6. februar 2012

Lægers forhold til lægemiddelindustrien revurderes

De praktiserende lægers formand, Henrik Dibbern, introducerede i nogle artikler i Jyllands-posten i december 2011 en række tanker om at øge transparensen i forbindelse med lægers samarbejde med medicinalindustrien. Det blev foreslået, at oplysninger om lægers arbejde for lægemiddelindustrien – og industriens honorering af lægerne – skal offentliggøres. Den efterfølgende debat har vist, at der – i hvert fald på papiret – hersker enighed om at øge trans-parensen på området. Spørgsmålet er imidlertid, hvornår og hvorledes dette bør ske.

Lægen er allerede i dag forpligtet til at indhente Lægemiddelstyrelsens accept af lægens arbejde for en lægemiddelvirksomhed. Lægen er også forpligtet til at orientere Lægemiddelstyrelsen om størrelsen af de honorarer, som lægen modtager for arbejdet. Debatten angår således spørgsmålet om, hvorvidt offentligheden skal have indblik i omfanget og honoreringen af lægernes arbejde for lægemiddelindustrien. Der er i den forbindelse ikke enighed om, hvorvidt en eventuel offentliggørelsesforpligtelse skal pålægges lægen, lægemiddelvirksomheden eller måske en uvildig part.

LIF ser problemer

De praktiserende læger har blandt andet foreslået, at lægemiddelvirksomheden forpligtes til at offentliggøre oplysningerne. Dette kan i praksis tænkes at ske via LIF eller ENLI. Denne model svarer også ifølge New York Times til, hvad Obama-regeringen foreslog i et nyt forslag til sundhedslov. LIF meldte kort herefter ud, at industrien ikke ville modsætte sig lægernes forslag om øget transparens. I et brev til Henrik Dibbern fremhævede LIF, at lægemiddelvirksomhederne vil overtræde blandt andet persondatalovgivningen, hvis oplysningerne blev offentliggjort uden indhentelse af samtykke hos lægen. I den forbindelse påpegede LIF også det åbenbare problem, at lægemiddelvirksomheden således ikke vil kunne efterkomme en eventuel offentliggørelsesforpligtelse, hvis lægen nægter at give sit samtykke.

I det lys har LIF foreslået, at lægen pålægges en eventuel informationsforpligtelse. Dette vil, ifølge LIF, også have praktiske fordele, da lægen allerede har foretaget de fornødne forberedende skridt i forbindelse med den lovlige orientering af Lægemiddelstyrelsen. En ændring af bl.a. Lægeforeningens kodeks, således at lægerne indberetter oplysningerne til Lægeforeningen (og ikke blot Lægemiddelstyrelsen), som dernæst offentliggør oplysningerne på eksempelvis foreningens hjemmeside, vil derfor sikre den fornødne transparens, lød det fra LIF. Bolden blev altså sparket tilbage på lægernes banehalvdel.

Sundhedsministeriet på sagen

Det bliver interessant at se, om Lægeforeningen vælger at lade Sundhedsministeriets arbejdsgruppe afslutte sit arbejde med at vurdere lægers relationer til lægemiddelindustrien. Ifølge de foreløbige vurderinger forventes arbejdsgruppens anbefalinger at foreligge inden sommerferien. LIF har foreslået, at alle parter afventer arbejdsgruppens anbefalinger. Et forslag, som – omend det harmonerer med praksis på området, og i øvrigt kan forekomme praktisk – måske vil blive opfattet af pressen som et forsøg på at købe sig yderligere tid.

Det er imidlertid oplagt, at en yderligere regulering af lægers oplysningsforpligtelser, herunder offentliggørelse af lægers personfølsomme oplysninger, kræver afklaring af en lang række forhold, som industrien og lægerne ikke nødvendigvis bør forholde sig til i umiddelbar forlængelse af en debat, som pressen igen har haft lejlighed til at starte. Senest har Altinget berettet, at smertelæger tilsyneladende har brudt Lægeforeningens kodeks. Lægerne undlod i et brev til Lægemiddelstyrelsen, hvor lægerne rejste kritik af Lægemiddelstyrelsens ændrede tilskudspraksis på smerteområdet, at oplyse om deres relationer til lægemiddelvirksomheder.

