29. november 2011

Hvor må vi mødes? To principielle afgørelser fra Ankenævnet for Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien

Reglerne om sponsorering af faglige arrangementer for sundhedspersoner i lægemiddelindustrien har for nyligt givet anledning til to principelle afgørelser fra Ankenævnet, som må antages at få stor indflydelse på lægemiddelindustriens valg af mødested til faglige arrangementer og kurser.

Som nævnt i nyheden "Underholdning – og hvem betaler?" må Lægemiddelvirksomheder ikke sponsorere aktiviteter med et ikke-fagligt indhold, dette har Ankenævnet for Etisk Nævn for Lægemiddelindustrienfor nyligt har slået fast i en principiel udtalelse. Det fremgår både af Reklamebekendtgørelsen og af Kodeks vedrørende reklame, at lægemiddelvirksomheder skal benytte mødesteder til deres aktiviteter (faglige arrangementer og kurser) "af en rimelig beskaffenhed og af almindelig standard". Samtidig må der ikke anvendes mødesteder, "der er kendt for deres underholdningsfaciliteter, er ekstravagante og/eller luksuriøse". 

Det er vigtigt at huske på, at hovedreglen er, at sundhedspersoner ikke må modtage økonomiske fordele i forbindelse med salgsfremmende foranstaltninger. På den baggrund foretages der typisk en restriktiv fortolkning af reglen om, at valg af mødested skal være af "almindelig standard" og ikke må være ekstravagant eller luksuriøst.

Dette er også i overensstemmelse med Kodeks, der har som et mål i sig selv, at der eksisterer høje etiske standarder på lægemiddelområdet, og at salgsfremmende foranstaltninger ikke må bringe industrien i miskredit eller mindske tilliden til den.

De to sager for Ankenævnet minder meget om hinanden, og Ankenævnet anfører i begge afgørelser flere specifikke forhold, som kan være med til at give et billede af, hvad der er tilladt. 

Servier Danmark A/S' arrangement på Bella Sky Comwell

I den første af de to sager havde Servier Danmark A/S planlagt et arrangement på Bella Sky Comwell Hotel. Granskningsmandspanelet tog sagen op ud fra det synspunkt, at arrangementet af flere årsager var i strid med Kodeks og Vejledningen til Kodeks.  For det første lagde panelet vægt på Bella Sky Comwells egen markedsføring. Hotellet markedsfører sig selv som en "spektakulær skyskraber, der er helt igennem ekstraordinær og sætter nye standarder for hotel- og konferenceoplevelser i Skandinavien." Dernæst blev det fremhævet, at stedet på grund af arkitekturen, og den nysgerrighed, som består omkring et helt nyt hotel, kan skabe grundlag for særskilt interesse i arrangementet. 

Panelet kom frem til, at arrangementet ikke var af "almindelig standard" og dermed stred mod Kodeksets regel om, at lægemiddelvirksomheder skal undgå mødesteder, der er kendt for "underholdningsfaciliteter, er ekstravagante og/eller luksuriøse", og at der ikke var konkrete årsager, som kunne begrunde en undtagelse herfra. Panelet pålagde derfor Servier Danmark A/S en bøde på kr. 30.000.

Servier Danmark A/S påklagede panelets afgørelse til Ankenævnet. I sin afgørelse lagde Ankenævnet vægt på, at vurderingen af om et mødested er acceptabelt, skal ske efter en konkret vurdering, hvor alle relevante faktorer inddrages. Ankenævnet henviste til, at et mødested må anses for at være acceptabelt ifølge Kodekset, hvis prisniveauet for et givent arrangement har en standardmæssig karakter, og såfremt mødestedet i øvrigt overholder Kodeksets betingelser. 

