21. august 2012

Kommune fik ikke regres fra region for sygedagpenge til borger, der ikke var blevet behandlet optimalt på regionens sygehus

Vestre Landsret har i en dom frifundet en region for en kommunes regreskrav for sygedagpenge til en borger, idet kommunen - på trods af en ikke optimal behandling af borgeren - ikke kunne bevise, at der var begået ansvarspådragelige handlinger eller undladelser fra sygehusets side.

Baggrund for sagen

Den 14. marts 2004 kom en borger til skade ved et trafikuheld. Borgeren blev opereret for et brud på venstre håndled, og bruddet blev fikseret med seks skruer. Den 1. juli 2004 blev borgeren opereret igen, da det konstateredes, at skruerne var gået ind i leddet. Der konstateredes endvidere en uregelmæssig ledflade som følge af knoglebruddet. Borgeren blev opereret igen i 2005 og 2006, og der fandtes udtalt slidgigt. I 2007 blev der indsat en protese i håndleddet, og i 2009 blev der igen foretaget supplerende indgreb.

Patientforsikringen traf i november 2004 afgørelse om, at borgerens skade i form af følger efter en ikke optimal behandling af spolebensbruddet var omfattet af lov om patientforsikring. Borgeren var derfor berettiget til erstatning. Patientforsikringen vurderede efterfølgende, at borgeren ville have været sygemeldt i fem måneder, hvis behandlingen havde været optimal. Patientforsikringen udbetalte erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for perioden 15. august 2004 til 2. juni 2006. Kommunen havde udbetalt sygedagpenge til borgeren indtil den 8. marts 2006, og skadevolders ansvarsforsikringsselskab havde erstattet kommunen sygedagpengene indtil den 15. august 2004.

Kommunen anlagde et regressøgsmål, jf. erstatningsansvarslovens § 17, stk. 1, mod regionen for sygedagpenge i perioden 15. august 2004 til 8. marts 2006, idet kommunen mente, at sygehuset havde begået ansvarspådragende fejl.

Regionen afviste dette krav blandt andet med henvisning til, at det forhold, at der muligt forelå et lægeligt fejlskøn, ikke kan begrunde et erstatningsansvar. Regionen anførte endvidere, at det efter almindelige bevisretlige regler påhviler sagsøger at føre et bevis, der giver en klar sandsynlighedsovervægt for årsagssammenhæng i modsætning til reglen i den dagældende patientforsikringslov, hvorefter en overvejende grad af sandsynlighed er tilstrækkelig for at fastslå årsagssammenhæng.

Til brug for vurderingen af, hvorvidt der var årsagssammenhæng, blev der indhentet en skønserklæring fra en speciallæge i ortopædkirurgi.

Bevisbyrden

Ved anvendelse af det almindelige culpaansvar er det skadelidte, der har bevisbyrden for, at skadevolderen har handlet uagtsomt. Det er endvidere også som udgangspunkt skadelidte, der har bevisbyrden for, at der er årsagssammenhæng mellem den skete skade og handlingen/undladelsen.

Det følger af retspraksis, at kravet til bevisets styrke skal have en sådan vægt, at det som altovervejende hovedregel ikke er tilstrækkeligt blot at føre bevis for, at et ansvarsbegrundende forhold kunne have forvoldt skaden – altså at dette er en mulig årsag.

For at kunne løfte bevisbyrden kræves det, at det er mere end overvejende sandsynligt, at et ansvarsbegrundende forhold kunne have forvoldt skaden.

Efter eksempelvis lægemiddelloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (den tidligere patientforsikringslov) er kravet til bevisbyrden derimod blot, at der med overvejende sandsynlighed er årsagssammenhæng. Dermed er det fra lovgivers side betonet, at der ikke skal stilles samme krav til bevis for årsagssammenhæng, som domstolene i almindelighed stiller i almindelige erstatningssager.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten fandt ligesom byretten, at fejlfortolkningen af røntgenbillederne - og den efterfølgende ikke optimale behandling af borgeren - må vurderes som værende et lægeligt fejlskøn og ikke en lægelig fejl. Det anføres endvidere, at forløbet desuden ikke vidnede om, at den behandlende læge havde udvist manglende omhu eller ikke havde optrådt samvittighedsfuldt.

Landsretten fandt endvidere ligesom byretten, at det ikke var bevist, at sygehuset eller nogen, som sygehuset hæftede for, i forbindelse med operationen og/eller den efterfølgende behandling af borgeren havde begået lægelige fejl eller forsømmelser, som kunne pådrage sygehuset erstatningsansvar. Landsretten frifandt derfor regionen.

