En Østre Landsretsdom har den 3. maj 2012 godkendt et spildevandsselskabs opkrævning af kloaktilslutningsbidrag i forbindelse med udstykning af parceller fra en allerede tilsluttet erhvervsejendom med henblik på etablering af boliger. Retten lægger til grund, at parcellerne ikke kan anses for tidligere at have været tilsluttet forsyningsselskabet.

Landsretten følger således ikke Miljøstyrelsens tidligere udtalelser om, at betalingslovens § 2, stk. 4 ikke finder anvendelse ved udstykning fra en ejendom, der forud for udstykningen har været anvendt til erhverv, og som i forbindelse med udstykningen er blevet udlagt til blandet erhverv og bolig.

Ankefristen udløber 28. juni 2012.

Dommen giver spildevandsselskaberne mulighed for at opkræve supplerende tilslutningsbidrag i forbindelse med udstykning og omlægning af erhvervsarealer til bolig eller blandet bolig og erhverv. Det er derfor vigtigt, at selskaberne sikrer en tæt koordinering med kommunerne, så selskaberne bliver inddraget allerede i forbindelse med planlægning af kommunens fremtidige boligområder.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Henriette Soja

Partner