Prisen for arrangementet skal vurderes ud fra, hvad den ville være i almindelig handel og vandel. Prisniveauet, som i denne sag lå på kr. 480 pr. mødedeltager, blev vurderet som acceptabelt - også på trods af, at dette beløb på grund af en vis mængderabat var lavere end hotellets almindelige pris for et tilsvarende arrangement. Det afgørende for Ankenævnet var i denne sag, at der var tale om et 4-stjernet hotel af almindelig standard, og at beliggenheden i forhold til parkeringsforhold, motorvej og tog var særligt god. 

Ankenævnet pointerede derudover, at indholdet af markedsføringsmateriale udgivet af mødestedet ikke i sig selv er afgørende for, om reglerne i Kodekset er overtrådt. Derimod er det mødestedets "reelle standard", der danner grundlag for vurderingen. Den "reelle standard" må forstås, som den standard en gæst på hotellet vil opleve ved ophold på hotellet, og ikke den standard man måtte forestille sig ved at læse hotellets markedsføringsmateriale. Ankenævnet anførte samtidig, at mødestedets arkitektur ikke i sig selv kan antages at være af væsentlig betydning for deltagernes beslutning om at deltage i arrangementet. 

På den baggrund besluttede Ankenævnet derfor, at det planlagte arrangement ikke stred imod Kodeks. 

Merck Sharp & Domes planlagte arrangement på Radisson Blu Fredensborg Hotel i Rønne

I den anden sag havde Merck Sharp & Dome planlagt et arrangement til afholdelse på Radisson Blu Fredensborg Hotel i Rønne. Granskningsmandspanelet lagde her, som i den første sag, vægt på den måde, hvorpå hotellet havde markedsført sig selv. På invitationen til arrangementet skrev hotellet, at man var en del af en førsteklasses hotelkæde, og på hjemmesiden havde de skrevet "Award-winning Di 5 Stauerna Features French-Danish Cuisine", "… en godt udstyret vinkælder, som helt sikkert vil imponere enhver vinentutiast". Granskningsmandspanelet fandt dermed, at selve oplevelsen af hotellet og dets kvalitetsniveau var en attraktion i sig selv. Derudover understregede panelet, at det var et moment, der talte imod arrangementets lovlighed, at der fandtes flere (relevante) mødesteder på Bornholm - og også i Rønne - med de faciliteter som Merck Sharp & Dome efterspurgte. På denne baggrund fandt panelet, at det valgte mødested ikke var af "almindelig standard".

Panelet fandt derfor, at arrangementet stred mod Kodeksets regel om, at lægemiddelvirksomheder skal undgå mødesteder, der er kendt for "underholdningsfaciliteter, er ekstravagante og/eller luksuriøse", og at der ikke forelå hensyn, som kunne begrunde en fravigelse af Kodeksets hovedregel. Panelet pålagde Merck Sharp & Dome en bøde på kr. 30.000.

Sagen blev påklaget  af Merck Sharp & Done til Ankenævnet, som lagde vægt på, at der (kun) var tale om et 4-stjernet hotel, og at mødefaciliteter og bespisning var af almindelig standard. Det blev også præciseret i afgørelsen, at lægemiddelvirksomheder ved valg af mødested ikke nødvendigvis skal vælge det billigste inden for et givent (geografisk) område. Ankenævnet accepterede et prisleje pr. mødedeltager på 550 kr. (efter rabat ).

Ankenævnet vurderede derfor, at det planlagte arrangement ikke stred imod Kodeks.

Konklusion     

Sammenfattende kan det udledes af de to afgørelser, at det er væsentligt for at efterleve Kodeks, at fagligheden ikke overskygges af mødestedet – mødestedet skal nærmere være underordnet i forhold til arrangementets faglige islæt. Et element ved denne vurdering, vil være, om der er risiko for, at deltageres beslutning om at deltage i aktiviteten påvirkes væsentligt i positiv retning af mødestedets omdømme, indretning, beliggenhed mv. Det afgørende ved denne vurdering er en objektiv vurdering af mødestedet – ikke mødestedets egen markedsføring. 