Oplysning og offentlighed

Det synes oplagt, at der består et behov for en yderligere regulering af relationen mellem læger og lægemiddelindustrien. LIF har – under henvisning til praktiske overvejelser – opfordret lægerne til selv at offentliggøre oplysningerne. Spørgsmålet er dog, om behovet for at sikre den fornødne troværdighed (som alt andet lige har lidt under, at pressen i flere omgange har kunnet påpege uhensigtsmæssige forbindelser mellem læger og industrien) omkring efterlevelse af oplysningsforpligtelserne mv. kræver, at offentliggørelse af oplysningerne placeres i et andet regi, eksempelvis hos Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen råder over oplysningerne i forvejen (da lægerne er forpligtede til at indberette hertil). Efter en fornøden tilpasning af lovgivningen (samt lægernes regelsæt) vil Lægemiddelstyrelsen kunne offentliggøre oplysningerne på hjemme-siden.

Det bør dog afklares forinden, om alle hverv/relationer skal underlægges en oplysningsforpligtelse? Bør der gælde samme krav for lægers deltagelse i kliniske forsøg, som lægers deltagelse i markedsføringsfremstød? Hvad bør gælde for lægers deltagelse i arbejde for patientforeninger, advisory boards etc.? Bør lægers indtægter fra royalties for udnyttelse af opfindelse og/eller knowhow oplyses? Endelig forekommer det ikke overbevisende udelukkende at fokusere på lægers relationer til lægemiddelindustrien. Hvad med andre parters potentielle påvirkning af lægers habilitet, herunder forsikringsselskaber og kommuner?

Hortens Life Science Team følger udviklingen på området, og vil i en senere udgave af Nyt om Life Science kommentere bestræbelserne på at skabe øget transparens på lægemiddelområdet.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Horten opnår unik anerkendelse inden for patentrådgivning

16. marts 2018

Den internationale guide til de bedste advokathuse inden for rådgivning om patenter, IAM Patent 1000, kårer Horten som værende førende i Danmark inden for området. Desuden opnår Senior Counsel Ole Damsbo som eneste dansker ærestitlen "Luminary" (Ledende skikkelse/stjerne).

Syv lovlige økonomiske fordele til sundheds­personer

9. marts 2018

Vi giver et overblik over de økonomiske fordele, som medico- og lægemiddelvirksomheder lovligt kan yde til sundhedspersoner.

Prisstigninger i pharma-sektoren kan betragtes som misbrug af dominerende stilling

13. februar 2018

Konkurrencerådet har den 31. januar afgjort, at CD Pharma har misbrugt sin dominerende stilling ved at hæve prisen med 2.000 % på lægemidlet Syntocinon tilbage i 2014.

Horten opnår topplacering i WTR1000

26. januar 2018

World Trademark Review 1000 har netop udgivet rankings for 2018. Horten er igen i år placeret i toppen.

Fire nye partnere

16. januar 2018

Horten har optaget advokaterne Christian Tullberg, Kristoffer Westberg, Christina Steen og Niels Jørgen Oggesen som partnere.

Vi giver viden videre - forår 2018

10. januar 2018

I foråret 2018 har vi programsat over 40 seminarer, morgenmøder og kurser, hvor vores jurister sammen med eksterne eksperter giver den nyeste viden videre inden for deres fagområder. Der er nu åbent for tilmelding.

Det er nu muligt at forhandle håndkøbsmedicin i selvvalg

9. januar 2018

Fra den 1. januar 2018 kan håndkøbsmedicin placeres i selvvalg. Apoteker og detailforhandlere kan dermed placere visse håndkøbslægemidler i selve butiksarealet og ikke alene bag disken.

Ny managing partner

2. januar 2018

Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Dom i Coty-sagen: Forbud mod brug af tredjeparters online­platforme ikke ulovligt

12. december 2017

EU-Domstolen fastslår i dom af 6. december 2017, at kosmetikproducenten Coty's forhandlerforbud mod internetsalg gennem tredjeparter som Ebay og Amazon, ikke var ulovligt.

