Reglerne om mellemkommunal refusion er komplekse, og sagerne ender jævnligt i retten. Vi ser nærmere på de tvivlsspørgsmål, der kan opstå i praksis.

Når en socialt udgiftskrævende borger flytter fra én kommune til en anden, kan der opstå tvivl om, hvilken kommune der skal betale udgifterne til borgeren, og hvorvidt borgerens nye opholdskommune har ret til mellemkommunal refusion fra den tidligere opholdskommune.

Retssikkerhedsloven indeholder en række regler om, hvilken kommune, der er forpligtet til at betale udgifterne til sociale indsatser mv. til borgere, som er flyttet til en ny opholds- og handlekommune. Reglerne er dog ikke helt entydige, og især reglerne om offentlig medvirken til, at borgeren f.eks. får ophold i en boform efter serviceloven i en anden kommune, kan i praksis give anledning til tvivl.

Horten har lang erfaring med retssager om mellemkommunal refusion og vil på den baggrund se på følgende:

  • Lovens begreber: Opholds-, handle- og betalingskommune
  • Refusionsreglerne og deres anvendelsesområde
  • Retspraksis og Ankestyrelsens praksis

Målgruppe

Medarbejdere i kommunernes social- og økonomiforvaltninger.

Kontakt

Sekretær Lene Hofmeister
Stud.jur. Marie Adserballer Kristensen

Oplægsholdere

Lars Carstens

Partner

Lisbet Vedel Thomsen

Senioradvokat