Hortens bemærkninger

Dommen er interessant, fordi der procederes på forskellen i bevisbyrden for årsagssammenhæng ved anvendelsen af det almindelige culpaansvar og ansvaret efter den dagældende patientforsikringslov. Efter regionens anbringende burde denne forskel føre til en frifindelse, idet regionen ikke fandt, at der med klar sandsynlighedsovervægt var ført bevis for årsagssammenhængen mellem behandlingen og hele sygeperioden.

Dog viser dommens præmisser, at begrundelsen for sagens udfald mere skal findes i, at retten ikke fandt, at der var ført bevis for, at lægerne havde handlet uagtsomt. Byretten og landsretten vurderede således, at der var tale om et lægeligt fejlskøn, der ikke kan begrunde erstatningsansvar i modsætning til en lægelig fejl.

Det skal hertil bemærkes, at der foreligger et lægeligt fejlskøn og ikke en lægelig fejl, når lægen ud fra de foreliggende præmisser og en adækvat undersøgelse har mulighed for at drage mere end en konklusion med deraf følgende mulighed for mere end en lægelig behandling, og hvor forløbet først senere viser, at den af lægen trufne beslutning ikke var den optimale i det konkrete tilfælde.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

Unikt samarbejde mellem Horten og Symbion

5. februar 2018

Horten Advokatpartnerselskab indgår unikt samarbejde med Symbion og Accelerace, hvor vi stiller et team af jurister til rådighed for startup-virksomheder i kontorfællesskabet Horten CoLab.

Sådan forholder regressøger sig, når skadevolder er gået konkurs eller ikke kan betale

26. januar 2018

Den skadelidte har ofte flere muligheder for søge regres, når skadevolder ikke kan betale erstatningskravet. Vi gennemgår en række af mulighederne.

Højesteret: Bestyrelse erstatningsans­varlig for videreførelse af retssag

22. januar 2018

Højesteret stadfæster: Bestyrelsen i et selskab er erstatningsansvarlig for beslutningen om at videreføre en retssag på et tidspunkt, hvor selskabet ikke længere havde råd til at kunne betale eventuelle omkostninger til modparten.

Fire nye partnere

16. januar 2018

Horten har optaget advokaterne Christian Tullberg, Kristoffer Westberg, Christina Steen og Niels Jørgen Oggesen som partnere.

Vi giver viden videre - forår 2018

10. januar 2018

I foråret 2018 har vi programsat over 40 seminarer, morgenmøder og kurser, hvor vores jurister sammen med eksterne eksperter giver den nyeste viden videre inden for deres fagområder. Der er nu åbent for tilmelding.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

8. januar 2018

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2017 og få genopfrisket din juridiske viden.

Ny managing partner

2. januar 2018

Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

Selvbeskadigelse er (stadig) ikke en produkt­skade i produkt­ansvars­retlig forstand

21. september 2017

Højesteret har ved dom af 13. september 2017 frifundet en producent af skibsmotorer for erstatningsansvar for rederis tab som følge af slidskader på skibsmotorerne.

Hvem har ansvaret, når banken krakker?

11. september 2017

I kølvandet på finanskrisens mange bank-krak oprettede staten Finansiel Stabilitet, som skulle afvikle de krakkede banker og rejse erstatningskrav. Vi gennemgår et udpluk af de første domme i banksagerne.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

Komponent­leverandør vinder langvarig voldgiftssag

23. august 2017

Horten har ført og vundet en omfattende international voldgiftssag for Bollfilter Nordic ApS. Bollfilter Nordic ApS er del af den tyske BOLL & KIRCH Filterbau GmbH koncern, der er blandt verdens førende leverandører af filtreringsløsninger, herunder til den maritime industri.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Nye regler om syn og skøn

10. juli 2017

Den 1. juli 2017 trådte de nye regler om syn og skøn i retssager i kraft. Læs her om de væsentligste ændringer, som de nye regler medfører.

Landsretten stadfæster afgørelse om forældelse af krav i rådgivningssag

7. juli 2017

Landsretten stadfæstede i juni 2017 en dom fra byretten, hvorefter et krav mod rådgiver var forældet.

Voldgiftsret afgør første principielle sag om brug af MgO-plader i byggerier

23. juni 2017

En for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg nedsat voldgiftsret har afsagt kendelse i den første principielle sag om brugen af MgO-plader i byggerier i Danmark.