Når det skal vurderes, om et potentielt mødested vil være på "kant" med reglerne, bør følgende momenter som minimum inddrages: pris, beliggenhed (bl.a. i forhold til parkering og adgangsveje), faciliteter, klassificering, kategorisering (fx luksus eller gourmet) samt alternative mødesteder i lokalområdet. Som udgangspunkt vil det stride imod Kodeks at afholde arrangementer på 5-stjernede hoteller, gourmetrestauranter, slotte, herregårde, golfhoteller, ski- og badehoteller i sæsonen, bådfarter mv., men det kan naturligvis ikke udelukkes, at et selv et 5-stjernet hotel vil kunne blive godkendt på baggrund af andre vægtigere hensyn (for eksempel placering i forhold til transportmidler).

Horten åbner eget tv-studie

11. april 2018

Video er et oplagt medie til at præsentere jura i øjenhøjde, og Horten har nu fået sit eget tv-studie.

IP Stars: Horten førende inden for patenter og varemærke­rettigheder

4. april 2018

Den førende internationale guide til de bedste IP-virksomheder og -rådgivere, IP Stars, kårer Horten som værende blandt de førende rådgivere i Danmark inden for patenter og varemærkerettigheder.

Horten opnår unik anerkendelse inden for patentrådgivning

16. marts 2018

Den internationale guide til de bedste advokathuse inden for rådgivning om patenter, IAM Patent 1000, kårer Horten som værende førende i Danmark inden for området. Desuden opnår Senior Counsel Ole Damsbo som eneste dansker ærestitlen "Luminary" (Ledende skikkelse/stjerne).

Syv lovlige økonomiske fordele til sundheds­personer

9. marts 2018

Vi giver et overblik over de økonomiske fordele, som medico- og lægemiddelvirksomheder lovligt kan yde til sundhedspersoner.

Prisstigninger i pharma-sektoren kan betragtes som misbrug af dominerende stilling

13. februar 2018

Konkurrencerådet har den 31. januar afgjort, at CD Pharma har misbrugt sin dominerende stilling ved at hæve prisen med 2.000 % på lægemidlet Syntocinon tilbage i 2014.

Horten opnår topplacering i WTR1000

26. januar 2018

World Trademark Review 1000 har netop udgivet rankings for 2018. Horten er igen i år placeret i toppen.

Fire nye partnere

16. januar 2018

Horten har optaget advokaterne Christian Tullberg, Kristoffer Westberg, Christina Steen og Niels Jørgen Oggesen som partnere.

Vi giver viden videre - forår 2018

10. januar 2018

I foråret 2018 har vi programsat over 40 seminarer, morgenmøder og kurser, hvor vores jurister sammen med eksterne eksperter giver den nyeste viden videre inden for deres fagområder. Der er nu åbent for tilmelding.

Det er nu muligt at forhandle håndkøbsmedicin i selvvalg

9. januar 2018

Fra den 1. januar 2018 kan håndkøbsmedicin placeres i selvvalg. Apoteker og detailforhandlere kan dermed placere visse håndkøbslægemidler i selve butiksarealet og ikke alene bag disken.

Ny managing partner

2. januar 2018

Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Dom i Coty-sagen: Forbud mod brug af tredjeparters online­platforme ikke ulovligt

12. december 2017

EU-Domstolen fastslår i dom af 6. december 2017, at kosmetikproducenten Coty's forhandlerforbud mod internetsalg gennem tredjeparter som Ebay og Amazon, ikke var ulovligt.

Horten vinder rådgivning til Ankenævnet for Patient­erstatningen

14. november 2017

Horten har vundet statens udbud af juridisk rådgivning til Ankenævnet for Patienterstatningen, der behandler klager over afgørelser fra Patienterstatningen.

Nye anbefalinger til implemen­tering af EU-forordning om kliniske forsøg

14. november 2017

EU-Kommissionen har for nylig udsendt tre anbefalinger til implementeringen af forordning (EU) Nr. 536/2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler (forordningen om kliniske forsøg).

