behandling, der havde aktualiseret en mulighed for, at medarbejderen kunne blive gravid, og opsigelsen af medarbejderen var på denne baggrund ikke omfattet af ligebehandlingslovens § 9.

Både Vestre Landsret og Højesteret fastslår endvidere, at opsigelsen var begrundet i driftsmæssige hensyn, hvorfor afskedigelsen var saglig.

Én dommer udtalte, at beskyttelsen mod opsigelse efter § 9 som udgangspunkt må indtræde fra det tidspunkt, hvor kvinden henvises til sygehus eller fertilitetsklinik med henblik på at blive gravid ved hjælp af kunstig befrugtning, henset til at kvinden allerede fra dette tidspunkt forsøger at blive gravid ved hjælp af kunstig befrugtning. Dommeren var dog enig i, at opsigelse af medarbejderen i den konkrete sag skyldes driftsmæssige hensyn.

kontakt

Marianne Lage

Partner