Horten vinder rådgivning til Ankenævnet for Patient­erstatningen

14. november 2017

Horten har vundet statens udbud af juridisk rådgivning til Ankenævnet for Patienterstatningen, der behandler klager over afgørelser fra Patienterstatningen.

Nye anbefalinger til implemen­tering af EU-forordning om kliniske forsøg

14. november 2017

EU-Kommissionen har for nylig udsendt tre anbefalinger til implementeringen af forordning (EU) Nr. 536/2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler (forordningen om kliniske forsøg).

Markant hæder til advokat Finn Schwarz

10. november 2017

Foreningen Ansættelsesadvokater har tildelt advokat Finn Schwarz årets H.G. Carlsen pris.

Nyt verifikationssystem i kampen mod forfalsket medicin

13. oktober 2017

Den 9. februar 2019 træder et nyt verifikationssystem i kraft, som skal gøre det muligt at verificere et lægemiddels ægthed og forebygge strømmen af forfalskede lægemidler i den legale distributionskæde.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

Høring over ny bekendtgørelse om cannabis

3. oktober 2017

I sidste uge blev udkast til bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter sendt i høring.

Green Tech Challenge 2017

27. september 2017

Horten støtter i disse dage initiativet Green Tech Challenge med et team af rådgivere og et økonomisk bidrag. Green Tech Challenge hjælper en række udvalgte nordiske tech-virksomheder med en markant bæredygtig dagsorden til at optimere deres forretning.

Compliance: Online-­undervisning i kon­kurrenceret

20. september 2017

Horten tilbyder nu online-undervisning i konkurrenceret skræddersyet til den enkelte virksomhed.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Her er de fem mest læste nyheder på horten.dk

11. juli 2017

En gennemgang af Landsrettens dom i Ateas bestikkelsessager og vores løbende opdateringer om aktindsigt er på listen over de artikler, Hortens mere end 4000 abonnenter har klikket mest på i første halvår.

Den Europæiske Patentdomstol lader vente på sig

20. juni 2017

Aftalen om Den Europæiske Patentdomstolen (UPC-aftalen), der efter planen skulle træde i kraft i december 2017, forsinkes endnu engang.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

Ny handlingsplan for implementering af databeskyttelsesforordningen

30. januar 2017

Artikel 29-gruppen har vedtaget en ny handlingsplan, der angiver, hvilke emner gruppen vil prioritere i 2017 for at sikre en effektiv implementering af databeskyttelsesforordningen.

Faglige arrangementer forår 2017

16. januar 2017

I foråret 2017 har vi allerede nu programsat 30 forskellige arrangementer. Se arrangementskataloget online.

Data protection officer – hvem, hvornår, hvad?

12. januar 2017

Den såkaldte Artikel 29-gruppe har vedtaget et sæt retningslinjer for databeskyttelsesrådgivere, der giver mere klarhed over databeskyttelsesrådgiverens opgaver, stilling og ansvar.

Grønland får persondatalov

22. november 2016

Fra 1. december får persondataloven virkning for Grønland efter anmodning fra det Grønlandske Selvstyre. Loven erstatter registerlovene fra 1978, der hidtil har været gældende i Grønland.

Internetmedier under pres efter ny EU-afgørelse

15. september 2016

Den seneste afgørelse i rækken af sager om forholdet mellem brugen af hyperlinks og ophavsretten bekræfter tidligere praksis og supplerer den med ny formodningsregel, der kan true visse internetmediers eksistensgrundlag.

Circle K vinder over OK i sag om nyt logo – Horten bistår Circle K

25. august 2016

Horten har bistået Circle K i en sag mod OK. OK mente, at Circle K's nye logo krænkede selskabets varemærkerettigheder til OK, og dermed var i strid med varemærkeloven.

Ny partner

24. august 2016

Horten har optaget Henning Aasmul-Olsen som equity partner.

Nye udbudsguides, persondata­forordningen og bestikkelse: Mest læste på horten.dk

27. juli 2016

I løbet af årets første halvdel har vi skrevet om alt fra den nye udbudslov til persondataforordningen, funktionærloven, aktindsigtssager og bestikkelse af offentligt ansatte.

