Fra den 1. januar 2011 har danske virksomheder pligt til at sikre, at udenlandske virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen (samt landbrug, skovbrug og gartneri), der er omfattet af udstationeringsloven, har foretaget korrekt anmeldelse til RUT (Registeret for Udenlandske Tjenesteydere). Udenlandske virksomheder skal fremover foretage online-registrering.

Ændring af udstationeringsloven

Udstationeringsloven finder generelt anvendelse, når udenlandske virksomheder leverer tjenesteydelser til danske virksomheder.

I sommeren 2010 blev der vedtaget væsentlige ændringer af loven, som vi har beskrevet nærmere i artikel af 7. september 2010. En del af de nye ændringer er nu trådt i kraft fra 1. januar 2011.

Én af de vigtige ændringer er, at danske virksomheder, der modtager en tjenesteydelse inden for bygge- og anlægsbranchen (samt landbrug, skovbrug og gartneri), har pligt til at sikre, at den udenlandske virksomhed har foretaget korrekt anmeldelse til RUT.

Dette sker ved, at den danske virksomhed modtager dokumentation om anmeldelsen fra den udenlandske virksomhed.

Hvis den danske virksomhed ikke modtager dokumentationen senest tre arbejdsdage efter, at arbejdet er påbegyndt, skal den danske virksomhed rette henvendelse til Arbejdstilsynet. Det samme gælder, hvis en del af oplysninger er mangelfulde eller forkerte.

Den danske virksomhed kan blive dømt til at betale en bøde på 10.000 kr., hvis virksomheden ikke overholder udstationeringsloven.

Online-registrering for udenlandske virksomheder i RUT

Hvis udstationeringsloven finder anvendelse, har den udenlandske virksomhed pligt til at foretage registrering i RUT og angive følgende oplysninger:

- Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger

- Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen

- Sted for levering af tjenesteydelsen

- Kontaktperson for virksomheden

- Virksomhedens branchekode

- Identiteten af lønmodtagere, som virksomheden udstationerer,
og udstationeringsperiodens varighed

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har lanceret et registreringssystem, som gør det muligt for udenlandske virksomheder at foretage registreringen online. Samtidig er det ikke længere muligt at indsende oplysninger manuelt.

Online-registreringen medfører, at andre kan få adgang til en del af oplysningerne om den udenlandske virksomhed. Dette medfører eksempelvis, at den danske virksomhed i højere grad og nemmere kan sikre sig, at den udenlandske virksomhed har foretaget registrering i RUT.

Konsekvenser for danske virksomheder

Med ændringen af udstationeringsloven er det blevet endnu vigtigere for danske virksomheder, at reglerne i loven overholdes.

Danske virksomheder bør i denne forbindelse overveje at medtage vilkår om overholdelse af udstationeringsloven i aftalen mellem parterne og eventuelt regulere, hvilke konsekvenser en manglende overholdelse af registreringspligten skal have for den udenlandske virksomhed.

Samtidig bør man som dansk virksomhed være opmærksom på skattemæssige konsekvenser af aftalen samt andre forhold, som vi har beskrevet i vores artikel af 7. september 2010.