Højesteret afsiger dom om fuld erstatning for ekspropriation af jord

18. maj 2017

Højesteret har i en nyligt afsagt dom fraveget udgangspunktet for udmåling af erstatning for ekspropriation af et jordareal med råstoffer.

Skjulte videooptagelser førte ikke til nedsættelse af erhvervsevnetab

26. april 2017

Højesteret har afsagt dom om, hvorvidt et forsikringsselskabs videooptagelser af en skadelidt kunne danne grundlag for, at Ankestyrelsen nedsatte skadelidtes erhvervsevnetab.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

Horten opruster med to nye partnere

4. januar 2017

Horten har pr. 1. januar 2017 optaget advokaterne Lars Lüneborg og Julie Arnth Jørgensen som partnere.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

2. januar 2017

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2016 og få genopfrisket din juridiske viden.

Konkurrenceret – nye danske regler for erstatningssager er vedtaget

1. december 2016

Reglerne betyder, at det bliver lettere at rette erstatningskrav mod karteldeltagerne, fx for kunder, der har betalt overpriser for deres varer, fordi leverandøren har indgået en kartelaftale.

Forældelse i to sager om revisionsmæssig rådgivningsansvar

1. august 2016

Horten har fået medhold i, at der var indtrådt forældelse i to sager om rådgivningsansvar. I begge sager var omdrejningspunktet, hvorvidt der sker en udskydelse af begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen, når kravstillers viden om et eventuelt erstatningskrav udspringer af den hævdede skadevolders egen rådgivning.

Brexit: Hvilke juridiske konsekvenser får Storbritanniens farvel til EU?

28. juni 2016

Torsdag den 23. juni 2016 valgte den britiske befolkning at stemme Storbritannien ud af EU, hvilket vil medføre en række juridiske ændringer. Hos Horten holder vi et vågent øje med det politiske efterspil.

Kommuner kan ikke tegne forsikringer for frivillige … endnu

2. maj 2016

Social- og Indenrigsministeriet har sat et punktum i sagen om, hvorvidt kommuner kan tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige.

Tre seminarer om nødlidende virksomheder og konkursbehandling

30. marts 2016

Få indsigt i egne handlemuligheder både som virksomhedsleder og som kreditor og bliv opdateret på seneste retspraksis.

Horten Corporate Day 2016: Danske virksomheder på forkant

18. marts 2016

På Horten Corporate Day 2016 den 16. marts fik de fremmødte erhvervsfolk en række markante danske og udenlandske eksperters bud på trends og muligheder for dansk erhvervsliv. Horten gentager succesen til næste år med Horten Corporate Day 2017.

Forsikringsmægler undgik erstatningskrav på over 1,7 mio. kr. trods mangelfuld rådgivning

18. februar 2016

Østre Landsret har i en ny afgørelse fastslået, at forsikringsrådgivning, som ikke lever op til kravene i bekendtgørelsen om god skik for forsikringsmæglere, kan danne grundlag for et erstatningsansvar.

TOP 10: Her er årets mest læste juridiske nyheder på horten.dk

7. januar 2016

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

LEGO havde ikke afgivet urigtige oplysninger ved tegning af forsikring

7. december 2015

Østre Landsret har afsagt dom i en principiel sag mellem LEGO og et forsikringsselskab. Landsretten konstaterede, at det ikke var berettiget, at forsikringsselskabet havde opsagt en forsikringsaftale, idet det ikke var bevist, at LEGO havde afgivet urigtige oplysninger.

Koncerninterne forsikrings­selskaber ikke klar til særligt tilsyn

19. oktober 2015

Finanstilsynet har i 2014/2015 forsøgt sig med et særligt tilpasset og målrettet tilsyn af de 12 koncerninterne forsikringsselskaber ("captives") i Danmark, men forsøget har vist, at de ikke er klar til det.

Højesteret fastslår: Fuld erstatning for mistet feriegodtgørelse

1. oktober 2015

Højesteret har fastslået, at en lønmodtager har krav på erstatning for den feriegodtgørelse, lønmodtageren ikke optjente i sygeperioden.

Højesteret idømmer advokat erstatningsansvar i millionklassen

30. september 2015

Højesteretsdom: Advokat var erstatningspligtig for det tab, som en klient havde lidt pga. mangelfuld rådgivning.

Horten opruster med to nye partnere

18. september 2015

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Jacob Møller Dirksen og Niclas Holst Sonne som equity partnere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.