"Miljøfrokost" er Hortens halvårlige seminar om nyheder på miljøområdet. Det henvender sig til alle, der arbejder med miljøretten og ønsker at blive opdateret på seneste nye regler, afgørelser og tendenser inden for retsområdet.

Vi gennemgår forskellige emner og problemstillinger, der er særligt aktuelle inden for miljøområdet. Denne gang ser vi på:

 • Bidragsfordeling ved kystbeskyttelse og kommunernes nye opgaver på kystbeskyttelsesområdet

  Pr. 1. februar 2018 trådte nye ændringer af kystbeskyttelsesloven i kraft, som medfører, at kommunerne nu varetager en samlet myndighedsrolle på kystbeskyttelsesområdet. Vi stiller skarpt på kommunernes nye opgaver. Herudover ser vi på udfordringer og løsninger ved kommunernes fastsættelse af bidragsfordeling ved fælles kystbeskyttelsesprojekter.
 • Nyeste praksis vedrørende forsyningspligt ved omdannelse af tidligere erhvervsområder til boliganvendelse

  I sommer afsagde Københavns Byret en principiel dom om spildevandsforsyning ved omdannelse af tidligere erhvervsarealer til boliganvendelse. Den fastslår, at bygherre selv skal finansiere spildevandsforsyning til de nye boligmatrikler. Dommen har været ventet i branchen, og det endelige punktum i sagen er endnu ikke sat, da der er anket til landsretten. Vi stiller skarpt på dommen og dens konsekvenser.
 • Erfaringer med de nye regler i planloven om udnyttelse af overflødige bygninger i landzone

  Sidste sommer trådte ændringer af planloven i kraft, som gav bredere muligheder for anvendelse af overflødiggjorte bygninger i landzoner. Reglerne indebærer bl.a., at tidligere landbrugsbygninger og andre overflødiggjorte bygninger under nærmere betingelser må tages i brug til anden anvendelse, uden at det kræver landzonetilladelse. Vi ser på erfaringer og udfordringer med de nye regler.
 • Miljø- og Fødevareklagenævnets seneste praksis i sager om jordforurening

  Miljø- og Fødevareklagenævnet har været i funktion siden 1. januar 2017 som øverste klageinstans inden for en meget bred vifte af lovområder. Vi sætter fokus på nævnets afgørelser i sager om påbud efter jordforureningsloven og giver et overblik over seneste praksis.
 • Guldborgsundmodellen – et proaktivt planretligt instrument

  Bandepakke 1, 2 og 3 har alle søgt at skabe retlige indgrebsmuligheder over for etablering af tilholdssteder for bander. Nævnspraksis har i vidt omfang spændt ben for pakkernes hensigter. I øjeblikket gennemføres en evaluering af initiativerne, der har været en skuffelse for kommunerne. Guldborgsund Kommune har sammen med Horten gennemført en analyse for at afklare, om det inden for den eksisterende planretlige lovgivning vil være muligt at danne et instrument, der proaktivt og objektivt kan forhindre uønskede aktiviteter i et givent område, herunder anvendelsen af f.eks. beboelsesbygninger til klubhusformål. Vi vil levere en kort præsentation af forudsætninger og indhold af modellen, som med fordel også kan overvejes indført i andre af landets kommuner.

MÅLGRUPPE

Alle, der beskæftiger sig med offentlig ret, planret og kommunalret. Seminaret er særligt relevant for medarbejdere i kommuner.

Forplejning

Der serveres frokost til arrangementet.

Kontakt

Sekretær Trine Lindenskov Andersen

Oplægsholdere

Poul Hvilsted

Partner

Henriette Soja

Partner

Marie Bockhahn

Specialistadvokat

Tue Trier Bing

Advokat