Underholdning – og hvem betaler?

Der har længe været uklarhed om retningslinjerne for sponsorering af faglige arrangementer for sundhedspersoner i lægemiddelindustrien. Nogle af disse uklarheder er nu afklaret med en udtalelse fra Ankenævnet, som ikke tillader lægemiddelvirksomheder at sponsorere arrangementer med elementer af underholdning.

Ankenævnet for Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien har for nylig taget principiel stilling til fortolkningen af reglerne om sponsorering af arrangementer for sundhedspersoner i lægemiddelindustrien. Der har længe været tvivl om reglernes fortolkning, og det har fået LIF og ENLI til at bede Ankenævnet om en principiel stillingtagen til spørgsmålet. Reglerne om sponsorering af arrangementer i lægemiddelindustrien findes i "Reklamebekendtgørelsen" samt i Lægemiddelindustriens Kodeks vedrørende reklame for lægemidler rettet mod sundhedspersoner.

Den uensartede praksis på området er en følge af, at det har været op til myndighederne i hver enkelt medlemsstat at fortolke reglerne. Hvor en række europæiske medlemsstater i varierende omfang tillader støtte til arrangementer med elementer af underholdning, er dette ikke tilladt i eksempelvis Norge og Spanien. Det har været med til at skabe usikkerhed om, hvordan reglerne vil blive fortolket i Danmark.  

Reglerne

Det fremgår af Reklamebekendtgørelsen, at lægemiddelvirksomheder må sponsorere "faglig information og uddannelse om lægemidler i form af de direkte udgifter til kurser samt andre faglige og videnskabelige aktiviteter, som sundhedspersoner deltager i eller afholder." Af bekendtgørelsen fremgår samtidig, at det er lovligt at sponsorere rimelige repræsentationsudgifter i forbindelse med disse arrangementer. 

Tilsvarende regler findes i Kodekset, hvor det er tydeliggjort, at kun aktiviteter af ren faglig karakter kan støttes, og at repræsentation ikke må omfatte sponsorering eller organisering af underholdningsarrangementer, så som sports- eller fritidsarrangementer. 

Ankenævnets fortolkning

Med sin udtalelse kommer Ankenævnet nu med et bidrag til, hvordan reglerne skal fortolkes.

I udtalelsen specificeres det for det første, at det under ingen omstændigheder bør være tilladt for lægemiddelvirksomheder at sponsorere arrangementer, kurser og uddannelser, hvis disse indeholder elementer af underholdning eller anden ikke-fagligt relevant aktivitet.  

Sponsorering af sådanne arrangementer vil derfor kun kunne ske, hvis deltagerne selv betaler for de dele, der ikke er fagligt relevante. 

Det fastholdes for det andet, at det er tilladt for lægemiddelvirksomheder at sponsorere rimelig repræsentation i forbindelse med faglige arrangementer, men kun i et begrænset omfang, hvilket også fremgår af Reklamebekendtgørelsen. 

Med denne udtalelse lægger Ankenævnet sig således op af den restriktive fortolkning af reklamereglerne, som kendes fra blandt andet Norge og Spanien. Ankenævnets klare udmelding på området vil gøre det lettere for industrien at indrette sig efter reglerne og tilrettelægge arrangementerne på lovlig vis.