Markant hæder til advokat Finn Schwarz

10. november 2017

Foreningen Ansættelsesadvokater har tildelt advokat Finn Schwarz årets H.G. Carlsen pris.

Nyt verifikationssystem i kampen mod forfalsket medicin

13. oktober 2017

Den 9. februar 2019 træder et nyt verifikationssystem i kraft, som skal gøre det muligt at verificere et lægemiddels ægthed og forebygge strømmen af forfalskede lægemidler i den legale distributionskæde.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

Høring over ny bekendtgørelse om cannabis

3. oktober 2017

I sidste uge blev udkast til bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter sendt i høring.

Green Tech Challenge 2017

27. september 2017

Horten støtter i disse dage initiativet Green Tech Challenge med et team af rådgivere og et økonomisk bidrag. Green Tech Challenge hjælper en række udvalgte nordiske tech-virksomheder med en markant bæredygtig dagsorden til at optimere deres forretning.

Compliance: Online-­undervisning i kon­kurrenceret

20. september 2017

Horten tilbyder nu online-undervisning i konkurrenceret skræddersyet til den enkelte virksomhed.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Her er de fem mest læste nyheder på horten.dk

11. juli 2017

En gennemgang af Landsrettens dom i Ateas bestikkelsessager og vores løbende opdateringer om aktindsigt er på listen over de artikler, Hortens mere end 4000 abonnenter har klikket mest på i første halvår.

Den Europæiske Patentdomstol lader vente på sig

20. juni 2017

Aftalen om Den Europæiske Patentdomstolen (UPC-aftalen), der efter planen skulle træde i kraft i december 2017, forsinkes endnu engang.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

Ny handlingsplan for implementering af databeskyttelsesforordningen

30. januar 2017

Artikel 29-gruppen har vedtaget en ny handlingsplan, der angiver, hvilke emner gruppen vil prioritere i 2017 for at sikre en effektiv implementering af databeskyttelsesforordningen.

Faglige arrangementer forår 2017

16. januar 2017

I foråret 2017 har vi allerede nu programsat 30 forskellige arrangementer. Se arrangementskataloget online.

Data protection officer – hvem, hvornår, hvad?

12. januar 2017

Den såkaldte Artikel 29-gruppe har vedtaget et sæt retningslinjer for databeskyttelsesrådgivere, der giver mere klarhed over databeskyttelsesrådgiverens opgaver, stilling og ansvar.

Grønland får persondatalov

22. november 2016

Fra 1. december får persondataloven virkning for Grønland efter anmodning fra det Grønlandske Selvstyre. Loven erstatter registerlovene fra 1978, der hidtil har været gældende i Grønland.

Internetmedier under pres efter ny EU-afgørelse

15. september 2016

Den seneste afgørelse i rækken af sager om forholdet mellem brugen af hyperlinks og ophavsretten bekræfter tidligere praksis og supplerer den med ny formodningsregel, der kan true visse internetmediers eksistensgrundlag.

Circle K vinder over OK i sag om nyt logo – Horten bistår Circle K

25. august 2016

Horten har bistået Circle K i en sag mod OK. OK mente, at Circle K's nye logo krænkede selskabets varemærkerettigheder til OK, og dermed var i strid med varemærkeloven.

Ny partner

24. august 2016

Horten har optaget Henning Aasmul-Olsen som equity partner.

Nye udbudsguides, persondata­forordningen og bestikkelse: Mest læste på horten.dk

27. juli 2016

I løbet af årets første halvdel har vi skrevet om alt fra den nye udbudslov til persondataforordningen, funktionærloven, aktindsigtssager og bestikkelse af offentligt ansatte.

Brexit: Hvilke juridiske konsekvenser får Storbritanniens farvel til EU?

28. juni 2016

Torsdag den 23. juni 2016 valgte den britiske befolkning at stemme Storbritannien ud af EU, hvilket vil medføre en række juridiske ændringer. Hos Horten holder vi et vågent øje med det politiske efterspil.