Brexit: Hvilke juridiske konsekvenser får Storbritanniens farvel til EU?

28. juni 2016

Torsdag den 23. juni 2016 valgte den britiske befolkning at stemme Storbritannien ud af EU, hvilket vil medføre en række juridiske ændringer. Hos Horten holder vi et vågent øje med det politiske efterspil.

Nye regler om forretningshemmeligheder på vej

27. juni 2016

EU-Kommissionen fremsatte i slutningen af 2013 et forslag til et direktiv om retsbeskyttelsen af erhvervshemmeligheder. Efter mere end to års forhandlinger mellem EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og medlemslandene blev der kort før jul opnået politisk enighed om et endeligt udkast, som den 26. maj 2016 blev vedtaget af Ministerrådet.

Er I klar til at efterleve databeskyttelsesforordningen?

24. juni 2016

Datatilsynet har offentliggjort en liste med spørgsmål, som dataansvarlige med fordel allerede på nuværende tidspunkt kan forholde sig til i forbindelse med forberedelserne forud for EU's databeskyttelsesforordning.

Guld til Horten i IAM Patent 1000

8. juni 2016

Horten er nu placeret i IAM Patent 1000's bedste tier (guld) inden for patenter.

Horten bistår Eckes-Granini med køb af Rynkeby Foods A/S

19. maj 2016

Eckes-Granini Group GmbH, som er Europas førende producent af mærkevaredrikke baseret på frugt, har den 18. maj 2016 købt Rynkeby Foods A/S af Arla Foods.

Nye ratings fra det internationale opslagsværk Legal 500

4. maj 2016

Der er flere gode nyheder for Horten i de nye ratings, heriblandt to nye Tier 1-ratings.

Den nye persondataforordning endeligt vedtaget

14. april 2016

Den nye persondataforordning er endeligt vedtaget af Europa-Parlamentet sammen med resten af Databeskyttelsesreformpakken.

Internationale kvindelige advokater drøfter fremtidens advokatgerning

5. april 2016

Horten er med, når 150 advokater fra hele verden mødes i Berlin 7.-8. april under overskriften "Law in a changing world – how women can contribute to innovation of the legal profession".

Horten Corporate Day 2016: Danske virksomheder på forkant

18. marts 2016

På Horten Corporate Day 2016 den 16. marts fik de fremmødte erhvervsfolk en række markante danske og udenlandske eksperters bud på trends og muligheder for dansk erhvervsliv. Horten gentager succesen til næste år med Horten Corporate Day 2017.

Østre Landsret: Etikette krænker designretten

9. februar 2016

Horten repræsenterede producenten af en blespand, Sangenic, og fik i landsretten slået fast, at brugen af et billede af en designbeskyttet blespand krænker designretten.

Ny bog om immaterialret: Sanktioner og håndhævelse

1. december 2015

Sanktioner og håndhævelse er andet bind i firebindsværket Dansk Immaterialret. Hortens eksperter i immaterialret har bidraget til bogen, som er målrettet praktikere på området.

Horten har bistået ResMed med købet af den fulde aktiekapital i Maribo Medico

24. november 2015

Horten har været juridisk rådgiver for det børsnoterede amerikanske selskab ResMed Inc. i forbindelse med ResMed Inc.’s køb af den fulde aktiekapital i Maribo Medico A/S.

Video: Life Science & Healthcare-sektoren

28. september 2015

I en ny animationsvideo giver Horten et overblik over de mange juridiske udfordringer og muligheder, som virksomheder i Life Science & Healthcare-sektoren kan støde på i et produkts livscyklus.

Ny kendelse fastslår designrettigheders beskyttelsesomfang

23. september 2015

Ny kendelse fra Sø- og Handelsretten udvider beskyttelsen for designrettighedshavere. Horten repræsenterede Sangenic.

Persondata­forordningen: Ny enighed om beskyttelse af person­oplysninger

23. juni 2015

EU-Kommissionen fremlagde i januar 2012 forslag til en Persondataforordning, der skulle styrke den enkeltes rettigheder og tage hånd om udfordringerne fra globalisering og ny teknologi. Nu er Rådet nået til enighed om en generel indstilling.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.