Statsforvaltningen Nordjylland fastslår i en ny udtalelse af 10. august 2011, at kommunalbestyrelser ved deres godkendelse af betalingsvedtægter for kommunale spildevandsselskaber skal sikre, at vedtægten er i overensstemmelse med gældende regler. Kommunalbestyrelsen skal således ikke kun sikre, at de fastsatte takster lever op til gældende regler om prisloft mv. Betalingsvedtægtens øvrige vilkår skal også være i overensstemmelse med betalingslovens regler og relateret lovgivning. Byrådet havde i den konkrete sag ikke sikret fornøden hjemmel til opkrævning af særbidrag i betalingsvedtægten for kommunens spildevandsselskab.

Afgørelsen supplerer en udtalelse af 20. december 2010 fra Statsforvaltningen Midtjylland. Statsforvaltningen udtalte i denne sag, at en anden kommune ikke havde opfyldt sin opgave som godkendelses- og tilsynsmyndighed ved godkendelse af takstbladene for kommunens vandforsyninger, ved blandt andet ikke at påse, at taksterne blev fastsat på et sagligt grundlag.

Sagen kort

Spildevandsforsyningens betalingsvedtægt gav ikke mulighed for at opkræve særbidrag for håndtering af særligt forurenet spildevand, f.eks. fra forurenende virksomheder. En række af forsyningens brugere havde derfor i en periode belastet spildevandsanlægget med større omkostninger, end de pågældende virksomheder var opkrævet i afledningstakst. Forsyningen oplyste videre, at man ville sørge for, at der i den kommende justering af betalingsvedtægten, blev udarbejdet en særbidragsordning i overensstemmelse med lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, § 2a, stk.9.

Byrådet godkendte i december 2011 en ny betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen, som ikke indeholdt ændringer af særbidragsbestemmelserne. Forsyningsselskabet fortolkede selv betalingsvedtægten således, at den ikke åbnede for betaling af særbidrag.

Statsforvaltningen Nordjylland har i brev af 10. august 2011 udtalt, at byrådet i forbindelse med godkendelse af betalingsvedtægten skal sikre, at denne er i overensstemmelse med reglerne. Hvor byrådet via gennemsyn af vedtægten eller på anden måde bliver bekendt med, at visse regler ikke overholdes, bør byrådet sikre, at vedtægten lovliggøres inden godkendelse.

Kommunalbestyrelsens pligter ved godkendelse af priser mv. for vandselskaberne

Kommunalbestyrelsens rolle i forbindelse med vedtagelse af takstblade og leveringsbestemmelser for vand- og spildevandsforsyninger (henholdsvis regulativer og betalingsvedtægter) følger af vandforsyningslovens § 53 og betalingslovens § 3. Forsyningen fastsætter årligt takster og bidrag for selskabets ydelser, under hensyn til det for selskabet fastsatte prisloft. De fastsatte takster og bidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

De ovenfor nævnte tilsynsudtaleler fastslår, at det ikke er tilstrækkeligt, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelsen sikrer, at vandselskabets takster er i fastsat overensstemmelse med selskabets prisloft og hvile-i-sig-selv-princippet. Kommunalbestyrelsen skal også sikre, at de leveringsbestemmelser, der danner baggrund for beregning af taksterne overholder den relevante lovgivning.

Hertil kommer, at Statsforvaltningen Midtjylland i sin udtalelse også fastslog, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at takstfastsættelsen overholder almindelige forvaltningsretlige principper, f.eks. kravet om saglighed, samt forbuddet mod forskelsbehandling. Der er således tale om en grundig legalitetskontrol, som må formodes at kunne medvirke til at sikre fornøden varetagelse af alle lovlige hensyn ved takstfastsættelsen. 

kontakt

Line Markert

Partner