Det har gennem længere tid været omdiskuteret om - og i givet fald hvornår - ensidigt indhentede erklæringer kan fremlægges under en retssag, herunder om de kan medsendes til en udmeldt skønsmand. 

Med de to seneste kendelser om spørgsmålet fra henholdsvis Højesteret og Vestre Landsret synes retspraksis imidlertid at ligge relativt fast:

Der synes ikke længere at være tvivl om, at erklæringer og udtaleser om forhold af teknisk, økonomisk eller lignende karakter, der er indhentet inden sagsanlæg hos sagkyndige eller rådgivere, som det klare udgangspunkt kan fremlægges.

Den seneste trykte afgørelse om spørgsmålet støtter, at sådanne erklæringer tillige kan sendes til en udmeldt syns- og skønsmand.

Sagerne

U.2011.115H – Udgangspunktet er ja

I denne sag, der drejede sig om, hvorvidt det sagsøgte selskab havde overtrådt konkurrenceloven og EF-traktaten, ønskede sagsøger at fremlægge en rapport, der bl.a. indeholdt den økonomiske model, som sagsøgerne havde anvendt ved opgørelsen af deres tab. Rapporten var ensidigt indhentet inden sagsanlægget.Sø- og Handelsretten fandt, at rapporten ikke kunne fremlægges, men Højesteret ændrede dette og kom i den forbindelse med følgende generelle udtalelse vedrørende spørgsmålet:

"Højesteret finder, at en part som udgangspunkt ikke er afskåret fra at fremlægge udtalelser og erklæringer om forhold af teknisk, økonomisk eller lignende karakter, der inden sagsanlægget er indhentet hos rådgivere eller sagkyndige."

Der skal således noget særligt til, hvis en erklæring eller udtalelse af ovennævnte karakter, der er indhentet inden sagsanlæg ikke skal tillades fremlagt.

Kendelsen er i overensstemmelse med Højesterets seneste praksis om spørgsmålet.

U.2011.649V – Udgangspunktet gælder også i forhold til skønsmand

Som nævnt i indledningen har det været omdiskuteret om der gjaldt samme udgangspunkt i forhold til fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer for en skønsmand.

Der er således eksempler fra trykt og utrykt retspraksis på, at ensidigt indhentede erklæringer kunne indgå i sagen, men ikke måtte medsendes til en udmeldt syns- og skønsmand.

I U.2011.649 V, der drejede sig om, hvorvidt lejen i et erhvervslejemål skulle nedsættes, protesterede sagsøgte mod, at en ensidigt indhentet erklæring kunne fremlægges herunder sendes til den udmeldte skønsmand.

Byretten tillod, at erklæringen kunne fremlægges i sagen og udtalte følgende om spørgsmålet vedrørende fremsendelse af erklæringen til skønsmanden:

"Udgangspunktet er, at en syns- og skønsmand gøres bekendt med alle sagens processkrifter og bilag. … Når den fremlagte erklæring om markedslejen indgår i sagen, må erklæringen som udgangspunkt derfor også indgå i det materiale, som skønsmanden kan gøre sig bekendt med, og det må kunne forventes, at skønsmanden er opmærksom på erklæringens karakter og den usikkerhed, der efter erklæringens tilblivelse kan være om erklæringens betydning for afgørelsen af den foreliggende sag."

Vestre landsret stadfæstede denne del af kendelsen af hensyn til grundene.