Nye regler om forretningshemmeligheder på vej

27. juni 2016

EU-Kommissionen fremsatte i slutningen af 2013 et forslag til et direktiv om retsbeskyttelsen af erhvervshemmeligheder. Efter mere end to års forhandlinger mellem EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og medlemslandene blev der kort før jul opnået politisk enighed om et endeligt udkast, som den 26. maj 2016 blev vedtaget af Ministerrådet.

Er I klar til at efterleve databeskyttelsesforordningen?

24. juni 2016

Datatilsynet har offentliggjort en liste med spørgsmål, som dataansvarlige med fordel allerede på nuværende tidspunkt kan forholde sig til i forbindelse med forberedelserne forud for EU's databeskyttelsesforordning.

Guld til Horten i IAM Patent 1000

8. juni 2016

Horten er nu placeret i IAM Patent 1000's bedste tier (guld) inden for patenter.

Horten bistår Eckes-Granini med køb af Rynkeby Foods A/S

19. maj 2016

Eckes-Granini Group GmbH, som er Europas førende producent af mærkevaredrikke baseret på frugt, har den 18. maj 2016 købt Rynkeby Foods A/S af Arla Foods.

Nye ratings fra det internationale opslagsværk Legal 500

4. maj 2016

Der er flere gode nyheder for Horten i de nye ratings, heriblandt to nye Tier 1-ratings.

Den nye persondataforordning endeligt vedtaget

14. april 2016

Den nye persondataforordning er endeligt vedtaget af Europa-Parlamentet sammen med resten af Databeskyttelsesreformpakken.

Internationale kvindelige advokater drøfter fremtidens advokatgerning

5. april 2016

Horten er med, når 150 advokater fra hele verden mødes i Berlin 7.-8. april under overskriften "Law in a changing world – how women can contribute to innovation of the legal profession".

Horten Corporate Day 2016: Danske virksomheder på forkant

18. marts 2016

På Horten Corporate Day 2016 den 16. marts fik de fremmødte erhvervsfolk en række markante danske og udenlandske eksperters bud på trends og muligheder for dansk erhvervsliv. Horten gentager succesen til næste år med Horten Corporate Day 2017.

Østre Landsret: Etikette krænker designretten

9. februar 2016

Horten repræsenterede producenten af en blespand, Sangenic, og fik i landsretten slået fast, at brugen af et billede af en designbeskyttet blespand krænker designretten.

Ny bog om immaterialret: Sanktioner og håndhævelse

1. december 2015

Sanktioner og håndhævelse er andet bind i firebindsværket Dansk Immaterialret. Hortens eksperter i immaterialret har bidraget til bogen, som er målrettet praktikere på området.

Horten har bistået ResMed med købet af den fulde aktiekapital i Maribo Medico

24. november 2015

Horten har været juridisk rådgiver for det børsnoterede amerikanske selskab ResMed Inc. i forbindelse med ResMed Inc.’s køb af den fulde aktiekapital i Maribo Medico A/S.

Video: Life Science & Healthcare-sektoren

28. september 2015

I en ny animationsvideo giver Horten et overblik over de mange juridiske udfordringer og muligheder, som virksomheder i Life Science & Healthcare-sektoren kan støde på i et produkts livscyklus.

Ny kendelse fastslår designrettigheders beskyttelsesomfang

23. september 2015

Ny kendelse fra Sø- og Handelsretten udvider beskyttelsen for designrettighedshavere. Horten repræsenterede Sangenic.

Persondata­forordningen: Ny enighed om beskyttelse af person­oplysninger

23. juni 2015

EU-Kommissionen fremlagde i januar 2012 forslag til en Persondataforordning, der skulle styrke den enkeltes rettigheder og tage hånd om udfordringerne fra globalisering og ny teknologi. Nu er Rådet nået til enighed om en generel indstilling.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.